EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i iZafe Group AB ("iZafe Group" eller "Bolaget") har idag, den 9 april 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om en riktad emission av 25 000 000 B-aktier till vissa aktieägare (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 6,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste fem (5) handelsdagarna, från och med den 2 april 2024 till och med den 8 april 2024. Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om en riktad emission av 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B till Bolaget som sedan vederlagsfritt ska överlåta dessa till aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen (”TO-Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen kommer iZafe Group att tillföras 5 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt utnyttjande av TO14B kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader.

Den Riktade Emissionen
Styrelsen i iZafe Group har med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 16 maj 2023 idag beslutat om den Riktade Emissionen av 25 000 000 B-aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,20 SEK. Bolaget tillförs härigenom 5 MSEK före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen sker till Bolagets större aktieägare Patrik Björn och Stefan Wård (via bolag). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, med utgångspunkt i den rådande aktiekursen för Bolagets B-aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 6,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste fem (5) handelsdagarna, från och med den 2 april 2024 till och med den 8 april 2024, vilken uppgick till cirka 0,213 SEK. Härutöver har styrelsen säkerställt teckningskursens marknadsmässighet i samråd med finansiella rådgivare med utgångspunkt i rådande marknadsförhållanden och tidigare indikerade prisnivåer i diskussioner med potentiella investerare. Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen teckningskursen som marknadsmässig.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende tillgängliga finansieringslösningar, att den Riktade Emissionen är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission i rådande marknadsklimat. Styrelsen bedömer även att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen. Styrelsens bedömning är att den Riktade Emissionen är den mest lämpliga finansieringslösningen för att skyndsamt säkerställa Bolagets kapitalbehov i syfte att kunna möta den ökande efterfrågan på Bolagets produkter och för att säkerställa kapaciteten för större produktionsvolymer, vilket är avgörande för att stödja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. En företrädesemission bedöms innebära väsentligt ökade kostnader för Bolaget där, bland annat, ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas samt skulle ta längre tid. Efter samråd med finansiella rådgivare bedömer Styrelsen även att en företrädesemission, eller en riktad nyemission till en större krets av externa investerare eller befintliga aktieägare, endast skulle vara genomförbar till en väsentligt rabatterad aktiekurs, vilket under rådande omständigheter inte bedömts vara till fördel vare sig för Bolaget eller dess aktieägare. Den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt samt kostnads- och resurseffektivt sätt. Den Riktade Emissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen, vilket även är anledningen till att tecknarna ges teckningsrätt i den Riktade Emissionen.

Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på fördelaktiga kommersiella villkor och på ett snabbt samt kostnads- och resurseffektivt sätt, samt att den Riktade Emissionen objektivt sätt är till fördel för aktieägarna i förhållande till en alternativ emissionsstruktur eller finansieringslösning. Styrelsen anser därför att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

iZafe Groups VD, Anders Segerström, kommenterar den Riktade Emissionen: ”Jag är glad över att våra större aktieägare visar sitt stöd för bolaget i denna avgörande fas. Vi ser ett brådskande behov av att utöka vår personalstyrka för att kunna möta den växande efterfrågan och hålla jämna steg med alla de utvecklingsprojekt vi har på gång. Just nu befinner vi oss i en situation där vårt produktteam riskerar att bli en flaskhals för försäljningen, särskilt när vi utökar våra partnerskap på både befintliga och nya marknader. Med det här kapitaltillskottet får vi möjlighet att inte bara anställa fler talanger utan också säkerställa att vår produktionskapacitet inte heller blir en begränsning. Detta är avgörande för att snabbt kunna lansera våra enheter på marknaden. Genom att accelerera utrullningen av fler enheter kan vi öka våra månatliga licensintäkter, vilket är en kritisk faktor för att snabbare kunna uppnå lönsamhet.”

TO-Emissionen
Styrelsen i iZafe Group har även idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om TO-Emissionen, varigenom 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B emitteras till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget som vederlagsfritt kommer överlåta dessa till aktieägarna i Bolaget i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare innehar på avstämningsdagen för TO-Emissionen. Avstämningsdagen för TO-Emissionen kommer att meddelas så snart den är fastställd av Bolagets styrelse. Teckningsoptionerna av serie TO14B avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Innehav av elva (11) aktier på avstämningsdagen medför att aktieägare tilldelas en (1) teckningsoption av serie TO14B. Slutlig fördelning och tilldelning vid överlåtelse av teckningsoptionerna av serie TO14B till iZafe Groups aktieägare kommer ske genom ett separat styrelsebeslut. TO-Emissionen kan maximalt tillföra iZafe Group cirka 7,5 MSEK för det fall samtliga teckningsoptioner av TO14B nyttjas för teckning av nya B-aktier i Bolaget.

Huvudsakliga villkor för teckningsoptioner av serie TO14B
iZafe Group kommer att totalt att emittera sammanlagt 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B. En (1) teckningsoption av serie TO14B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden som löper från och med den 30 september 2024 till och med den 14 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO14B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 13 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 SEK) och högst 0,30 SEK.

Användning av emissionslikvid från den Riktade Emissionen
Emissionslikviden från den Riktade Emissionen om 5 MSEK avses användas till följande:

 • Utökad personalstyrka i produktteamet
 • Säkerställa större produktionsvolymer
 • Sälj- och marknadsaktiviteter för ökad försäljning på befintliga och nya marknader

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning
De emitterade aktierna i den Riktade Emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 9,1 procent av antalet aktier och cirka 8,9 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående B-aktier med 25 000 000 B-aktier, från 250 586 171 B-aktier till 275 586 171 B-aktier. Antalet aktier efter den Riktade Emissionen kommer att uppgå till 275 586 171 aktier, varav 600 000 A-aktier och 274 986 171 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 5 000 000,00 SEK, från 50 117 234,20 SEK till 55 117 234,20 SEK.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO14B som utges i TO-Emissionen kommer antalet utestående aktier öka med ytterligare 25 053 288 aktier, från 275 586 171 aktier till 300 639 459 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 5 010 657,60 SEK, från 55 117 234,20 SEK till 60 127 891,80 SEK, innebärande en tillkommande utspädningseffekt om cirka 8,3 procent av antalet aktier och cirka 8,2 procent av antalet röster i Bolaget.

Anmälningsplikt
Till följd av att Patrik Björn och Stefan Wård ökar sitt ägande i Bolaget på ett sådant sätt att anmälningsplikt enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar uppstår, ska tilldelning i denna del ske först när investeringen får genomföras enligt nämnda lag, vilket indikativt väntas infalla före slutet av maj månad 2024.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen och TO-Emissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe Group någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna i Pilloxa AB (”Pilloxa”) avseende förvärvet av samtliga aktier i bolaget i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 18 augusti 2022. Tillträdet till aktierna i Pilloxa genomfördes idag. iZafe har därtill framgångsrikt genomfört en riktad emission av 20 833 334 units, respektive unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO13B. Teckningskursen per unit uppgår till 0,24 SEK motsvarande ett pris per aktie om 0,24 SEK då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt och Bolaget tillförs härigenom cirka 5 MSEK före transaktionskostnader (den ”Riktade Emissionen”). Kvalificerade investerare som Jan Hardenborg, Eva Redhe, Fredrik Sjödin, Filippa Lindström, Karin Forseke, Peter Jörgensen, Lars Wedenborn och Mangold Fondkommission har genom teckningsåtagande åtagit sig att delta i den Riktade Emissionen. Bolaget har därutöver beslutat att dela ut 76 890 165 teckningsoptioner av serie TO13B till samtliga aktieägare i Bolaget efter förvärvet av Pilloxa i syfte att kapitalisera Bolaget samt att kompensera för utspädningen från den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i iZafe har med stöd av bemyndigandet som erhölls vid den extra bolagsstämman den 28 september 2022 idag beslutat att genomföra en riktad emission av 20 833 334 units med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt, respektive unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO13B. Teckningskursen per unit uppgår till 0,24 SEK motsvarande ett pris per aktie om 0,24 SEK då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Bolaget tillförs härigenom cirka 5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen för den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal strategiska och långsiktiga investerare över tid. Teckningskursen motsvarar en rabatt på 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de senaste fem (5) handelsdagarna, från och med den 22 november 2022 till och med den 28 november 2022, vilken uppgick till cirka 0,262 SEK. Styrelsen bedömer således teckningskursen som marknadsmässig.

Varje teckningsoption av serie TO13B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna av serie TO13B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 9 februari 2023 till och med den 22 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 SEK) och högst 0,30 SEK.

Bakgrund och motiv för den Riktade Emissionen

För att tillgodose efterfrågan från befintliga kunder, samt möta efterfrågan från nya kunder, anser iZafe det som nödvändigt att genomföra en kapitalanskaffning. iZafe avser att använda emissionslikviden från den Riktade Emissionen för att öka försäljningen av Dosell och Pilloxas lösningar.

Mer specifikt avser Bolaget att använda emissionslikviden till:
– Försäljningsinsatser av Dosell mot Pilloxas inarbetade kunder och nätverk.
– Försäljningsinsatser av Pilloxas lösningar mot iZafes partnernätverk.
– Integration mellan Dosell och Pilloxas system och produkt.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets aktieägarbas med långsiktiga strategiska och kvalificerade investerare och samtidigt på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt finansiera Bolagets behov av rörelsekapital, som utökats något i och med tillträdet av Pilloxa. Styrelsen gör också bedömningen att genomförandet av en företrädesemission i dagens marknadsklimat skulle innebära en risk för att misslyckas med att tillgodose Bolagets kapitalbehov och därmed upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har bland annat beaktat det höga antalet nyligen genomförda nyemissioner på Nasdaq First North Premier Growth Market och att med dagens marknadsklimat är merkostnaden för en företrädesemission, såsom rådgivningsarvoden och garantiersättning, oproportionerligt stor mot den begränsade storleken på det kapital Bolaget är i behov av på kort sikt. Slutsatsen av styrelsens bedömning är att den Riktade Emissionen objektivt sett är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Förvärvet av Pilloxa

Pilloxa har utvecklat en teknisk plattform för att stödja bättre följsamhet till medicinering som läkemedels- och hälsovårdsbolag använder för att utforma digitala patientstöd. Genom förvärvet skapas ett nytt bolag inom digital hälsa som är väl positionerat att bli en ledande aktör inom bättre och säkrare läkemedelsanvändning. Köpeskillingen uppgår till cirka 13,75 MSEK och erläggs genom en riktad kvittningsemission om totalt 50 000 000 aktier i iZafe (”Vederlagsaktier”). Teckningskursen för Vederlagsaktierna uppgår till 0,275 SEK. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde baserat på stängningskursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Premier Growth Market fredagen den 25 november 2022.

 • Genom förvärvet av Pilloxa tar vi ett viktigt steg mot vår vision om en förbättrad hälsa med bättre följsamhet. Detta skapar ett attraktivt och komplett erbjudande, tillgång till en större kundbas och fler säljkanaler. Genom den riktade emissionen tar vi in fler starka ägare till iZafe och teckningsoptionerna som tilldelas samtliga aktieägare förväntas ge ett kapitaltillskott i början av 2023. Vi kommer nu att öka takten i försäljningen av det gemensamma bolagets produkter och tjänster gentemot samtliga våra olika kundkategorier Tillsammans skapar vi ett mycket starkt erbjudande inom ramen för digital hälsa säger Anders Segerström, vd på iZafe.
 • Med Pilloxas digitala erbjudande och långa samarbete med läkemedelsindustrin kan vi tillsammans erbjuda en helhetslösning för patienter, vårdpersonal och läkemedelsindustrin. Pilloxas löfte till våra kunder, SME läkemedelsbolag, är en färdig digital lösning för patientstöd inom en månad från första kundmötet. Vi är därför vana vid snabba integrationer och kommer omgående påbörja arbetet med att erbjuda en gemensam digital lösning, säger Helena Rönnqvist, vd på Pilloxa.

Felaktig eller bristfällig medicinering är ett stort och kostsamt problem för den enskilda individen, hälso- och sjukvård och för läkemedelsutvecklande bolag och kostar samhället betydande summor. Att erbjuda patienter stöd för att ta sin medicin på ett korrekt sätt har visat sig vara ett effektivt sätt att nå bättre medicinska resultat. Såväl iZafe som Pilloxa erbjuder idag lösningar som stödjer patienter till en säker medicinsk behandling. Samgåendet innebär ett bredare och mer attraktivt erbjudande gentemot vårdgivare, patienter, läkemedelsindustri och konsumenter, breddar kundbasen och förväntas bidra till en accelererad marknadspenetration genom tydliga sälj- och marginalsynergier.

Teckningsoptioner till befintliga ägare i iZafe

Bolaget har beslutat att dela ut 76 890 165 teckningsoptioner av serie TO13B till samtliga aktieägare i Bolaget efter förvärvet av Pilloxa i syfte att kapitalisera Bolaget samt att kompensera för utspädningen från den Riktade Emissionen. Teckningsoptionerna tecknas av Bolaget och kommer att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget, där Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO13B per varje två (2) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Styrelsen har bemyndigats att fastställa avstämningsdag, således kommer information om avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO13B kommuniceras via separat pressmeddelande.

Varje teckningsoption av serie TO13B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna av serie TO13B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 9 februari 2023 till och med den 22 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 SEK) och högst 0,30 SEK.

Villkor, antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom förvärvet av Pilloxa ökar antalet aktier i Bolaget med 50 000 000 B-aktier, från 82 946 996 aktier (600 000 A-aktier och 82 346 996 B-aktier) till 132 946 996 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 10 000 000,00 SEK, från 16 589 399,20 SEK till 26 589 399,20 SEK. Emissionen av aktier till följd av förvärvet av Pilloxa innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 37,61 procent.

Den Riktade Emissionen omfattar 20 833 334 units, respektive unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO13B. Den Riktade Emissionen kommer att öka antalet aktier i Bolaget med 20 833 334 aktier, från 132 946 996 aktier till 153 780 330 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 4 166 667,80 SEK, från 26 589 399,20 SEK till 30 756 066,00 SEK. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 13,55 procent.

Till följd av förvärvet och den Riktade Emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget öka med 70 833 334 aktier, från 82 946 996 aktier till 153 780 330 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 14 166 666,80 SEK, från 16 589 399,20 SEK till 30 756 066,00 SEK. Vilket innebär en total utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 46,06 procent.

41 666 668 teckningsoptioner av serie TO13B tilldelas investerarna i den Riktade Emissionen och 76 890 165 teckningsoptioner av serie TO13B tilldelas aktieägarna i Bolaget efter genomförandet av förvärvet och den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO13B kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt cirka 35,6 MSEK, beroende på teckningskurs. Nyttjas samtliga av Bolaget 118 556 833 emitterade teckningsoptioner av serie TO13B kommer antalet aktier i Bolaget öka med 118 556 833 aktier, från 153 780 330 aktier till 272 337 163 aktier och aktiekapitalet kommer öka med 23 711 366,60 SEK, från 30 756 066,00 SEK till 54 467 432,60 SEK. Vilket innebär en total utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 43,53 procent.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med förvärvet av Pilloxa och den Riktade Emissionen.

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) har tecknat en avsiktsförklaring med Pilloxa AB (”Pilloxa”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Pilloxa (”Förvärvet”). Pilloxa har utvecklat en teknisk plattform för bättre följsamhet som läkemedelsbolag använder för att utforma digitala patientstöd. Genom förvärvet skapas ett nytt bolag inom digital hälsa som är välpositionerat att bli en ledande aktör inom bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

Avsiktsförklaringen avser 100 procent av aktierna i Pilloxa. Köpeskillingen erläggs till 100 procent av 70 874 308 nyemitterade iZafe-aktier till ett indikativt värde om cirka 30 MSEK. Det indikativa värdet av Pilloxa kan komma att justeras upp eller ned beroende på aktiekursens utveckling vid dagen för tillträdet. Givet att det indikativa budet accepteras kommer aktieägarna i Pilloxa att äga 50 procent av aktierna i det gemensamma bolaget efter tillträde som beräknas ske under Q3 2022. Förvärvet är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma i iZafe Group AB. Mer information om den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.
 
– Vi har under en längre tid utvecklat läkemedelsroboten Dosell och byggt upp ett nätverk av partners
och samarbeten som ser ett stort värde av data kring medicinering för att möjliggöra proaktiv vård. Genom förvärvet av Pilloxa tar vi nu nästa steg mot vår vision om en förbättrad hälsa med bättre följsamhet, vars digitala plattform kan utnyttjas och integreras direkt i våra befintliga produkter och erbjudanden. Det skapar ett attraktivt och komplett erbjudande, tillgång till en större kundbas och fler säljkanaler. Tillsammans skapar vi något världsunikt inom ramen för digital hälsa, säger Anders Segerström, vd på iZafe.
 
– Med Pilloxas digitala erbjudande och långa samarbete med läkemedelsindustrin kan vi tillsammans med iZafe erbjuda en helhetslösning för våra kunder; patienter, vårdpersonal och läkemedelsindustrin. Pilloxas löfte till våra kunder idag är en färdig digital lösning för patientstöd inom en månad från initieringsmötet. Vi är därför vana vid snabba integrationer och kommer omgående påbörja arbetet med att erbjuda en gemensam digital lösning, säger Helena Rönnqvist, vd på Pilloxa.
 
Felaktig eller bristfällig medicinering är ett stort och kostsamt problem för såväl den enskilda individen som läkemedelsutvecklande bolag och kostar samhället betydande summor. Att erbjuda patienter stöd för att ta sin medicin på ett korrekt sätt har visat sig vara ett effektivt sätt att nå bättre medicinska resultat. Såväl iZafe som Pilloxa erbjuder idag lösningar som stödjer patienter till en säker medicinsk behandling. Samgåendet innebär ett bredare och attraktivt erbjudande gentemot såväl vårdgivare, läkemedelsindustri och konsumenter, breddar kundbasen och förväntas bidra till en accelererad marknadspenetration genom tydliga sälj- och marginalsynergier.
 
 
Om Pilloxa
Pilloxa är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla appar för patienter för att stödja dem till följsamhet till sin behandling samt knyta samman patient, vårdgivare och läkemedelsindustri. Bolaget tillhandahåller en SaaS-plattform där läkemedelsbolag och andra kunder snabbt, säkert och till låg kostnad kan utforma digitala patientstöd. Uppkopplade hjälpmedel såsom Pilloxas egenutvecklade smarta läkemedelsdosett kan också kopplas till tjänsten för att stödja patienterna till korrekt medicinering. Bland kunder och samarbetspartners återfinns såväl läkemedelsbolag som Bayer Nordics och det nordiska kontoret av Chiesi Global Rare Diseases,  universitetssjukhus som Universitetssjukhuset i Oslo samt universitet som Göteborgs Universitet.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med Förvärvet.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

iZafe Group AB (publ) ("iZafe" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B, som beslutades av styrelsen den 6 september 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter. Den övertilldelningsemission som beskrivs i det prospekt som offentliggjordes den 24 september 2021 kommer inte att utnyttjas.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 oktober 2021. Det slutliga utfallet visar att totalt 35 435 674 units har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 53,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO10 B kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 80 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 september 2021 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 35 435 674, från 35 435 674 aktier till 70 871 348 aktier, och aktiekapitalet ökar med 35 435 674 SEK, från 35 435 674 SEK till 70 871 348 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10 B kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 35 435 674 aktier, från 70 871 348 aktier till 106 307 022 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 35 435 674 SEK, från 70 871 348 SEK till 106 307 022 SEK. Varje teckningsoption av serie TO10 B medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK och högst 2,25 SEK per aktie.

Extra bolagsstämman den 23 september 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om den övertilldelningsemission som beskrivs i det prospekt som offentliggjordes den 24 september 2021 för att tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen. Utfallet i Företrädesemissionen innebär dock att övertilldelningsemissionen inte kommer att utnyttjas.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 43, 2021.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 12 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 25 oktober 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,50 SEK per aktie. Totalt kan därmed högst 3 501 700 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 september 2021.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken beslutades och offentliggjordes den 6 september 2021 (”Företrädesemissionen”) samt godkändes av extra bolagsstämma den 23 september 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.izafe.se, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 24 september 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt annan information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.izafe.se, från och med idag den 24 september 2021. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, från och med den 4 oktober 2021. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och Mangold Fondkommission AB:s hemsida från och med den 4 oktober 2021. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 30 september 2021. Teckningsperioden löper från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 53 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas av till cirka 18 procent av teckningsförbindelser och till cirka 82 procent av emissionsgarantier och omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • iZafes styrelse har beslutat om Företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 som vid full teckning initialt kan tillföra iZafe cirka 53 MSEK, före emissionskostnader. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma i Bolaget. Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad kan styrelsen komma att emittera ytterligare units motsvarande ett värde upp till cirka 7 MSEK mot betalning genom kvittning riktad till utgivare av kreditfacilitet (”Övertilldelningsemissionen”).
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 80 MSEK, eller cirka 90 MSEK, beroende på om Övertilldelningsemissionen genomförs.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 18 procent av teckningsförbindelser och till cirka 82 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 30 september 2021. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO10. Teckningskursen är 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021.
 • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 2,25 SEK.
 • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO10 löper från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022.
 • Företrädesemissionen genomförs i syfte att långsiktigt och storskaligt kunna producera, löpande vidareutveckla, sälja och marknadsföra Dosell till partners och konsumenter.

VD-kommentar
”Vi står inför flertalet spännande affärsmöjligheter de kommande åren och behöver stärka bolaget finansiellt inför vår stundande offensiva expansion. Äntligen kan vi som bolag gå från att vara ett start-up till att bli ett scale-up där vi lanserar Europas första konsumentanpassade läkemedelsrobot i Sverige och inom kort i Italien. Vi ser även fram emot att leverera betydande volymer till våra partners i Norden och utveckla försäljningen genom dessa så att vi på ett snabbt och agilt sätt kan anpassa oss utifrån den offentliga vårdens behov. Med ett ben på konsumentmarknaden och det andra på företagsmarknaden behöver vi säkerställa långsiktig produktion, utveckling och lagerhållning för att i grunden förändra vården och digitalisera läkemedelshanteringen för användare som vill leva ett tryggt och självständigt liv hemma längre – idag och i framtiden”, kommenterar Anders Segerström, VD för iZafe.

Bakgrund och motiv i sammandrag
iZafe är ett Life-Science bolag som utvecklar digitala lösningar för en enklare och säkrare läkemedelshantering i hemmet. Bolagets produkter och tjänster minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga samt avlastar vården. Bolagets huvudprodukt, Dosell, är en patenterad digital läkemedelsautomat som placeras i hemmet eller inom vården och säkerställer att användaren får rätt läkemedel vid rätt tillfälle.

iZafe har under de senaste två åren renodlat verksamheten, investerat i produktutveckling och i pilotprojekt samt etablerat ett partnervätverk, och är därigenom väl positionerade för att växa och kapitalisera på de stora utmaningar som samhället idag står inför; befolkningen åldras, allt fler lever längre och förskrivningen av läkemedel till personer över 65 år ökar. När samhällets ökade satsningar på att digitalisera vården nu genomförs, och åtgärder för att stärka äldreomsorgen intensifierats, har iZafe positionerat Dosell som det självklara alternativet.

Under senvåren 2021 lanserades en uppgraderad version av Dosell. Dosell 2.0 är ett resultat av det löpande arbete där iZafe tillsammans med brukare, partners och deltagare i pilotstudier utbytt erfarenheter och dokumenterat data som gett viktig information till Bolagets löpande utvecklingsprocess. Utöver tidigare kapaciteter har Dosell 2.0 kompletterats så att den uppfyller samtliga krav för Medical Device Regulation och inkluderar en mängd förbättringar och nya inbyggda funktioner så som en tryggare och enklare process, uppladningsbara litiumjonbatterier, en uppdaterad Dosell-app samt uppdaterad design som gör produkten mer flexibel och användarvänlig.

Under 2021 kommer iZafe även bli den första leverantören som marknadsför och tillhandahåller en konsumentversion av en robot med läkemedelsdispensering via dospåsar. Med lanseringen av Dosell Konsument öppnas en helt ny marknad upp som består av de cirka 200 000 personer som redan medicinerar via dospåsar samt de cirka 500 000 personer i Sverige som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Konsumentversionen är en abonnemangstjänst som ger möjligheten att privat abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen.

För att långsiktigt och storskaligt kunna producera, löpande vidareutveckla, sälja och marknadsföra Dosell till partners samt konsumenter har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för iZafe har beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 30 september 2021. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO10. Teckningskursen är 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 35 435 674 units, motsvarande 35 435 674 aktier och 35 435 674 teckningsoptioner av serie TO10.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 53 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att löpa från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021.
 • Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad kan styrelsen välja att besluta om Övertilldelningsemissionen, vilken omfattar ytterligare högst 4 666 666 units, motsvarande ett värde på cirka 7 MSEK, riktad till Formue Nord MarkedsNeutral A/S som tillhandahåller den kreditfacilitet som Bolaget upptog under första kvartalet 2021. Betalning i Övertilldelningsemissionen erläggs genom kvittning.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 35 435 674,00 SEK, från 35 435 674,00 SEK till 70 871 348,00 SEK. Genomför Bolaget Övertilldelningsemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 4 666 666,00 SEK till sammanlagt högst 75 538 014,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som omfattas av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare 35 435 674,00 SEK. Genomförs Övertilldelningsemissionen kan istället aktiekapitalet ökas med ytterligare 40 102 340,00 SEK till följd av fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10.
 • De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande 50,0 procent. Genomförs Övertilldelningsemissionen uppgår utspädningen sammanlagt till cirka 53,1 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO10 kan innebära en total utspädning om cirka 66,7 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, inklusive utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO10, kan innebär en total utspädning om cirka 69,4 procent.
 • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO10 löper från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022.
 • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 2,25 SEK.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 80 MSEK, eller cirka 90 MSEK, beroende på om styrelsen även beslutar om Övertilldelningsemissionen.
 • Teckningsoptionerna av serie TO10 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och lock up
Företrädesemissionen omfattas till cirka 18 procent av teckningsförbindelser och till cirka 82 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget (bland annat av styrelseordförande Joachim Källsholm, styrelseledamot Richard Wolff, VD Anders Segerström, CFO Ida Almgren, försäljningschef Tobias Johansson, tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner samt Bolagets grundare Göran Sjönell och Sten Röing) såväl som externa investerare. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Vidare har Bolagets VD, Anders Segerström, åtagit sig att inte avyttra sina aktier i Bolaget under en period om 12 månader genom ett så kallat lock up-avtal.

Prospekt
Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.izafegroup.com.

Tidplan

28 september 2021 Sista handelsdag i iZafes aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
29 september 2021 Första handelsdag i iZafes aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
30 september 2021 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
4 oktober – 13 oktober 2021 Handel i uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market
4 oktober – 18 oktober 2021 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
21 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering beslutade i november 2018 om ett teckningsoptionsprogram, TO 6 B. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 6 B pågick under perioden 14 maj 2021 till 28 maj 2021 och har således avslutats. Totalt nyttjades 7 974 TO 6 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka två procent.

Totalt nyttjades totalt 7 974 teckningsoptioner, motsvarande cirka två procent av alla emitterade teckningsoptioner, för teckning av 7 974 B-aktier till en teckningskurs om 2,60 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs iZafe Group därmed drygt 20 TSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i iZafe Group med 7 974 B-aktier, från 34 827 700 till 34 835 674 B-aktier. Aktiekapitalet ökar därigenom med 7 974 SEK, från 35 427 700 SEK, till 35 435 674 SEK.

Emissionen medför en utspädningseffekt av aktiekapitalet med cirka 0,02 procent. 

iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group” eller “Bolaget”) emitterade 1 000 000 teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 9 inleddes den 12 april och avslutades den 16 april 2021. Samtliga teckningsoptioner tecknades, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader.

Totalt nyttjades 1 000 000 teckningsoptioner, motsvarande 100 procent av utgivna teckningsoptioner av serie TO9. Teckningskursen per aktie skulle, i enlighet med teckningsoptionsvillkoren, motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 5 april 2021 till och med den 9 april 2021 (5-dagars VWAP), dock lägst 2,20 kronor och högst 2,60 kronor per aktie och teckningskursen har fastställts till 2,60 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs iZafe Group därmed 2,6 MSEK före emissionskostnader.

”Jag är glad att våra långivare från 2020 visar så stort intresse och tror på iZafe Groups fortsatta resa mot att förstärka vår ledande position inom digitaliserad medicindispensering.” säger iZafe Groups VD Anders Segerström.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i iZafe med 1 000 000 B-aktier, från 34 427 700 till ‬35 427 700 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 000 000 SEK, från 34 427 700,00 SEK, till 35 427 700,00 SEK.

Emissionen medför en utspädningseffekt av aktiekapitalet med cirka 2,8 procent och av antalet röster med cirka 2,5 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att styrelsen i iZafe Group AB (”iZafe” eller bolaget) idag har beslutat om en nyemission av aktier.

Styrelsen har idag beslutat, genom utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2020, om en kvittningsemission riktad till Sten Röing som har en fordran mot bolaget om totalt 862 500 kronor. 
 
Kvittningsemissionen omfattar högst 349 190 B-aktier och innebär att antalet aktier ökar från 34 078 510 till 3 494 010 varav 600 000 A-aktier och 34 341 010 B-aktier.
 
Teckningskursen i kvittningsemissionen uppgår till 2,47 kronor per B-aktie. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för B-aktien i Bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före dagen för emissionsbeslutet samt en rabatt om fem procent.
 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen medför att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, stärka bolagets finansiella ställning. 

Antalet aktier och röster i iZafe Group AB har ändrats till följd av att 93 571 nya B-aktier har emitterats under november månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner som gavs ut under november 2018.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i iZafe Group AB till 32 862 081, varav 600 000 A-aktier och 32 262 081 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 38 862 081.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm