EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

iZafe Group AB (publ) ("iZafe" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B, som beslutades av styrelsen den 6 september 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter. Den övertilldelningsemission som beskrivs i det prospekt som offentliggjordes den 24 september 2021 kommer inte att utnyttjas.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 oktober 2021. Det slutliga utfallet visar att totalt 35 435 674 units har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 53,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO10 B kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 80 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 september 2021 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 35 435 674, från 35 435 674 aktier till 70 871 348 aktier, och aktiekapitalet ökar med 35 435 674 SEK, från 35 435 674 SEK till 70 871 348 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10 B kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 35 435 674 aktier, från 70 871 348 aktier till 106 307 022 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 35 435 674 SEK, från 70 871 348 SEK till 106 307 022 SEK. Varje teckningsoption av serie TO10 B medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK och högst 2,25 SEK per aktie.

Extra bolagsstämman den 23 september 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om den övertilldelningsemission som beskrivs i det prospekt som offentliggjordes den 24 september 2021 för att tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen. Utfallet i Företrädesemissionen innebär dock att övertilldelningsemissionen inte kommer att utnyttjas.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 43, 2021.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 12 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 25 oktober 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,50 SEK per aktie. Totalt kan därmed högst 3 501 700 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 september 2021.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 53 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas av till cirka 18 procent av teckningsförbindelser och till cirka 82 procent av emissionsgarantier och omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • iZafes styrelse har beslutat om Företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 som vid full teckning initialt kan tillföra iZafe cirka 53 MSEK, före emissionskostnader. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma i Bolaget. Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad kan styrelsen komma att emittera ytterligare units motsvarande ett värde upp till cirka 7 MSEK mot betalning genom kvittning riktad till utgivare av kreditfacilitet (”Övertilldelningsemissionen”).
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 80 MSEK, eller cirka 90 MSEK, beroende på om Övertilldelningsemissionen genomförs.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 18 procent av teckningsförbindelser och till cirka 82 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 30 september 2021. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO10. Teckningskursen är 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021.
 • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 2,25 SEK.
 • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO10 löper från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022.
 • Företrädesemissionen genomförs i syfte att långsiktigt och storskaligt kunna producera, löpande vidareutveckla, sälja och marknadsföra Dosell till partners och konsumenter.

VD-kommentar
”Vi står inför flertalet spännande affärsmöjligheter de kommande åren och behöver stärka bolaget finansiellt inför vår stundande offensiva expansion. Äntligen kan vi som bolag gå från att vara ett start-up till att bli ett scale-up där vi lanserar Europas första konsumentanpassade läkemedelsrobot i Sverige och inom kort i Italien. Vi ser även fram emot att leverera betydande volymer till våra partners i Norden och utveckla försäljningen genom dessa så att vi på ett snabbt och agilt sätt kan anpassa oss utifrån den offentliga vårdens behov. Med ett ben på konsumentmarknaden och det andra på företagsmarknaden behöver vi säkerställa långsiktig produktion, utveckling och lagerhållning för att i grunden förändra vården och digitalisera läkemedelshanteringen för användare som vill leva ett tryggt och självständigt liv hemma längre – idag och i framtiden”, kommenterar Anders Segerström, VD för iZafe.

Bakgrund och motiv i sammandrag
iZafe är ett Life-Science bolag som utvecklar digitala lösningar för en enklare och säkrare läkemedelshantering i hemmet. Bolagets produkter och tjänster minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga samt avlastar vården. Bolagets huvudprodukt, Dosell, är en patenterad digital läkemedelsautomat som placeras i hemmet eller inom vården och säkerställer att användaren får rätt läkemedel vid rätt tillfälle.

iZafe har under de senaste två åren renodlat verksamheten, investerat i produktutveckling och i pilotprojekt samt etablerat ett partnervätverk, och är därigenom väl positionerade för att växa och kapitalisera på de stora utmaningar som samhället idag står inför; befolkningen åldras, allt fler lever längre och förskrivningen av läkemedel till personer över 65 år ökar. När samhällets ökade satsningar på att digitalisera vården nu genomförs, och åtgärder för att stärka äldreomsorgen intensifierats, har iZafe positionerat Dosell som det självklara alternativet.

Under senvåren 2021 lanserades en uppgraderad version av Dosell. Dosell 2.0 är ett resultat av det löpande arbete där iZafe tillsammans med brukare, partners och deltagare i pilotstudier utbytt erfarenheter och dokumenterat data som gett viktig information till Bolagets löpande utvecklingsprocess. Utöver tidigare kapaciteter har Dosell 2.0 kompletterats så att den uppfyller samtliga krav för Medical Device Regulation och inkluderar en mängd förbättringar och nya inbyggda funktioner så som en tryggare och enklare process, uppladningsbara litiumjonbatterier, en uppdaterad Dosell-app samt uppdaterad design som gör produkten mer flexibel och användarvänlig.

Under 2021 kommer iZafe även bli den första leverantören som marknadsför och tillhandahåller en konsumentversion av en robot med läkemedelsdispensering via dospåsar. Med lanseringen av Dosell Konsument öppnas en helt ny marknad upp som består av de cirka 200 000 personer som redan medicinerar via dospåsar samt de cirka 500 000 personer i Sverige som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Konsumentversionen är en abonnemangstjänst som ger möjligheten att privat abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen.

För att långsiktigt och storskaligt kunna producera, löpande vidareutveckla, sälja och marknadsföra Dosell till partners samt konsumenter har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för iZafe har beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 30 september 2021. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO10. Teckningskursen är 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 35 435 674 units, motsvarande 35 435 674 aktier och 35 435 674 teckningsoptioner av serie TO10.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 53 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att löpa från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021.
 • Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad kan styrelsen välja att besluta om Övertilldelningsemissionen, vilken omfattar ytterligare högst 4 666 666 units, motsvarande ett värde på cirka 7 MSEK, riktad till Formue Nord MarkedsNeutral A/S som tillhandahåller den kreditfacilitet som Bolaget upptog under första kvartalet 2021. Betalning i Övertilldelningsemissionen erläggs genom kvittning.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 35 435 674,00 SEK, från 35 435 674,00 SEK till 70 871 348,00 SEK. Genomför Bolaget Övertilldelningsemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 4 666 666,00 SEK till sammanlagt högst 75 538 014,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som omfattas av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare 35 435 674,00 SEK. Genomförs Övertilldelningsemissionen kan istället aktiekapitalet ökas med ytterligare 40 102 340,00 SEK till följd av fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10.
 • De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande 50,0 procent. Genomförs Övertilldelningsemissionen uppgår utspädningen sammanlagt till cirka 53,1 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO10 kan innebära en total utspädning om cirka 66,7 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, inklusive utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO10, kan innebär en total utspädning om cirka 69,4 procent.
 • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO10 löper från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022.
 • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO10 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 2,25 SEK.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO10 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 80 MSEK, eller cirka 90 MSEK, beroende på om styrelsen även beslutar om Övertilldelningsemissionen.
 • Teckningsoptionerna av serie TO10 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och lock up
Företrädesemissionen omfattas till cirka 18 procent av teckningsförbindelser och till cirka 82 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget (bland annat av styrelseordförande Joachim Källsholm, styrelseledamot Richard Wolff, VD Anders Segerström, CFO Ida Almgren, försäljningschef Tobias Johansson, tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner samt Bolagets grundare Göran Sjönell och Sten Röing) såväl som externa investerare. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Vidare har Bolagets VD, Anders Segerström, åtagit sig att inte avyttra sina aktier i Bolaget under en period om 12 månader genom ett så kallat lock up-avtal.

Prospekt
Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.izafegroup.com.

Tidplan

28 september 2021 Sista handelsdag i iZafes aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
29 september 2021 Första handelsdag i iZafes aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
30 september 2021 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
4 oktober – 13 oktober 2021 Handel i uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market
4 oktober – 18 oktober 2021 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
21 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till iZafe i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering beslutade i november 2018 om ett teckningsoptionsprogram, TO 6 B. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 6 B pågick under perioden 14 maj 2021 till 28 maj 2021 och har således avslutats. Totalt nyttjades 7 974 TO 6 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka två procent.

Totalt nyttjades totalt 7 974 teckningsoptioner, motsvarande cirka två procent av alla emitterade teckningsoptioner, för teckning av 7 974 B-aktier till en teckningskurs om 2,60 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs iZafe Group därmed drygt 20 TSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i iZafe Group med 7 974 B-aktier, från 34 827 700 till 34 835 674 B-aktier. Aktiekapitalet ökar därigenom med 7 974 SEK, från 35 427 700 SEK, till 35 435 674 SEK.

Emissionen medför en utspädningseffekt av aktiekapitalet med cirka 0,02 procent. 

iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group” eller “Bolaget”) emitterade 1 000 000 teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 9 inleddes den 12 april och avslutades den 16 april 2021. Samtliga teckningsoptioner tecknades, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader.

Totalt nyttjades 1 000 000 teckningsoptioner, motsvarande 100 procent av utgivna teckningsoptioner av serie TO9. Teckningskursen per aktie skulle, i enlighet med teckningsoptionsvillkoren, motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 5 april 2021 till och med den 9 april 2021 (5-dagars VWAP), dock lägst 2,20 kronor och högst 2,60 kronor per aktie och teckningskursen har fastställts till 2,60 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs iZafe Group därmed 2,6 MSEK före emissionskostnader.

”Jag är glad att våra långivare från 2020 visar så stort intresse och tror på iZafe Groups fortsatta resa mot att förstärka vår ledande position inom digitaliserad medicindispensering.” säger iZafe Groups VD Anders Segerström.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i iZafe med 1 000 000 B-aktier, från 34 427 700 till ‬35 427 700 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 000 000 SEK, från 34 427 700,00 SEK, till 35 427 700,00 SEK.

Emissionen medför en utspädningseffekt av aktiekapitalet med cirka 2,8 procent och av antalet röster med cirka 2,5 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att styrelsen i iZafe Group AB (”iZafe” eller bolaget) idag har beslutat om en nyemission av aktier.

Styrelsen har idag beslutat, genom utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2020, om en kvittningsemission riktad till Sten Röing som har en fordran mot bolaget om totalt 862 500 kronor. 
 
Kvittningsemissionen omfattar högst 349 190 B-aktier och innebär att antalet aktier ökar från 34 078 510 till 3 494 010 varav 600 000 A-aktier och 34 341 010 B-aktier.
 
Teckningskursen i kvittningsemissionen uppgår till 2,47 kronor per B-aktie. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för B-aktien i Bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före dagen för emissionsbeslutet samt en rabatt om fem procent.
 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen medför att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, stärka bolagets finansiella ställning. 

Antalet aktier och röster i iZafe Group AB har ändrats till följd av att 93 571 nya B-aktier har emitterats under november månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner som gavs ut under november 2018.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i iZafe Group AB till 32 862 081, varav 600 000 A-aktier och 32 262 081 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 38 862 081.

Antalet aktier och röster i iZafe Group AB har ändrats till följd av att 654 795 nya B-aktier har emitterats under juni månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner som gavs ut under november 2018 och februari 2019.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i iZafe Group AB till 32 768 510, varav 600 000 A-aktier och 32 168 510 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 38 168 510.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har genomfört en företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som avslutades den 3 december 2019. Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,58 procent av emissionen, och 335 739 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen, innebärande att emissionen tecknades till cirka 72,3 procent. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 7,7 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att iZafe tillförs cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 24 januari 2020. Avstämningsdag är den 28 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 30 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 8B planeras att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Datum för första handelsdag för teckningsoptionerna kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 32 113 775 SEK fördelat på 32 113 715 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.

Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 8 440 56 40
E-post:
www.stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att iZafes störste ägare Carl-Johan Merner tillsammans med styrelse och ledande befattningshavare totalt investerade cirka 4,5 MSEK i den nyss avslutade företrädesemissionen.

”I och med den framgångsrika emissionen har iZafe nu en finansiell kapacitet att accelerera tillväxt och genomföra vår strategi på den snabbt växande marknaden för välfärdsteknik och där vi ser en stor potential för läkemedelsroboten Dosell. Att större aktieägare och styrelse tillsammans med ledande befattningshavare väljer att investera ytterligare cirka 4,5 MSEK bekräftar deras oförändrade tilltro till iZafe,” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

Den nyss avslutade företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158 816 B-aktier och 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B. BTU B kommer registreras som aktier så snart registrering skett hos bolagsverket vilket beräknas bli klart i mitten av januari 2020.

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) ("iZafe" eller "Bolaget") meddelar att man idag beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit från årsstämman den 10 april 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 9,4 och 12,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 15,6 procent, samt garantiåtaganden om cirka 64,4 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen. Nyemissionen genomförs för att ytterligare accelerera tillväxten i Bolagets två olika affärsområden; iZafe Healthcare och iZafe Security.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8B, för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2019.
 • Teckningsperioden löper från och med den 19 november 2019 till och med den 3 december 2019.
 • Teckningskursen per unit är 8,80 kronor, vilket motsvarar 2,20 kronor per aktie.
 • Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 kronor och maximalt 4,40 kronor. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.
 • Bolaget tillförs initialt högst cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare mellan cirka 9,4 och 12,6 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
 • Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna av serie TO 8B på Nasdaq First North Growth Market.
 • lnformationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras senast den 18 november 2019.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 miljoner kronor (motsvarande cirka 15,6 procent av Företrädesemissionen), bl.a. av tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner, styrelseledamoten Göran Hermansson samt Bolagets VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 64,4 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Bakgrund och motiv
iZafe är en ledande utvecklare av teknologi och digitala tjänster som skapar självständighet, effektivitet och trygghet i vardagen. Bolagets produktportfölj består idag av personlarm, trygghetslarm och läkemedelsroboten Dosell. Bolaget är därmed väl positionerade för flera av de stora samhällstrenderna som en tilltagande förskrivning av läkemedel till äldre, ökade satsningar på digitalisering av vården och en allt mer otrygg arbetsmiljö på många arbetsplatser.

Kapitalanskaffningen Bolaget nu genomför skapar finansiella resurser för att utnyttja den fulla potentialen i nuvarande produktportfölj och för att fortsätta resan mot lönsam tillväxt. Emissionslikviden säkrar fortsatt bearbetning av en allt större identifierbar marknad och att möjligheten att etablera Dosell som ett attraktivt digitalt och effektivt hjälpmedel inom vården.

”iZafe Group har under året tagit en tydlig position som en viktig aktör inom marknaden för vårdens digitalisering. Genom en framgångsrik lansering av vår läkemedelsrobot Dosell erbjuder vi en lösning på det stora problem som felmedicinering utgör hos framför allt äldre. Felmedicinering orsakar idag ohälsa och stora kostnader t.ex. i form av sjukvård, kostnader som till stor del, eller helt, skulle kunna undvikas. Den nu aktuella kapitalanskaffningen ger oss de verktyg och den finansiell styrka vi behöver ha för att utnyttja den fulla potentialen i vår produktportfölj på vår resa mot en kontinuerlig tillväxt och lönsamhet över tid. Emissionen säkrar fortsatt penetrering av marknaden och ger oss som marknadsledare möjligheten att etablera Dosell som ett ledande digitalt och effektivt hjälpmedel. Vi har en stark position på marknaden och stora möjligheter att växa och positionera oss som en betydande aktör så väl den svenska som den internationella marknaden för digitala trygghets- och säkerhetstjänster.”

Anders Segerström, VD iZafe Group AB.

Användning av initial emissionslikvid
Nettolikviden (upp till cirka 21,5 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader inklusive ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 1,5 miljoner kronor), bedöms som tillräcklig för att finansiera Bolaget fram till positivt kassaflöde och avses fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • Merparten av emissionslikviden avses att användas för att ytterligare stärka Bolagets kommersialisering och internationalisering, över tid fördelat i lika delar för den svenska respektive den europeiska marknaden.
 • Resterande delen av likviden kommer att allokeras till fortsatt utveckling av produktportföljen för att säkerställa en attraktiv produkt- och tjänsteportfölj framgent samt löpande utveckla iZafes patentskydd.
 • I slutet av oktober 2019 upptog Bolaget ett kortsiktigt lån om 5 MSEK för att kunna investera i nya satsningar, bland annat för att anpassa Dosell för norska marknaden. Inom ramen för ovan skall lånet återbetalas i sin helhet efter att nyemissionen avslutats.

Användning av likvid från utnyttjande av teckningsoptionerna
Nettolikviden från teckningsoptionerna om cirka 9,4 – 12,6 miljoner kronor beräknas inflyta under december 2020 – januari 2021 och planeras att användas för fortsatta produktionseffektiviseringar, försäljnings- och marknadsföringssatsningar samt utvecklingsarbete.

Företrädesemissionen
Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019 beslutat att genomföra en emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 11 448 516 kronor genom nyemission av högst 11 448 516 B-aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Därtill emitteras högst 2 862 129 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 2 862 129 kronor genom utgivande av ytterligare högst 2 862 129 B-aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK.

Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,4 – 12,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 15 november 2019 ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de förut äger (oavsett aktieslag). Aktieägare kommer att, för varje aktie de äger i Bolaget på avstämningsdagen, erhålla en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8B i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 8,80 kronor, motsvarande en teckningskurs om 2,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 miljoner kronor (motsvarande cirka 15,6 procent av Företrädesemissionen). Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare (privat eller genom bolag), däribland av Carl-Johan Merner, Göran Hermansson samt Bolagets VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 64,4 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

13 november Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive uniträtter
14 november Första dagen för handel i Bolagets aktie utan uniträtter
15 november Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter
18 november Beräknat offentliggörande av informationsmemorandum
19 november – 29 november Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
19 november – 3 december Teckningsperiod (teckning genom betalning)
19 november Handel i BTU startar, pågår till företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare, och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. Se www.stockholmcorp.se.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post:

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra senast den 18 november 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller units har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (“Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm