iZafe Group AB: Kommuniké från iZafe Groups årsstämma

Den 25 juni 2020 höll iZafe Group AB (publ) sin årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets webbplats www.izafe.se.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.
Resultatdisposition
Det beslutades att samtliga till årsstämman förfogande stående medel skulle överföras i ny räkning.
Styrelse och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Hermansson och Thomas Ahlerup samt nyvaldes Ludvig Arbin och Göran Sjönell. Thomas Ahlerup valdes till styrelsens ordförande.
Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på Allians Revision och Redovisning AB valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm