Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 inleds idag

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) inleds idag den 14 maj och löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor. För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

  • En (1) teckningsoption TO6 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i iZafe Group.
  • Teckningskursen är 2,20 kronor per aktie av serie B (omräknad enligt “§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.” i villkoren för teckningsoptioner TO6 till följd av den riktade nyemission som styrelsen beslutade om den 25 mars 2019).
  • Totalt antal utestående teckningsoptioner TO6 är 1 088 969. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner TO6 kan iZafe Group tillföras 2 395 731,80 kronor före emissionskostnader.

Efterföljande tre teckningsperioder för teckningsoptioner TO6 löper enligt följande:

  • 14 – 28 november 2020
  • 14 – 28 maj 2021
  • 14 – 28 november 2021

Klicka här för att läsa fullständiga villkor för teckningsoptionerna.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO6
Direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO6 ska anmäla teckning genom att fylla i och skicka in gällande anmälningssedel för teckning av teckningsoptioner TO6 senast den 28 maj 2020 till Aktieinvest FK AB. Anmälan sker genom samtida betalning.

Anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets webbplats www.izafe.se/investorrelations och på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast torsdag den 28 maj 2020.

Förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO6 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 maj 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (iZafe IA B) och omvandlas till aktier av serie B så snart emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm