Bokslutskommuniké januari – december 2016

Helåret 2016 i sammandrag – koncernen

 • Omsättning: — SEK (– SEK)
 • Resultat efter finansiella poster: -6 575 096SEK (-3 034 852 SEK)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,60 SEK (-0,30 SEK)
 • Antal utestående aktier: 10 672 028 (8 540 000)

Om verksamheten
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Resultat under perioden oktober- december 2016
Under kvartalet nåddes en förlikning i tvisten om Medcheck patentet och 2,5 MSEK betalades till motparterna. Den överskjutande delen av det tidigare reserverade beloppet för rättegångskostnader kunde återföras, och innebar en engångspost som minskade förlusten i koncernen för kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden januari – december 2016

 •  Årsstämman den 24 februari beslutar följande förändringar i styrelsen: Anders Säfwenberg blir ny styrelseordförande efter Björn Rosengren. Han blir arbetande styrelseordförande med ett digert kontaktnät och kunskap i finansiering, prototyptillverkning och patentproblematik. MediRätts grundare Sten Röing, tillika den störste private aktieägaren återinträder i styrelsen för att projektleda utveckningen av Dosell. Den tidigare verkställande direktören, juristen Torgny Ander tar plats som ordinarie ledamot för att vägleda bolaget i juridiska spörsmål. Han har en lång erfarenhet i patentvärlden och en bred juridisk kunskap. Läkaren och entreprenören Mikael Stolt inträder i styrelsen. Han har en bred kunskap om vårdproblematik. Han har arbetat brett inom primärvården, har startat ett antal vårdcentraler och är arbetande styrelseordförande i och medgrundare till Bruka Äldrevård AB. Carl Johan Merner fortsätter som VD och avgår därför som ordinarie ledamot i styrelsen för att undvika jäv och följa koden för publika aktiebolag. VD svarar inför styrelsen och styrelsen inför ägarna.
 • European Patent Office (EPO) meddelar att MediRätt har fått europapatent på Dosell. Patentet publiceras den 6 april.
 • United States Patent and Trademark Office (USPTO) publicerar den 16 augusti Dosell- patentet (patentnummer 9414994).
 • Värdet i Dosells internationella patent bedöms till 310-396 MSEK. Beräkningarna avseende potentialen i dessa patent har beräknats utifrån företagsledningens nuvarande bedömning avseende möjlig försäljning i Europa och USA, samt bedömning avseende prisnivåer och kostnader och behov av investeringar. Potentialen i dessa patentet har sedan beräknats genom att de framtida kassaflödena diskonteras med en kalkylränta. Värderingen har genomförts av Grant Thornton.
 • Dosell-projektet fullfinansieras och går i slutproduktion. Styrelsen beslutar i månadsskiftet augusti/september att starta slututvecklingen av Dosell. Utvecklingen beräknas ta åtta månader och resultera i en serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. Parallellt med utvecklingsarbetet kommer samtal med potentiella distributörer och licenstagare att fortskrida för både den amerikanska och europeiska marknaden. Ambitionen är att ha Dosell på marknaden under hösten 2017.

  Utvecklingen leds av Svensk Konstruktionstjänst AB, en ingenjörsbyrå som grundades 1971 med inriktning mot mekanik, som efter drygt 3000 utvecklingsprojekt samlat kunskap och skapat egna unika verktyg, metoder och processer. De kan mekanik och är ett av landets ledande företag när det gäller utveckling, konstruktion och design inom mekanikområdet.
   

 • Styrelsen beslutar den 31 augusti att inleda ett listbyte från AktieTorget till First North, Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Listbytet sker inte tillsammans med någon kapitalanskaffning. "Bolaget går nu in i en tillväxts- och mognadsprocess där vi även kommer att uppmärksammas mer internationellt. Då är det ett naturligt steg i denna process att byta lista till Nasdaq First North", säger VD Carl Johan Merner i en kommentar.
 • På extra stämma 19 oktober godkänns styrelsens samtliga förslag: Beslut om emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslut om emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Optionerna har ett lösenpris om 15 SEK och löper till slutet av 2018. De kan löpande lösas in för att säkra bolagets likviditet.
 • Parterna i Medcheck-tvisten sammanträder den 9 november och enas om en förlikning. Förlikningsavtalet innebär i korthet att MediRätt AB återkallar sin EPO-ansökan för Medcheck, koncernen släpper patentet Medcheck för all framtid och betalar hälften av SLL:s och CGM:s advokatkostnader, totalt 2,5 MSEK.
 • Medicinappen MediKoll godkänns av Apple den 29 november. MediRätt har, som tidigare kommunicerats producerat en medicinapp, MediKoll. Det innebär att den nu ligger på App Store för försäljning. För att köpa och ladda ner den går man in på App Store via sin iPhone, iPad eller dator. MediKoll® är ett varumärkesskyddat namn.
 • Nasdaq Stockholm AB godkänner den 19 december bolagets ansökan om notering av sina B- aktier på Nasdaq First North ("First North"). Första dag för handel var den 22 december under beteckningen MEDR B och ISINkod SE0003656834. MediRätts bolagsbeskrivning publicerades samma dag på Bolagets hemsida www.mediratt.com.
 • MediKoll lanseras för Android den 23 december.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Utvecklingsarbetet för Dosell löper på enligt plan

VD har ordet
Året som gick innebar en islossning för MediRätt. Vi fick vårt efterlängtade europeiska Dosell-patent från EPO under våren följt av USA-patentet under sensommaren. Detta innebär att vi nu har ett internationellt patent på två viktiga kontinenter för Dosell. Det är ett stort erkännande av vår uppfinning och intresset och uppmärksamheten för Dosell och bolaget ökade stort. Med denna självkänsla i ryggen tog vi beslutet att igångsätta slututvecklingen av Dosell. Vår partner i arbetet blev Svensk Konstruktionstjänst i Täby utanför Stockholm, som vi under flera år samtalat med och lärt känna väl.

Det bestämdes att den nya Dosell skulle matas med så kallade dospåsar istället för lösa medicin- tabletter. Det var ett beslut som fick mycket positivt gensvar enär hela projektet blev mer konkret och hanterbart. Marknaden för dospåsar växer stadigt i Sverige men även i USA och vissa länder i Europa. Efter att ha kontrollerat att patentet även omfattade utmatning av dospåsar kunde vi kommunicera ut den nya Dosell under hösten. Gensvaret har resulterat i en rad utländska investeringspropåer och samtal förs med intresserade licenstagare och potentiella samarbetspartners både i Sverige och utomlands.

Utvecklingsarbetet går med rasande fart och vi får veckovisa uppdateringar. Prototypen förfinas, testas och möten hålls löpande där frågor till Doktor Göran Sjönell besvaras och problem löses. Det är ett mycket kunnigt och engagerat team som imponerar stort.

Det bestämdes under sensommaren att vi tydligt skulle kommunicera ut bolagets långsiktighet och det nya internationella intresset genom att byta lista till Nasdaq First North. Vi ville inför listningen göra rent bord, varför vi förlikades i Medcheck-tvisten med SLL och CGM. Det sved men det var en nödvändighet för att orka fokusera på att skapa produkter att saluföra och på så sätt skapa förutsättningar för goda kassaflöden och att på sikt även växa organiskt. Att ligga i tvist hämmar den positiva och kreativa förmågan.

Medcheck-patentet skrotades alltså i och med uppgörelsen men idén att kontrollera farliga läkemedelsbiverkningar överfördes i en app för konsumentmarknaden, MediKoll. Nu finns MediKoll att köpa i alla smartphones på marknaden, både Iphone och Android. Dock tar det tid och kraft att marknadsföra appen och sprida kunskapen om att farliga biverkningar kan reduceras med MediKoll.

Fler appar ligger på ritbordet, vilka vi återkommer till under kommande år.

Avslutningsvis vill jag tacka för ett spännande år och vi ser fram emot ett ännu mer spännande 2017.

Förslag till vinstutdelning
Ingen utdelning föreslås.

Redovisningsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av MediRätts revisor.

Årsstämma
MediRätts årsstämma kommer att hållas den 25 april på Lidingö Stadshus klockan 17.

Kommande finansiella rapporter
2017-03-14 Årsredovisning publiceras på bolagets hemsida
2017-05-09 Kvartalsredogörelse Q1
2017 2017-08-29 Halvårsrapport Q2
2017 2017-11-14 Kvartalsredogörelse Q3 2017

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB

Box 55691, SE-102 15 Stockholm

Engelbrektsplan 2, SE-114 34 Stockholm

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö i februari

Carl Johan Merner
VD

MediRätt AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2017-02-24.pdf
MediRatt Bokslutskommunike 2016.pdf

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm