iZafe Groups kvartalsrapport Q3, juli-september 2020

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 9 november, sin rapport för tredje kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 701 (3 344) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 7 255 (-4 028) TSEK inklusive den engångseffekt som uppstod vid försäljningen av iZafe AB. Exkluderat försäljningen av affärsområdet Security uppgick rörelseresultatet till -6 745 (-4 028) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 7 103 (-4 130) TSEK inklusive den engångseffekt som uppstod vid försäljningen av iZafe AB. Exkluderat försäljningen av Security uppgick resultatet efter finansiella poster till -6 897 (-4 130) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8 818 (-456) TSEK, som ett resultat av den likvid som erhölls vid avyttringen av iZafe AB.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,2 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 1,1 (1,4) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 87,4 (51,7) procent.

Höjdpunkter under året

 • iZafe Group har sålt affärsområdet Security och skapar därmed ett renodlat och finansiellt starkt Life Science-företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell.
 • iZafes partner Doro Care AS har, efter en framgångsrik pilot i Norge, lagt en initial order på 50 läkemedelsrobotar.
 • iZafes italienska partner har inlett en operativ fas på ett apotek i region Trento, där utrustning för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats.
 • Ett pilotprojekt har inletts med omsorgsbolaget Attendo. Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Attendos hemtjänstverksamhet.
 • Ett pilotprojekt har inletts med vårdbolaget TioHundra AB avseende 30 läkemedelsrobotar. Resultatet ska utgöra underlag för att identifiera områden där välfärdsteknik kan bidra till en effektivare och säkrare verksamhet hos Tiohundra i Norrtälje kommun.
 • iZafe har publicerat en av bolaget ingiven patentansökan avseende vidareutveckling av läkemedelsroboten Dosell. Ansökan är internationell och möjliggör för iZafe Group att få patent godkänt i över 150 länder.

VD HAR ORDET
Under inledningen av kvartalet slutfördes framgångsrikt försäljningen av iZafe Security för att frigöra de resurser som behövs för att påskynda kommersialisering och internationalisering av läkemedelsroboten Dosell. Bakgrunden till försäljningen var att styrelsen för iZafe Group under en tid utvärderat hur nuvarande organisation och produkterbjudande på lång sikt kan skapa lönsamhet och avkastning. Tillsammans med oss i ledningen drogs slutsatsen att iZafe borde renodlas till ett Life Science bolag, varför beslutet att sälja vår säkerhetsverksamhet var ett logiskt steg i den processen.

Ett renodlat Life Science bolag som byggs runt Dosell har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Genom framtida investeringar i produkt och marknad i kombination med en organisation som fokuserar på enbart ett affärsområde blir vi en stark aktör på en snabbt växande marknad i Sverige och internationellt.

Jag är nöjd på vilket sätt vi har upprätthållit våra nära kontakter med kunder och partners trots Corona-pandemin och intresset för Dosell och vår teknik har ökat när allt fler beslutsfattare och opinionsbildare har insett vikten av digitalisering inom vården och äldreomsorgen. Dock har vi som de flesta andra aktörer på marknaden kunnat notera att inköpsbeslut och implementeringar dragit ut på tiden när vården och samhället tvingas prioritera var man skall lägga sin tid.

Internationaliseringen har sina utmaningar då vi inte haft möjligheten till att besöka nya marknader fysiskt. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 701 (3 344) TSEK och utgörs uteslutande av intäkter hänförliga till Dosell. Motsvarande period föregående år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet iZafe Security. Periodens rörelseresultat uppgick till 7 255 (-4 028) TSEK inklusive den engångseffekt som uppstod vid försäljningen av iZafe Security. Exkluderat försäljningen uppgick rörelseresultatet till -6 745 (-4 028) TSEK.

De affärer vi gör med våra norska partners har fortsatt enligt plan och vi har sett en positiv kommersiell utveckling för Dosell i Norge. Vi har färdigställt valideringen av dospåsar i Finland och ser fram emot ett kommande första pilotprojekt. På den svenska marknaden har en viktig milstolpe nåtts genom att vi inlett pilotprojekt med vårdbolagen Attendo och TioHundra. Projekten ger oss möjlighet att demonstrera de möjligheter som Dosell representerar när det kommer till att underlätta och skapa en tryggare läkemedelsdistribution inom verksamhetsområdet hemtjänst och personlig assistans i Sverige.

Samarbetet inom ramen för Sempli Farma i Italien har ökat markant efter den totala nedstängning som Italien införde i våras. Konceptet har börjat marknadsföras med Dosell på framträdande plats. Vi ser med mycket stor spänning fram emot utvecklingen och vi kan konstatera att den konsumentversion av Dosell som lanseras i Italien också har stor potential i övriga Europa kanske då främst i Sverige. Vi märker också av ett stort intresse för Dosell från andra länder då framförallt Storbritannien och Tyskland.

Efter kvartalets slut publicerades en ingiven patentansökan som avser vidareutveckling av Dosell, vilken möjliggör vår ambition att i framtiden genom Dosell och Dosell-appen skapa en digital vårdavdelning i hemmet.

Givet samhällsutvecklingen och vår starka position ser jag med tillförsikt fram emot att fortsätta lansera och kommersialisera Dosell på våra marknader.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm