iZafe Group AB (publ) avyttrar affärsområdet iZafe Security till AddSecure AB och etablerar ett renodlat och finansiellt starkt Life Science-företag

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ) (NASDAQ First North: IZAFE B) (”Bolaget”) meddelar att man idag, den 21 juli 2020, ingått ett bindande avtal om att sälja samtliga aktier i dotterbolaget iZafe AB (”Dotterbolaget”), det bolag genom vilket iZafe-gruppens verksamhet inom personlarm och säkerhetslösningar bedrivs, och som hittills genererat huvuddelen av koncernens intäkter. Köpeskillingen uppgår till 40 MSEK, på skuldfri basis. Syftet med försäljningen är att skapa ett renodlat och finansiellt starkt, Life Science-företag kring Bolagets läkemedelsrobot Dosell.

Styrelsen för iZafe Group utvärderar löpande på vilket sätt nuvarande organisation och produkterbjudande på längre sikt kan skapa lönsamhet och avkastning. I samband med detta har styrelsen i samråd med Bolagets ledning kommit fram till att iZafe Healthcare bör renodlas. Ett renodlat Life Science bolag som byggs runt Dosell har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Genom framtida investeringar i produkt och marknad, i kombination med en organisation som fokuserar på ett affärsområde, blir vi en stark aktör på en kraftigt växande marknad.

iZafe Group AB har idag två affärsområden; iZafe Security som säljer personlarm och andra trygghets- och säkerhetslösningar, och iZafe Healthcare som utvecklar, tillverkar och säljer läkemedelsroboten Dosell. Affärsområdet iZafe Security genererar idag den huvudsakliga delen av koncernens intäkter, vilket för koncernen innebär att huvuddelen av nuvarande intäkter följer med vid försäljningen. Resultatmässigt uppvägs dock detta till stor del av att kostnadsmassan i iZafe Group totalt sett minskar avsevärt. Försäljningen innebär bland annat att samtliga heltidstjänster samt också övriga direkta och indirekt kostnader som var hänförbara till iZafe Security försvinner.

”Försäljningen av iZafe AB är ett led i det långsiktiga, strategiska arbete som styrelsen driver för att säkerställa att potentialen för vår läkemedelsrobot – Dosell – tas till vara. Genom att renodla verksamheten kring Life-Science positionerar vi iZafe Group med ett tydligare erbjudande för kunder, investerare, partners och personal.” säger Thomas Ahlerup, Styrelseordförande för iZafe Group AB. ”Med en liten kostnadsmassa, en produkt som bevisat sin förmåga i flera upphandlingar och en stärkt finansiell ställning har vi de verktyg och resurser som behövs för att påskynda kommersialisering och internationalisering av Dosell”.

Genom avyttringen (med hänsyn tagen till de villkor som är förknippade med aktieöverlåtelsen) skapas ett renodlat Life Science-bolag med en liten effektiv organisation, en marknadsledande produkt inom ett marknadssegment som förväntas växa kraftigt under kommande år. iZafe Group etablerar genom affären en finansiell styrka, som skapar ett avsevärt handlingsutrymme avseende ytterligare produktutveckling och kommersialisering av Dosell, utan behov av externt kapital under överskådlig tid.
Styrelsens bedömning är att ett renodlat bolag runt välfärdsprodukten Dosell kommer vara ett betydligt attraktivare bolag för nya och befintliga partners, kunder, personal, investerare samt för aktiemarknadens övriga aktörer.

Fakta om transaktionen
Bruttoköpeskillingen uppgår till 40 MSEK, på skuldfri basis. Genom affären tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 20 MSEK efter justering för koncerninterna fordringar, lösen av krediter samt efter transaktionskostnader. Köpeskillingen erläggs kontant i samband med tillträde, vilket äger rum idag den 21 juli 2020.
De finansiella effekterna för iZafe Group:

  • Försäljningen av iZafe Security innebär att huvuddelen av koncernens nuvarande intäkter följer med försäljningen. Samtidigt uppvägs detta resultatmässigt till största del av att kostnadsmassan i iZafe Group totalt sett minskar avsevärt. Försäljningen innebär bland annat att de heltidstjänster, samt också övriga direkta och indirekt kostnader, som var hänförbara till iZafe Security försvinner.
  • En liten kostnadseffektiv organisation bildas, som kommer fokusera på fortsatt kommersialisering av Dosell.
  • En fokusering på investeringar i utrullningen av Dosell förväntas innebära att kommersialiseringen påskyndas ytterligare.
  • iZafe Groups skuldsättning efter transaktionen kommer vara försumbar vilket också kommer innebära ett minskat behov av kapitaltillskott, under överskådlig tid.

iZafe Group AB behåller alla rättigheter till varumärket iZafe.

Fakta om köparen
Styrelsen för iZafe Group har efter en genomgående process valt att teckna ett villkorat avtal med AddSecure. De två avgörande faktorerna vid valet av köpare har varit, att säkerställa att iZafe AB:s kunder erbjuds minst den kvalitet som kunder och personal idag är vana vid, samt att köparen skall ha ledande marknadskännedom, innovationsförmåga, ett förstklassigt kundbemötande, och en förstklassig support.
Styrelsens bedömning är att AddSecure väl motsvarar styrelsens kriterier och krav på den framtida ägaren av iZafe AB. AddSecure är en ledande aktör med erfarenhet och expertis som i kombination med förstklassiga lösningar och tjänster säkerställer att deras kunder på ett säkert och enkelt sätt kan överföra data och kommunicera med varandra – i framförallt larmlösningar, system, byggnader, elnät och mycket mer.
Styrelsen för Bolaget är övertygade om att AddSecure kommer erbjuda iZafes kunder ett fortsatt högkvalitativt utbud av produkter och tjänster samt ett förstklassigt kundbemötande.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare till köparen och Kanter Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.
 
För ytterligare information vänligen kontakta

Kontakt
Anders Segerström 
Verkställande Direktör

+46-708- 751412
 
Thomas Ahlerup
Styrelseordförande

+46-768-966300

iZafe Group AB (publ)
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm
www.izafe.se
 
Om AddSecure AB
AddSecure är en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation. Företaget förser över 50 000 affärskunder och partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar som hjälper kunderna att skydda sina livs- och affärskritiska applikationer. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner och att skapa affärsnytta.
AddSecures kunder verkar bland annat inom säkerhetsbranschen, fastighetssäkerhet och -automation, digitala trygghetslarm, transport och logistik, och inom energibolag och smarta städer. De erbjuds lösningar inom Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue och Smart Transport.
Företaget, som grundades i början av 1970-talet, har idag mer än 650 anställda i 15 länder. AddSecure har sitt huvudkontor i Sverige och har regionala kontor samt ett nätverk av distributörer runt om i Europa.
AddSecure är majoritetsägt av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig strategi för värdeskapande, grundat 2014.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm