Styrelsen för iZafe Group beslutar om kvittningsemission

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att styrelsen i iZafe Group AB (”iZafe” eller bolaget) idag har beslutat om en nyemission av aktier.

Styrelsen har idag beslutat, genom utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2020, om en kvittningsemission riktad till Sten Röing som har en fordran mot bolaget om totalt 862 500 kronor. 
 
Kvittningsemissionen omfattar högst 349 190 B-aktier och innebär att antalet aktier ökar från 34 078 510 till 3 494 010 varav 600 000 A-aktier och 34 341 010 B-aktier.
 
Teckningskursen i kvittningsemissionen uppgår till 2,47 kronor per B-aktie. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för B-aktien i Bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före dagen för emissionsbeslutet samt en rabatt om fem procent.
 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen medför att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, stärka bolagets finansiella ställning. 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm