Bolagsstämmor

Årsstämma 30 maj 2024

Kallelse till årsstämma i iZafe Group AB

Fullmaksformulär

Årsredovisning 2023

Extrastämma 21 december 2023

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Villkor teckningsoptioner Serie A

Villkor teckningsoptioner Serie B

Villkor teckningsoptioner Serie C

Punkt 7 – Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda

Revisorns yttrande enligt 14 kap 18 ABL

Styrelseredogörelse 14_8

Stämmoprotokoll

Årsstämma 16 maj 2023

Stämmoprotokoll

Kallelse till årsstämma i iZafe Group AB

Fullmaktsformulär

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordning

Årsredovisning 2022

Extrastämma 5 oktober 2022

Stämmoprotokoll

Kommuniké

Kallelse

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § ABL

Optionsvillkor TO11

Optionsvillkor TO12

Extrastämma 28 september 2022

Stämmoprotokoll

Kommuniké

Kallelse

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till bemyndigande

Årsstämma 12 maj 2022

Stämmoprotokoll

Kommuniké

Kallelse

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsförslag för punkt 13

Årsredovisning 2021

Extrastämma 23 september 2021

Kallelse

Styrelsens beslut om företrädesemission

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Revisorns yttrande

Extrastämmaprotokoll

Styrelsens redogörelse

Årsstämma 14 juni 2021

Kallelse

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

Årsstämmoprotokoll

Fullmaktsformulär fortsatt årsstämma

Protokoll fortsatt årsstämma

Årsstämma 25 juni 2020

VD-anförande

Kommuniké från årsstämma

Fullmaktsformulär

Kallelse till årsstämma 2020

Utvärdering av ersättningar

Valberedningens förslag till Årsstämman

Valberedningens förslag och motiverande yttrande

Stämmoprotokoll

Extrastämma 30 september 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse över kvittning enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Årsstämma 10 april 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Aktieägare som företräder 49,43 % av rösterna i bolagets förslag till beslut

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda

Styrelsens förslag för dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigade av styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning

Revisorsyttrande enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Årsstämma 11 april 2018​

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Aktieägare som företräder 52 % av rösterna i bolagets förslag till beslut

Styrelsens förslag för dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämma 25 april 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma 19 oktober 2016

Kommuniké från extrastämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 24 februari 2016

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 22 juli 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma

Fullständiga förslag punkt 6 extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 27 maj 2015

Kommuniké från årsstämma

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 17 december 2014

Årsstämma 11 juni 2014

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma


Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm