iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 9 februari, sin rapport för det fjärde kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 679 (194) TSEK, en tillväxt med 250 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades 2022. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingick därför bara delvis i kvartalets omsättning för föregående år.
 • Rörelseresultat (EBIT) för kvartalet uppgick till -20 475 (-5 556) TSEK. En engångsnedskrivning uppgående till 15 234 TSEK avseende övervärden och goodwill som uppkom vid förvärvet av Pilloxa belastar resultatet. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande. Nedskrivningen genomfördes eftersom bolaget beslutat att under en begränsad period prioritera sina resurser för att skala upp distributionen av produkten Dosell på fler marknader.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -3 386 (-4 318) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -20 389 (-5 570) TSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 946 (-5 972) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,02) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,1 (0,3) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 73,2 (76,8) procent.

 
Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe ingick avtal med Atea Sverige AB efter vinst i upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av Dosell. Upphandlingen omfattar mellan 1 800 och 2 250 enheter med ett uppskattat värde på 42–52 MSEK. Avtalsperioden är två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
 • iZafe mottog en officiell beställning på 1 000 enheter av Dosell från IVE Ventures (”IVE”) i enlighet med det avtal som offentliggjordes den 27:e februari 2023. Dessa enheter produceras så snart som möjligt och förväntas levereras till IVE i februari 2024.

 
Kommentar från VD
Det är med stor glädje och stolthet jag summerar ännu ett framgångsrikt kvartal och det händelserika året 2023 för iZafe Group. Vår resa från start-up till scale-up fas har varit inspirerande och resultatet av vårt dedikerade arbete samt strategiska inriktning.
 
Under året har vi framgångsrikt förhandlat affärer som tillsammans uppgår till en imponerande summa på 106-124,7 MSEK över de kommande 4-6 åren från och med 2024. Den prognoserade återkommande intäkten på 37 MSEK årligen från det fjärde året, med en imponerande 90% marginal, understryker styrkan i vår affärsmodell och ger en tydlig indikation på den stabilitet och lönsamhet vi nu uppnår. Att vi på helåret 2023 ökar vår nettoomsättning med 150 % jämfört med året innan är en tydlig signal att affärerna har börjat att ta fart.
 
En av årets höjdpunkter var vår framgångsrika vunna upphandling med Västra Götalandsregionen tillsammans med ATEA. Vinsten gör att Dosell för första gången kommer att bli ett förskrivet hjälpmedel och möjliggöra för 46 kommuner att inkorporera Dosell i sina verksamheter. Denna framgång kommer att möjliggöra att vardagen, tryggheten och livskvaliteten förhöjs för så många som 1 800–2 200 brukare, då upphandlingen omfattar samma antal Dosell-enheter. Därtill läggs alla anhöriga som känner en trygghet i säkerställandet av rätt medicin i rätt tid, samt vårdpersonals värdefulla tid, som tack vare Dosell, kan läggas på annat än medicinsortering. Upphandlingen förväntas generera ett värde på 42–52 MSEK och ytterligare stärka vår ställning och förtroende på den svenska marknaden.
 
På den internationella scenen har vi etablerat viktiga partnerskap, inklusive det exklusiva samarbetsavtalet med IVE Ventures i Nederländerna. Precis innan årsskiftet lades den första beställningen på 1 000 enheter, med ett åtagande om minst 1 000 Dosell årligen i tre år och ett totalt värde på ca 16 MSEK. Vi ser fram emot att leverera dessa 1 000 enheter under första kvartalet i år. Beställningen till IVE är ett klart tecken på vårt ökande inflytande och framgång på den europeiska marknaden.
 
Vi fortsätter att driva vår partnerstrategi för smidig skalbarhet och hållbara intäkter. Våra partners är nyckeln till vår expansion, och vår affärsmodell med hårdvaruförsäljning, återkommande licensavgifter och kostnadseffektivitet möjliggör en stabil och kontinuerlig intäktsström.
 
Det växande intresset från våra partners har gett oss möjlighet att sätta högre krav och pressa våra befintliga partners för att uppnå önskade volymer. Under det kommande året kommer den linjen att intensifieras och vårt fokus kommer att ligga på partners med betydande åtaganden. Vi utvärderar samtidigt vilka samarbeten som bör avslutas med hänsyn till att vi jobbar i olika storlekssegment och att de därför inte kan leverera enligt våra krav.
 
Vår framgångsrika satsning på Dosell har öppnat nya möjligheter, och vi planerar att öka trycket på marknaden med högre volymer. Detta innebär temporärt minskat fokus på Pilloxa, vilket resulterat i nedskrivningsbehov avseende övervärden och goodwill som uppkom vid förvärvet. Denna justering är nödvändig för att säkerställa en stabil ekonomisk grund och goda resultat framöver. Jag ser fram emot att vidareutveckla Pilloxa igen till dess fulla potential när vi tagit Dosell till nivåer som ger koncernen de finansiella förutsättningarna som behövs.
 
Jag vill rikta ett varmt tack till våra medarbetare, styrelse och aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans ser vi fram emot en fortsatt spännande resa präglad av tillväxt och innovation.
 
Tack för att ni är en aktiv del av vår resa.
 
Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 3 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 194 (220) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och cirka en månads försäljning är därför inkluderat i kvartalet.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 556 (-12 750) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 570 (-12 943) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1 630 (17 264) TSEK. Periodens kassaflöde inkluderar nyemission, inlösen av teckningsoptioner samt inbetald teckningspremie, vilket tillfört bolaget cirka 8 MSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,3 (0,6) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 76,8 (84,1) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Det nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med ApoEx där Dosell är den enda läkemedelsroboten på marknaden som klarar av deras påsar. ApoEx levererar dospåsar till 3 500 patienter och sjukhus i flera av landets regioner. I Stockholm producerar företaget de dospåsar som bland annat Aleris använder sig av i sina sjukvårdsleveranser.
 • iZafe tillträder förvärvet av Pilloxa, genomför en riktad emission av aktier motsvarande 5 MSEK och teckningsoptioner till kvalificerade investerare samt emitterar vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Dosell implementeras i två nya kommuner i Sverige med partnern Careium.
 • iZafe har beviljats ett nytt patent för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

KOMMENTARER FRÅN VD
I föregående rapport nämnde jag att vi fokuserar på ett antal viktiga områden för att säkerställa en framgångsrik framtid. Det var att stärka ägarkretsen, strategiska förvärv för att bredda vårt erbjudande, hantering av personlig data och integrering mot välfärdsplattformar samt expansion mot nya marknader och samarbeten med befintliga och nya partners.

Under kvartalet har vi levererat inom flera av dessa områden.
Genom förvärvet av Pilloxa, så når vi den vision vi har strävat efter, att kunna ge rätt medicin i rätt tid på fler sätt än enbart medicinering via dospåse. Vi kan nu digitalisera hela patientresan där vi tillsammans erbjuder en lösning som ger full kontroll över medicineringen, inklusive påminnelser, larm och statistik, så att medicinen tas som den ska. Därmed förbättras livskvaliteten och säkerheten för patienten, samtidigt som vi kan säkerställa all data kring medicinering som gör att vi kan erbjuda marknaden ett unikt tjänsteutbud. Denna bild visar hur vi som bolag vill erbjuda marknadsledande lösningar för våra partners som med hjälp av våra produkter och tjänster kan få data kring medicineringen, som sedan kombineras med värden från andra sensorer så att man framåt kan erbjuda en mer proaktiv vård.

Vi har säkerställt ett antal nya aktieägare som tror på bolaget på lång sikt och som kan stötta bolagets expansion på den internationella marknaden.

Tack vare vår nya unika lösning och paketering så har vi väckt stort intresse, både nationellt och internationellt, och vi har långt gångna dialoger med ett flertal aktörer i nya europeiska länder. Där vi ser att försäljningen inom kort skall generera ökade kassaflöden.

Parallellt har vi också fortsatt arbetet med att sänka kostnaderna och optimera effektivitet och lönsamhet.

iZafe har även beviljats ett nytt patent för en ännu tryggare hantering av läkemedel i hemmet kopplat till våra nya unika digitaliserade lösningar för att säkerställa rätt medicin i rätt tid, vilket stärker vår position på marknaden.

Vid förvärvet av Pilloxa genomförde vi en riktad emission för att säkerställa kortsiktig likviditet, och nu i början av mars kommer vi att genomföra en optionsinlösen för att ge våra befintliga aktieägare möjligheten att stötta bolaget.

Med en stärkt efterfrågan på våra unika lösningar internationellt och med sänkta kostnader, så ser jag optimistiskt på att de likvider som kommer in i samband med optionsinlösen medför att vi inte behöver ta in mer externt kapital innan vi blir kassaflödespositiva. Säker hantering av läkemedel är bra för användare, vårdgivare och samhälle. Att bidra till lösningar på ett stort globalt problem ger oss i iZafe inspiration och energi. Jag är stolt för det hårda arbete vi hittills utfört med ett fåtal anställda och ser fram emot en spännande framtid för vårt bolag.

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 18 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 220 (84) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -12 750 (-9 128) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12 943 (-9 127) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 17 264 (-6 270) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är ett resultat av den företrädesemission som genomförts.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,6 (0,9) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,1 (84,0) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den första leveransen av Dosell Konsument skickas till Apoteket den 4 oktober inför säljstarten.
 • Vice styrelseordförande Göran Hermansson och verkställande direktör Anders Segerström tecknar tillsammans ytterligare 458 000 units i företrädesemissionen.
 • Det slutliga utfallet av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B har offentliggjorts. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter.
 • iZafe har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan. Härmed möjliggör Bolaget ett geografiskt bredare patentskydd, som är ett led i iZafes strategi för att stärka och vidareutveckla sina immateriella tillgångar internationellt.
 • Lansering av Dosell Konsument som slutprodukt till italienska vårdtjänsten Sempli Farma påbörjas.
 • iZafe kommunicerar att priset för konsumentversionen av Dosell kommer att vara 299 kronor i månaden. Detta efter att kunden har köpt hårdvaran för 499 kronor på apoteket.se
 • Kommersiell nylansering av Dosell ihop med Hepro AS i Norge.
 • iZafe anlitar Mangold Fondkommission som likviditetsgarant.
 • De första läkemedelsrobotarna anpassade för den italienska konsumentmarknaden skickades till Sempli Farma i Italien för pilotprojektet.

Kommentarer från VD

Vi har nu fått in tillräckligt med kapital för att för första gången någonsin ha tillräckligt med likvida medel för att sätta en långsiktig och hållbar plan för företaget. I och med alla nya förändringar av läkemedelsroboten så har vi nu även fått samtliga av våra partners att godkänna den nya Dosell.

Detta har inneburit att vi under det fjärde kvartalet ökade produktionen markant och producerade i högre takt än någonsin för att möta efterfrågan på marknaden. Vi avslutar året med en ökning i omsättning mot kvartalet innan, en tydlig indikation på att vi nu kommit igång med försäljningen och att marknaden ser värdet i vår produkt. Skillnaden mot tidigare är att vi har gjort det förarbete som krävdes och vi har således skapat oss förutsättningar för att nu verkligen gå in i en aktiv säljfas.

Vi har nu lanserat Europas första konsumentversion av en läkemedelsrobot. Vi har även kunnat leverera rätt medicin vid rätt tid över 3 000 gånger till konsumenter i Sverige och etablerat oss i ett land utanför Norden.

Vår stora marknadssatsning på konsumentsidan påbörjas i slutet av februari och början av mars med TV-reklam i ett flertal kanaler och en rad andra marknadsaktiviteter och spännande samarbeten. Vi arbetar nu intensivt med att stötta våra partners genom att få upp försäljningstakten och att alla håller högt fokus på Dosell.

En delstrategi har hittills varit att avvakta med att gå in i nya marknader till dess att befintliga partners är igång och att de till fullo godkänt vår produkt. Eftersom det nu är uppnått, kommer vi inom kort att påbörja arbetet med att på ett väl avvägt sätt prioritera vilka nya marknader som bolaget ska börja gå in i, med både befintliga partners och med nya. Vi har redan i dagsläget flera intressanta spår på nya partners och marknader och vi ser fram emot att inleda försäljningsarbetet även där. Dosell är basen i vår strategi där vi skall säkerställa ”rätt medicinering i rätt tid” och med hjälp av detta även kunna påvisa hälsoeffekterna för att därmed kunna skapa ett sundare, tryggare och mer hållbart sätt för alla att medicinera på.

Avslutningsvis är det positivt att konstatera att pandemin alltmer släpper greppet om samhället och näringslivet. För företaget innebar det i kvartalet att fler möten kunde ske emellan kollegor, kunder och partners. Vi arbetar nu även mer proaktivt för att ha fler digitala möten samt digitala e-utbildningar. Jag är entusiastisk över de framsteg vi gjort under året och nu har vi initierat sälj- och marknadsaktiviteter enligt planen vi lagt. Vi har fortfarande mycket att göra, och tack vare det vi åstadkom under 2021 års sista kvartal har vi nu möjlighet att accelerera upp betydligt. Vi har nu lagt de grundläggande förutsättningarna för att bli det självklara valet av digitalt hjälpmedel för att möjliggöra ett friskare, tryggare och mer självständigt liv för de miljontals människor som multimedicinerar i Sverige och världen.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 19 februari 2021, sin rapport för fjärde kvartalet 2020.

Läs rapporten i sin helhet här.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 84 (4 471) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -9 128 (-7 173) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -9 127 (-7 514) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 270 (7 462) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,3 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,9 (1,3) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,0 (51,4) procent.

Väsentliga händelser under året

 • iZafe Group har sålt affärsområdet Security och därmed blivit ett renodlat och finansiellt starkt Life Science-företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell.
 • Som ett resultat av årets framgångsrika pilotprojekt har iZafe Groups partners initialt förhandsbeställt 450 läkemedelsrobotar inför 2021.
 • iZafe Groups italienska partner har inlett aktiv marknadsföring och förhandlingar med två tusen apotek i Italien. Utrustning för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats på flera apotek.
 • Pilotprojekt har inletts med omsorgsbolaget Attendo. Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Attendos hemtjänstverksamhet.
 • Pilotprojekt har inletts med vårdbolaget TioHundra avseende 30 läkemedelsrobotar. Resultatet ska utgöra underlag för att identifiera områden där välfärdsteknik kan bidra till en effektivare och säkrare verksamhet hos TioHundra i Norrtälje kommun.
 • iZafe Group har publicerat en av bolaget ingiven patentansökan avseende vidareutveckling av läkemedelsroboten Dosell. Ansökan är internationell och möjliggör för iZafe Group att få patent godkänt i över 150 länder.
 • Två pilotprojekt har inletts i två finska kommuner tillsammans med partnern Vivago. Utöver de inledande pilotprojekten kommer Dosell inkluderas i ett flertal upphandlingar i Finland under 2021.
 • Samarbete har inletts med Doro i Sverige som ett direkt resultat av ett framgångsrikt samarbete med Doro i Norge.
 • Partneravtal har tecknats med det amerikanska internationella vårdföretaget Hippo Technologies för att utveckla en helhetstjänst för läkemedelsdispensering baserad på läkemedelsroboten Dosell.
 • iZafe Group har meddelat att bolaget under våren 2021 kommer börja leverera en konsumentversion av Dosell. Därmed förstärker iZafe Group sin position som ledande utvecklare av digital läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvården Nordens första konsumentversion och marknadens mest lättanvända, säkra och priseffektiva läkemedelsrobot.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • iZafe Group tillfördes i januari 2021 drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 8 B från genomförd företrädesemission 2019. VD och styrelse utnyttjade alla sina teckningsoptioner.
 • Pilotprojektet med omsorgsföretaget Attendo har slutförts med goda resultat. Nu pågår en utvecklingsfas av Dosell i nära dialog med Attendo för att nå ännu fler brukare.

VD har ordet

2020 var ett händelserikt och spännande år för iZafe Group som karakteriserades av fyra huvudfrågor;
1) att skapa struktur och en bas för framtida finansiering av verksamheten genom en kapitalanskaffning i början av året samt försäljning av affärsområdet iZafe Security,
2) investeringar i expansion av vårt partnernätverk och samarbeten kring pilotprojekt,
3) att fortsätta utvecklingen och anpassningen av Dosell dels tekniskt och dels anpassningar för nya marknader som Italien och Finland
4) och slutligen hanteringen av coronapandemins påverkan på vår marknad och verksamhet.

Det är glädjande att se hur coronapandemin trots allt negativt har accelererat intresset för ökad patientsäkerhet och, för vår del, läkemedelsroboten Dosell. Beslutsfattare och opinionsbildare har insett vikten av digitalisering inom vården för tryggare äldreomsorg.

I mitten av året slutfördes framgångsrikt försäljningen av iZafe Security för att frigöra resurser till att påskynda kommersialisering och internationalisering av läkemedelsroboten Dosell. Försäljningen innebar att iZafe Group blev ett skuldfritt bolag med en väl fungerande kapitalstruktur, vilket banar väg för en snabbare tillväxt både organiskt och genom förvärv. Efter försäljningen påbörjades arbetet mot att bli ett renodlat och ledande Life-science bolag inom digitalisering av vården i Sverige och internationellt. I januari 2021 tillfördes vi cirka fyra miljoner kronor genom det teckningsprogram som gavs ut i samband med företrädesemissionen som vi gjorde i slutet av 2019.

Covid-19
Den pågående globala pandemin har haft en stor påverkan på folkhälsan och världsekonomin och det finns en fortsatt osäkerhet när det gäller att ta steget från pilotprojekt till fullskaligt införande. Lokala restriktioner på vissa marknader har påverkat våra möjligheter att interagera med kunder och ett flertal pilotprojekt har dragit ut på tiden. iZafe Group anpassade sig snabbt till en förändrad marknad genom att säkerställa digitala kontaktvägar och metoder för bland annat utbildning av nya och befintliga partners.

Jag är nöjd med hur smidigt och effektivt vi har upprätthållit våra kontakter med kunder och partners och att vi tillsammans framgångsrikt bedrivit en omfattande test- och pilotverksamhet. Vi ser en allt större efterfrågan på digitala lösningar för att säkra de äldres hälsa och trygghet. Vi fortsätter de pågående satsningarna inom produktutveckling och förbättringar för att leverera ännu bättre lösningar samtidigt som vi bibehåller fokus på att kontinuerligt tillföra nya värden till befintliga kunder och partners.

Dosell lanseras som konsumentprodukt
Som vi kommunicerade under slutet av året kommer vi under våren 2021 att lansera en renodlad konsumentversion av Dosell. Den mycket begränsade testlanseringen som gjordes under fem arbetsdagar i december visar på ett mycket stort intresse framförallt genom den stora uppmärksamhet vi kunde notera i de kanaler vi kommunicerade. Vi ser med stor tillförsikt fram emot lanseringen av Dosell Konsument och utvecklar en ny förenklad Dosell-tjänst anpassad till privatmarknaden. De största investeringarna är nu tagna och utvecklingskostnaderna kan därmed sänkas under innevarande och kommande räkenskapsår. Lanseringen av Dosell Konsument sker inledningsvis genom en egen e-handelslösning i kombination med utvalda partners, då främst apotek. I ett senare skede kommer vi även att erbjuda konsumentversioner i Norge och Finland via våra partners.

Partners
Norge
Vi vann tillsammans med Hepro i Norge den största nationella upphandlingen av digitala hjälpmedel någonsin. Samtidigt har implementeringen av Dosell hos ett femtiotal vårdtagare inletts i den första av trettio kommuner där vår partner Doro redan har implementerat sin välfärdsplattform.
Finland
I Finland har vi inlett tre pilotprojekt med partnern Vivago och utöver det kommer Vivago inkludera Dosell i ett flertal upphandlingar under året. Redan idag får 60 000 personer i Finland sina läkemedel via dospåsar och dessa utgör en primär målgrupp för Dosell. I Finland bedöms antalet personer som medicineras via dospåsar växa kraftigt under de kommande åren.
USA
Det känns extra upplyftande att vi tecknade avtal med vår första riktigt stora internationella partner nämligen det amerikanska Digital Health-företaget MyHippo. Tillsammans med MyHippo kommer vi att utveckla en tjänst baserad på läkemedelsroboten Dosell för kunder över hela världen som använder Hippos produkter och plattform. Vi har för avsikt att utvidga partnerskapet till att omfatta en OEM-version av Dosell.
Italien
Vi ser med spänning fram emot lanseringen inom ramen för Sempli Farma, en tjänst som via apoteken kopplar ihop behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. De italienska dospåsarna har validerats med Dosell och långt gångna affärsdialoger förs intensivt med grossister och läkemedelskedjor i norra Italien, vilka representerar cirka två tusen apotek. Under 2021 kan vi vänta oss att se Dosell i italienska hem.

Organisation
Våra medarbetare har snabbt anpassat sig till den nya arbetssituationen kring hemmajobb och har på ett engagerat sätt fokuserat på våra målsättningar, trots de utmaningar det innebär. Vi har investerat i kompetensförsörjning och välkomnade under hösten två nya kollegor med breda erfarenheter från vårdbolagen TioHundra och Attendo. De har redan bidragit genom att hjälpa oss förbättra processer och rutiner som skapar rätt förutsättningar för att vi ska vara det stöd våra partners förväntar sig.

Sammanfattning
Vi avslutar en fas där vi gått från att produktutveckla, hitta säljkanaler och renodla bolaget till att starta 2021 med ett utpräglat fokus på försäljning via vårt växande nätverk av partners och andra kanaler. En rad partners har bekräftat tilltron till Dosell genom att förhandsbeställa motsvarande 450 Dosell med inbyggt batteri som kommer produceras löpande från slutet av Q1. När vi inleder 2021 har vi nya utbildade partners inte bara i Sverige och Norge utan också i USA, Finland och Italien. Vår partnerstrategi kommer under 2021 att visa sin styrka och affärsmodellen att sälja via partners är något vi kommer att fortsätta investera i. Med Dosell Konsument och framtida patent kan iZafe Group revolutionera vården i hemmet och då framförallt för de användare som vill leva ett tryggt och självständigt liv hemma längre.

Vårt breda partnernätverk i Sverige och internationellt i kombination med att vi under våren lanserar en förenklad Dosell-tjänst till privatmarknaden skapar ett starkt fundament för tillväxt och jag känner stark tilltro till att iZafe Group som bolag och Dosell som produkt kommer ta steget in i en fas som präglas av kommersialisering brett över flera marknader.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 20 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Läs rapporten i sin helhet här.

Fjärde kvartalet i sammandrag – koncernen
Omsättning: 4 471 TSEK
Antal abonnemang: 4 910 st
Nya abonnemang: 597 st
Månatlig fakturering: 1 330 TSEK

Höjdpunkter från året

 • Anders Segerström utnämns till ny VD och koncernchef. Samtidigt beslutas om namnbyte från Medirätt AB till iZafe Group AB.
 • Bolaget tillförs 20,1 MSEK genom en företrädesemission, varav större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare sammantaget investerade 4,5MSEK.
 • Samarbetsavtal har ingåtts med Doro Care AS och Hepro AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsroboten Dosell.
 • Avtal har ingåtts med italiensk partner för att ingå i vårdkonceptet Sempli Farma, vars målsättning är att minska vårdkostnader och att effektivisera det italienska sjukvårdssystemet.
 • iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom att teckna avtal med en ny finländsk partner för försäljning av Dosell.
 • Exklusivt samarbete inleds med Nokas Norge, en ledande leverantör av säkerhetslösningar.
 • Avtal tecknas med Filmstaden för leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • Ramavtal tecknas med Team Olivia, vilket gör iZafe till helhetsleverantör för koncernens samtliga 43 dotterbolag.
 • Ramavtal tecknas med Fastighetsbyrån för personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.
 • Avtal tecknas med Lassila & Tikanoja Sverige (L&T) för personlarmstjänster.
 • Ramavtal tecknas med Säkra för GPS-system och spårsändare, som en del i ett skadeförebyggande projekt för att minska antalet stölder.

VD har ordet
Vi kan summera verksamhetsåret 2019 som både ett händelserikt och framgångsrikt år för iZafe Group, där omsättningen ökade jämfört med föregående år. iZafe Group är ett resultat av att MediRätt förvärvade Sensec Personlig Säkerhet och i samband med det bytte namn till iZafe Group. Under första halvåret 2019 lanserades vår patenterade läkemedelsrobot Dosell. Samtidigt lanserades ett antal pilotprojekt i Sverige. Vi tecknade samarbetsavtal avseende försäljning av Dosell med partners i Italien, Norge och senast Finland. Våra larmtjänster visar fortsatt god utveckling både avseende intäkter och i tillväxten av antalet abonnemang. Den företrädesemission vi genomförde under slutet av året har givit oss möjlighet att fullfölja vår strategi. Sammantaget har vi under året stärkt vår position och skapat stora möjligheter att under kommande år expandera verksamheten och för att iZafe skall fortsätta vara en betydande aktör på marknaden för personlig säkerhet och digitalisering av vården i Sverige och internationellt.

Utveckling under året
Nettoomsättningen för iZafe Group uppgick till 14,5 MSEK (7,6) under verksamhetsåret 2019. Vår kostnadsmassa har ökat som ett resultat av vår medvetna investering i den fortsatta kommersialiseringen av Dosell, både i Sverige och internationellt, samt av fortsatta investeringar i utveckling av innovativa säkerhetstjänster och tillhörande produkter. Vid utgången av året uppgick antalet abonnemang inom affärsområdet iZafe Security till 4 576 TSEK (3 443) en ökning med motsvarande dryga 32 procent. Churnen är fortsatt stabil på låga nivåer och uppgick till 12 procent för helåret och till 4 procent under fjärde kvartalet.

iZafe Healthcare
En central ambition från samhället och från vårdgivare är att digitalisera vården, vilket skapar stora möjligheter för vår läkemedelsrobot Dosell. Den fungerar som ett nav i det digitala ekosystem som sammankopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare. Efter lanseringen i början av året har vi genom kontinuerliga förbättringar och ett flertal pilotprojekt lagt grunden för vidare expansion av Dosell både inom kommunal och regional verksamhet i Sverige samt för våra internationella kunder. Vi genomför nu löpande anpassningar för nya marknader där Norge ligger närmast tillhands med en planerad lansering under första halvåret 2020. Lanseringen sker successivt med ett flertal pilotprojekt som första steg innan Dosell lanseras i större skala på den norska marknaden.

Samarbetsavtal
Under andra kvartalet tecknade vi avtal med italienska REMEDIO S.R.L., vilket innebär att Dosell efter genomförd studie kommer att ingå som en strategisk komponent i ett vårdkoncept vars syfte är att effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Under tredje och fjärde kvartalet tecknades samarbetsavtal med två stora vårdaktörer i Norge, Doro Care AS och Hepro AS, för försäljning och distribution Dosell på den norska marknaden. För att snabbt och effektivt kunna möta en ökad efterfrågan har vi förstärkt partner- och säljorganisationen. Vi ser stor potential såväl i Europa som globalt, över tid. Dialoger förs redan nu med flertalet potentiella partners, bland annat i Finland, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg och USA. Efter periodens slut tecknade vi avtal med partner i Finland.

iZafe Security
Våra larmtjänster har haft en fortsatt stabil utveckling under fjärde kvartalet och under året, vilket återspeglas i ökade intäkter och i ett ökat antal nya abonnemang. Vi är branschledande i Sverige för personlarm inom vår nisch, vilket har givit oss ett flertal större avtal under året. Bland dessa kan nämnas Filmstaden, Fastighetsbyrån och vårdföretaget Team Olivia. Under sommaren tecknades ett samarbetsavtal, avseende personlarm och säkerhetslösningar, med Nokas Norge, som är en ledande leverantör av larm- och säkerhetslösningar. I samband med detta kommer vi under de kommande månaderna etablera ett mindre säljkontor i Norge. Vidare tecknade vi i november ett ramavtal med försäkringsförmedlingsbolaget Säkra, för att leverera system för GPS-spårsändare.

Företrädesemission
I början av november beslutade Styrelsen att genomföra en företrädesemission, för att skapa förutsättningar att accelerera tillväxt och för att möjliggöra genomförandet av vår strategi på den snabbt växande marknaden för välfärdsteknik. Genom emissionen tillfördes bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 4,12 MSEK. Vi har nu rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt, samt för utveckling av nya och innovativa säkerhetslösningar.

Attraktiv position
Vi är väl positionerade för flera av de stora samhällstrenderna, som ökade satsningar på digitalisering av vården, och kan bidra till att lindra effekterna av en ökande förskrivning av läkemedel till äldre och en allt större otrygghet på många arbetsplatser. Ett ökande intresse, tillsammans med fler samarbetsavtal, med både nya och befintliga partners, bekräftar att vi har attraktiva tjänster och produkter, som skapar både kund- och samhällsnytta. Vi bygger vidare på de möjligheter och den position vi under året skapat, och fortsätter att expandera vår verksamhet, både i Sverige och internationellt, genom nya samarbeten och partneravtal.

HELÅRET 2018 I SAMMANDRAG
–  KONCERNEN

OMSÄTTNING:
7 571 TSEK (155 TSEK)
(omsättningen inkl juli-dec i förvärvat bolag):

RESULTAT EFTER SKATT
-11 312 TSEK (-4 269 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,9 SEK (-0,4 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 DEC:
14 630 329 (11 917 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr.
 • MediRätts dotterbolag iZafe tecknar avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med 118 000 aktier.
 • MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB.
 • Pilottestet av Dosell i Uppsala Kommun går in i nästa fas. I vecka 9 levereras de första Dosell-systemen till Uppsala Kommun. I vecka 10 sker utbildning av hemtjänstpersonalen. 

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER

 • Socialförvaltningen i Söderköpings Kommun godkänner offert avseende leverans av Dosell.
 • Erik Penser Bank offentliggör bolagsanalys av MediRätt. Aktien värderas till ca 22 SEK enligt bankens bas-scenario, vilket innebär hög potential till hög risk enligt Erik Penser Bank.
 • MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlig-het till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling.
 • Erik Penser Bank publicerar uppföljande analys av MediRätt efter Q3-rapport – höjer EBIT-estimat för 2018.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet vinner direktupphandling med Borlänge Kommun.
 • MediRätt tecknar avtal om Dosell med Ljusnarsbergs Kommun.
 • MediRätt emitterar konvertibler med teckningsoptioner till ett värde av 4,5 MSEK samt ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i riktad nyemission och investerar ytterligare 3,2 miljoner SEK i MediRätt. Tillskottet stärker bolaget inför lanseringen av Dosell.
 • MediRätt vinner sin första upphandling av läkemedelsautomater med Östra Göinge kommun.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet ny leverantör av personlarm till omsorgsbolaget Ambea.
 • MediRätts läkemedelsautomat Dosell har godkänts för CE-märkning som medicinteknisk produkt MDD Klass 1. Det innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden och kan börja levereras till de svenska kommuner som förbeställt Dosellsystemet.
 • MediRätt tecknar avtal med Mjölby Kommun om beställning av 10 stycken Dosell- automater som ska användas i kommunens äldrevård och hemtjänst.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet AB byter namn till iZafe och presenterar en ny logotyp.
 • MediRätt avropar en tredje tranche av konvertibler om 2,5 MSEK.
 • iZafe tecknar ett ramavtal gällande larmtjänster- och produkter med ingenjörs- och designföretaget ÅF.

VD HAR ORDET – CE-MÄRKNING OCH FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

När vår läkemedelsautomat Dosell kvalitetsstämplades med CE-märkning under det fjärde kvartalet så tog säljarbetet mot kommunerna ny fart. Gemensamt för alla kommuner vi träffar är att de tar felmedicinering och dess konsekvenser på stort allvar, vilket gör att vi känner oss ännu tryggare i att Dosell fyller en viktig funktion och är ett svar på några av vår tids välfärdsutmaningar. Genom att avlasta hemsjukvårdens redan hårt arbetande personal med ett lättanvänt och tryggt verktyg för medicinering kan mycket tid, resurser och onödiga läkemedelsbiverkningar motverkas. Flertalet kommuner har redan lagt beställningar på Dosell för att prova hur den fungerar i praktiken, och vi ser fram emot att fler beställningar inkommer i takt med att fler upptäcker systemets många fördelar.

Det pilotprojekt med Uppsala kommun som undertecknades under det fjärde kvartalet har påbörjats med en planerad administrationsutbildning, och de 20 brukare som ska delta i projektet har informerats om vad som ska utvärderas i testet. Under första kvartalet 2019 levereras sedan de första Dosell-systemen och därefter sker utbildning och test av Dosell i verklig vårdmiljö. Vi ser mycket fram emot utvärderingen efter avslutat test, där vi undersöker hur mycket andelen felmedicineringar minskar samt hur mycket tid som vård- och hemtjänstpersonal kan spara med Dosell-systemet.

Det fjärde kvartalet var också gynnsamt för vårt dotterbolag iZafe, som bytte namn från Sensec Personlig Säkerhet i december. Bolaget erbjuder digitaliserade larmtjänster – en produktkategori som hela tiden växer i takt med att upplevd otrygghet på arbetsplatser växer. iZafe har nyligen tecknat ramavtal för larmtjänster med såväl ÅF som Filmstaden, och kommer inom närmsta framtiden att fokusera sina säljinsatser främst på personlarm och Dosell-systemet. Vi är stolta över att kunna erbjuda en bred portfölj av digitala larmlösningar genom MediRätts Dosell och iZafes säkerhetsprodukter.

Genom vårt ramavtal om finansiering med European Select Growth Opportunities Fund, vilket sker genom utgivning av konvertibler och kostnadsfria teckningsoptioner till aktie-ägare för att undvika utspädning, håller vi egna kapitalet starkt under produktionsfasen och lanseringen av Dosell.

Om 2018 var ett år som till stor del präglades av produktutveckling så kommer vi under 2019 istället att kunna fokusera mer dedikerat på tillväxt och försäljning, där vår försäljningschef Klas Arvidson tillsammans med iZafes vd Anders Segerström och hans starka försäljningsteam är ledande i att driva utvecklingen framåt. 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2019-04-03 Årsredovisning 2018
2019-05-06 Delårsrapport Q1 2019

Rapporten i sin helhet bifogas och kan hittas på http://www.mediratt.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

2019-02-28

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post: www.mediratt.com

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.08.30 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2019-02-28.pdf
Mediratt Bokslutskommunike 2018.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

HELÅRET 2017 I SAMMANDRAG
– KONCERNEN 

OMSÄTTNING:
154 802 SEK (– SEK)

RESULTAT EFTER SKATT:
-4 268 476 SEK (-6 575 096 SEK)

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING:
-0,36 SEK (-0,60 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 DEC:
11 917 028 (10 672 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017

EFTER PERIODENS SLUT

 • Medtechbolaget MediRätt listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie på Nasdaq First North Premier inleds tisdagen den 2 januari 2018.
 • I samband med att produktutvecklingen av Dosell intensifieras och lanseringsfasen närmar sig får Klas Arvidson rollen som vice VD och försäljningschef på MediRätt.
 • MediRätt och Apoteket AB avslutar befintligt samarbete för att undvika att göra Dosell låst till en leverantör av dospåsar. Dosell kommer även fortsättningsvis att vara kompatibel med ApoDos och samarbetet med Apoteket fortsätter inom flera områden, men inte på exklusiv basis. 
 • MediRätts styrelse och ledning påbörjar utnyttjande av teckningsoptioner TO5B, vilket tillför kapital till verksamheten inför produktutvecklingen av Dosell. 
 • MediRätt lämnar in en ny patentansökan för att bredda patentportföljen kring Dosell. Ansökan gäller ett globalt patent för en laddnings- och förpackningsanordning, specialanpassad för MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell.
 • MediRätts ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 2 registreras.
 • Dosell uppnår ny milstolpe i utvecklingen. Detta innebär att Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder som måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning som medicinteknisk produkt enligt Klass 1 fastställs.
 • Gunilla Arhén, ledamot i MediRätts valberedning och grundare av chefsnätverket Ruter Dam, presenterar två erfarna kvinnor till styrelsen inför MediRätts årsstämma den 11 april. Kandidaterna är Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apodos- verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna. Styrelsen kommer att bestå av 50% kvinnor.

FJÄRDE KVARTALET OKT-DEC

 • Alexandra Charles, grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning ingår ett samarbete med MediRätt. Med sitt globala kontaktnät blir Alexandra en viktig partner för att öka kunskapen om MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och hur livskvaliteten kan förbättras för de som vårdas i hemmet.
 • MediRätt utvidgar och stärker patentportföljen med två nya ansökningar för Dosell.
 • Dosell får en rekommendation för finansiering av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
 • MediRätt tilldelas 500 000 kronor i finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
 • MediRätt AB anlitar Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017.
 • MediRätt meddelar att investmentbolaget Bracknor inte har gjort någon ytterligare investering i bolaget, och att MediRätt inte kommer att teckna något avtal med Bracknor. 
 • Den kliniska pilotstudien av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell är framgångsrikt genomförd. Studien bekräftar svagheter hos dispenseringshjälpmedlen Dosett och Apodos och visar goda resultat för Dosell.
 • MediRätt ingår ett samarbetsavtal med Sensec Personlig Säkerhet AB ("Sensec"), en leverantör av säkerhetsteknik, för att vidareutveckla larmfunktionen hos den digitala läkemedelsautomaten Dosell. Med en ny molntjänst och digital infrastruktur säkerställs att Dosell alltid kan larma läkare och anhöriga vid behov.

VD HAR ORDET – ETT INTENSIVT KVARTAL
Det sista kvartalet 2017 var mycket händelserikt. Vi fick då äntligen ta del av de efterlängtade resultaten från den kliniska studie som vi genomfört tillsammans med Apoteket, där vi testat hur vår digitala läkemedelsautomat Dosell fungerar i verklig vårdmiljö jämfört med andra lösningar. Som VD var det otroligt skönt att resultaten bekräftade dels vår övertygelse om att Dosell kan minska lidandet för patienter genom att minska risken för felmedicinering, men också att det kan avlasta och frigöra stora resurser i sjukvården. En som trodde på vår vision var sir Roger Moore, vars sista officiella uppdrag var ambassadörskapet i MediRätt. Hans engagemang lever vidare i organisationen och hans uppdrag förvaltas idag av hans goda väninna Alexandra Charles som tog över under kvartalet.

Under samma kvartal blev också Dosell rekommenderad av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, som arbetar för att stärka Europas globala konkurrenskraft genom att stödja forskningsidéer inom allt från hälsa till energi och miljö. Dosell utvärderades utifrån en rad faktorer, bland annat innovationsgrad, potentiell påverkan på samhället, genomförbarhet och sannolikhet att nå lönsamhet. Det sammanvägda resultatet för Dosell var 13,96 av 15 poäng. Rekommendationen gav positiva ringar på vattnet, då det i sin tur möjliggjorde att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljade finansiellt stöd till MediRätt för vidareutveckling och lansering av Dosell.

Att MediRätt som bolag utvecklas i rätt riktning återspeglas också i vår listning på Nasdaq First North Premier. Det är en kvalitetsstämpel som gör fler institutionella investerare intresserade av att investera i bolaget, och samtidigt en möjlighet att förbereda oss internt för notering på börsens huvudlista genom högre krav på exempelvis informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning.

Vi gläds mycket åt de resultat och framgångar vi nått under kvartalet och det självförtroende det sprider i hela organisationen, men drar för den sakens skull inte ner på takten. Vi har under året ställt om organisationen mot att bli mer utåtriktad, där en nyckelroll såklart blir säljchefen. Vi är väldigt glada att ha Klas Arvidson på plats som försäljningschef på bolaget. Han har sedan i somras drivit produktutvecklingen av Dosell framåt, och kommer nu att ta ett större ansvar i att identifiera nya affärsmöjligheter på den svenska och europeiska marknaden, utveckla nya kanaler för intäktströmmar samt skapa och vidareutveckla relationer med leverantörer och samarbetspartners.

Vår organisation är starkare än någonsin, och vi står väl förberedda för att driva utvecklingen av Dosell i mål genom dess lansering under sista kvartalet 2018.

Carl Johan Merner, VD MediRätt

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
2018-04-06 Årsredovisning 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö den 22 mars 2018 

MediRätt AB (publ)

KONTAKT
MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

08-765 66 33
www.mediratt.com

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08.30 CET.

CERTIFIED ADVISER
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
SE-111 37 Stockholm

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Bokslutskommunike 2017.pdf

Helåret 2016 i sammandrag – koncernen

 • Omsättning: — SEK (– SEK)
 • Resultat efter finansiella poster: -6 575 096SEK (-3 034 852 SEK)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,60 SEK (-0,30 SEK)
 • Antal utestående aktier: 10 672 028 (8 540 000)

Om verksamheten
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Resultat under perioden oktober- december 2016
Under kvartalet nåddes en förlikning i tvisten om Medcheck patentet och 2,5 MSEK betalades till motparterna. Den överskjutande delen av det tidigare reserverade beloppet för rättegångskostnader kunde återföras, och innebar en engångspost som minskade förlusten i koncernen för kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden januari – december 2016

 •  Årsstämman den 24 februari beslutar följande förändringar i styrelsen: Anders Säfwenberg blir ny styrelseordförande efter Björn Rosengren. Han blir arbetande styrelseordförande med ett digert kontaktnät och kunskap i finansiering, prototyptillverkning och patentproblematik. MediRätts grundare Sten Röing, tillika den störste private aktieägaren återinträder i styrelsen för att projektleda utveckningen av Dosell. Den tidigare verkställande direktören, juristen Torgny Ander tar plats som ordinarie ledamot för att vägleda bolaget i juridiska spörsmål. Han har en lång erfarenhet i patentvärlden och en bred juridisk kunskap. Läkaren och entreprenören Mikael Stolt inträder i styrelsen. Han har en bred kunskap om vårdproblematik. Han har arbetat brett inom primärvården, har startat ett antal vårdcentraler och är arbetande styrelseordförande i och medgrundare till Bruka Äldrevård AB. Carl Johan Merner fortsätter som VD och avgår därför som ordinarie ledamot i styrelsen för att undvika jäv och följa koden för publika aktiebolag. VD svarar inför styrelsen och styrelsen inför ägarna.
 • European Patent Office (EPO) meddelar att MediRätt har fått europapatent på Dosell. Patentet publiceras den 6 april.
 • United States Patent and Trademark Office (USPTO) publicerar den 16 augusti Dosell- patentet (patentnummer 9414994).
 • Värdet i Dosells internationella patent bedöms till 310-396 MSEK. Beräkningarna avseende potentialen i dessa patent har beräknats utifrån företagsledningens nuvarande bedömning avseende möjlig försäljning i Europa och USA, samt bedömning avseende prisnivåer och kostnader och behov av investeringar. Potentialen i dessa patentet har sedan beräknats genom att de framtida kassaflödena diskonteras med en kalkylränta. Värderingen har genomförts av Grant Thornton.
 • Dosell-projektet fullfinansieras och går i slutproduktion. Styrelsen beslutar i månadsskiftet augusti/september att starta slututvecklingen av Dosell. Utvecklingen beräknas ta åtta månader och resultera i en serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. Parallellt med utvecklingsarbetet kommer samtal med potentiella distributörer och licenstagare att fortskrida för både den amerikanska och europeiska marknaden. Ambitionen är att ha Dosell på marknaden under hösten 2017.

  Utvecklingen leds av Svensk Konstruktionstjänst AB, en ingenjörsbyrå som grundades 1971 med inriktning mot mekanik, som efter drygt 3000 utvecklingsprojekt samlat kunskap och skapat egna unika verktyg, metoder och processer. De kan mekanik och är ett av landets ledande företag när det gäller utveckling, konstruktion och design inom mekanikområdet.
   

 • Styrelsen beslutar den 31 augusti att inleda ett listbyte från AktieTorget till First North, Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Listbytet sker inte tillsammans med någon kapitalanskaffning. "Bolaget går nu in i en tillväxts- och mognadsprocess där vi även kommer att uppmärksammas mer internationellt. Då är det ett naturligt steg i denna process att byta lista till Nasdaq First North", säger VD Carl Johan Merner i en kommentar.
 • På extra stämma 19 oktober godkänns styrelsens samtliga förslag: Beslut om emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslut om emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Optionerna har ett lösenpris om 15 SEK och löper till slutet av 2018. De kan löpande lösas in för att säkra bolagets likviditet.
 • Parterna i Medcheck-tvisten sammanträder den 9 november och enas om en förlikning. Förlikningsavtalet innebär i korthet att MediRätt AB återkallar sin EPO-ansökan för Medcheck, koncernen släpper patentet Medcheck för all framtid och betalar hälften av SLL:s och CGM:s advokatkostnader, totalt 2,5 MSEK.
 • Medicinappen MediKoll godkänns av Apple den 29 november. MediRätt har, som tidigare kommunicerats producerat en medicinapp, MediKoll. Det innebär att den nu ligger på App Store för försäljning. För att köpa och ladda ner den går man in på App Store via sin iPhone, iPad eller dator. MediKoll® är ett varumärkesskyddat namn.
 • Nasdaq Stockholm AB godkänner den 19 december bolagets ansökan om notering av sina B- aktier på Nasdaq First North ("First North"). Första dag för handel var den 22 december under beteckningen MEDR B och ISINkod SE0003656834. MediRätts bolagsbeskrivning publicerades samma dag på Bolagets hemsida www.mediratt.com.
 • MediKoll lanseras för Android den 23 december.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Utvecklingsarbetet för Dosell löper på enligt plan

VD har ordet
Året som gick innebar en islossning för MediRätt. Vi fick vårt efterlängtade europeiska Dosell-patent från EPO under våren följt av USA-patentet under sensommaren. Detta innebär att vi nu har ett internationellt patent på två viktiga kontinenter för Dosell. Det är ett stort erkännande av vår uppfinning och intresset och uppmärksamheten för Dosell och bolaget ökade stort. Med denna självkänsla i ryggen tog vi beslutet att igångsätta slututvecklingen av Dosell. Vår partner i arbetet blev Svensk Konstruktionstjänst i Täby utanför Stockholm, som vi under flera år samtalat med och lärt känna väl.

Det bestämdes att den nya Dosell skulle matas med så kallade dospåsar istället för lösa medicin- tabletter. Det var ett beslut som fick mycket positivt gensvar enär hela projektet blev mer konkret och hanterbart. Marknaden för dospåsar växer stadigt i Sverige men även i USA och vissa länder i Europa. Efter att ha kontrollerat att patentet även omfattade utmatning av dospåsar kunde vi kommunicera ut den nya Dosell under hösten. Gensvaret har resulterat i en rad utländska investeringspropåer och samtal förs med intresserade licenstagare och potentiella samarbetspartners både i Sverige och utomlands.

Utvecklingsarbetet går med rasande fart och vi får veckovisa uppdateringar. Prototypen förfinas, testas och möten hålls löpande där frågor till Doktor Göran Sjönell besvaras och problem löses. Det är ett mycket kunnigt och engagerat team som imponerar stort.

Det bestämdes under sensommaren att vi tydligt skulle kommunicera ut bolagets långsiktighet och det nya internationella intresset genom att byta lista till Nasdaq First North. Vi ville inför listningen göra rent bord, varför vi förlikades i Medcheck-tvisten med SLL och CGM. Det sved men det var en nödvändighet för att orka fokusera på att skapa produkter att saluföra och på så sätt skapa förutsättningar för goda kassaflöden och att på sikt även växa organiskt. Att ligga i tvist hämmar den positiva och kreativa förmågan.

Medcheck-patentet skrotades alltså i och med uppgörelsen men idén att kontrollera farliga läkemedelsbiverkningar överfördes i en app för konsumentmarknaden, MediKoll. Nu finns MediKoll att köpa i alla smartphones på marknaden, både Iphone och Android. Dock tar det tid och kraft att marknadsföra appen och sprida kunskapen om att farliga biverkningar kan reduceras med MediKoll.

Fler appar ligger på ritbordet, vilka vi återkommer till under kommande år.

Avslutningsvis vill jag tacka för ett spännande år och vi ser fram emot ett ännu mer spännande 2017.

Förslag till vinstutdelning
Ingen utdelning föreslås.

Redovisningsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av MediRätts revisor.

Årsstämma
MediRätts årsstämma kommer att hållas den 25 april på Lidingö Stadshus klockan 17.

Kommande finansiella rapporter
2017-03-14 Årsredovisning publiceras på bolagets hemsida
2017-05-09 Kvartalsredogörelse Q1
2017 2017-08-29 Halvårsrapport Q2
2017 2017-11-14 Kvartalsredogörelse Q3 2017

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB

Box 55691, SE-102 15 Stockholm

Engelbrektsplan 2, SE-114 34 Stockholm

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö i februari

Carl Johan Merner
VD

MediRätt AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2017-02-24.pdf
MediRatt Bokslutskommunike 2016.pdf

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm