iZafe Groups bokslutskommuniké, fjärde kvartalet 2020

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 19 februari 2021, sin rapport för fjärde kvartalet 2020.

Läs rapporten i sin helhet här.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 84 (4 471) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -9 128 (-7 173) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -9 127 (-7 514) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 270 (7 462) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,3 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,9 (1,3) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,0 (51,4) procent.

Väsentliga händelser under året

 • iZafe Group har sålt affärsområdet Security och därmed blivit ett renodlat och finansiellt starkt Life Science-företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell.
 • Som ett resultat av årets framgångsrika pilotprojekt har iZafe Groups partners initialt förhandsbeställt 450 läkemedelsrobotar inför 2021.
 • iZafe Groups italienska partner har inlett aktiv marknadsföring och förhandlingar med två tusen apotek i Italien. Utrustning för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats på flera apotek.
 • Pilotprojekt har inletts med omsorgsbolaget Attendo. Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Attendos hemtjänstverksamhet.
 • Pilotprojekt har inletts med vårdbolaget TioHundra avseende 30 läkemedelsrobotar. Resultatet ska utgöra underlag för att identifiera områden där välfärdsteknik kan bidra till en effektivare och säkrare verksamhet hos TioHundra i Norrtälje kommun.
 • iZafe Group har publicerat en av bolaget ingiven patentansökan avseende vidareutveckling av läkemedelsroboten Dosell. Ansökan är internationell och möjliggör för iZafe Group att få patent godkänt i över 150 länder.
 • Två pilotprojekt har inletts i två finska kommuner tillsammans med partnern Vivago. Utöver de inledande pilotprojekten kommer Dosell inkluderas i ett flertal upphandlingar i Finland under 2021.
 • Samarbete har inletts med Doro i Sverige som ett direkt resultat av ett framgångsrikt samarbete med Doro i Norge.
 • Partneravtal har tecknats med det amerikanska internationella vårdföretaget Hippo Technologies för att utveckla en helhetstjänst för läkemedelsdispensering baserad på läkemedelsroboten Dosell.
 • iZafe Group har meddelat att bolaget under våren 2021 kommer börja leverera en konsumentversion av Dosell. Därmed förstärker iZafe Group sin position som ledande utvecklare av digital läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvården Nordens första konsumentversion och marknadens mest lättanvända, säkra och priseffektiva läkemedelsrobot.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • iZafe Group tillfördes i januari 2021 drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 8 B från genomförd företrädesemission 2019. VD och styrelse utnyttjade alla sina teckningsoptioner.
 • Pilotprojektet med omsorgsföretaget Attendo har slutförts med goda resultat. Nu pågår en utvecklingsfas av Dosell i nära dialog med Attendo för att nå ännu fler brukare.

VD har ordet

2020 var ett händelserikt och spännande år för iZafe Group som karakteriserades av fyra huvudfrågor;
1) att skapa struktur och en bas för framtida finansiering av verksamheten genom en kapitalanskaffning i början av året samt försäljning av affärsområdet iZafe Security,
2) investeringar i expansion av vårt partnernätverk och samarbeten kring pilotprojekt,
3) att fortsätta utvecklingen och anpassningen av Dosell dels tekniskt och dels anpassningar för nya marknader som Italien och Finland
4) och slutligen hanteringen av coronapandemins påverkan på vår marknad och verksamhet.

Det är glädjande att se hur coronapandemin trots allt negativt har accelererat intresset för ökad patientsäkerhet och, för vår del, läkemedelsroboten Dosell. Beslutsfattare och opinionsbildare har insett vikten av digitalisering inom vården för tryggare äldreomsorg.

I mitten av året slutfördes framgångsrikt försäljningen av iZafe Security för att frigöra resurser till att påskynda kommersialisering och internationalisering av läkemedelsroboten Dosell. Försäljningen innebar att iZafe Group blev ett skuldfritt bolag med en väl fungerande kapitalstruktur, vilket banar väg för en snabbare tillväxt både organiskt och genom förvärv. Efter försäljningen påbörjades arbetet mot att bli ett renodlat och ledande Life-science bolag inom digitalisering av vården i Sverige och internationellt. I januari 2021 tillfördes vi cirka fyra miljoner kronor genom det teckningsprogram som gavs ut i samband med företrädesemissionen som vi gjorde i slutet av 2019.

Covid-19
Den pågående globala pandemin har haft en stor påverkan på folkhälsan och världsekonomin och det finns en fortsatt osäkerhet när det gäller att ta steget från pilotprojekt till fullskaligt införande. Lokala restriktioner på vissa marknader har påverkat våra möjligheter att interagera med kunder och ett flertal pilotprojekt har dragit ut på tiden. iZafe Group anpassade sig snabbt till en förändrad marknad genom att säkerställa digitala kontaktvägar och metoder för bland annat utbildning av nya och befintliga partners.

Jag är nöjd med hur smidigt och effektivt vi har upprätthållit våra kontakter med kunder och partners och att vi tillsammans framgångsrikt bedrivit en omfattande test- och pilotverksamhet. Vi ser en allt större efterfrågan på digitala lösningar för att säkra de äldres hälsa och trygghet. Vi fortsätter de pågående satsningarna inom produktutveckling och förbättringar för att leverera ännu bättre lösningar samtidigt som vi bibehåller fokus på att kontinuerligt tillföra nya värden till befintliga kunder och partners.

Dosell lanseras som konsumentprodukt
Som vi kommunicerade under slutet av året kommer vi under våren 2021 att lansera en renodlad konsumentversion av Dosell. Den mycket begränsade testlanseringen som gjordes under fem arbetsdagar i december visar på ett mycket stort intresse framförallt genom den stora uppmärksamhet vi kunde notera i de kanaler vi kommunicerade. Vi ser med stor tillförsikt fram emot lanseringen av Dosell Konsument och utvecklar en ny förenklad Dosell-tjänst anpassad till privatmarknaden. De största investeringarna är nu tagna och utvecklingskostnaderna kan därmed sänkas under innevarande och kommande räkenskapsår. Lanseringen av Dosell Konsument sker inledningsvis genom en egen e-handelslösning i kombination med utvalda partners, då främst apotek. I ett senare skede kommer vi även att erbjuda konsumentversioner i Norge och Finland via våra partners.

Partners
Norge
Vi vann tillsammans med Hepro i Norge den största nationella upphandlingen av digitala hjälpmedel någonsin. Samtidigt har implementeringen av Dosell hos ett femtiotal vårdtagare inletts i den första av trettio kommuner där vår partner Doro redan har implementerat sin välfärdsplattform.
Finland
I Finland har vi inlett tre pilotprojekt med partnern Vivago och utöver det kommer Vivago inkludera Dosell i ett flertal upphandlingar under året. Redan idag får 60 000 personer i Finland sina läkemedel via dospåsar och dessa utgör en primär målgrupp för Dosell. I Finland bedöms antalet personer som medicineras via dospåsar växa kraftigt under de kommande åren.
USA
Det känns extra upplyftande att vi tecknade avtal med vår första riktigt stora internationella partner nämligen det amerikanska Digital Health-företaget MyHippo. Tillsammans med MyHippo kommer vi att utveckla en tjänst baserad på läkemedelsroboten Dosell för kunder över hela världen som använder Hippos produkter och plattform. Vi har för avsikt att utvidga partnerskapet till att omfatta en OEM-version av Dosell.
Italien
Vi ser med spänning fram emot lanseringen inom ramen för Sempli Farma, en tjänst som via apoteken kopplar ihop behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. De italienska dospåsarna har validerats med Dosell och långt gångna affärsdialoger förs intensivt med grossister och läkemedelskedjor i norra Italien, vilka representerar cirka två tusen apotek. Under 2021 kan vi vänta oss att se Dosell i italienska hem.

Organisation
Våra medarbetare har snabbt anpassat sig till den nya arbetssituationen kring hemmajobb och har på ett engagerat sätt fokuserat på våra målsättningar, trots de utmaningar det innebär. Vi har investerat i kompetensförsörjning och välkomnade under hösten två nya kollegor med breda erfarenheter från vårdbolagen TioHundra och Attendo. De har redan bidragit genom att hjälpa oss förbättra processer och rutiner som skapar rätt förutsättningar för att vi ska vara det stöd våra partners förväntar sig.

Sammanfattning
Vi avslutar en fas där vi gått från att produktutveckla, hitta säljkanaler och renodla bolaget till att starta 2021 med ett utpräglat fokus på försäljning via vårt växande nätverk av partners och andra kanaler. En rad partners har bekräftat tilltron till Dosell genom att förhandsbeställa motsvarande 450 Dosell med inbyggt batteri som kommer produceras löpande från slutet av Q1. När vi inleder 2021 har vi nya utbildade partners inte bara i Sverige och Norge utan också i USA, Finland och Italien. Vår partnerstrategi kommer under 2021 att visa sin styrka och affärsmodellen att sälja via partners är något vi kommer att fortsätta investera i. Med Dosell Konsument och framtida patent kan iZafe Group revolutionera vården i hemmet och då framförallt för de användare som vill leva ett tryggt och självständigt liv hemma längre.

Vårt breda partnernätverk i Sverige och internationellt i kombination med att vi under våren lanserar en förenklad Dosell-tjänst till privatmarknaden skapar ett starkt fundament för tillväxt och jag känner stark tilltro till att iZafe Group som bolag och Dosell som produkt kommer ta steget in i en fas som präglas av kommersialisering brett över flera marknader.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm