iZafes företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har genomfört en företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som avslutades den 3 december 2019. Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,58 procent av emissionen, och 335 739 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen, innebärande att emissionen tecknades till cirka 72,3 procent. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 7,7 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att iZafe tillförs cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 24 januari 2020. Avstämningsdag är den 28 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 30 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 8B planeras att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Datum för första handelsdag för teckningsoptionerna kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 32 113 775 SEK fördelat på 32 113 715 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.

Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 8 440 56 40
E-post:
www.stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm