Äldre par som har en Dosell

Svenskarna tar allt mer medicin, visar ny statistik från Socialstyrelsen framtagen på uppdrag av MediRätt

Multimedicineringen i Sverige ökar. År 2016 fick 11,1 procent av svenskar äldre än 75 år, motsvarande drygt 95 500 personer, tio eller fler receptbelagda läkemedel utskrivna. Detta var en ökning med drygt 9 500 personer jämfört med år 2014. Samtidigt var fler kvinnor än män i samma åldersgrupp multimedicinerade – drygt 59 000 kvinnor jämfört med drygt 36 000 män, år 2016. Det visar ny data som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av medicinteknikbolaget MediRätt.

Nästan hälften, 48,1 procent eller drygt 415 000, av alla svenskar som äldre än 75 år får fem eller fler läkemedel utskrivna. 11,1 procent, motsvarande drygt 95 500 svenskar i samma grupp, får tio eller fler läkemedel. Detta motsvarar en ökning med cirka en procentenhet i båda grupperna sedan 2014. Bland kvinnor äldre än 75 år fick 11,9 procent, motsvarande drygt 59 000, tio eller fler läkemedel på recept. Detta kan jämföras med 9,9 procent, drygt 36 000, av männen.

– Att allt fler svenskar får medicin utskrivet är i sig inget negativt, det gör att fler kan behandla sjukdomar och krämpor och därmed leva ett friskare liv längre upp i åldrarna. Däremot ökar risken för feldosering och biverkningar ju fler läkemedel som tas samtidigt. Det är därför viktigt att svenskarna har de verktyg som krävs för en säker och trygg medicingivning, säger Göran Sjönell, Allmänläkare och grundare av MediRätt.

En granskning från Socialstyrelsen visar att var tionde gång en person äldre än 75 år läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, vilket motsvarar 35 000 fall per år i Sverige. Detta innebär oro för anhöriga samt stora kostnader för den offentliga vården. Varje vårdtillfälle som undviks genererar en besparing på 55 330 kronor.

– Med rätt digitala lösningar för en mer pålitlig och felsäker medicingivning kan vi förebygga onödig och till och med skadlig sjukhusvård för friska äldre. Genom detta besparar vi äldre svenskar och deras anhöriga mycket oro, samtidigt som vi kan frigöra vårdplatser, tid och pengar för sjuksköterskor, läkare och vårdinstitutioner. Det är en högaktuell fråga i en tid när vården står inför stora resursutmaningar, säger Göran Sjönell.

MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare läkemedelshantering, bland annat Dosell, en läkemedelsautomat som placeras i hemmet. Genom att automatiskt mata ut dospåsar med läkemedel enligt läkarens ordination säkerställer Dosell att användaren får ordinerade läkemedel vid rätt tillfälle. Produkten är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner användaren när det är dags för medicinintag och kan även larma vårdpersonal vid behov. Därmed minimeras risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls. Även anhöriga kan hållas informerad om hur användaren tar sin medicin om denne önskar det.

Om undersökningen:
Socialstyrelsen har på uppdrag av MediRätt inhämtat information från Läkemedelsregistret, (innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek) om hur många svenskar som fått fem eller fler respektive tio eller fler läkemedel utskrivet på recept under åren 2014 till 2016. Uppdelningen gjordes på kön samt på rullande femårsbasis för svenskar äldre än 55 år. Antalet svenskar inom respektive ålderskategori och kön har sedan delats med folkmängden under respektive år.

Stockholm 2018-02-15

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner eller grundare Göran Sjönell:


Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm