iZafe Groups kvartalsrapport Q3, juli-september 2022

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 7 november, sin rapport för tredje kvartalet 2022.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 75 (38) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 680 (-5 342) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 751 (-6 183) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 513 (-6 475) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,3 (1,5) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 75,0 (62,3) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolaget har signerat samarbetsavtal med välfärdsplattformen Avanto Care. Samarbetet innebär att iZafes produkter integreras med Avanto Cares plattform och ger möjlighet att arbeta mer proaktiv med användarnas medicinering.
 • Med våra partners Careium AS och Hepro AS har 20 respektive 25 stycken Doseller implementerats i nya kommuner i Norge.
 • Tillsammans med Aleris har Bolaget inlett ett pilotprojekt för säkrare läkemedelshantering. Målet är att införa Dosell för den patientgrupp som har avancerad sjukvård i hemmet. Under kvartalet har 30 patienter introducerats till läkemedelsroboten.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Under kvartal fyra 2022 nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader
 • Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Medcam AB, som säljer medicintekniska produkter till hälso- och sjukvården i Norden och Europa. I första hand kommer fokus ligga mot den holländska marknaden, men potentialen till flera länder finns för bolaget i närtid.

KOMMENTARER FRÅN VD
Mycket har hänt det senaste kvartalet och vi fortsätter att ta kliv framåt på vår tillväxtresa –
Både på den svenska och europeiska marknaden.
Det finns en ökande efterfrågan för produkter och tjänster som möjliggör en mer digital vård där medicineringen samt följsamheten är helt avgörande.

För vår läkemedelsautomat Dosell går det fortsatt bra i alla led och det är glädjande att se att vi har stor efterfrågan och positiv försäljning på Dosell konsument via Apoteket AB. Paketeringen och försäljningen av vår konsumentprodukt har varit helt avgörande för att komma vidare i dialogerna med potentiella samarbetspartners i andra europeiska länder. Vi har nu samlat på oss tillräckligt med erfarenhet och dokumentation som gör att vi kan effektivisera processerna och dra ner kostnaderna kring försäljning och marknadsföring av Dosell mot konsument.

Hela vår affärsidé bygger på försäljning via specifika partners som hanterar försäljning, lager, logistik och marknadsföring. Med ett fokus på att säkerställa kvalité i små volymer till en början, så kommer vi redan under nästa år kunna skala upp volymen och försäljningen hos många av våra partners på fler marknader.
Vi har även påbörjat implementeringen av Dosell på Aleris ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) som är väldigt spännande. Hela ASIH marknaden bygger på en annan typ av dospåse än den upphandlade dospåsen på regional nivå. Den har en annan design som gör det väldigt svårhanterligt för läkemedelsrobotarna. Vi kan med stolthet säga att vi är den enda läkemedelsroboten på den svenska marknaden som klarar av att hantera dessa dospåsar.

Vi har en tydlig vision om att kunna erbjuda proaktiv helhetshälsa för många fler vårdgivare och patienter där fokus närmast handlar främst dessa fyra delar:

 1. Säkerställa etablerade och professionella ägare som långsiktigt kan stötta bolaget med extern finansiering
 2. Strategiska förvärv som breddar vårt erbjudande och portfölj som säkerställer rätt medicin vid rätt tid
 3. Hanteringen av personlig data och att se till att de integrationsarbeten som behövs implementeras
 4. Internationaliseringen mot nya marknader och ihop med både befintliga och nya partners

Sedan oktober har vi en ny styrelse på plats som kommer att hjälpa oss att realisera den handlingsplan som ligger framför oss. Vi har säkerställt kompetens och nätverk kring finansiering, digitalisering, GDPR, hantering av känsliga data och juridiska krav. Där har vi nu en tydlig strategi och plan för förvärv, integrationer med andra välfärdsplattformar, försäljning och internationalisering.

Det eventuella förvärvet av Pilloxa är mycket intressant då vi ser att det finns en stor efterfrågan kring möjligheten att säkerställa följsamhet genom alla stadier i patientresan samt att kunna integrera data till välfärdsplattformar och hem-monitorering. Statusen kring detta är att vi har genomfört en due diligence och är nu i slutskedet i förhandlingarna.

En till milstolpe under kvartalet är att vi kommit in på den holländska marknaden. Holland är en viktig marknad för oss då de är de främsta pionjärerna inom dosförpackad medicin. Majoriteten av alla tillverkare av maskiner för dospaketering har sitt säte i Holland vilket betyder att när vi har lyckats framgångsrikt där kommer det få positiva följdeffekter i hela Europa.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi för en dialog med flera andra aktörer på viktiga marknader i Europa, som vi hoppas kunna få ett klart avtal med inom kort. På så sätt kan iZafe i framtiden bidra brett till en mer proaktiv helhetshälsa som resulterar i en bättre hälsa för fler. Ett socialt hållbart värde för samhället – det är viktigt på riktigt.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm