iZafes kvartalsrapport Q1, januari-mars 2020

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 11 maj, sin rapport för första kvartalet.

Första kvartalet i sammandrag – koncernen
Omsättning: 4 438 TSEK
Antal abonnemang: 4 951 st
Nya abonnemang: 217 st
Månatlig fakturering: 1 391 TSEK


Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade 33 procent och uppgick till 4 438 (3 342) TSEK. Intäkterna hänförs huvudsakligen till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter inom iZafe Security.
 • Rörelseresultat minskade med 2 procent och uppgick till -5 139 (-5 022) TSEK.
 • Resultat efter finansiell poster minskade med 6 procent och uppgick till – 5 459 (- 5 110).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 467 (-987).
 • Resultat efter skatt minskade med 6 procent och uppgick till -5 415 (-5 110) TSEK.
 • Resultat per aktie före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 1,0 (0,7) SEK.
 • Soliditet vid periodens slut var 58,4 (25,5) procent.
 • Antal abonnemang vid periodens slut inom iZafe Security ökade med 29 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och uppgick till 4 951 (3 828).
 • Churn är fortsatt låg och var vid periodens slut 3 procent.

Väsentliga händelser under året

 • iZafe har beviljats ytterligare patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell. 
 • iZafe Healthcare tecknar avtal med nya partners i Finland, i Tyskland och i Norge, samt med svenska Viser AB och Zafe Care Systems AB, för försäljning och distribution av läkemedelsroboten Dosell. 
 • iZafe påbörjar leveranserna av de första 30 enheterna till Norge.
 • iZafe Security tecknar avtal som omfattar cirka 100 abonnemang.

VD HAR ORDET
Vår verksamhet har som samhället i stort påverkats av Covid-19-pandemin under årets första kvartal. Utvecklingen var trots detta positiv och vi levererar en ökning av intäkterna med 33 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Som en direkt följd av det akuta behovet att minska smittspridningen av Covid-19 till äldre och riskgrupper i samhället ser vi ett stort och tilltagande intresse för vår läkemedelsrobot Dosell, som kan minska antalet fysiska kontakter mellan vårdpersonal och patient. Som ett resultat av en begränsad tillgänglighet hos våra kunder inom Security och en ökad osäkerhet i deras verksamheter ser vi som tidigare kommunicerats hur säljprocesser för larmtjänster och säkerhetslösningar tenderar att förskjutas tidsmässigt. Inom Healthcare har vi under kvartalet och i enlighet med vår partnerstrategi tecknat ett flertal nya partneravtal avseende distribution och försäljning av Dosell. Inom Security fortsätter vi utvecklingen och lanseringen av nya produkter och tjänster, vilka stärker vår position som en ledande helhetsleverantör av larmtjänster och säkerhetslösningar.

Utmanande marknadsläge
Covid-19-pandemin har haft en betydande påverkan i världen under första kvartalet 2020 och har ökat osäkerheten i samhället och näringslivet i stort både ur ett kort och ett lite längre perspektiv. Vår högsta prioritet är att värna om våra medarbetare och våra kunders hälsa och säkerhet samtidigt som vi säkerställer fortsatt drift utan att ge avkall på kapacitet och kvalitet. Mot bakgrund av detta vidtog Styrelse och ledning tidigt en rad förebyggande åtgärder för att anpassa organisationen och vårt sätt att arbeta. Personalstyrkan har tillsvidare korttidspermitterats till 40 procent och vi är fortsatt väl förberedda för att vidta ytterligare åtgärder om marknadsläget förändras. Vårt nuvarande affärsklimat präglas av ett ökat intresse för läkemedelesroboten Dosell samtidigt som säljprocesserna inom affärsområde Security tenderar att bli mer utdragna. Det är inte osannolikt att efterfrågan på våra produkter och tjänster framgent kommer att påverkas av pandemin både i positiv och negativ riktning vilket innebär att det är svårbedömt i vilken riktning intäkter och resultat kan komma att påverkas under kommande kvartal.

Utveckling i första kvartalet
Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 4,4 MSEK (3,3) för det första kvartalet 2020. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,1 MSEK (-5,0) Det fortsatt negativa resultatet är en följd av de investeringar i och anpassning av organisationen för fortsatt kommersialisering av Dosell samt vidareutveckling och breddning av utbudet inom säkerhetstjänster och tillhörande produkter. Inom affärsområde iZafe Security ökade antal abonnemang med 217 stycket och uppgick till 4 951 abonnemang vid periodens slut. Vårt metodiska arbete med kundvård och support bidrar till att hålla churn på mycket låga nivåer och var fortsatt stabilt på tre procent. Inom affärsområde iZafe Healtcare har vi under kvartalet anslutit Hepro och Doro i Norge samt Viser i Sverige till partnernätverket samt verifierat Dosell för den norska marknaden. Dosell lanserades framgångsrikt i Norge den 6 maj och i samband med detta levererades de 30 första enheterna till våra partners.

Läkemedelsroboten Dosell
Våra investeringar i ett starkt partnernätverk är strategiskt viktigt för att snabbt skapa en bred och omfattande exponering av Dosell, med en på lång sikt lägre risk och en högre effektivitet. Enligt vår partnerstrategi har vi under kvartalet arbetat med att integrera Dosell i våra partners trygghetstjänster samt utbildat våra partners i produkten och tjänsten för att kunna leverera och installera Dosell med hög kvalité. Vi har nu en stabil grund att stå på för att under nästa kvartal öka försäljningen. Sammantaget innebär dessa partneravtal att vi avsevärt ökar våra försäljningsresurser på den svenska, norska och finska marknaden. Efter kvartalets utgång beviljades iZafe Group ytterligare patent avseende styrsystemet till Dosell. Detta patent ger oss ett ännu starkare skydd för vår teknologi och stärker vår position som den marknadsledande lösningen för tryggare digital läkemedelsdispensering.

Breddat sortiment inom Security
Intresset och efterfrågan på våra säkerhetslösningar och larmsystem ökar kontinuerligt vilket skickar positiva signaler trots de något utdragna säljprocesserna. Under kvartalet har ett flertal nya tjänster lanserats. Bland dessa kan nämnas ”Fria ryck” och ”Modify. I början av april breddade vi vårt sortiment ytterligare med larmprodukterna iZafe Gateaway och iZafe Security Sensor.

Personliga reflektioner
Utöver de konsekvenser pandemin har för drabbade individer och samhället i stort, kommer den sannolikt påverka våra marknader. En positiv effekt för oss är att diskussionerna om hur vi kan skydda våra äldre accelererar intresset och möjligheterna för ökad digitalisering av vården. Som en stark leverantör av digitaliserad läkemedelsdispensering i Norden kan jag med tillfredsställelse notera ett mycket stort och ökande intresse för Dosell inte bara i Sverige utan kanske i ännu högre grad i Norge. Norge är en mer mogen marknad och därför strategiskt viktig för oss där vi genom våra partners snabbare kan nå volymer. I maj påbörjades leveranserna till Norge vilket kommer att ligga till grund för ytterligare verifiering och lansering i Finland och Italien under resten av året. Inom iZafe Security fortsätter vi fokusera på att leverera hög kvalitet och support till våra kunder inom säkerhetslösningar och larmsystem. Samtidigt ser vi den nuvarande situationen som ett gyllene tillfälle att gå igenom verksamheten och optimera kostnadsmassan för framtiden, för att stå starka när marknaden vänder och snabbare nå vår målsättning om ett positivt kassaflöde och möjligheten att generera positiva resultat.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm