iZafe Groups kvartalsrapport Q4, oktober-december 2021

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 18 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 220 (84) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -12 750 (-9 128) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12 943 (-9 127) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 17 264 (-6 270) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är ett resultat av den företrädesemission som genomförts.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,6 (0,9) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,1 (84,0) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den första leveransen av Dosell Konsument skickas till Apoteket den 4 oktober inför säljstarten.
 • Vice styrelseordförande Göran Hermansson och verkställande direktör Anders Segerström tecknar tillsammans ytterligare 458 000 units i företrädesemissionen.
 • Det slutliga utfallet av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B har offentliggjorts. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter.
 • iZafe har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan. Härmed möjliggör Bolaget ett geografiskt bredare patentskydd, som är ett led i iZafes strategi för att stärka och vidareutveckla sina immateriella tillgångar internationellt.
 • Lansering av Dosell Konsument som slutprodukt till italienska vårdtjänsten Sempli Farma påbörjas.
 • iZafe kommunicerar att priset för konsumentversionen av Dosell kommer att vara 299 kronor i månaden. Detta efter att kunden har köpt hårdvaran för 499 kronor på apoteket.se
 • Kommersiell nylansering av Dosell ihop med Hepro AS i Norge.
 • iZafe anlitar Mangold Fondkommission som likviditetsgarant.
 • De första läkemedelsrobotarna anpassade för den italienska konsumentmarknaden skickades till Sempli Farma i Italien för pilotprojektet.

Kommentarer från VD

Vi har nu fått in tillräckligt med kapital för att för första gången någonsin ha tillräckligt med likvida medel för att sätta en långsiktig och hållbar plan för företaget. I och med alla nya förändringar av läkemedelsroboten så har vi nu även fått samtliga av våra partners att godkänna den nya Dosell.

Detta har inneburit att vi under det fjärde kvartalet ökade produktionen markant och producerade i högre takt än någonsin för att möta efterfrågan på marknaden. Vi avslutar året med en ökning i omsättning mot kvartalet innan, en tydlig indikation på att vi nu kommit igång med försäljningen och att marknaden ser värdet i vår produkt. Skillnaden mot tidigare är att vi har gjort det förarbete som krävdes och vi har således skapat oss förutsättningar för att nu verkligen gå in i en aktiv säljfas.

Vi har nu lanserat Europas första konsumentversion av en läkemedelsrobot. Vi har även kunnat leverera rätt medicin vid rätt tid över 3 000 gånger till konsumenter i Sverige och etablerat oss i ett land utanför Norden.

Vår stora marknadssatsning på konsumentsidan påbörjas i slutet av februari och början av mars med TV-reklam i ett flertal kanaler och en rad andra marknadsaktiviteter och spännande samarbeten. Vi arbetar nu intensivt med att stötta våra partners genom att få upp försäljningstakten och att alla håller högt fokus på Dosell.

En delstrategi har hittills varit att avvakta med att gå in i nya marknader till dess att befintliga partners är igång och att de till fullo godkänt vår produkt. Eftersom det nu är uppnått, kommer vi inom kort att påbörja arbetet med att på ett väl avvägt sätt prioritera vilka nya marknader som bolaget ska börja gå in i, med både befintliga partners och med nya. Vi har redan i dagsläget flera intressanta spår på nya partners och marknader och vi ser fram emot att inleda försäljningsarbetet även där. Dosell är basen i vår strategi där vi skall säkerställa ”rätt medicinering i rätt tid” och med hjälp av detta även kunna påvisa hälsoeffekterna för att därmed kunna skapa ett sundare, tryggare och mer hållbart sätt för alla att medicinera på.

Avslutningsvis är det positivt att konstatera att pandemin alltmer släpper greppet om samhället och näringslivet. För företaget innebar det i kvartalet att fler möten kunde ske emellan kollegor, kunder och partners. Vi arbetar nu även mer proaktivt för att ha fler digitala möten samt digitala e-utbildningar. Jag är entusiastisk över de framsteg vi gjort under året och nu har vi initierat sälj- och marknadsaktiviteter enligt planen vi lagt. Vi har fortfarande mycket att göra, och tack vare det vi åstadkom under 2021 års sista kvartal har vi nu möjlighet att accelerera upp betydligt. Vi har nu lagt de grundläggande förutsättningarna för att bli det självklara valet av digitalt hjälpmedel för att möjliggöra ett friskare, tryggare och mer självständigt liv för de miljontals människor som multimedicinerar i Sverige och världen.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm