Optionsprogram

Pågående optionsprogram

Incitamentsprogram till anställda, LTIP 2023

LTIP 2023 omfattar tre serier av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare, samt övriga anställda. Deltagarna erbjuds endast att förvärva ett lika stort antal teckningsoptioner av varje serie. LTIP 2023 omfattar sammanlagt högst cirka 7,9 miljoner teckningsoptioner, vilka tillsammans ger rätt att teckna högst cirka 13,18 miljoner B-aktier.

Varje serie av teckningsoptioner ger rätt till teckning av B-aktier i Bolaget till B-aktiens kvotvärde om 0,20 kronor per B-aktie, förutsatt viss aktiekurs för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market (eller annan handelsplats vid händelse av listbyte) har uppnåtts som genomsnittlig stängningskurs för de tio handelsdagar som föregår första dagen för utnyttjande av teckningsoptionerna.

Antalet B-aktier som respektive serie ger rätt att teckna, teckningsperiod, samt Aktiekursmålet för varje serie, framgår nedan. Övriga villkor framgår i dokumenten ”Villkor teckningsoptioner serie A-C”.

SerieTotalt antal TO per serieB-aktier per TO vid utnyttjandeAktiekursmålTeckningskurs per
B-aktie vid uppfyllt Aktiekursmål
Teckningsperiod
A2 635 9592250%Kvotvärdet (0,20 kr)1–31 december 2025
B2 635 9592375%Kvotvärdet (0,20 kr)1–31 december 2025
C2 635 9591500%Kvotvärdet (0,20 kr)1–31 december 2025

Incitamentsprogram till styrelsens ledamöter, LTIP TO12

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden teckna en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kronor. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2025–30 november 2025. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 i villkoren.

Incitamentsprogram till anställda, LTIP TO11

Varje teckningsoption ger rätt innehavaren rätt att under nyttjandeperioden teckna en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kronor. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2025–30 november 2025. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 i villkoren.

Tidigare optionsprogram

Optionsprogram TO13 B

Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en (1) ny Aktie. Teckningskursen vid nyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av Aktier ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 9 februari 2023 till och med den 22 februari 2023, dock kan teckningskursen uppgå till högst 0,3 kronor och lägst kvotvärdet. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.

Optionsprogram TO10 B

Innehavare ska ha rätt att för varje en (1) Teckningsoption teckna en (1) ny Aktie. Teckning sker till en Teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,25 SEK. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 i villkoren. Teckningsoptionerna berättigar till Teckning under perioden från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022 eller från och med respektive till och med den tidigare dag som följer av § 8 i villkoren. Villkoren var föremål för uppdatering under Bolagets årsstämma 2022 under punkt 14 i kallelsen och punkt 14 i stämmoprotokollet.

Optionsprogram TO6 – sjätte teckningsperioden

Sjätte teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) inleds den 14 november 2021 och fortlöper till och med den 28 november 2021. Innehavaren ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en B-aktie i bolaget till en initial teckningskurs om 1,50 SEK. Teckningskursen är föremål för omräkningsvillkor.

Optionsprogram TO6 – femte teckningsperioden

Femte teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) inleds den 14 maj 2021 och fortlöpter till och med den 28 maj 2021. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 hade rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,60 kronor.

Optionsprogram TO 8

I samband med att iZafe Group AB under november 2019 genomförde en företrädesemission av units utfärdades sammanlagt 2 862 129 teckningsoptioner av serie TO 8 B.

Villkor i korthet

  • En (1) teckningsoption TO 8 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i iZafe under perioden 4 – 18 december 2020.
  • teckningskurs är 3,30 SEK per B-aktie.
  • Teckningsoptionerna TO 8 B har ISIN-kod SE0013409406 och handlas på NASDAQ First North Premium Growth till och med onsdagen den 16 december 2020.

Se fullständiga villkor längre ned på denna sida

Instruktioner för teckning

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO 8 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före onsdagen den 16 december 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO 8 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av iZafes TO 8 B, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast fredagen den 18 december 2020 kl. 15.00.

Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, www.hagberganeborn.se

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption TO 8 B kommer att publiceras via pressmeddelande omkring fredagen den 18 december 2020.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på NASDAQ First North Premium Growth.

Optionsprogram TO6 – fjärde teckningsperioden

Fjärde teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) inleddes den 14 november 2020 och fortlöpte till och med lördag den 28 november 2020. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 hade rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm