Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar, idag att Bolaget vidtagit åtgärder för säkerställande av kapital.

För att säkerställa rörelsekapital och fortsatt satsning inom området Healthcare har iZafe Group AB (publ) upphandlat en kortfristig kreditfacilitet om initialt 4 MSEK med möjligheten att utöka faciliteten med ytterliggare 5 MSEK under vissa villkor. Villkoren för faciliteten är enligt styrelsens bedömning marknadsmässiga och löper initialt till 1 oktober 2020 men erbjuder möjlighet till förlängning fram till årsskiftet.

I samband med upphandling av kreditfaciliteten har det beslutats att 2 miljoner teckningsoptioner kommer emitterats av serie T09 som fördelas pro-rata mellan långivarna. Långivarna består av ett konsortium av professionella investerare. En (1) teckningsoption av serie T09 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 12 april 2021 till och med den 16 april 2021 till en teckningskurs motsvarande 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 april 2021 till och med den 9 april 2021 (5-dagars VWAP), dock lägst 2,20 kronor och högst 2,60 kronor per aktie.

”Innan förvärvet av sensec personlig säkerhet så fakturerades hela värdet ordervärdet genom leasingavtal via finanspartner. Detta har sedan 2018 succesivt avvecklats för att avslutas helt i slutet av 2019. Detta har på kort sikt inneburit att kassaflödet påverkats negativt. Förändring syftar till att från och med 2020 skapa ett jämnare kassaflöde som bättre representerar verksamhetens drift. Den aktuella faciliteten kommer utnyttjas för att brygga övergången till positivt kassaflöde för Security under slutet av året.” Säger Anders Segerström

iZafe har utöver denna lånefacilitet också säkerställt att bolaget som tidigare år har möjligheten att sälja avtal till extern finansieringspartner för att på så sätt tillgodogöra sig hela eller delar av ett avtals hela värde redan vid kontraktsskrivning. Sett till de löpande volymer av nya avtal som tecknas och de avtal som löpande förlängs och där avtal om factoring inte är tecknat är styrelsens bedömning att detta väl motsvarar det löpande behovet av rörelsekapital de kommande 12 månaderna. I tillägg till denna möjlighet följer styrelsen löpande utvecklingen och ekonomin i bolaget och kommer om så behövs vidta åtgärder för att minska bolagets löpande kostnader.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm