iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 17 november, sin rapport för det tredje kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 512 (75) TSEK, en tillväxt med 583% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 317%. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 012 (-5 680) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 004 (-5 751) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 192 (-4 513) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,08) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,3) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 82,9 (75,2) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe slutförde framgångsrikt implementeringen av Dosell i Spanien. En rad anpassningar och tester har genomförs för att säkerställa en lyckad pilot som inletts.
 • iZafe presenterade under kvartalet sin nya visuella identitet och uttryck som bättre går i linje med var bolaget står idag och är på väg. I samband med detta lanserades även den nya hemsidan som finns tillgänglig på både svenska och engelska.
 • iZafe genomförde alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar för att lansera Dosell på den holländska marknaden. I och med detta kunde den första leveransen ske som en del av de 1 000 enheter som kommunicerats att den nederländska partnern IVE Ventures ska få levererade under 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • iZafe tilldelades tillsammans med Atea Sverige AB vinst i upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av Dosell. Upphandlingen omfattar mellan 1 800 och 2 250 enheter med ett uppskattat värde på 42–52 MSEK. Avtalsperioden är två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Kommentar från VD
Vi kan blicka tillbaka på ett kvartal där vår affärsplan och strategi gett effekt i både tillväxt och vunna stora upphandlingar som har varit en viktig milstolpe. En ökning av nettoomsättningen med hela 583 procent jämfört med samma kvartal föregående år, även om vi utgår från en lägre omsättningsbas, är ett otvetydigt tecken på den positiva trend som vi har etablerat. Detta är resultatet av vår dedikation till att förädla vår affärsmodell samtidigt som vi upprätthåller en kostnadseffektiv struktur.

Trots ökade intäkter har vi bevarat vår lilla storlek, vilket betonar vår beslutsamhet att optimera varje investering och varje talang inom vårt team. Detta har varit och kommer fortsatt vara centrala komponenter i vår ambition att undvika ytterligare externt kapital och att upprätthålla ett kassaflöde som är både stabilt och proportionerligt i förhållande till våra växande inkomster.

På den internationella arenan har vi uppnått betydande framsteg, speciellt i Holland där implementeringen av de första 100 enheterna av vår produkt har mött ett entusiastiskt mottagande. Det är ett starkt bevis på kvaliteten på vår produkt och den kundresa vår partner har utformat. Denna framgång är avgörande då den utgör grundpelaren för vår förmåga att leverera storskaligt.

I Sverige har vi tagit ett stort kliv framåt genom att vinna en omfattande upphandling med Västra Götalandsregionen, som omfattar 47 kommuner. Vi förbereder oss för att underteckna kontraktet inom de närmaste dagarna, ett steg som bekräftar vårt företags växande inflytande och förtroende inom sektorn.

Det värmer särskilt att se ett ökande intresse från kommuner som söker effektiva och användarvänliga alternativ till de mer komplicerade och kostsamma lösningar de använt tidigare. Vårt erbjudande Dosell står i centrum för denna efterfrågan och vi är entusiastiska över att fler och fler ser dess värde.

Med en plan för större leveranser på både den svenska och holländska marknaden, och med förväntningar på att även andra regioner ska öka sin efterfrågan under det kommande året, står vi på tröskeln till en period av expansion. Dessa utsikter förstärker vårt fokus på att förse våra partners och kunder med oöverträffad service och stöd.

När det gäller Pilloxa, som framgångsrikt har integrerats i vår koncern under det senaste året, är jag nöjd att rapportera betydande framsteg. Vårt pågående samarbete med det tyska läkemedelsföretaget Chiesi har gett utdelning, där deras team har uttalat en djup tillfredsställelse med vår lösning. Deras positiva syn på vår teknologi och dess potential att förändra livet för patienter med sällsynta sjukdomar är en kraftfull bekräftelse på vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att utvidga Pilloxas tillämpningar, med målsättningen att utöka vår påverkan till ett bredare spektrum av sjukdomar och geografiska marknader.

Intresset för både vår tjänst och den innovativa pillerboxen är överväldigande, och vi har mottagit många förfrågningar som vi är angelägna om att besvara. Vi planerar noggrant de nästa stegen, med kontinuerliga förbättringar och anpassningar för att förfina vår tjänst innan vi lanserar den i full skala. Detta arbete är i linje med vår övergripande vision att bidra till en hälsosammare framtid med rätt medicinering, i rätt tid, varje gång. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att Pilloxas erbjudande inte bara kompletterar utan också förstärker vår kärnvision att förbättra patienternas hälsa och livskvalitet.

Vi avslutar år 2023 med en stark och växande efterfrågan på vår produkt, samt en fast övertygelse om att vår strategiska inriktning och operativa excellens kommer att fortsätta att bära frukt. Jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet till styrelsen och våra medarbetare för deras outtröttliga arbete och till våra aktieägare för deras oförändrade förtroende och stöd.

Tack för att ni är en del av denna spännande resa.

Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 7 november, sin rapport för tredje kvartalet 2022.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 75 (38) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 680 (-5 342) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 751 (-6 183) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 513 (-6 475) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,3 (1,5) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 75,0 (62,3) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolaget har signerat samarbetsavtal med välfärdsplattformen Avanto Care. Samarbetet innebär att iZafes produkter integreras med Avanto Cares plattform och ger möjlighet att arbeta mer proaktiv med användarnas medicinering.
 • Med våra partners Careium AS och Hepro AS har 20 respektive 25 stycken Doseller implementerats i nya kommuner i Norge.
 • Tillsammans med Aleris har Bolaget inlett ett pilotprojekt för säkrare läkemedelshantering. Målet är att införa Dosell för den patientgrupp som har avancerad sjukvård i hemmet. Under kvartalet har 30 patienter introducerats till läkemedelsroboten.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Under kvartal fyra 2022 nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader
 • Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Medcam AB, som säljer medicintekniska produkter till hälso- och sjukvården i Norden och Europa. I första hand kommer fokus ligga mot den holländska marknaden, men potentialen till flera länder finns för bolaget i närtid.

KOMMENTARER FRÅN VD
Mycket har hänt det senaste kvartalet och vi fortsätter att ta kliv framåt på vår tillväxtresa –
Både på den svenska och europeiska marknaden.
Det finns en ökande efterfrågan för produkter och tjänster som möjliggör en mer digital vård där medicineringen samt följsamheten är helt avgörande.

För vår läkemedelsautomat Dosell går det fortsatt bra i alla led och det är glädjande att se att vi har stor efterfrågan och positiv försäljning på Dosell konsument via Apoteket AB. Paketeringen och försäljningen av vår konsumentprodukt har varit helt avgörande för att komma vidare i dialogerna med potentiella samarbetspartners i andra europeiska länder. Vi har nu samlat på oss tillräckligt med erfarenhet och dokumentation som gör att vi kan effektivisera processerna och dra ner kostnaderna kring försäljning och marknadsföring av Dosell mot konsument.

Hela vår affärsidé bygger på försäljning via specifika partners som hanterar försäljning, lager, logistik och marknadsföring. Med ett fokus på att säkerställa kvalité i små volymer till en början, så kommer vi redan under nästa år kunna skala upp volymen och försäljningen hos många av våra partners på fler marknader.
Vi har även påbörjat implementeringen av Dosell på Aleris ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) som är väldigt spännande. Hela ASIH marknaden bygger på en annan typ av dospåse än den upphandlade dospåsen på regional nivå. Den har en annan design som gör det väldigt svårhanterligt för läkemedelsrobotarna. Vi kan med stolthet säga att vi är den enda läkemedelsroboten på den svenska marknaden som klarar av att hantera dessa dospåsar.

Vi har en tydlig vision om att kunna erbjuda proaktiv helhetshälsa för många fler vårdgivare och patienter där fokus närmast handlar främst dessa fyra delar:

 1. Säkerställa etablerade och professionella ägare som långsiktigt kan stötta bolaget med extern finansiering
 2. Strategiska förvärv som breddar vårt erbjudande och portfölj som säkerställer rätt medicin vid rätt tid
 3. Hanteringen av personlig data och att se till att de integrationsarbeten som behövs implementeras
 4. Internationaliseringen mot nya marknader och ihop med både befintliga och nya partners

Sedan oktober har vi en ny styrelse på plats som kommer att hjälpa oss att realisera den handlingsplan som ligger framför oss. Vi har säkerställt kompetens och nätverk kring finansiering, digitalisering, GDPR, hantering av känsliga data och juridiska krav. Där har vi nu en tydlig strategi och plan för förvärv, integrationer med andra välfärdsplattformar, försäljning och internationalisering.

Det eventuella förvärvet av Pilloxa är mycket intressant då vi ser att det finns en stor efterfrågan kring möjligheten att säkerställa följsamhet genom alla stadier i patientresan samt att kunna integrera data till välfärdsplattformar och hem-monitorering. Statusen kring detta är att vi har genomfört en due diligence och är nu i slutskedet i förhandlingarna.

En till milstolpe under kvartalet är att vi kommit in på den holländska marknaden. Holland är en viktig marknad för oss då de är de främsta pionjärerna inom dosförpackad medicin. Majoriteten av alla tillverkare av maskiner för dospaketering har sitt säte i Holland vilket betyder att när vi har lyckats framgångsrikt där kommer det få positiva följdeffekter i hela Europa.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi för en dialog med flera andra aktörer på viktiga marknader i Europa, som vi hoppas kunna få ett klart avtal med inom kort. På så sätt kan iZafe i framtiden bidra brett till en mer proaktiv helhetshälsa som resulterar i en bättre hälsa för fler. Ett socialt hållbart värde för samhället – det är viktigt på riktigt.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 29 november, sin rapport för tredje kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 38 (701) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell.
• Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 342 (7 255) TSEK. Jämförelseperioden inkluderar den engångseffekt som uppstod vid försäljning av iZafe AB. Exkluderat försäljningen av iZafe AB uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till -6 745 TSEK.
• Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till
-6 183 (7 103) TSEK. Exkluderat försäljningen av iZafe AB uppgick resultat efter finansiella poster för jämförelseperioden till -6 897 TSEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till -6 475 (8 818) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är ett resultat av den likvid som erhölls vid avyttringen av iZafe AB.
• Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (0,2) SEK.
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 1,5 (1,1) SEK.
• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 62,3 (87,4) procent.

Viktiga händelser under kvartalet
• iZafe Group beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 53 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent.
• iZafe Group har haft årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma där en större andel aktieägare önskade en alternativ styrelse vilken röstades igenom.
• Pilotprojektet med konsumenter har slutförts framgångsrikt – konsumentversionen av läkemedelsroboten Dosell prisas som trygg och enkel. Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som under 2021 lanseras även i Italien.
• iZafe Group har ingått ett avtal med Apoteket AB för att introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s kanaler. Avtalet med Apoteket och med deras unika marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den svenska marknaden skapas en direktmarknad mot de fler än 200,000 personer som idag medicinerar via dospåsar från bland annat Apoteket.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
• Konsumentversionen av Dosell lanseras i Sverige på apoteket.se. Dosell finns nu tillgänglig för alla som äter mediciner regelbundet och vill förebygga felmedicinering med bättre läkemedelsöversikt och ökad följsamhet innan en skada sker.
• Det slutliga utfallet av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B har offentliggjorts. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter.
• Vice styrelseordförande Göran Hermansson och verkställande direktör Anders Segerström tecknade tillsammans ytterligare 458 000 units i den pågående företrädesemissionen av units utöver det som initialt tecknades.
• iZafe Group har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan avseende läkemedelsroboten Dosell i syfte att förbereda inför den internationella expansion som planeras genomföras efter den pågående företrädesemissionen. Ansökan om skydd har inlämnats i de nyckelmarknader iZafe Group identifierat stor efterfrågan för Dosell
• Hepro AS är sist ut med ett slutligt godkännande av den nya versionen av Dosell och har således officiellt godkänt läkemedelsroboten i sin helhet för den norska marknaden.

VD har ordet
Med åtskilliga milstolpar uppnådda låter vi nu läkemedelsroboten Dosell kapitalisera genom flera olika försäljningskanaler, på den konstaterade marknadspotentialen som digitaliseringen av vården och den ökad läkemedelskonsumtionen kostar.

Företrädesemissionen som vi nu genomfört har gett oss resurser för att möjliggöra en uppskalning och globalisering av iZafe Group. Det kommer även att möjliggöra framtida förvärv samt breddning av tjänste- och produktportföljen. Med en stark kassa kan vi nu även jobba mer strategiskt och långsiktigt i alla våra beslut.

Under det tredje kvartalet har vi haft fokus på att färdigställa Dosell för konsumentmarknaden, vilket resulterade i att vi blev godkända av Apoteket AB för att tillsammans lansera Europas första läkemedelsrobot för konsumentmarknaden i mitten av oktober. Det blev även klart att vi går med nederländska Adyen med sina driftsäkra betalningslösningar i Dosell-appen. Detta ser vi som en självklar kvalitetsstämpel och vi är glada för samarbetet. Bland deras kunder återfinns företag som H&M, Spotify och Telia.

Under kvartalet har vi även arbetat för att säkerställa mjukvaran och Dosells kvalitet på fler marknader. Det kontinuerliga arbetet med att uppfylla MDR (Medical Device Regulation) fortsätter enligt plan, vilket är ett krav för att ha den klassificering Dosell har i form av medicinteknisk produkt klass 1.

Konsumentproduktens plattform är säkerställd i flera länder, där vi nu ser stor potential. Vi har börjat närma oss lösningar på de utmaningar vi haft, bland annat med komplexiteten vid försäljningsprocessen och med beroendet av andra aktörer vid produktutvecklingen. Dosell är en unik produkt som är först i sitt slag på en helt ny marknad. Detta gör att vi behöver få upp kännedomen och medvetenheten hos våra målgrupper vilket är en av våra högsta prioriteringar under årets sista kvartal. Vi har under november beslutat att accelerera våra marknadsföringsinsatser med ledning av vår nya CMO och räknar med att det kommer att ge stor effekt på försäljningssiffrorna under sista kvartalet i år men framför allt under första kvartalet 2022.
På B2B sidan har flera av våra partners valt att testa och säkerställa Dosell 2.0 för att kvalitetssäkra mot sina kunder, vilket vi ser positivt på. Detta har dock lett till längre ledtider än vi initialt räknat med vilket också fått konsekvenser på försäljningen vilken vi nu kan påbörja. Testerna har lett till bra respons, resultat och efterfrågan på marknaden. Testerna har även gett oss oerhört viktiga insikter om våra brukare som vidare hjälpt oss att optimera kundupplevelsen. I samband med att Hepro nu gett sitt godkännande för nya Dosell så kommer även införsäljningen påbörjas ordentligt i den stora norska upphandlingen som vi vann tillsammans förra året. Insamlingen av den data både historiskt och framgent kommer att vara viktigt för oss för att tillhandahålla de bästa och enklaste hjälpmedlen för att säkerställa att rätt medicin tas i rätt tid. Det är av största vikt att vi nått godkännande och sedan ”proof of concept” på vår hemmamarknad för att sedan i stor volym kunna skala upp på andra marknader.
 
Vi fokuserar på framtiden och undersöker hela tiden nya expansionsmöjligheter, såväl geografiska som produktrelaterade och ser god potential i båda områdena.
Vi har även påbörjat arbetet med att inleda flera olika framtida förvärv, både på produkt- och företagssidan och vi kommer att fokusera på utvalda områden där vi ser en klar affärspotential med gynnsamma synergieffekter. Vi arbetar fortsatt mot att bli det självklara valet när det gäller ett säkert intag av rätt läkemedel vid rätt tid. Dosell som levererar medicin via dospåse kommer att vara en del i det kunderbjudandet där vi framöver kommer kunna komplettera så vi kan säkerställa att rätt medicin tas vid rätt tid även till användare som tar sin medicin på andra sätt, och här tror vi att det finns bolag som kan komplettera iZafe Groups portfölj på ett fördelaktigt sätt.

Grund för ytterligare tillväxt
iZafe Group är ett väl kapitaliserat bolag som verkar i en kraftigt växande marknad. Genom företrädesemissionen har vi skapat oss möjligheter vi inte tidigare haft. Detta är en avgörande punkt för att möjliggöra försäljning och det självklara valet vid säkerställandet av rätt medicin i rätt tid.
Vi fortsätter att arbeta målinriktat med att stärka upp vårt team, även på ledningsnivå. Vårt senaste tillskott är Carl-Fredrik Bothén som haft seniora positioner inom marknad på flera internationella bolag. Som marknadschef kommer Carl-Fredrik att ansvara för IR (Investor Relations) och för att förbättra kommunikationen och att driva samt utveckla vår marknadsföring med särskilt fokus initialt på den skandinaviska marknaden.
 
iZafe Group är väl rustat för att flytta fram positionerna under 2022. Vi lämnar bakom oss ett viktigt kvartal där många milstolpar uppnåtts och med en marknad som visar stor tilltro till vår produkt. Jag ser fram emot en stark avslutning av 2021 och ett ännu starkare 2022.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 9 november, sin rapport för tredje kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 701 (3 344) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 7 255 (-4 028) TSEK inklusive den engångseffekt som uppstod vid försäljningen av iZafe AB. Exkluderat försäljningen av affärsområdet Security uppgick rörelseresultatet till -6 745 (-4 028) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 7 103 (-4 130) TSEK inklusive den engångseffekt som uppstod vid försäljningen av iZafe AB. Exkluderat försäljningen av Security uppgick resultatet efter finansiella poster till -6 897 (-4 130) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8 818 (-456) TSEK, som ett resultat av den likvid som erhölls vid avyttringen av iZafe AB.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,2 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 1,1 (1,4) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 87,4 (51,7) procent.

Höjdpunkter under året

 • iZafe Group har sålt affärsområdet Security och skapar därmed ett renodlat och finansiellt starkt Life Science-företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell.
 • iZafes partner Doro Care AS har, efter en framgångsrik pilot i Norge, lagt en initial order på 50 läkemedelsrobotar.
 • iZafes italienska partner har inlett en operativ fas på ett apotek i region Trento, där utrustning för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats.
 • Ett pilotprojekt har inletts med omsorgsbolaget Attendo. Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Attendos hemtjänstverksamhet.
 • Ett pilotprojekt har inletts med vårdbolaget TioHundra AB avseende 30 läkemedelsrobotar. Resultatet ska utgöra underlag för att identifiera områden där välfärdsteknik kan bidra till en effektivare och säkrare verksamhet hos Tiohundra i Norrtälje kommun.
 • iZafe har publicerat en av bolaget ingiven patentansökan avseende vidareutveckling av läkemedelsroboten Dosell. Ansökan är internationell och möjliggör för iZafe Group att få patent godkänt i över 150 länder.

VD HAR ORDET
Under inledningen av kvartalet slutfördes framgångsrikt försäljningen av iZafe Security för att frigöra de resurser som behövs för att påskynda kommersialisering och internationalisering av läkemedelsroboten Dosell. Bakgrunden till försäljningen var att styrelsen för iZafe Group under en tid utvärderat hur nuvarande organisation och produkterbjudande på lång sikt kan skapa lönsamhet och avkastning. Tillsammans med oss i ledningen drogs slutsatsen att iZafe borde renodlas till ett Life Science bolag, varför beslutet att sälja vår säkerhetsverksamhet var ett logiskt steg i den processen.

Ett renodlat Life Science bolag som byggs runt Dosell har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Genom framtida investeringar i produkt och marknad i kombination med en organisation som fokuserar på enbart ett affärsområde blir vi en stark aktör på en snabbt växande marknad i Sverige och internationellt.

Jag är nöjd på vilket sätt vi har upprätthållit våra nära kontakter med kunder och partners trots Corona-pandemin och intresset för Dosell och vår teknik har ökat när allt fler beslutsfattare och opinionsbildare har insett vikten av digitalisering inom vården och äldreomsorgen. Dock har vi som de flesta andra aktörer på marknaden kunnat notera att inköpsbeslut och implementeringar dragit ut på tiden när vården och samhället tvingas prioritera var man skall lägga sin tid.

Internationaliseringen har sina utmaningar då vi inte haft möjligheten till att besöka nya marknader fysiskt. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 701 (3 344) TSEK och utgörs uteslutande av intäkter hänförliga till Dosell. Motsvarande period föregående år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet iZafe Security. Periodens rörelseresultat uppgick till 7 255 (-4 028) TSEK inklusive den engångseffekt som uppstod vid försäljningen av iZafe Security. Exkluderat försäljningen uppgick rörelseresultatet till -6 745 (-4 028) TSEK.

De affärer vi gör med våra norska partners har fortsatt enligt plan och vi har sett en positiv kommersiell utveckling för Dosell i Norge. Vi har färdigställt valideringen av dospåsar i Finland och ser fram emot ett kommande första pilotprojekt. På den svenska marknaden har en viktig milstolpe nåtts genom att vi inlett pilotprojekt med vårdbolagen Attendo och TioHundra. Projekten ger oss möjlighet att demonstrera de möjligheter som Dosell representerar när det kommer till att underlätta och skapa en tryggare läkemedelsdistribution inom verksamhetsområdet hemtjänst och personlig assistans i Sverige.

Samarbetet inom ramen för Sempli Farma i Italien har ökat markant efter den totala nedstängning som Italien införde i våras. Konceptet har börjat marknadsföras med Dosell på framträdande plats. Vi ser med mycket stor spänning fram emot utvecklingen och vi kan konstatera att den konsumentversion av Dosell som lanseras i Italien också har stor potential i övriga Europa kanske då främst i Sverige. Vi märker också av ett stort intresse för Dosell från andra länder då framförallt Storbritannien och Tyskland.

Efter kvartalets slut publicerades en ingiven patentansökan som avser vidareutveckling av Dosell, vilken möjliggör vår ambition att i framtiden genom Dosell och Dosell-appen skapa en digital vårdavdelning i hemmet.

Givet samhällsutvecklingen och vår starka position ser jag med tillförsikt fram emot att fortsätta lansera och kommersialisera Dosell på våra marknader.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 25 oktober, sin rapport för tredje kvartalet.

Läs rapporten i sin helhet här.

Tredje kvartalet i sammandrag – koncernen

 • Omsättning: 3 344 TSEK
 • Antal abonnemang: 4 526 st
 • Nya abonnemang: 545 st
 • Månatlig fakturering: 1 276 TSEK

Höjdpunkter från kvartalet

 • iZafe Helthcare har tecknat samarbetsavtal med Doro Care AS och Hepro AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsroboten Dosell.
 • iZafe Security har tecknat ett nytt ramavtal med Team Olivia där iZafe blir helhetsleverantör till samtliga 43 dotterbolag i koncernen.
 • iZafe var nominerade till Health Tech Pitch Day för ”Mest spännande Health Tech-bolaget just nu” och är nominerade till Guldpillret 2019 för ”Årets bästa innovation för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador”.
 • iZafe fortsätter att investera i tillväxt och har utökat personalstyrka med ny eftermarknadschef och två nya tekniker.
 • På en extra bolagstämma valdes ny styrelse och styrelsen förstärktes med nyckelpersoner om besitter spetskompetens och breda kontaktnät.

VD har ordet

2019 års tredje kvartal har varit mycket framgångsrikt för iZafe. Vi fortsätter växa och intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 3 344 TSEK (2 704) samtidigt som intäkterna för perioden Q1–Q3 uppgick till 9 857 TSEK (2 704). Jag är mycket stolt över vår insats under Q3, eftersom kvartalet till stor del utgörs av semestertider och därför brukar vara det affärsmässigt svagaste kvartalet.

Vi har adderat till vårt redan starka team med ytterligare kompetens i form av nya medarbetare, som tillsammans med våra välbeprövade och säkra produkter gjort oss redo att leverera stora volymer. Därutöver har styrelsen förstärkts med Göran Hermansson och Thomas Ahlerup, vars kompetenser kommer att ha en positiv effekt på vår fortsatta utveckling.

Ända sedan jag tillträdde som VD i april 2019 har vi arbetat med att effektivisera och skapa kostnadskontroll, parallellt med ett stort fokus på försäljning. För att skapa en tydligare kommersiell struktur delar vi nu in verksamheten i två affärsområden; iZafe Security och iZafe Healthcare.

Inom affärsområdet Security är tillväxten stabilt ökande i antal abonnemang och kunder. Intäkterna är fortfarande huvudsakligen hänförbara till iZafe Securities produkter och tjänster. Vårt egenutvecklade personlarm i mobilen och våra övriga larmprodukter gör oss till en ledande aktör inom säkerhetsbranschen, där förtroende är helt avgörande för val av leverantör. Hög kundnöjdhet och bra lönsamhet ger oss en stadig grund för den framtida tillväxten.

iZafe Healthcare fortsätter expandera utanför Sveriges gränser och detta kvartal har avtal tecknats med stora vårdaktörer i Norge, Hepro AS och Doro Care AS, för försäljning och distribution av Dosell.

Redan under Q2 tecknades ett avtal med en ledande italiensk vårdaktör, som innebär att Dosell kommer ingå som en strategisk komponent i vårdkonceptet Sempli Farma. Dosell sluter distributionskedjan av medicin genom att leverera dospåsar. Samtidigt kan medicineringen kontrolleras och relevant statistik och data erhållas. Till att börja med kommer försäljning att ske via 20 apotek med beräknad start i februari 2020. Intresset från hemtjänstbolag, apotek och vårdhem i Italien har varit enormt, vilket lovar gott för spridning till resten av landet.

Den senaste tidens stora intresse har medfört signerade samarbetsavtal med både nya och befintliga partners. Det bekräftar att vi är en trygg och långsiktig partner, med tjänster och produkter som skapar både kund- och samhällsnytta. Hälso- och sjukvården erbjuder stora affärsmöjligheter. Med en stadigt ökande och åldrande befolkning, som har en allt längre läkemedelslista och höga krav på användarvänlig teknologi, finns en tydlig plats för Dosell i hälso- och sjukvården.

Vårt hårda arbete skördar frukt i form av nya affärer och ökad tillväxt. Jag känner stor tillförsikt för framtiden med en stark och kompetent organisation. En offentlig diskussion pågår där frågan om digitalisering av läkemedelsdispensering tagit fart på allvar. Samhället har ett påtagligt ökat fokus på säkrare självmedicinering. På Vitalis temadag “Ny teknik i äldreomsorgen”, den 17 oktober, lyftes exempelvis läkemedelsrobotar fram som 1 av 4 viktiga hjälpmedel att snabbt implementera i den svenska digitaliseringsprocessen. iZafe står starkt rustade att möta den stora efterfrågan på lösningar till dessa utmaningar.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm