Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 17 augusti, sin rapport för andra kvartalet.

Andra kvartalet i sammandrag – koncernen
Nettoomsättning: 3 681 TSEK
Antal abonnemang: 5 135 st
Nya abonnemang: 354 st
Månatlig fakturering: 1 418 TSEK


Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 3 681 (3 171) TSEK. Intäkterna hänförs huvudsakligen till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter inom iZafe Security.
 • Rörelseresultat förbättrades med 20 procent och uppgick till -5 100 (-6 342) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster förbättrades med 17 procent och uppgick till -5 359 (-6 450) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0 (241).
 • Resultat efter skatt förbättrades med 18 procent och uppgick till -5 315 (-6 450) TSEK.
 • Resultat per aktie före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,4) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,8 (1,3) SEK.
 • Soliditet vid periodens slut uppgick till 51,6 (43,0) procent.
 • Antal abonnemang vid periodens slut inom iZafe Security ökade med 26 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och uppgick till 5 135 (4 076).
 • Churn är fortsatt låg och uppgick vid periodens slut till 3 procent.

Höjdpunkter under året

 • Efter kvartalets slut har iZafe Group sålt affärsområdet Security, och skapar därmed ett renodlat och finansiellt starkt, Life Science-företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell.
 • iZafe har beviljats ytterligare patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell.
 • Dosell är representerad i den största upphandlingen någonsin i Norge avseende välfärdsteknologi. Upphandlingen avser försörjningen av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till totalt 62 norska kommuner.

VD HAR ORDET

Under juli månad slutfördes framgångsrikt försäljningen av vår säkerhetsverksamhet till AddSecure. Försäljningen påverkade inte resultatet för andra kvartalet, men innebär att iZafe nu går in i en ny fas där vi bygger en verksamhet, som med en stark ekonomi, kommer kunna fokusera helhjärtat på att realisera de avsevärda möjligheterna och de värden som läkemedelsroboten Dosell representerar. Det osäkra marknadsläget, som uppstod till följd av Covid-19-pandemin, börjar stabiliseras igen och jag kan konstatera att iZafe, trots det bekymmersamma läget, har gynnats av en ökande medvetenhet i samhället om vikten av att öka säkerheten för våra äldre. Nettoomsättningen under första halvåret utgjordes som tidigare av intäkter hänförliga till framförallt iZafe Security, och ökade med 25 procent till 8 119 (6 513) TSEK. Periodens rörelseresultat uppgick till -10 239 (-11 364) TSEK. För andra kvartalet redovisades nettoomsättning om 3 681 (3 171) TSEK, motsvarande en ökning om 16 procent, samt ett rörelseresultat som uppgick till -5 100 (-6 342) TSEK.

Inom affärsområdet Healthcare har vi sett ett kraftigt ökat intresse från samhället när det gäller införandet av digital teknik inom äldreomsorgen för att öka säkerheten, och för tillfället också för att motverka smittspridning. Mot bakgrund av de affärer vi gör i Norge och av de piloter som kommer starta i Sverige samt i Italien under hösten, är jag övertygad om att vi under den senare delen av 2020 kommer se en positiv kommersiell utveckling för Dosell.

Efter kvartalets utgång genomförde vi en mycket lyckad försäljning av iZafe Security. I och med försäljningen bygger vi ett rent Life Science-bolag med fullt fokus på Dosell. Med en god finansiell ställning och med ett fokusområde blir vi än mer effektiva och kan investera i kommersialisering och internationalisering av Dosell, primärt i Norge, Finland och Italien. Utöver dessa marknader märker vi ett ökande intresse på andra marknader i Europa och i Asien för Dosell, och vi följer detta intresse genom att föra dialoger med potentiella samarbetspartners.

Affärsområdet iZafe Security har fram till nu genererat den huvudsakliga delen av koncernens intäkter, vilket för koncernen innebär att huvuddelen av nuvarande intäkter följer med vid försäljningen. Resultatmässigt uppvägs dock detta till stor del av att kostnadsmassan i iZafe Group totalt sett minskar avsevärt.

Det är glädjande att konstatera att vi på mycket kort tid framgångsrikt lanserat Dosell i Norge, vilket gett oss värdefulla erfarenheter inför lansering i Finland och i Italien. Följderna av Corona har inneburit att man inom sjukvården behöver öka beredskapen och vara bättre rustad för att klara liknande situationer i framtiden. Genom försäljningen av iZafe Security har vi etablerat en finansiell styrka som skapar ett avsevärt handlingsutrymme avseende ytterligare produktutveckling och kommersialisering av Dosell, utan behov av externt kapital inom överskådlig tid. Vi kommer att positionera iZafe med ett tydligare erbjudande för kunder, investerare, partners och personal.

Vi har en stabil grund att stå på och en spännande höst framför oss. Jag är mycket optimistisk till att 2020 är året då vi gör genombrott med Dosell, i praktiken.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att man i samband med rapporten för andra kvartalet 2020, som kommer att publiceras 08.30 CET den 17 augusti 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström i en videopresentation som därefter publiceras på iZafes hemsida den 26 augusti 2020 under rubriken investor relations.

Välkommen att skicka in dina frågor till senast kl 17:00 CET den 18 augusti 2020. Du kan också skicka in dina frågor via ett formulär på iZafes investerarsida.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ) (NASDAQ First North: IZAFE B) (”Bolaget”) meddelar att man idag, den 21 juli 2020, ingått ett bindande avtal om att sälja samtliga aktier i dotterbolaget iZafe AB (”Dotterbolaget”), det bolag genom vilket iZafe-gruppens verksamhet inom personlarm och säkerhetslösningar bedrivs, och som hittills genererat huvuddelen av koncernens intäkter. Köpeskillingen uppgår till 40 MSEK, på skuldfri basis. Syftet med försäljningen är att skapa ett renodlat och finansiellt starkt, Life Science-företag kring Bolagets läkemedelsrobot Dosell.

Styrelsen för iZafe Group utvärderar löpande på vilket sätt nuvarande organisation och produkterbjudande på längre sikt kan skapa lönsamhet och avkastning. I samband med detta har styrelsen i samråd med Bolagets ledning kommit fram till att iZafe Healthcare bör renodlas. Ett renodlat Life Science bolag som byggs runt Dosell har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Genom framtida investeringar i produkt och marknad, i kombination med en organisation som fokuserar på ett affärsområde, blir vi en stark aktör på en kraftigt växande marknad.

iZafe Group AB har idag två affärsområden; iZafe Security som säljer personlarm och andra trygghets- och säkerhetslösningar, och iZafe Healthcare som utvecklar, tillverkar och säljer läkemedelsroboten Dosell. Affärsområdet iZafe Security genererar idag den huvudsakliga delen av koncernens intäkter, vilket för koncernen innebär att huvuddelen av nuvarande intäkter följer med vid försäljningen. Resultatmässigt uppvägs dock detta till stor del av att kostnadsmassan i iZafe Group totalt sett minskar avsevärt. Försäljningen innebär bland annat att samtliga heltidstjänster samt också övriga direkta och indirekt kostnader som var hänförbara till iZafe Security försvinner.

”Försäljningen av iZafe AB är ett led i det långsiktiga, strategiska arbete som styrelsen driver för att säkerställa att potentialen för vår läkemedelsrobot – Dosell – tas till vara. Genom att renodla verksamheten kring Life-Science positionerar vi iZafe Group med ett tydligare erbjudande för kunder, investerare, partners och personal.” säger Thomas Ahlerup, Styrelseordförande för iZafe Group AB. ”Med en liten kostnadsmassa, en produkt som bevisat sin förmåga i flera upphandlingar och en stärkt finansiell ställning har vi de verktyg och resurser som behövs för att påskynda kommersialisering och internationalisering av Dosell”.

Genom avyttringen (med hänsyn tagen till de villkor som är förknippade med aktieöverlåtelsen) skapas ett renodlat Life Science-bolag med en liten effektiv organisation, en marknadsledande produkt inom ett marknadssegment som förväntas växa kraftigt under kommande år. iZafe Group etablerar genom affären en finansiell styrka, som skapar ett avsevärt handlingsutrymme avseende ytterligare produktutveckling och kommersialisering av Dosell, utan behov av externt kapital under överskådlig tid.
Styrelsens bedömning är att ett renodlat bolag runt välfärdsprodukten Dosell kommer vara ett betydligt attraktivare bolag för nya och befintliga partners, kunder, personal, investerare samt för aktiemarknadens övriga aktörer.

Fakta om transaktionen
Bruttoköpeskillingen uppgår till 40 MSEK, på skuldfri basis. Genom affären tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 20 MSEK efter justering för koncerninterna fordringar, lösen av krediter samt efter transaktionskostnader. Köpeskillingen erläggs kontant i samband med tillträde, vilket äger rum idag den 21 juli 2020.
De finansiella effekterna för iZafe Group:

 • Försäljningen av iZafe Security innebär att huvuddelen av koncernens nuvarande intäkter följer med försäljningen. Samtidigt uppvägs detta resultatmässigt till största del av att kostnadsmassan i iZafe Group totalt sett minskar avsevärt. Försäljningen innebär bland annat att de heltidstjänster, samt också övriga direkta och indirekt kostnader, som var hänförbara till iZafe Security försvinner.
 • En liten kostnadseffektiv organisation bildas, som kommer fokusera på fortsatt kommersialisering av Dosell.
 • En fokusering på investeringar i utrullningen av Dosell förväntas innebära att kommersialiseringen påskyndas ytterligare.
 • iZafe Groups skuldsättning efter transaktionen kommer vara försumbar vilket också kommer innebära ett minskat behov av kapitaltillskott, under överskådlig tid.

iZafe Group AB behåller alla rättigheter till varumärket iZafe.

Fakta om köparen
Styrelsen för iZafe Group har efter en genomgående process valt att teckna ett villkorat avtal med AddSecure. De två avgörande faktorerna vid valet av köpare har varit, att säkerställa att iZafe AB:s kunder erbjuds minst den kvalitet som kunder och personal idag är vana vid, samt att köparen skall ha ledande marknadskännedom, innovationsförmåga, ett förstklassigt kundbemötande, och en förstklassig support.
Styrelsens bedömning är att AddSecure väl motsvarar styrelsens kriterier och krav på den framtida ägaren av iZafe AB. AddSecure är en ledande aktör med erfarenhet och expertis som i kombination med förstklassiga lösningar och tjänster säkerställer att deras kunder på ett säkert och enkelt sätt kan överföra data och kommunicera med varandra – i framförallt larmlösningar, system, byggnader, elnät och mycket mer.
Styrelsen för Bolaget är övertygade om att AddSecure kommer erbjuda iZafes kunder ett fortsatt högkvalitativt utbud av produkter och tjänster samt ett förstklassigt kundbemötande.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare till köparen och Kanter Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.
 
För ytterligare information vänligen kontakta

Kontakt
Anders Segerström 
Verkställande Direktör

+46-708- 751412
 
Thomas Ahlerup
Styrelseordförande

+46-768-966300

iZafe Group AB (publ)
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm
www.izafe.se
 
Om AddSecure AB
AddSecure är en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation. Företaget förser över 50 000 affärskunder och partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar som hjälper kunderna att skydda sina livs- och affärskritiska applikationer. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner och att skapa affärsnytta.
AddSecures kunder verkar bland annat inom säkerhetsbranschen, fastighetssäkerhet och -automation, digitala trygghetslarm, transport och logistik, och inom energibolag och smarta städer. De erbjuds lösningar inom Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue och Smart Transport.
Företaget, som grundades i början av 1970-talet, har idag mer än 650 anställda i 15 länder. AddSecure har sitt huvudkontor i Sverige och har regionala kontor samt ett nätverk av distributörer runt om i Europa.
AddSecure är majoritetsägt av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig strategi för värdeskapande, grundat 2014.

Den 25 juni 2020 höll iZafe Group AB (publ) sin årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets webbplats www.izafe.se.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.
Resultatdisposition
Det beslutades att samtliga till årsstämman förfogande stående medel skulle överföras i ny räkning.
Styrelse och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Hermansson och Thomas Ahlerup samt nyvaldes Ludvig Arbin och Göran Sjönell. Thomas Ahlerup valdes till styrelsens ordförande.
Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på Allians Revision och Redovisning AB valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Antalet aktier och röster i iZafe Group AB har ändrats till följd av att 654 795 nya B-aktier har emitterats under juni månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner som gavs ut under november 2018 och februari 2019.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i iZafe Group AB till 32 768 510, varav 600 000 A-aktier och 32 168 510 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 38 168 510.

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor.

Information, anmälningssedel och villkor finns på bolagets webbplats www.izafe.se/investorrelations.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast torsdag den 28 maj 2020.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att iZafes partner Hepro AS har vunnit en nationell upphandling i Norge där Dosell ingår som en av tre läkemedelsdispensers. Upphandlingen som är den hittills största i Norge avseende välfärdsteknologi avser försörjningen av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till totalt 62 norska kommuner.

Produkter som underlättar vård och omsorg i hemmet är en marknad under stark tillväxt. iZafe bekräftar att man deltagit i en upphandling i Norge via partnern Hepro AS, och att Dosell är en av tre läkemedelsdispensers som har valts ut och godkänts. Upphandlingen avser 62 kommuner och omfattar cirka 1 800 läkemedelsrobotar. iZafe har ingen information om i vilken utsträckning Dosell kommer väljas utan det är upp till varje enskild kommun att köpa in den utrustning de önskar med utgångspunkt från villkoren i upphandlingen.

”Med en växande och åldrande befolkning i Norge är behovet av hjälpmedel för hemvård stort, och förväntas bli större. Samtidigt har Covid-19 förstärkt behovet ytterligare. Läkemedelsroboten Dosell har integrerats till vår plattform för digital välfärdsteknologi som ger ökad självständighet och trygghet för äldre. Med den unika prisbilden som Dosell erbjuder har vi lyckats stärka vår konkurrenskraft i upphandlingar.” säger Geir Tore Jakobsen, VD på Hepro AS.

Välfärdsteknologi och hjälpmedel till läkemedelshantering i hemvården och på boenden har fått ett starkt genombrott på marknaden. Läkemedelsroboten Dosell har fått ett genomgående positivt mottagande av kommunala och privata verksamheter i Norge.

”Vi är stolta över att vi efter en kort tid på den norska marknaden är med och vinner en så strategiskt viktig upphandling tillsammans med Hepro AS. Att Dosell redan är fullt integrerad till Hepros digitala plattform är en stor konkurrensfördel när kommunerna ska välja leverantör av läkemedelsdispenser. Vi är övertygade om att Dosell med sin unika kombination av funktionalitet, digitala stöd och prisbild skapar en stark position och det naturlig valet när man i Norge väljer vilken läkemedelsrobot man skall beställa” säger Anders Segerström, VD iZafe.

Aktieägarna i iZafe Group AB (publ.) 556762-3391 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 juni 2020 klockan 9.00 på Bolagets kontor, Grev Turegatan 11A, Stockholm. Lokalen öppnas klockan 8.30.

Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av Covid-19
Bolaget värnar om sina aktieägares och sin personals hälsa. Med anledning av risken för smittspridning av Covid-19 kommer Bolaget därför att vidta vissa åtgärder för att minimera denna risk. Själva stämman och insläppet till stämman kommer att hållas så kort som möjligt, bland annat genom att inte hålla något föredrag eller allmän presentation utan hålla mötet begränsat till dagordningens beslutspunkter. VD:s presentation och eventuellt andra presentationer kommer att finnas tillgängliga digitalt på Bolagets webbplats www.izafe.se.

Vidare kommer ingen dryck eller förtäring att erbjudas, före under eller efter stämman. Stämman kommer även att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i stämmolokalen. Bolagets styrelse, ledning och andra anställda kommer i första hand att medverka digitalt. Fysisk närvaro kommer endast ske om särskilda skäl föreligger.

Aktieägare som själva uppvisar symptom (eller som har varit i kontakt med någon som uppvisar symptom), uppmanas att inte närvara vid stämman utan att i stället delta genom ombud. Även aktieägare som känner sig oroliga för att själva bli smittade eller tillhör de riskgrupper som definierats av Folkhälsomyndigheten ska undvika att närvara personligen och att i stället delta genom ombud.

Bolaget följer utvecklingen noggrant och vid behov kommer information om eventuella ytterligare åtgärder inför stämman att publiceras på Bolagets webbplats, www.izafe.se.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 juni 2020, dels måndagen den 22 juni 2020 anmäla sig skriftligen till iZafe Group AB, Grev Turegatan 11 A, 114 46 Stockholm eller per email, . I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, e-postadress, adress, telefonnummer dagtid, mobiltelefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 18 juni 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
 
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Registreringsbeviset får ej vara äldre än tolv månader.

Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.izafe.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Ombud ska vid sidan av fullmaktshandling också kunna styrka sin identitet som fullmaktshavare med giltig legitimationshandling.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, suppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Fastställande av instruktion för valberedning.
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Ebba Werkell väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8.b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9–11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer

Valberedningen föreslår följande:
− att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter.
− att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
− omval av Göran Hermansson och Thomas Ahlerup samt nyval av Ludvig Arbin och Göran Sjönell. Val av Thomas Ahlerup som styrelseordförande. Viveca Gyberg och Carl Sjönell har avböjt omval.
− val av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på Allians Revision och Redovisning AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Punkt 12: Fastställande av instruktion för valberedning
Valberedningen föreslår att valberedning ska utses enligt följande modell.
Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.
Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. 

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:
a) förslag till stämmoordförande;
b) förslag till antal styrelseledamöter och revisorer;
c) förslag till styrelse och styrelseordförande;
d) förslag till revisorer;
e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
f) förslag till arvode för revisorn; och
g) i förekommande fall, förslag till ändring i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har rätt att på iZafe Groups bekostnad engagera externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet (vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler gäller begränsningen vid fullt utnyttjande). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Beslut enligt punkten 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 32 113 715, varav 600 000 A-aktier och 31 513 715 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 37 513 715 röster där varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut
Fullmaktsformulär samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.izafe.se och sänds till de aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats, www.izafe.se.

För information om behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor- svenska.pdf.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://izafe.se/ir-rapporter/.

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) inleds idag den 14 maj och löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor. För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

 • En (1) teckningsoption TO6 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i iZafe Group.
 • Teckningskursen är 2,20 kronor per aktie av serie B (omräknad enligt “§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.” i villkoren för teckningsoptioner TO6 till följd av den riktade nyemission som styrelsen beslutade om den 25 mars 2019).
 • Totalt antal utestående teckningsoptioner TO6 är 1 088 969. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner TO6 kan iZafe Group tillföras 2 395 731,80 kronor före emissionskostnader.

Efterföljande tre teckningsperioder för teckningsoptioner TO6 löper enligt följande:

 • 14 – 28 november 2020
 • 14 – 28 maj 2021
 • 14 – 28 november 2021

Klicka här för att läsa fullständiga villkor för teckningsoptionerna.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO6
Direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO6 ska anmäla teckning genom att fylla i och skicka in gällande anmälningssedel för teckning av teckningsoptioner TO6 senast den 28 maj 2020 till Aktieinvest FK AB. Anmälan sker genom samtida betalning.

Anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets webbplats www.izafe.se/investorrelations och på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast torsdag den 28 maj 2020.

Förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO6 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 maj 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (iZafe IA B) och omvandlas till aktier av serie B så snart emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm