Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 11 maj, sin rapport för första kvartalet.

Första kvartalet i sammandrag – koncernen
Omsättning: 4 438 TSEK
Antal abonnemang: 4 951 st
Nya abonnemang: 217 st
Månatlig fakturering: 1 391 TSEK


Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade 33 procent och uppgick till 4 438 (3 342) TSEK. Intäkterna hänförs huvudsakligen till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter inom iZafe Security.
 • Rörelseresultat minskade med 2 procent och uppgick till -5 139 (-5 022) TSEK.
 • Resultat efter finansiell poster minskade med 6 procent och uppgick till – 5 459 (- 5 110).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 467 (-987).
 • Resultat efter skatt minskade med 6 procent och uppgick till -5 415 (-5 110) TSEK.
 • Resultat per aktie före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 1,0 (0,7) SEK.
 • Soliditet vid periodens slut var 58,4 (25,5) procent.
 • Antal abonnemang vid periodens slut inom iZafe Security ökade med 29 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och uppgick till 4 951 (3 828).
 • Churn är fortsatt låg och var vid periodens slut 3 procent.

Väsentliga händelser under året

 • iZafe har beviljats ytterligare patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell. 
 • iZafe Healthcare tecknar avtal med nya partners i Finland, i Tyskland och i Norge, samt med svenska Viser AB och Zafe Care Systems AB, för försäljning och distribution av läkemedelsroboten Dosell. 
 • iZafe påbörjar leveranserna av de första 30 enheterna till Norge.
 • iZafe Security tecknar avtal som omfattar cirka 100 abonnemang.

VD HAR ORDET
Vår verksamhet har som samhället i stort påverkats av Covid-19-pandemin under årets första kvartal. Utvecklingen var trots detta positiv och vi levererar en ökning av intäkterna med 33 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Som en direkt följd av det akuta behovet att minska smittspridningen av Covid-19 till äldre och riskgrupper i samhället ser vi ett stort och tilltagande intresse för vår läkemedelsrobot Dosell, som kan minska antalet fysiska kontakter mellan vårdpersonal och patient. Som ett resultat av en begränsad tillgänglighet hos våra kunder inom Security och en ökad osäkerhet i deras verksamheter ser vi som tidigare kommunicerats hur säljprocesser för larmtjänster och säkerhetslösningar tenderar att förskjutas tidsmässigt. Inom Healthcare har vi under kvartalet och i enlighet med vår partnerstrategi tecknat ett flertal nya partneravtal avseende distribution och försäljning av Dosell. Inom Security fortsätter vi utvecklingen och lanseringen av nya produkter och tjänster, vilka stärker vår position som en ledande helhetsleverantör av larmtjänster och säkerhetslösningar.

Utmanande marknadsläge
Covid-19-pandemin har haft en betydande påverkan i världen under första kvartalet 2020 och har ökat osäkerheten i samhället och näringslivet i stort både ur ett kort och ett lite längre perspektiv. Vår högsta prioritet är att värna om våra medarbetare och våra kunders hälsa och säkerhet samtidigt som vi säkerställer fortsatt drift utan att ge avkall på kapacitet och kvalitet. Mot bakgrund av detta vidtog Styrelse och ledning tidigt en rad förebyggande åtgärder för att anpassa organisationen och vårt sätt att arbeta. Personalstyrkan har tillsvidare korttidspermitterats till 40 procent och vi är fortsatt väl förberedda för att vidta ytterligare åtgärder om marknadsläget förändras. Vårt nuvarande affärsklimat präglas av ett ökat intresse för läkemedelesroboten Dosell samtidigt som säljprocesserna inom affärsområde Security tenderar att bli mer utdragna. Det är inte osannolikt att efterfrågan på våra produkter och tjänster framgent kommer att påverkas av pandemin både i positiv och negativ riktning vilket innebär att det är svårbedömt i vilken riktning intäkter och resultat kan komma att påverkas under kommande kvartal.

Utveckling i första kvartalet
Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 4,4 MSEK (3,3) för det första kvartalet 2020. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,1 MSEK (-5,0) Det fortsatt negativa resultatet är en följd av de investeringar i och anpassning av organisationen för fortsatt kommersialisering av Dosell samt vidareutveckling och breddning av utbudet inom säkerhetstjänster och tillhörande produkter. Inom affärsområde iZafe Security ökade antal abonnemang med 217 stycket och uppgick till 4 951 abonnemang vid periodens slut. Vårt metodiska arbete med kundvård och support bidrar till att hålla churn på mycket låga nivåer och var fortsatt stabilt på tre procent. Inom affärsområde iZafe Healtcare har vi under kvartalet anslutit Hepro och Doro i Norge samt Viser i Sverige till partnernätverket samt verifierat Dosell för den norska marknaden. Dosell lanserades framgångsrikt i Norge den 6 maj och i samband med detta levererades de 30 första enheterna till våra partners.

Läkemedelsroboten Dosell
Våra investeringar i ett starkt partnernätverk är strategiskt viktigt för att snabbt skapa en bred och omfattande exponering av Dosell, med en på lång sikt lägre risk och en högre effektivitet. Enligt vår partnerstrategi har vi under kvartalet arbetat med att integrera Dosell i våra partners trygghetstjänster samt utbildat våra partners i produkten och tjänsten för att kunna leverera och installera Dosell med hög kvalité. Vi har nu en stabil grund att stå på för att under nästa kvartal öka försäljningen. Sammantaget innebär dessa partneravtal att vi avsevärt ökar våra försäljningsresurser på den svenska, norska och finska marknaden. Efter kvartalets utgång beviljades iZafe Group ytterligare patent avseende styrsystemet till Dosell. Detta patent ger oss ett ännu starkare skydd för vår teknologi och stärker vår position som den marknadsledande lösningen för tryggare digital läkemedelsdispensering.

Breddat sortiment inom Security
Intresset och efterfrågan på våra säkerhetslösningar och larmsystem ökar kontinuerligt vilket skickar positiva signaler trots de något utdragna säljprocesserna. Under kvartalet har ett flertal nya tjänster lanserats. Bland dessa kan nämnas ”Fria ryck” och ”Modify. I början av april breddade vi vårt sortiment ytterligare med larmprodukterna iZafe Gateaway och iZafe Security Sensor.

Personliga reflektioner
Utöver de konsekvenser pandemin har för drabbade individer och samhället i stort, kommer den sannolikt påverka våra marknader. En positiv effekt för oss är att diskussionerna om hur vi kan skydda våra äldre accelererar intresset och möjligheterna för ökad digitalisering av vården. Som en stark leverantör av digitaliserad läkemedelsdispensering i Norden kan jag med tillfredsställelse notera ett mycket stort och ökande intresse för Dosell inte bara i Sverige utan kanske i ännu högre grad i Norge. Norge är en mer mogen marknad och därför strategiskt viktig för oss där vi genom våra partners snabbare kan nå volymer. I maj påbörjades leveranserna till Norge vilket kommer att ligga till grund för ytterligare verifiering och lansering i Finland och Italien under resten av året. Inom iZafe Security fortsätter vi fokusera på att leverera hög kvalitet och support till våra kunder inom säkerhetslösningar och larmsystem. Samtidigt ser vi den nuvarande situationen som ett gyllene tillfälle att gå igenom verksamheten och optimera kostnadsmassan för framtiden, för att stå starka när marknaden vänder och snabbare nå vår målsättning om ett positivt kassaflöde och möjligheten att generera positiva resultat.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar, idag att Bolaget vidtagit åtgärder för säkerställande av kapital.

För att säkerställa rörelsekapital och fortsatt satsning inom området Healthcare har iZafe Group AB (publ) upphandlat en kortfristig kreditfacilitet om initialt 4 MSEK med möjligheten att utöka faciliteten med ytterliggare 5 MSEK under vissa villkor. Villkoren för faciliteten är enligt styrelsens bedömning marknadsmässiga och löper initialt till 1 oktober 2020 men erbjuder möjlighet till förlängning fram till årsskiftet.

I samband med upphandling av kreditfaciliteten har det beslutats att 2 miljoner teckningsoptioner kommer emitterats av serie T09 som fördelas pro-rata mellan långivarna. Långivarna består av ett konsortium av professionella investerare. En (1) teckningsoption av serie T09 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 12 april 2021 till och med den 16 april 2021 till en teckningskurs motsvarande 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 april 2021 till och med den 9 april 2021 (5-dagars VWAP), dock lägst 2,20 kronor och högst 2,60 kronor per aktie.

”Innan förvärvet av sensec personlig säkerhet så fakturerades hela värdet ordervärdet genom leasingavtal via finanspartner. Detta har sedan 2018 succesivt avvecklats för att avslutas helt i slutet av 2019. Detta har på kort sikt inneburit att kassaflödet påverkats negativt. Förändring syftar till att från och med 2020 skapa ett jämnare kassaflöde som bättre representerar verksamhetens drift. Den aktuella faciliteten kommer utnyttjas för att brygga övergången till positivt kassaflöde för Security under slutet av året.” Säger Anders Segerström

iZafe har utöver denna lånefacilitet också säkerställt att bolaget som tidigare år har möjligheten att sälja avtal till extern finansieringspartner för att på så sätt tillgodogöra sig hela eller delar av ett avtals hela värde redan vid kontraktsskrivning. Sett till de löpande volymer av nya avtal som tecknas och de avtal som löpande förlängs och där avtal om factoring inte är tecknat är styrelsens bedömning att detta väl motsvarar det löpande behovet av rörelsekapital de kommande 12 månaderna. I tillägg till denna möjlighet följer styrelsen löpande utvecklingen och ekonomin i bolaget och kommer om så behövs vidta åtgärder för att minska bolagets löpande kostnader.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården meddelar att man i samband med rapporten för första kvartalet 2020, som kommer att publiceras 08.30 CET den 11 maj 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström i en videopresentation som därefter publiceras på iZafes hemsida den 20 maj 2020 under rubriken investor relations.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man tecknat avtal efter vunnen upphandling med Växjö Kommun, Södra Smålands Avfall & Miljö, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) för att öka säkerheten. Avtalet gäller till och med 2022 med möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar bland annat utbildning och support, webbaserad portal/verktyg för att administration och bevakning, larmcentralstjänster och personlarm med en ungefärlig volym på 100 abonnemang.

Syftet med upphandlingen är att öka trygghet och säkerhet för personal genom bärbara, diskreta och enkla personlarm och inomhuspositionering. iZafe har byggt upp en molnlösning som digitaliserar hela hanteringen av larm, samtidigt som larmen är enkla och lätthanterliga för slutanvändaren. Systemet gör att alla befintliga och kommande produkter kan integreras till fullo både internt och externt mot valfri larmcentral. iZafe levererar en helhetslösning där tjänster som effektiva säkerhetsrutiner och strukturer för uppföljning ingår.

”Vår molnlösning underlättar för våra kunder genom enklare larmhantering. Vi är idag helhetsleverantör till många kommuner och företag i Sverige vars hot- och våldsbild varierar. Vårt engagemang och vår expertis inom säkerhetssystem och larmtjänster gör oss till en trygg och långsiktig samarbetspartner. Vi ser fram emot att utveckla säkerhets- och trygghetsarbetet i Växjö kommun”, säger Anders Segerström, VD på iZafe.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man tecknat avtal med en ny svensk partner, Zafe Care Systems AB, för försäljning och distribution av läkemedesroboten Dosell. Under första kvartalet tecknade iZafe även ett strategiskt distributörsavtal med svenska vårdbolaget Viser AB. I och med dagens avtal har iZafe kraftigt utökat sina försäljningsresurser i Sverige.

Zafe Care Systems AB och Viser AB kommer att inkludera iZafes digitala läkemedelsrobot Dosell i sina respektive produktsortiment och tar därigenom ett helkundsansvar genom att hantera slutkundskontakten och support inom sina egna organisationer.

”Genom att utöka vårt partnernätverk i Sverige och internationellt kan vi snabbt skapa en bred och omfattande exponering av Dosell mot alla viktiga kundgrupper på olika marknader. Vi har varit noggranna med vilka partners vi väljer att samarbeta med då vi ställer höga krav på kvalitet och hur stora respektive partners befintliga kundstockar är. Zafe Care Systems AB är en väletablerad aktör på marknaden för välfärdsteknik inom vård, omsorg och Zafe är redan en långvarig leverantör till 200 kommuner i Sverige. Mot bakgrund av denna position kommer Zafe Care Systems AB bli en strategiskt viktig partner för oss.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB.

Tillsammans med Viser AB och Zafe Care Systems AB bearbetar iZafe Sveriges kommuner för att tillsammans möta det ökade behovet av säker läkemedelshantering och självständig medicinering genom läkemedelsrobotar.

”Dosell är en självklar komponent inom Sveriges regerings satsning att digitalisera vården. Dosell digitaliserar distributionen av läkemedel och bidrar till att förbättra folkhälsan. Vår position på marknaden är extra viktig nu när våra äldre är speciellt utsatta till följd av Covid-19. Genom Dosell kan vårdtagaren få rätt medicin i rätt tid och samtidigt minimera behovet av fysisk medicinöverlämning, oavsett om brukaren är boende på äldreboende eller i hemmet.” avslutar Anders Segerström.

iZafe stärker vården och äldreomsorgen digitalt och har på kort tid etablerat en växande kapacitet internationellt genom ett partnernätverk. Till de två senaste avtalen i Sverige har iZafe tre partners i Norge, en i Italien, en i Finland och en i Tyskland. Kontinuerligt förs dialoger med fler nya intresserade partners, vilket bekräftar iZafes expansiva position på marknaden för läkemedelsrobotar inom vårdens digitaliseringsarbete.

Om Zafe Care Systems AB
Zafe Care Systems levererar välfärdsteknik över hela Sverige. Deras främsta kunder är kommuner och hjälpmedelscentraler. Systemen används i mer än 200 kommuner och passar tack vare sin marknadsledande teknik alla typer av omsorgsboenden. Zafe Care Systems lösningar möjliggör en bättre livskvalitet och självständighet för brukarna och tillgodoser personalens behov av effektiv larmhantering.

Gå till Zafes webbplats.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man beslutat om åtgärder med anledning av den pågående spridningen av Covid-19.

Mot bakgrund av osäkerheterna som spridningen av Covid-19 skapar har iZafes styrelse och ledning vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att värna om medarbetarnas hälsa och för att säkerställa att alla kunder erhåller oförändrad drift och tjänsteleverans med oförändrad kapacitet och kvalitet.

De flesta företag i Sverige blir på ett eller annat sätt påverkade av den pågående spridningen av Covid-19 och iZafe är inget undantag. iZafe behöver säkerställa att bolagets kostnader kortsiktigt ligger i linje med den förväntade intäkts- och affärsutvecklingen. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att korttidspermittera personalen till 40 procent tillsvidare och utesluter samtidigt inte att ytterligare åtgärder för att anpassa kostnaderna efter rådande marknadsläge kan komma att vidtas.

”Den pågående spridningen av Covid-19 har inneburit ett kraftigt ökat intresse för läkemedelsroboten Dosell samtidigt som affärsprocesserna inom iZafe Security har tenderat att dra ut på tiden,” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

I samhällets ambition att skydda den äldre befolkningen som bor eller vårdas hemma eller på äldreboende har Dosell en viktig funktion då den kan säkerställa att de äldres medicinering kan skötas med minimal personkontakt. iZafe har tidigare kommunicerat att ett flertal processer och utvärderingar är igång avseende Dosell.

Permitteringarna innebär att iZafe kortsiktigt fokuserar på att fortsätta leverera kvalitet och support till alla befintliga kunder inom iZafe Security och på att möta det stora intresset för Dosell i Sverige och internationellt.

”En situation som vi upplever för tillfället skapar självklart en stor press på många företag i olika branscher men vi ser det också som ett tillfälle att gå igenom bolaget och optimera kostnadsmassan för framtiden för att snabbare nå målsättning om positivt kassaflöde och möjligheten att leverera vinst.” avslutar Anders Segerström.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet vill mot bakgrund av coronavirusets utbrott i Sverige och omvärlden dels kommentera hur bolaget påverkas av rådande läge, men också ge en översiktlig uppdatering av affärsläget internationellt.

Mot bakgrund av osäkerheterna som Coronaviruset skapar har iZafes ledning vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att värna om medarbetarnas hälsa, och för att säkerställa fortsatt drift och tjänsteleverans med oförändrad kapacitet och kvalitet. I nuläget tenderar försäljningsprocesserna inom iZafe Security att bli något utdragna. Som tidigare kommunicerats har iZafe Healthcare antagit en aktiv position för att skydda våra mest utsatta äldre från social kontakt vid fysisk medicinöverlämning genom att erbjuda en basversion av läkemedelsroboten Dosell till mycket fördelaktiga villkor. Ett flertal processer och dialoger med svenska kommuner och vårdaktörer är igång och diskussionerna utvecklas enligt förhoppning.

Marknadsöversikt

Norge
iZafe har på kort tid byggt en växande kapacitet i Norge genom etablering av ett brett partnernätverk som kommer att representera iZafes läkemedelsrobot Dosell avseende välfärdsteknik. iZafe har under mars slutfört nödvändiga anpassningar av Dosell till den norska standarden för dospåsar. För närvarande genomförs slutliga tester, med bedömningen att de första 50 beställda Dosell kan levereras till Norge i närtid.

På den norska marknaden representeras iZafe Security av partnern Avarn, en av Norges ledande leverantörer av säkerhetslösningar. Lanseringsdatumet är för närvarande framskjutet i avvaktan på Coronavirusets effekt hos samarbetspartnern.

Finland
I Finland tecknades som tidigare kommunicerats ett första partneravtal. Inledningsvis har möten och demonstrationer av Dosell genomförts, och ett flertal intressenter har visat ett stort intresse för Dosell. iZafes bedömning är att de första affärerna i Finland kan realiseras under de kommande två kvartalen.

”Direkt efter lanseringen i Norge kommer vi att påbörja verifieringsarbetet av Dosell för den finska marknaden. Parallellt görs det med det pågående projektet Sempli Farma i Italien, där Dosell inom kort kommer att ingå som slutkomponent i hela läkemedelskedjan”, säger Anders Segerström, VD iZafe.

Italien
iZafes italienska partner REMEDIO S.R.L. har byggt ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners inom projektet Sempli Farma, med syfte att digitalisera läkemedelshanteringen genom att implementera system för dospåsar samt genom att erbjuda dospåsar i kombination med Dosell. Italien följer trenden där dospåsar blir den ledande leverensmetoden av läkemedel i likhet med utvecklingen i de nordiska länderna och i USA med lösningen Pill Pack.

iZafes läkemedelsrobot Dosell sluter distributionskedjan av läkemedel genom att leverera rätt dos i rätt tid till patienten och stärker därmed läkemedelssäkerheten samt bidrar till äldres självständighet och trygghet. Den första maskinen för tillverkning av dospåsar i Italien installeras den 31 mars 2020 på Trentos Pharmacy. I samband med detta inleder iZafe arbetet med att göra Dosell kompatibel med italienska dospåsar.

”Apotekskedjorna är en av få butikstjänster som trots rådande omständigheter med coronavirusets effekter på samhället håller öppet i Italien. Därför förväntas helhetslösningen Sempli Farma lanseras via Apoteken i landets norra delar innan sommaren 2020, och äldre som i dagsläget är de mest utsatta kan börja använda Dosell omgående”, fortsätter Anders Segerström, VD iZafe.

Om Sempli Farma.

Sverige
Utöver befintliga partneravtal internationellt och med det svenska vårdbolaget Viser AB, för iZafe dialoger med ett flertal svenska vårdbolag och kommuner för att bistå på bästa sätt under den rådande Coronakrisen.

Som tidigare kommunicerats har iZafe beslutat att bidra till att stötta och skydda äldre i Sverige samt underlätta för sjukvården med de utmaningar som uppkommit till följd av den snabba spridningen av Covid-19. iZafe har beslutat att erbjuda en basversion av läkemedelsroboten Dosell till vårdhem, vårdtagare med hemtjänst och till slutkonsumenter, med mycket fördelaktiga villkor. Den enda förutsättningen för att kunna använda Dosell är att brukaren får sina läkemedel i dospåsar.

Se videoklipp på hur Dosell fungerar.

Läs om iZafes insats för att skydda riskgrupper mot Coronaviruset.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården meddelar idag, 4 mars 2020, att de deltar på Stockholm Corporate Finance tolfte Life Science Seminarium på Berns den 12 mars 2020, kl. 08:30, då VD Anders Segerström presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tolfte året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen.

Vid presentationen kommer iZafes VD Anders Segerström kommentera resultatet från Q4 samt ge en uppdatering kring försäljningen av larmsystemen och läkemedelsroboten Dosell. Bland annat har iZafe tecknat ett flertal avtal med internationella aktörer; Dosell har introducerats i Italien, Norge och Finland och ett samarbete med Nokas Norge för personlarm och säkerhetslösningar har inletts.

Presentationen streamas live och kan ses direkt genom att klicka här. Presentationen kommer även att dokumenteras i videoformat och laddas upp på iZafes hemsida under rubriken investor relations.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har idag, 27 februari 2020, publicerat en videopresentation för att besvara frågor som aktieägare och andra intressenter har skickat in i samband med bolagets bokslutskommuniké 2019.

I samband med bokslutskommunikén 2019, som iZafe publicerade den 20 februari 2020, gavs aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. I videon som idag publicerats på bolagets hemsida under rubriken investor relations besvarar VD Anders Segerström alla frågor som skickats in i en videopresentation.

Nedan följer ett utdrag av de ämnen som tas upp i videon:

 • Kostnader och besparingar – fjärde kvartalet

Förtydligande att kostnaderna består av emissionskostnader på 4,2 Mkr och avskrivningar/nedskrivningar på ungefär 2 Mkr.

 • Partneravtalen internationellt med läkemedelsroboten Dosell

Dosell är klar för leverans på norska marknaden genom Doro Care och Hepro AS i mars 2020.

 • Nuläget för Dosell i svenska kommuner

Första svenska partnern för Dosell är igång och skickar denna vecka ut ett första kunderbjudande för Dosell.

Välkommen att ta del av videon genom denna länk.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 20 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Läs rapporten i sin helhet här.

Fjärde kvartalet i sammandrag – koncernen
Omsättning: 4 471 TSEK
Antal abonnemang: 4 910 st
Nya abonnemang: 597 st
Månatlig fakturering: 1 330 TSEK

Höjdpunkter från året

 • Anders Segerström utnämns till ny VD och koncernchef. Samtidigt beslutas om namnbyte från Medirätt AB till iZafe Group AB.
 • Bolaget tillförs 20,1 MSEK genom en företrädesemission, varav större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare sammantaget investerade 4,5MSEK.
 • Samarbetsavtal har ingåtts med Doro Care AS och Hepro AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsroboten Dosell.
 • Avtal har ingåtts med italiensk partner för att ingå i vårdkonceptet Sempli Farma, vars målsättning är att minska vårdkostnader och att effektivisera det italienska sjukvårdssystemet.
 • iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom att teckna avtal med en ny finländsk partner för försäljning av Dosell.
 • Exklusivt samarbete inleds med Nokas Norge, en ledande leverantör av säkerhetslösningar.
 • Avtal tecknas med Filmstaden för leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • Ramavtal tecknas med Team Olivia, vilket gör iZafe till helhetsleverantör för koncernens samtliga 43 dotterbolag.
 • Ramavtal tecknas med Fastighetsbyrån för personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.
 • Avtal tecknas med Lassila & Tikanoja Sverige (L&T) för personlarmstjänster.
 • Ramavtal tecknas med Säkra för GPS-system och spårsändare, som en del i ett skadeförebyggande projekt för att minska antalet stölder.

VD har ordet
Vi kan summera verksamhetsåret 2019 som både ett händelserikt och framgångsrikt år för iZafe Group, där omsättningen ökade jämfört med föregående år. iZafe Group är ett resultat av att MediRätt förvärvade Sensec Personlig Säkerhet och i samband med det bytte namn till iZafe Group. Under första halvåret 2019 lanserades vår patenterade läkemedelsrobot Dosell. Samtidigt lanserades ett antal pilotprojekt i Sverige. Vi tecknade samarbetsavtal avseende försäljning av Dosell med partners i Italien, Norge och senast Finland. Våra larmtjänster visar fortsatt god utveckling både avseende intäkter och i tillväxten av antalet abonnemang. Den företrädesemission vi genomförde under slutet av året har givit oss möjlighet att fullfölja vår strategi. Sammantaget har vi under året stärkt vår position och skapat stora möjligheter att under kommande år expandera verksamheten och för att iZafe skall fortsätta vara en betydande aktör på marknaden för personlig säkerhet och digitalisering av vården i Sverige och internationellt.

Utveckling under året
Nettoomsättningen för iZafe Group uppgick till 14,5 MSEK (7,6) under verksamhetsåret 2019. Vår kostnadsmassa har ökat som ett resultat av vår medvetna investering i den fortsatta kommersialiseringen av Dosell, både i Sverige och internationellt, samt av fortsatta investeringar i utveckling av innovativa säkerhetstjänster och tillhörande produkter. Vid utgången av året uppgick antalet abonnemang inom affärsområdet iZafe Security till 4 576 TSEK (3 443) en ökning med motsvarande dryga 32 procent. Churnen är fortsatt stabil på låga nivåer och uppgick till 12 procent för helåret och till 4 procent under fjärde kvartalet.

iZafe Healthcare
En central ambition från samhället och från vårdgivare är att digitalisera vården, vilket skapar stora möjligheter för vår läkemedelsrobot Dosell. Den fungerar som ett nav i det digitala ekosystem som sammankopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare. Efter lanseringen i början av året har vi genom kontinuerliga förbättringar och ett flertal pilotprojekt lagt grunden för vidare expansion av Dosell både inom kommunal och regional verksamhet i Sverige samt för våra internationella kunder. Vi genomför nu löpande anpassningar för nya marknader där Norge ligger närmast tillhands med en planerad lansering under första halvåret 2020. Lanseringen sker successivt med ett flertal pilotprojekt som första steg innan Dosell lanseras i större skala på den norska marknaden.

Samarbetsavtal
Under andra kvartalet tecknade vi avtal med italienska REMEDIO S.R.L., vilket innebär att Dosell efter genomförd studie kommer att ingå som en strategisk komponent i ett vårdkoncept vars syfte är att effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Under tredje och fjärde kvartalet tecknades samarbetsavtal med två stora vårdaktörer i Norge, Doro Care AS och Hepro AS, för försäljning och distribution Dosell på den norska marknaden. För att snabbt och effektivt kunna möta en ökad efterfrågan har vi förstärkt partner- och säljorganisationen. Vi ser stor potential såväl i Europa som globalt, över tid. Dialoger förs redan nu med flertalet potentiella partners, bland annat i Finland, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg och USA. Efter periodens slut tecknade vi avtal med partner i Finland.

iZafe Security
Våra larmtjänster har haft en fortsatt stabil utveckling under fjärde kvartalet och under året, vilket återspeglas i ökade intäkter och i ett ökat antal nya abonnemang. Vi är branschledande i Sverige för personlarm inom vår nisch, vilket har givit oss ett flertal större avtal under året. Bland dessa kan nämnas Filmstaden, Fastighetsbyrån och vårdföretaget Team Olivia. Under sommaren tecknades ett samarbetsavtal, avseende personlarm och säkerhetslösningar, med Nokas Norge, som är en ledande leverantör av larm- och säkerhetslösningar. I samband med detta kommer vi under de kommande månaderna etablera ett mindre säljkontor i Norge. Vidare tecknade vi i november ett ramavtal med försäkringsförmedlingsbolaget Säkra, för att leverera system för GPS-spårsändare.

Företrädesemission
I början av november beslutade Styrelsen att genomföra en företrädesemission, för att skapa förutsättningar att accelerera tillväxt och för att möjliggöra genomförandet av vår strategi på den snabbt växande marknaden för välfärdsteknik. Genom emissionen tillfördes bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 4,12 MSEK. Vi har nu rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt, samt för utveckling av nya och innovativa säkerhetslösningar.

Attraktiv position
Vi är väl positionerade för flera av de stora samhällstrenderna, som ökade satsningar på digitalisering av vården, och kan bidra till att lindra effekterna av en ökande förskrivning av läkemedel till äldre och en allt större otrygghet på många arbetsplatser. Ett ökande intresse, tillsammans med fler samarbetsavtal, med både nya och befintliga partners, bekräftar att vi har attraktiva tjänster och produkter, som skapar både kund- och samhällsnytta. Vi bygger vidare på de möjligheter och den position vi under året skapat, och fortsätter att expandera vår verksamhet, både i Sverige och internationellt, genom nya samarbeten och partneravtal.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm