Ändrat antal aktier i iZafe Group AB

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering beslutade i november 2018 om ett teckningsoptionsprogram, TO 6 B. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 6 B pågick under perioden 14 maj 2021 till 28 maj 2021 och har således avslutats. Totalt nyttjades 7 974 TO 6 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka två procent.

Totalt nyttjades totalt 7 974 teckningsoptioner, motsvarande cirka två procent av alla emitterade teckningsoptioner, för teckning av 7 974 B-aktier till en teckningskurs om 2,60 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs iZafe Group därmed drygt 20 TSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i iZafe Group med 7 974 B-aktier, från 34 827 700 till 34 835 674 B-aktier. Aktiekapitalet ökar därigenom med 7 974 SEK, från 35 427 700 SEK, till 35 435 674 SEK.

Emissionen medför en utspädningseffekt av aktiekapitalet med cirka 0,02 procent. 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm