För att klara ett ökat krav på välfärd, måste delar av utbudet och tjänsterna digitaliseras. Läkemedelsrobotar lyfts fram som viktiga för att öka effektivitet och kvalitet. Frågan är inte om, utan när de första stora stegen tas i Sverige.

Det menar Göran Sjönell, allmänläkare och upphovsman till läkemedelsroboten Dosell, samt Ludvig Arbin, f.d. landstingsråd i Uppsala län, i en debattartikel i Offentliga Affärer.. Båda är styrelseledamöter i life science-bolaget iZafe Group AB.

Här följer debattartikeln i sin helhet:

De som vet värdet av välfärdsteknik och digitala hjälpmedel i vård och omsorg, vet också att det är hög tid att införa läkemedelsrobotar. De säkerställer att mediciner ges ut i rätt tid och mängd, vilket gör att felmedicinering kan undvikas. I Norge har man förstått detta och 62 kommuner har genomfört en gemensam upphandling med föredömlig effektivitet.

Vi blir allt äldre. Enligt SCB förväntas antalet personer över 80 år öka med 50procent mellan åren 2017 och 2027. Lyckligtvis ökar antalet friska levnadsår, men det gör också behoven av medicinering och omvårdnad. Det skapar ett stort tryck på äldreomsorgen och risken för redan oförsvarligt många felmedicineringar ökar.

Jobba smartare
Även med stora ekonomiska resurser för att täcka behoven, finns svårigheter att rekrytera och behålla personal. Tusentals nya vårdbiträden och undersköterskor behövs varje år. Därför är regeringens äldreomsorgslyft en enormt viktig satsning. Men det räcker inte om vi använder samma metoder som i dag. Vi behöver jobba smartare och säkrare för att upprätthålla en trygg äldreomsorg. Det är här digitalisering och läkemedelsrobotar kommer in.

Läkemedelsrobot hjälper
En läkemedelsrobot hjälper vårdtagare att medicinera rätt och underlättar patientsäker egenvård. Roboten matar ut medicinerna i rätt dos, i rätt tid och säger till när det är dags att ta medicinerna. Skulle användaren inte ta sin medicin skickas ett larm till vårdgivare och anhöriga. På så sätt går det att säkerställa att den förskrivna medicineringen följs.

Socialstyrelsens rapport ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020” bekräftar de trender vi har sett i Norge de senaste åren: för att klara ett ökat krav på välfärd, måste delar av utbudet och tjänsterna digitaliseras. Läkemedelsrobotar lyfts fram som viktiga för att öka effektivitet och kvalitet. Frågan är inte om, utan när de första stora stegen tas i Sverige.

Mötet viktig hälsofaktor
Välfärdsteknik ska inte ersätta det mjuka i omsorgen. Mötet mellan människor är en viktig hälsofaktor, särskilt när det gäller ensamma äldre. I Norge ligger inte fokus på den mest avancerade tekniken, utan på en hållbar vård och omsorg. Vi ska använda teknik och digitalisering för att öka tryggheten och frigöra tid för det som bara vi människor kan göra: ta hand om varandra.

I mars presenterade Peter Larsson utredningen ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)”. Där konstateras att digital teknik frigör resurser som kan läggas på sådant som inte kan automatiseras, alltså mänsklig omsorg. En läkemedelsrobot gör att tid som idag läggs på hembesök för att överlämna läkemedel, istället kan läggas på besök med större omsorgsinnehåll.

Tryggare läkemedelsintag
Regeringen satsar 430 miljoner kronor under 2020 för att stärka vården och äldreomsorgen digitalt. Inom äldreomsorgen innebär det bland annat att införa digitala lösningar för att göra läkemedelsintagen tryggare. Låt oss hoppas att pengarna investeras klokt.

Teknik som underlättar vård och omsorg är på stark frammarsch. Norge är redan på banan då en stor upphandling av läkemedelsrobotar har genomförts på kort tid. I Sverige har staten konkretiserat de stora möjligheterna med välfärdsteknik och skjutit till pengar. Det är dags för kommuner och regioner att blicka västerut, komma ur startblocken och förverkliga framtidens digitaliserade vård och omsorg.


Göran Sjönell
Allmänläkare, upphovsman till läkemedelsroboten Dosell

Ludvig Arbin
F.d. landstingsråd i Uppsala län

Båda är styrelseledamöter i life science-bolaget iZafe Group AB.

Förra veckan publicerade Socialstyrelsen en intressant rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i svenska kommuner 2020. Rapporten bekräftar att mobilappar och digitala tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar.

Kicka här för att ta del av rapporten: Socialstyrelsens rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020.

Socialstyrelsen har bland annat frågat kommunernas hemsjukvård hur många som använder ”medicinska dispensers”.

Läkemedelsdispenser är ett digitalt hjälpmedel som påminner patienten när det är dags att ta medicinen, fördelar medicinen och signalerar till vårdgivaren om det sker avvikelser. Synonymer till denna term är medicingivare, läkemedelsrobot, medicinpåminnare och läkemedelsautomat.

 • Det finns 878 stycken ”medicinska dispensers” ute i kommunerna enligt Socialstyrelsen.
 • 28 procent av Sveriges kommuner använder medicinska dispensers i den kommunala hälsa- och sjukvården.

Ett utdrag ur rapporten från vad intervjupersonerna ser som allra viktigast att satsa på när det gäller digitaliseringen. Flera intervjupersoner menar att det är viktigt att satsa på sådant som gör personalens arbetssituation bättre. Detta handlar om att:

 • Bygga en digital infrastruktur som gör att ingen medarbetare blir exkluderad.
 • Höja kompetensen och därmed tryggheten för personalen, så att de inte ser digitaliseringen som ett hot. Detta gör att också biståndshandläggare och utförande personal kan verka för att socialtjänstens brukare blir positiva till digitala insatser.Utbildning och kompetensutveckling är viktigt för personalen och för cheferna, för att alla ska med på tåget. Ett annat område som beskrivs som viktigt att satsa på är sådant som ger effektivitetsvinster. Detta handlar om:
 • Digitala medicinpåminnare som ger stora effektivitetsvinster för kommunen och god kvalitet för de individer som använder dem.
 • Allt som ger kvalitet och sparar mänskliga resurser, till exempel möjlighet till digitala möten med enskilda.
 • Att ta bort sådant som inte hör till yrket, effektivisera administrationen och göra så att personalen slipper ”springa omkring med papper”.
 • Teknisk infrastruktur, till exempel wifi på särskilda boenden.
 • Möjlighet för personalen att kunna läsa och dokumentera i verksamhetssystem och andra system när de arbetar externt.
 • Möjlighet till hemmonitorering för regionens hälso- och sjukvård. Hemsjukvården och regionen kan dela på utrustning.

Socialstyrelsen konstaterar att risken för smittspridning kan minska när vård- och omsorgspersonal använder digital teknik i de fall det är möjligt och lämpligt.

Datainsamlingen till denna rapport gjordes i januari och februari 2020, innan covid-19 var ett faktum i Sverige.

Under de senaste dagarna har media rapporterat om ett flertal äldre som bor i sina egna hem, och som inte haft social kontakt men någon annan än hemtjänstpersonal, drabbats av covid-19. 

I artikeln Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre, som publicerades 1 april 2020 i Aftonbladet, meddelas att två äldre kvinnor i Stockholm som bor i sina egna hem har bekräftats smittade. Den ena kvinna har avlidit, den andra är fortfarande hemma med feber, där hon vårdas av hemtjänsten. I båda fallen var hemtjänsten den enda sociala kontakt kvinnorna hade haft under minst en vecka innan de blev sjuka.

”Eftersom anställda inom hemtjänsten inte använder någon skyddsutrustning, om inte personen de går hem till redan är sjuk, och eftersom anställda inom hemtjänsten går runt till många äldre under en och samma dag, skapas en omöjlig, en livsfarlig, situation”, skriver Lena Einhorn, virolog och författare.

Med andra ord bedöms det vara högst troligt att de båda smittades av vårdpersonalen som hjälper dem – och som varje dag hjälper många andra, varav en del som är sjuka i Covid-19. Likväl som att äldre är utsatta för stor risk när dem får hembesök, kan vårdpersonal också drabbas av viruset.

Det anses inte vara en tillräcklig försiktighetsåtgärd att hemtjänstpersonal ombeds inte arbeta om de har förkylningssymptom. Till det hör också att Coronavirusinfektion ofta är symptomfri – alldeles särskilt hos yngre människor.

Studier belyser för att unga människor sällan har symptom, och klargör att smittöverföring kan ske även från symptomfria bärare av coronaviruset (studier som redovisades av undertecknad debattartikel ”Corona kan smitta även utan symtom” i Aftonbladet den 25 mars 2020).

SVT Nyheter publicerade den 31 april 2020 artikeln Flera fall av Corona inom äldreomsorgen, där det uppges att flera äldre smittade med coronavirus upptäcktes i Nässjö kommun. De smittade ska alla vara äldre personer som bor i egen bostad med hjälp av hemtjänst.

“Vi har det senaste dygnet haft tre till fyra konstaterade fall”, säger Mats Petersson, socialchef.

Bristfällig skyddsutrustning gör att personal riskerar att sprida det nya coronaviruset mellan gamla och sjuka – och själva bli smittade. ”Jag är orolig för att vårdpersonal kommer att bli svårt sjuka eller att personal dör, det ser vi pågå i Italien just nu”, säger Erik Salaneck, infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till SVT den 26 mars 2020.

Personalen kan inte skydda sig själva – eller de gamla. Men genom att införa rätt hjälpmedel och verktyg som många småföretag erbjuder är det möjligt att förebygga smittspridningen, och förhindra att fler liv skördas.

I Borlänge kommun har flera äldre i omsorgen, på boendena Hessegården och Kungsljuset och äldre med hemtjänst, blivit smittade. I onsdags avled en av dem.

”Det är skrämmande. Förut har ju smittan varit på avstånd. Nu är den i kring oss”, säger Ulrica Green, undersköterska i hemtjänsten i Borlänge och skyddsombud för Kommunal, till Aftonbladet.

I artikeln Dåligt skydd för de sköraste: Personal smittas – äldre dör, Aftonbladet 27 mars 2020, kritiseras den ohållbara ”personalkarusellen” inom hemtjänsten, och hur farlig den blir under en pandemi, som vi nu befinner oss i. 2007 träffade en äldre med hemtjänst tolv olika personer ur personalen på två veckor. 2019 hade antalet stigit till 16 personer, en ökning med 33 procent. Kommunerna har dröjt med att införa digitala verktyg för att avlasta vårdpersonalen, vilket har resulterat i hög personalomsättning. Och det är livsfarligt för de äldre, särskilt under en pandemi.

Läs om hur iZafe bidrar med läkemedelsroboten Dosell för att minska smittspridningen och skydda riskgrupper mot Covid-19.

Referenser


Hemtjänsten – en dödsfälla för äldre

Flera fall av Corona inom äldreomsorgen

Dåligt skydd för de sköraste – Personal smittas, äldre dör

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering kommenterar regeringens satsning på att tillskjuta 430 miljoner kronor under 2020 för att stärka vården och äldreomsorgen digitalt, där satsningen inom äldreomsorgen bland annat innebär att implementera digitala lösningar för att göra läkemedelsintagen tryggare.

Nyheten som kommunicerades den 6 februari 2020 och är ett led i den strategi som Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antog 2016 med målet att Sverige år 2025 ska vara världsledande på e-hälsa.

”Att regeringen genomför den hittills största satsningen på e-hälsa är mycket goda nyheter för folkhälsan. Digitala verktyg kan bidra till ökad trygghet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Genom att digitalisera äldreomsorgen med till exempel läkemedelsrobotar och medicinpåminnare kan många människor bo kvar hemma längre och leva ett friare liv. Dessutom kan olyckor och vårdskador orsakade av felmedicinering undvikas och lidandet minska. Att digitalisera vården innebär att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, men också att vi kan öka säkerheten inom hälso-och sjukvården”, kommenterar Anders Segerström, VD, iZafe Group AB.

Med anledning av regeringens satsning lyfter iZafe fram sin ledande position med den svenskutvecklade, patenterade läkemedelsroboten Dosell som ökar läkemedelssäkerheten och följsamheten i läkemedelshanteringen. Med en stadigt ökande och åldrande befolkning, som har en allt längre läkemedelslista och höga krav på användarvänlig teknologi, måste vården ta tills sig lösningar som Dosell för att klara målen med satsningen. iZafe har börjat leverera ut Dosell till 25 svenska kommuner som hittills beställt produkten och leveranserna fortsätter kontinuerligt. Därutöver finns partneravtal och påbörjade pilotprojekt med ledande vårdaktörer och återförsäljare i Norge, Finland, Italien och Tyskland.

Lund är en av de svenska kommuner som framgångsrikt kommit igång med Dosell. Nicole Knutsson, distriktssköterska och projektledare för välfärdsteknologi, kommenterar nuläget:

”Dosell är ett fantastiskt hjälpmedel för de patienter som behöver öka följsamheten till medicineringen eller själva vill sköta sin medicinering. Genom att implementera Dosell i kommuner kan patienter som har dosmedicin fortsätta leva ett självständigt och tryggt liv, utan att vara beroende av eller begränsade till hemtjänst. Dosell avlastar vårdpersonalen genom att minska stressen kring schemaläggningen av hembesöken eftersom besöken som endast består av att överlämna läkemedel istället kan läggas på mer kvalitativa hembesök. Den satsning som regeringen nu genomför är helt rätt i tiden och välbehövlig för att hälso-och sjukvården ska fortsätta hålla en hög kvalitet. Vi har framgångsrikt testat Dosell och jag ser gärna att vi har ett flertal automater ute hos patienter redan till sommaren”, säger Nicole Knutsson.

Dosell levererar rätt läkemedel via dospåsar som innebär att patienten får sin medicin i rätt dos och påminner patienten att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt. Tjänsten informerar även vårdpersonal och andra nyckelpersoner som till exempel anhöriga direkt om en dos av någon anledning inte tagits i tid. Vårdpersonal, och anhöriga kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar endast ut avsedd dos så att resterande doser förblir oåtkomliga. Läkemedelsrobotar minskar behovet av rutinmässiga läkemedelsrelaterade besök och förenklar planeringen av vårdpersonalens arbetsscheman. Därmed ökar kvaliteten på hembesöken.

Några av fördelarna med Dosell jämfört med andra tekniska lösningar:

 • Kostnaden för en Dosell är ca 60 procent lägre jämfört med utländska läkemedelsrobotar.
 • Attraktiva avtalsvillkor.
 • Svensk digital teknologi, design och produktion.
 • Dosell-appen integrerar läkemedelsroboten med iZafes molnbaserade lösningar.
 • Dosell är smidig, liten och lätt att transportera eller bära med sig vid resor.
 • Enkel för både patienten och ansvarig vårdpersonal att använda och installera – Dosell kräver ingen teknisk kompetens
 • Klipper upp dospåsen och förbereder medicinen till patienten.
 • Enkel att integrera med befintliga digitala system och produkter som idag används i vården.

Sammanfattningsvis är Dosell inte bara en robot som levererar rätt läkemedel till patienten, utan den fungerar även som ett nav i ett digitalt ekosystem som kopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare, med försörjningen av läkemedel. Dosell skapar trygghet för alla intressenter genom att systemet ser till att rätt medicin ges i rätt dos, i rätt tid och till rätt person.

Se videoklipp för mer information om hur Dosell fungerar.

Läs mer om Vision ehälsa 2025 som Regeringen och SKR:s styrelse har tagit fram för att digitalisera hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs en artikel som publicerades på DiGITAL där socialminister Lena Hallengren kommenterar tillskottet.

Multimedicineringen i Sverige ökar. År 2016 fick 11,1 procent av svenskar äldre än 75 år, motsvarande drygt 95 500 personer, tio eller fler receptbelagda läkemedel utskrivna. Detta var en ökning med drygt 9 500 personer jämfört med år 2014. Samtidigt var fler kvinnor än män i samma åldersgrupp multimedicinerade – drygt 59 000 kvinnor jämfört med drygt 36 000 män, år 2016. Det visar ny data som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av medicinteknikbolaget MediRätt.

Nästan hälften, 48,1 procent eller drygt 415 000, av alla svenskar som äldre än 75 år får fem eller fler läkemedel utskrivna. 11,1 procent, motsvarande drygt 95 500 svenskar i samma grupp, får tio eller fler läkemedel. Detta motsvarar en ökning med cirka en procentenhet i båda grupperna sedan 2014. Bland kvinnor äldre än 75 år fick 11,9 procent, motsvarande drygt 59 000, tio eller fler läkemedel på recept. Detta kan jämföras med 9,9 procent, drygt 36 000, av männen.

– Att allt fler svenskar får medicin utskrivet är i sig inget negativt, det gör att fler kan behandla sjukdomar och krämpor och därmed leva ett friskare liv längre upp i åldrarna. Däremot ökar risken för feldosering och biverkningar ju fler läkemedel som tas samtidigt. Det är därför viktigt att svenskarna har de verktyg som krävs för en säker och trygg medicingivning, säger Göran Sjönell, Allmänläkare och grundare av MediRätt.

En granskning från Socialstyrelsen visar att var tionde gång en person äldre än 75 år läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, vilket motsvarar 35 000 fall per år i Sverige. Detta innebär oro för anhöriga samt stora kostnader för den offentliga vården. Varje vårdtillfälle som undviks genererar en besparing på 55 330 kronor.

– Med rätt digitala lösningar för en mer pålitlig och felsäker medicingivning kan vi förebygga onödig och till och med skadlig sjukhusvård för friska äldre. Genom detta besparar vi äldre svenskar och deras anhöriga mycket oro, samtidigt som vi kan frigöra vårdplatser, tid och pengar för sjuksköterskor, läkare och vårdinstitutioner. Det är en högaktuell fråga i en tid när vården står inför stora resursutmaningar, säger Göran Sjönell.

MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare läkemedelshantering, bland annat Dosell, en läkemedelsautomat som placeras i hemmet. Genom att automatiskt mata ut dospåsar med läkemedel enligt läkarens ordination säkerställer Dosell att användaren får ordinerade läkemedel vid rätt tillfälle. Produkten är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner användaren när det är dags för medicinintag och kan även larma vårdpersonal vid behov. Därmed minimeras risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls. Även anhöriga kan hållas informerad om hur användaren tar sin medicin om denne önskar det.

Om undersökningen:
Socialstyrelsen har på uppdrag av MediRätt inhämtat information från Läkemedelsregistret, (innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek) om hur många svenskar som fått fem eller fler respektive tio eller fler läkemedel utskrivet på recept under åren 2014 till 2016. Uppdelningen gjordes på kön samt på rullande femårsbasis för svenskar äldre än 55 år. Antalet svenskar inom respektive ålderskategori och kön har sedan delats med folkmängden under respektive år.

Stockholm 2018-02-15

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner eller grundare Göran Sjönell:


Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Under hösten 2017 genomfördes kliniska tester av Dosell i samarbete med Apoteket, något som gav framgångsrika resultat. Studien har jämfört förvaringsbehållaren Dosett med dosförpackningen Apodos samt utvärderat hur iZafes digitala läkemedelsautomat Dosell fungerar i praktiken. Resultatet av studien bekräftar risken för felmedicinering av olika slag hos Dosett och Apodos. Studien bekräftar även andra brister hos befintliga hjälpmedel för hemdispensering – bland annat visade sig Dosettaskarna vara krångliga och tidskrävande för distriktssköterskorna att hantera.

Läkemedelsautomaten Dosell fungerade felfritt i 98,5% av fallen. Bortfallet är hänförligt till hårdvarufel som kommer att åtgärdas till produktionen av Dosell. Larmfunktionen fungerade felfritt i samtliga tester.

Här kan du läsa mer om den kliniska studien.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm