iZafes bokslutskommuniké, fjärde kvartalet 2019

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 20 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Läs rapporten i sin helhet här.

Fjärde kvartalet i sammandrag – koncernen
Omsättning: 4 471 TSEK
Antal abonnemang: 4 910 st
Nya abonnemang: 597 st
Månatlig fakturering: 1 330 TSEK

Höjdpunkter från året

 • Anders Segerström utnämns till ny VD och koncernchef. Samtidigt beslutas om namnbyte från Medirätt AB till iZafe Group AB.
 • Bolaget tillförs 20,1 MSEK genom en företrädesemission, varav större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare sammantaget investerade 4,5MSEK.
 • Samarbetsavtal har ingåtts med Doro Care AS och Hepro AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsroboten Dosell.
 • Avtal har ingåtts med italiensk partner för att ingå i vårdkonceptet Sempli Farma, vars målsättning är att minska vårdkostnader och att effektivisera det italienska sjukvårdssystemet.
 • iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom att teckna avtal med en ny finländsk partner för försäljning av Dosell.
 • Exklusivt samarbete inleds med Nokas Norge, en ledande leverantör av säkerhetslösningar.
 • Avtal tecknas med Filmstaden för leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • Ramavtal tecknas med Team Olivia, vilket gör iZafe till helhetsleverantör för koncernens samtliga 43 dotterbolag.
 • Ramavtal tecknas med Fastighetsbyrån för personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.
 • Avtal tecknas med Lassila & Tikanoja Sverige (L&T) för personlarmstjänster.
 • Ramavtal tecknas med Säkra för GPS-system och spårsändare, som en del i ett skadeförebyggande projekt för att minska antalet stölder.

VD har ordet
Vi kan summera verksamhetsåret 2019 som både ett händelserikt och framgångsrikt år för iZafe Group, där omsättningen ökade jämfört med föregående år. iZafe Group är ett resultat av att MediRätt förvärvade Sensec Personlig Säkerhet och i samband med det bytte namn till iZafe Group. Under första halvåret 2019 lanserades vår patenterade läkemedelsrobot Dosell. Samtidigt lanserades ett antal pilotprojekt i Sverige. Vi tecknade samarbetsavtal avseende försäljning av Dosell med partners i Italien, Norge och senast Finland. Våra larmtjänster visar fortsatt god utveckling både avseende intäkter och i tillväxten av antalet abonnemang. Den företrädesemission vi genomförde under slutet av året har givit oss möjlighet att fullfölja vår strategi. Sammantaget har vi under året stärkt vår position och skapat stora möjligheter att under kommande år expandera verksamheten och för att iZafe skall fortsätta vara en betydande aktör på marknaden för personlig säkerhet och digitalisering av vården i Sverige och internationellt.

Utveckling under året
Nettoomsättningen för iZafe Group uppgick till 14,5 MSEK (7,6) under verksamhetsåret 2019. Vår kostnadsmassa har ökat som ett resultat av vår medvetna investering i den fortsatta kommersialiseringen av Dosell, både i Sverige och internationellt, samt av fortsatta investeringar i utveckling av innovativa säkerhetstjänster och tillhörande produkter. Vid utgången av året uppgick antalet abonnemang inom affärsområdet iZafe Security till 4 576 TSEK (3 443) en ökning med motsvarande dryga 32 procent. Churnen är fortsatt stabil på låga nivåer och uppgick till 12 procent för helåret och till 4 procent under fjärde kvartalet.

iZafe Healthcare
En central ambition från samhället och från vårdgivare är att digitalisera vården, vilket skapar stora möjligheter för vår läkemedelsrobot Dosell. Den fungerar som ett nav i det digitala ekosystem som sammankopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare. Efter lanseringen i början av året har vi genom kontinuerliga förbättringar och ett flertal pilotprojekt lagt grunden för vidare expansion av Dosell både inom kommunal och regional verksamhet i Sverige samt för våra internationella kunder. Vi genomför nu löpande anpassningar för nya marknader där Norge ligger närmast tillhands med en planerad lansering under första halvåret 2020. Lanseringen sker successivt med ett flertal pilotprojekt som första steg innan Dosell lanseras i större skala på den norska marknaden.

Samarbetsavtal
Under andra kvartalet tecknade vi avtal med italienska REMEDIO S.R.L., vilket innebär att Dosell efter genomförd studie kommer att ingå som en strategisk komponent i ett vårdkoncept vars syfte är att effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Under tredje och fjärde kvartalet tecknades samarbetsavtal med två stora vårdaktörer i Norge, Doro Care AS och Hepro AS, för försäljning och distribution Dosell på den norska marknaden. För att snabbt och effektivt kunna möta en ökad efterfrågan har vi förstärkt partner- och säljorganisationen. Vi ser stor potential såväl i Europa som globalt, över tid. Dialoger förs redan nu med flertalet potentiella partners, bland annat i Finland, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg och USA. Efter periodens slut tecknade vi avtal med partner i Finland.

iZafe Security
Våra larmtjänster har haft en fortsatt stabil utveckling under fjärde kvartalet och under året, vilket återspeglas i ökade intäkter och i ett ökat antal nya abonnemang. Vi är branschledande i Sverige för personlarm inom vår nisch, vilket har givit oss ett flertal större avtal under året. Bland dessa kan nämnas Filmstaden, Fastighetsbyrån och vårdföretaget Team Olivia. Under sommaren tecknades ett samarbetsavtal, avseende personlarm och säkerhetslösningar, med Nokas Norge, som är en ledande leverantör av larm- och säkerhetslösningar. I samband med detta kommer vi under de kommande månaderna etablera ett mindre säljkontor i Norge. Vidare tecknade vi i november ett ramavtal med försäkringsförmedlingsbolaget Säkra, för att leverera system för GPS-spårsändare.

Företrädesemission
I början av november beslutade Styrelsen att genomföra en företrädesemission, för att skapa förutsättningar att accelerera tillväxt och för att möjliggöra genomförandet av vår strategi på den snabbt växande marknaden för välfärdsteknik. Genom emissionen tillfördes bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 4,12 MSEK. Vi har nu rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt, samt för utveckling av nya och innovativa säkerhetslösningar.

Attraktiv position
Vi är väl positionerade för flera av de stora samhällstrenderna, som ökade satsningar på digitalisering av vården, och kan bidra till att lindra effekterna av en ökande förskrivning av läkemedel till äldre och en allt större otrygghet på många arbetsplatser. Ett ökande intresse, tillsammans med fler samarbetsavtal, med både nya och befintliga partners, bekräftar att vi har attraktiva tjänster och produkter, som skapar både kund- och samhällsnytta. Vi bygger vidare på de möjligheter och den position vi under året skapat, och fortsätter att expandera vår verksamhet, både i Sverige och internationellt, genom nya samarbeten och partneravtal.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm