iZafe Groups kvartalsrapport Q3, juli-september 2021

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 29 november, sin rapport för tredje kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 38 (701) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell.
• Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 342 (7 255) TSEK. Jämförelseperioden inkluderar den engångseffekt som uppstod vid försäljning av iZafe AB. Exkluderat försäljningen av iZafe AB uppgick rörelseresultatet för jämförelseperioden till -6 745 TSEK.
• Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till
-6 183 (7 103) TSEK. Exkluderat försäljningen av iZafe AB uppgick resultat efter finansiella poster för jämförelseperioden till -6 897 TSEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till -6 475 (8 818) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är ett resultat av den likvid som erhölls vid avyttringen av iZafe AB.
• Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (0,2) SEK.
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 1,5 (1,1) SEK.
• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 62,3 (87,4) procent.

Viktiga händelser under kvartalet
• iZafe Group beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 53 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent.
• iZafe Group har haft årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma där en större andel aktieägare önskade en alternativ styrelse vilken röstades igenom.
• Pilotprojektet med konsumenter har slutförts framgångsrikt – konsumentversionen av läkemedelsroboten Dosell prisas som trygg och enkel. Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som under 2021 lanseras även i Italien.
• iZafe Group har ingått ett avtal med Apoteket AB för att introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s kanaler. Avtalet med Apoteket och med deras unika marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den svenska marknaden skapas en direktmarknad mot de fler än 200,000 personer som idag medicinerar via dospåsar från bland annat Apoteket.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
• Konsumentversionen av Dosell lanseras i Sverige på apoteket.se. Dosell finns nu tillgänglig för alla som äter mediciner regelbundet och vill förebygga felmedicinering med bättre läkemedelsöversikt och ökad följsamhet innan en skada sker.
• Det slutliga utfallet av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B har offentliggjorts. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter.
• Vice styrelseordförande Göran Hermansson och verkställande direktör Anders Segerström tecknade tillsammans ytterligare 458 000 units i den pågående företrädesemissionen av units utöver det som initialt tecknades.
• iZafe Group har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan avseende läkemedelsroboten Dosell i syfte att förbereda inför den internationella expansion som planeras genomföras efter den pågående företrädesemissionen. Ansökan om skydd har inlämnats i de nyckelmarknader iZafe Group identifierat stor efterfrågan för Dosell
• Hepro AS är sist ut med ett slutligt godkännande av den nya versionen av Dosell och har således officiellt godkänt läkemedelsroboten i sin helhet för den norska marknaden.

VD har ordet
Med åtskilliga milstolpar uppnådda låter vi nu läkemedelsroboten Dosell kapitalisera genom flera olika försäljningskanaler, på den konstaterade marknadspotentialen som digitaliseringen av vården och den ökad läkemedelskonsumtionen kostar.

Företrädesemissionen som vi nu genomfört har gett oss resurser för att möjliggöra en uppskalning och globalisering av iZafe Group. Det kommer även att möjliggöra framtida förvärv samt breddning av tjänste- och produktportföljen. Med en stark kassa kan vi nu även jobba mer strategiskt och långsiktigt i alla våra beslut.

Under det tredje kvartalet har vi haft fokus på att färdigställa Dosell för konsumentmarknaden, vilket resulterade i att vi blev godkända av Apoteket AB för att tillsammans lansera Europas första läkemedelsrobot för konsumentmarknaden i mitten av oktober. Det blev även klart att vi går med nederländska Adyen med sina driftsäkra betalningslösningar i Dosell-appen. Detta ser vi som en självklar kvalitetsstämpel och vi är glada för samarbetet. Bland deras kunder återfinns företag som H&M, Spotify och Telia.

Under kvartalet har vi även arbetat för att säkerställa mjukvaran och Dosells kvalitet på fler marknader. Det kontinuerliga arbetet med att uppfylla MDR (Medical Device Regulation) fortsätter enligt plan, vilket är ett krav för att ha den klassificering Dosell har i form av medicinteknisk produkt klass 1.

Konsumentproduktens plattform är säkerställd i flera länder, där vi nu ser stor potential. Vi har börjat närma oss lösningar på de utmaningar vi haft, bland annat med komplexiteten vid försäljningsprocessen och med beroendet av andra aktörer vid produktutvecklingen. Dosell är en unik produkt som är först i sitt slag på en helt ny marknad. Detta gör att vi behöver få upp kännedomen och medvetenheten hos våra målgrupper vilket är en av våra högsta prioriteringar under årets sista kvartal. Vi har under november beslutat att accelerera våra marknadsföringsinsatser med ledning av vår nya CMO och räknar med att det kommer att ge stor effekt på försäljningssiffrorna under sista kvartalet i år men framför allt under första kvartalet 2022.
På B2B sidan har flera av våra partners valt att testa och säkerställa Dosell 2.0 för att kvalitetssäkra mot sina kunder, vilket vi ser positivt på. Detta har dock lett till längre ledtider än vi initialt räknat med vilket också fått konsekvenser på försäljningen vilken vi nu kan påbörja. Testerna har lett till bra respons, resultat och efterfrågan på marknaden. Testerna har även gett oss oerhört viktiga insikter om våra brukare som vidare hjälpt oss att optimera kundupplevelsen. I samband med att Hepro nu gett sitt godkännande för nya Dosell så kommer även införsäljningen påbörjas ordentligt i den stora norska upphandlingen som vi vann tillsammans förra året. Insamlingen av den data både historiskt och framgent kommer att vara viktigt för oss för att tillhandahålla de bästa och enklaste hjälpmedlen för att säkerställa att rätt medicin tas i rätt tid. Det är av största vikt att vi nått godkännande och sedan ”proof of concept” på vår hemmamarknad för att sedan i stor volym kunna skala upp på andra marknader.
 
Vi fokuserar på framtiden och undersöker hela tiden nya expansionsmöjligheter, såväl geografiska som produktrelaterade och ser god potential i båda områdena.
Vi har även påbörjat arbetet med att inleda flera olika framtida förvärv, både på produkt- och företagssidan och vi kommer att fokusera på utvalda områden där vi ser en klar affärspotential med gynnsamma synergieffekter. Vi arbetar fortsatt mot att bli det självklara valet när det gäller ett säkert intag av rätt läkemedel vid rätt tid. Dosell som levererar medicin via dospåse kommer att vara en del i det kunderbjudandet där vi framöver kommer kunna komplettera så vi kan säkerställa att rätt medicin tas vid rätt tid även till användare som tar sin medicin på andra sätt, och här tror vi att det finns bolag som kan komplettera iZafe Groups portfölj på ett fördelaktigt sätt.

Grund för ytterligare tillväxt
iZafe Group är ett väl kapitaliserat bolag som verkar i en kraftigt växande marknad. Genom företrädesemissionen har vi skapat oss möjligheter vi inte tidigare haft. Detta är en avgörande punkt för att möjliggöra försäljning och det självklara valet vid säkerställandet av rätt medicin i rätt tid.
Vi fortsätter att arbeta målinriktat med att stärka upp vårt team, även på ledningsnivå. Vårt senaste tillskott är Carl-Fredrik Bothén som haft seniora positioner inom marknad på flera internationella bolag. Som marknadschef kommer Carl-Fredrik att ansvara för IR (Investor Relations) och för att förbättra kommunikationen och att driva samt utveckla vår marknadsföring med särskilt fokus initialt på den skandinaviska marknaden.
 
iZafe Group är väl rustat för att flytta fram positionerna under 2022. Vi lämnar bakom oss ett viktigt kvartal där många milstolpar uppnåtts och med en marknad som visar stor tilltro till vår produkt. Jag ser fram emot en stark avslutning av 2021 och ett ännu starkare 2022.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm