iZafe Group tillförs 2,6 MSEK genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9

iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group” eller “Bolaget”) emitterade 1 000 000 teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 9 inleddes den 12 april och avslutades den 16 april 2021. Samtliga teckningsoptioner tecknades, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader.

Totalt nyttjades 1 000 000 teckningsoptioner, motsvarande 100 procent av utgivna teckningsoptioner av serie TO9. Teckningskursen per aktie skulle, i enlighet med teckningsoptionsvillkoren, motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 5 april 2021 till och med den 9 april 2021 (5-dagars VWAP), dock lägst 2,20 kronor och högst 2,60 kronor per aktie och teckningskursen har fastställts till 2,60 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs iZafe Group därmed 2,6 MSEK före emissionskostnader.

”Jag är glad att våra långivare från 2020 visar så stort intresse och tror på iZafe Groups fortsatta resa mot att förstärka vår ledande position inom digitaliserad medicindispensering.” säger iZafe Groups VD Anders Segerström.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i iZafe med 1 000 000 B-aktier, från 34 427 700 till ‬35 427 700 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 000 000 SEK, från 34 427 700,00 SEK, till 35 427 700,00 SEK.

Emissionen medför en utspädningseffekt av aktiekapitalet med cirka 2,8 procent och av antalet röster med cirka 2,5 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm