HELÅRET 2017 I SAMMANDRAG
– KONCERNEN 

OMSÄTTNING:
154 802 SEK (– SEK)

RESULTAT EFTER SKATT:
-4 268 476 SEK (-6 575 096 SEK)

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING:
-0,36 SEK (-0,60 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 DEC:
11 917 028 (10 672 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017

EFTER PERIODENS SLUT

FJÄRDE KVARTALET OKT-DEC

VD HAR ORDET – ETT INTENSIVT KVARTAL
Det sista kvartalet 2017 var mycket händelserikt. Vi fick då äntligen ta del av de efterlängtade resultaten från den kliniska studie som vi genomfört tillsammans med Apoteket, där vi testat hur vår digitala läkemedelsautomat Dosell fungerar i verklig vårdmiljö jämfört med andra lösningar. Som VD var det otroligt skönt att resultaten bekräftade dels vår övertygelse om att Dosell kan minska lidandet för patienter genom att minska risken för felmedicinering, men också att det kan avlasta och frigöra stora resurser i sjukvården. En som trodde på vår vision var sir Roger Moore, vars sista officiella uppdrag var ambassadörskapet i MediRätt. Hans engagemang lever vidare i organisationen och hans uppdrag förvaltas idag av hans goda väninna Alexandra Charles som tog över under kvartalet.

Under samma kvartal blev också Dosell rekommenderad av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, som arbetar för att stärka Europas globala konkurrenskraft genom att stödja forskningsidéer inom allt från hälsa till energi och miljö. Dosell utvärderades utifrån en rad faktorer, bland annat innovationsgrad, potentiell påverkan på samhället, genomförbarhet och sannolikhet att nå lönsamhet. Det sammanvägda resultatet för Dosell var 13,96 av 15 poäng. Rekommendationen gav positiva ringar på vattnet, då det i sin tur möjliggjorde att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljade finansiellt stöd till MediRätt för vidareutveckling och lansering av Dosell.

Att MediRätt som bolag utvecklas i rätt riktning återspeglas också i vår listning på Nasdaq First North Premier. Det är en kvalitetsstämpel som gör fler institutionella investerare intresserade av att investera i bolaget, och samtidigt en möjlighet att förbereda oss internt för notering på börsens huvudlista genom högre krav på exempelvis informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning.

Vi gläds mycket åt de resultat och framgångar vi nått under kvartalet och det självförtroende det sprider i hela organisationen, men drar för den sakens skull inte ner på takten. Vi har under året ställt om organisationen mot att bli mer utåtriktad, där en nyckelroll såklart blir säljchefen. Vi är väldigt glada att ha Klas Arvidson på plats som försäljningschef på bolaget. Han har sedan i somras drivit produktutvecklingen av Dosell framåt, och kommer nu att ta ett större ansvar i att identifiera nya affärsmöjligheter på den svenska och europeiska marknaden, utveckla nya kanaler för intäktströmmar samt skapa och vidareutveckla relationer med leverantörer och samarbetspartners.

Vår organisation är starkare än någonsin, och vi står väl förberedda för att driva utvecklingen av Dosell i mål genom dess lansering under sista kvartalet 2018.

Carl Johan Merner, VD MediRätt

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
2018-04-06 Årsredovisning 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö den 22 mars 2018 

MediRätt AB (publ)

KONTAKT
MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö
info@mediratt.com
08-765 66 33
www.mediratt.com

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08.30 CET.

CERTIFIED ADVISER
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
SE-111 37 Stockholm

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Bokslutskommunike 2017.pdf