iZafes halvårsrapport Q2, april-juni 2020

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 17 augusti, sin rapport för andra kvartalet.

Andra kvartalet i sammandrag – koncernen
Nettoomsättning: 3 681 TSEK
Antal abonnemang: 5 135 st
Nya abonnemang: 354 st
Månatlig fakturering: 1 418 TSEK


Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 3 681 (3 171) TSEK. Intäkterna hänförs huvudsakligen till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter inom iZafe Security.
 • Rörelseresultat förbättrades med 20 procent och uppgick till -5 100 (-6 342) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster förbättrades med 17 procent och uppgick till -5 359 (-6 450) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0 (241).
 • Resultat efter skatt förbättrades med 18 procent och uppgick till -5 315 (-6 450) TSEK.
 • Resultat per aktie före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,4) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,8 (1,3) SEK.
 • Soliditet vid periodens slut uppgick till 51,6 (43,0) procent.
 • Antal abonnemang vid periodens slut inom iZafe Security ökade med 26 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och uppgick till 5 135 (4 076).
 • Churn är fortsatt låg och uppgick vid periodens slut till 3 procent.

Höjdpunkter under året

 • Efter kvartalets slut har iZafe Group sålt affärsområdet Security, och skapar därmed ett renodlat och finansiellt starkt, Life Science-företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell.
 • iZafe har beviljats ytterligare patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell.
 • Dosell är representerad i den största upphandlingen någonsin i Norge avseende välfärdsteknologi. Upphandlingen avser försörjningen av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till totalt 62 norska kommuner.

VD HAR ORDET

Under juli månad slutfördes framgångsrikt försäljningen av vår säkerhetsverksamhet till AddSecure. Försäljningen påverkade inte resultatet för andra kvartalet, men innebär att iZafe nu går in i en ny fas där vi bygger en verksamhet, som med en stark ekonomi, kommer kunna fokusera helhjärtat på att realisera de avsevärda möjligheterna och de värden som läkemedelsroboten Dosell representerar. Det osäkra marknadsläget, som uppstod till följd av Covid-19-pandemin, börjar stabiliseras igen och jag kan konstatera att iZafe, trots det bekymmersamma läget, har gynnats av en ökande medvetenhet i samhället om vikten av att öka säkerheten för våra äldre. Nettoomsättningen under första halvåret utgjordes som tidigare av intäkter hänförliga till framförallt iZafe Security, och ökade med 25 procent till 8 119 (6 513) TSEK. Periodens rörelseresultat uppgick till -10 239 (-11 364) TSEK. För andra kvartalet redovisades nettoomsättning om 3 681 (3 171) TSEK, motsvarande en ökning om 16 procent, samt ett rörelseresultat som uppgick till -5 100 (-6 342) TSEK.

Inom affärsområdet Healthcare har vi sett ett kraftigt ökat intresse från samhället när det gäller införandet av digital teknik inom äldreomsorgen för att öka säkerheten, och för tillfället också för att motverka smittspridning. Mot bakgrund av de affärer vi gör i Norge och av de piloter som kommer starta i Sverige samt i Italien under hösten, är jag övertygad om att vi under den senare delen av 2020 kommer se en positiv kommersiell utveckling för Dosell.

Efter kvartalets utgång genomförde vi en mycket lyckad försäljning av iZafe Security. I och med försäljningen bygger vi ett rent Life Science-bolag med fullt fokus på Dosell. Med en god finansiell ställning och med ett fokusområde blir vi än mer effektiva och kan investera i kommersialisering och internationalisering av Dosell, primärt i Norge, Finland och Italien. Utöver dessa marknader märker vi ett ökande intresse på andra marknader i Europa och i Asien för Dosell, och vi följer detta intresse genom att föra dialoger med potentiella samarbetspartners.

Affärsområdet iZafe Security har fram till nu genererat den huvudsakliga delen av koncernens intäkter, vilket för koncernen innebär att huvuddelen av nuvarande intäkter följer med vid försäljningen. Resultatmässigt uppvägs dock detta till stor del av att kostnadsmassan i iZafe Group totalt sett minskar avsevärt.

Det är glädjande att konstatera att vi på mycket kort tid framgångsrikt lanserat Dosell i Norge, vilket gett oss värdefulla erfarenheter inför lansering i Finland och i Italien. Följderna av Corona har inneburit att man inom sjukvården behöver öka beredskapen och vara bättre rustad för att klara liknande situationer i framtiden. Genom försäljningen av iZafe Security har vi etablerat en finansiell styrka som skapar ett avsevärt handlingsutrymme avseende ytterligare produktutveckling och kommersialisering av Dosell, utan behov av externt kapital inom överskådlig tid. Vi kommer att positionera iZafe med ett tydligare erbjudande för kunder, investerare, partners och personal.

Vi har en stabil grund att stå på och en spännande höst framför oss. Jag är mycket optimistisk till att 2020 är året då vi gör genombrott med Dosell, i praktiken.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm