MAR-stämpeln var av misstag inte inkluderad i det första PM:et

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 25 augusti, sin rapport för det andra kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 403 (84) TSEK, en tillväxt med 380 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 198 %. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 097 (-5 184) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 136 (-5 233) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 496 (-7 155) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,0 (-0,1) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,4) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 82,4 (81,8) procent.

 
Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med spanska Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 •  iZafe framgångsrikt genomfört alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar föra att lansera Dosell på den holländska marknaden. Bolaget ska nu leverera 50 enheter för testning. Efter framgångsrikt testande kommer resterande 1 000 enheter att levereras succesivt under året.

 
Kommentar från VD
Det är med stor tillfredsställelse jag delar med mig av de senaste framstegen och utvecklingen i vårt företag under det gångna kvartalet. Trots en initialtlåg omsättning har vårt fokus på rätt strategier och åtgärder resulterat i en positiv ökning av vår omsättning. Denna ökning, även
om den må vara måttlig, markerar en vändpunkt i rätt riktning. Tillsammans med vår kontinuerliga strävan att effektivisera och minska kostnaderna, stårvi nu på en stabil grund.
 
Jag känner mig övertygad om att den likviditet vi erhöll i mars kommer att vara tillräcklig för att föra oss till en kassaflödespositiv position. Vårbeslutsamhet att optimera vår ekonomi och kapitalanvändning har satt oss på denna lovande väg framåt. Jag vill rikta ett hjärtligt tack till er för ertfortsatta förtroende och investering i vårt bolag. Er tro på oss har varit en avgörande faktor i vår framgång.
 
Under första halvåret kommunicerade vi om flera betydande ordrar som ligger framför oss. Nu är vår främsta prioritet att säkerställa att leveranserna avdessa ordrar genomförs smidigt. En av våra mest utmanande uppgifter är att leverera 1 000 enheter till Holland innan årets slut. De första 50 enheterna kommer att användas för att garantera en sömlös kundupplevelse med vår innovativa lösning, unikt anpassad efter den nederländska marknadens behov. Upplägget är ett resultat av vårt gemensamma arbete med satsningar från både partnern, holländska IVE Ventures och oss, där IVE Ventures investerat iett omfattande system där Dosell har en nyckelfunktion. Tester är för närvarande under genomförande och förväntas bli klara inom kort. När eventuella finjusteringar i den anpassade systemlösningen är på plats efter eventuell feedback från testerna så kommer vi successivt att leverera resterande enheter enligt plan.
 
Vi ser också positiva framsteg i Spanien, där planerna framskrider som tidigare kommunicerat. Under Q2 säkrades ett avtal värt minst 12 MSEK över fyra år, som inkluderar 1 800 Dosell-enheter.
Den spanska samarbetspartnern Ti-Medi levererar idag lösningar för att underlätta korrekt medicinering till över 650 apotek i Spanien och Portugal. Under hösten arbetar vi intensivt för att anpassa Dosell och kundresan för den spanska marknaden, som förhoppningsvis kommer att leda till en omfattande lansering under första kvartalet 2024.
 
Även i Italien har vi arbetat vidare för att utveckla våra samarbeten. Vår partner har under en tid arbetat med att nå en bredare acceptans för dospåsar på den italienska marknaden. I dagsläget genomför de en investeringsrunda för att säkra nödvändigt kapital för att accelerera försäljningen av våraläkemedelsrobotar tillsammans med sina innovativa dospåsar i större omfattning.
 
I Storbritannien står vi på tröskeln till att genomföra vår första pilot, vilket är en milstolpe för oss. Detta markerar starten på en gradvis ökandeförsäljning som förväntas ta fart från årsskiftet. Storbritannien är en marknad med enorm potential, och vi förutser en stadig tillväxt i takt med att marknaden mognar.
 
I hemregionen, Norden, har vårt arbete med kommuner i Sverige och Norge gett resultat. Beslutet att utöka användningen av Dosell inom dessa kommuner är en tydlig indikation på att vår produkt uppskattas för sin enkelhet, funktionalitet och dess förmåga att avlasta vården genom att säkerställa korrektmedicinering i rätt tid. Jag är optimistiskt inställd till att vi kommer att se en ökande efterfrågan även här i Norden under hösten, och en positiv trendsom förväntas växa avsevärt under det kommande året.
 
Vårt senaste förvärv, Pilloxa, har tillfört ytterligare värde till vår portfölj. Vårt fokus nu ligger på att säkerställa kundnöjdhet genom smidiga leveranseroch att maximera potentialen hos våra nya kunder. Framåt siktar vi på att sammanfoga våra koncept till ett världsunikt koncept som kan hjälpa patienten i alla skeden oavsett hur man sköter sin medicinering, men just nu ligger vår primära inriktning på att säkerställa Dosell-leveranserna till våra partners runt om i Europa.
 
Sammanfattningsvis står vi starkare och mer välförberedda än någonsin. Med en stabil kassa som förväntas föra oss till ett kassaflödespositivt läge, tillsammans med flertalet erhållna beställningar och en växande efterfrågan, blickar vi entusiastiskt fram emot den stundande hösten. Jag är övertygad omatt jag, tillsammans med mitt fantastiska team, kommer att kunna uppnå enastående resultat.
 
Återigen, stort tack för ert ovärderliga förtroende som aktieägare.
 
Anders Segerström
VD, iZafe Group

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 25 augusti, sin rapport för det andra kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 403 (84) TSEK, en tillväxt med 380 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 198 %. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 097 (-5 184) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 136 (-5 233) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 496 (-7 155) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,0 (-0,1) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,4) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 82,4 (81,8) procent.

 
Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med spanska Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 •  iZafe framgångsrikt genomfört alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar föra att lansera Dosell på den holländska marknaden. Bolaget ska nu leverera 50 enheter för testning. Efter framgångsrikt testande kommer resterande 1 000 enheter att levereras succesivt under året.

 
Kommentar från VD
Det är med stor tillfredsställelse jag delar med mig av de senaste framstegen och utvecklingen i vårt företag under det gångna kvartalet. Trots en initialtlåg omsättning har vårt fokus på rätt strategier och åtgärder resulterat i en positiv ökning av vår omsättning. Denna ökning, även
om den må vara måttlig, markerar en vändpunkt i rätt riktning. Tillsammans med vår kontinuerliga strävan att effektivisera och minska kostnaderna, stårvi nu på en stabil grund.
 
Jag känner mig övertygad om att den likviditet vi erhöll i mars kommer att vara tillräcklig för att föra oss till en kassaflödespositiv position. Vårbeslutsamhet att optimera vår ekonomi och kapitalanvändning har satt oss på denna lovande väg framåt. Jag vill rikta ett hjärtligt tack till er för ertfortsatta förtroende och investering i vårt bolag. Er tro på oss har varit en avgörande faktor i vår framgång.
 
Under första halvåret kommunicerade vi om flera betydande ordrar som ligger framför oss. Nu är vår främsta prioritet att säkerställa att leveranserna avdessa ordrar genomförs smidigt. En av våra mest utmanande uppgifter är att leverera 1 000 enheter till Holland innan årets slut. De första 50 enheterna kommer att användas för att garantera en sömlös kundupplevelse med vår innovativa lösning, unikt anpassad efter den nederländska marknadens behov. Upplägget är ett resultat av vårt gemensamma arbete med satsningar från både partnern, holländska IVE Ventures och oss, där IVE Ventures investerat iett omfattande system där Dosell har en nyckelfunktion. Tester är för närvarande under genomförande och förväntas bli klara inom kort. När eventuella finjusteringar i den anpassade systemlösningen är på plats efter eventuell feedback från testerna så kommer vi successivt att leverera resterande enheter enligt plan.
 
Vi ser också positiva framsteg i Spanien, där planerna framskrider som tidigare kommunicerat. Under Q2 säkrades ett avtal värt minst 12 MSEK över fyra år, som inkluderar 1 800 Dosell-enheter.
Den spanska samarbetspartnern Ti-Medi levererar idag lösningar för att underlätta korrekt medicinering till över 650 apotek i Spanien och Portugal. Under hösten arbetar vi intensivt för att anpassa Dosell och kundresan för den spanska marknaden, som förhoppningsvis kommer att leda till en omfattande lansering under första kvartalet 2024.
 
Även i Italien har vi arbetat vidare för att utveckla våra samarbeten. Vår partner har under en tid arbetat med att nå en bredare acceptans för dospåsar på den italienska marknaden. I dagsläget genomför de en investeringsrunda för att säkra nödvändigt kapital för att accelerera försäljningen av våraläkemedelsrobotar tillsammans med sina innovativa dospåsar i större omfattning.
 
I Storbritannien står vi på tröskeln till att genomföra vår första pilot, vilket är en milstolpe för oss. Detta markerar starten på en gradvis ökandeförsäljning som förväntas ta fart från årsskiftet. Storbritannien är en marknad med enorm potential, och vi förutser en stadig tillväxt i takt med att marknaden mognar.
 
I hemregionen, Norden, har vårt arbete med kommuner i Sverige och Norge gett resultat. Beslutet att utöka användningen av Dosell inom dessa kommuner är en tydlig indikation på att vår produkt uppskattas för sin enkelhet, funktionalitet och dess förmåga att avlasta vården genom att säkerställa korrektmedicinering i rätt tid. Jag är optimistiskt inställd till att vi kommer att se en ökande efterfrågan även här i Norden under hösten, och en positiv trendsom förväntas växa avsevärt under det kommande året.
 
Vårt senaste förvärv, Pilloxa, har tillfört ytterligare värde till vår portfölj. Vårt fokus nu ligger på att säkerställa kundnöjdhet genom smidiga leveranseroch att maximera potentialen hos våra nya kunder. Framåt siktar vi på att sammanfoga våra koncept till ett världsunikt koncept som kan hjälpa patienten i alla skeden oavsett hur man sköter sin medicinering, men just nu ligger vår primära inriktning på att säkerställa Dosell-leveranserna till våra partners runt om i Europa.
 
Sammanfattningsvis står vi starkare och mer välförberedda än någonsin. Med en stabil kassa som förväntas föra oss till ett kassaflödespositivt läge, tillsammans med flertalet erhållna beställningar och en växande efterfrågan, blickar vi entusiastiskt fram emot den stundande hösten. Jag är övertygad omatt jag, tillsammans med mitt fantastiska team, kommer att kunna uppnå enastående resultat.
 
Återigen, stort tack för ert ovärderliga förtroende som aktieägare.
 
Anders Segerström
VD, iZafe Group

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 26 augusti, sin rapport för andra kvartalet 2022.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 84 (12) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 184 (-7 962) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 233 (-8 258) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 155 (-5 400) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,4 (0,4) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 81,8 (39,5) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolaget har lanserat en uppdaterad version av Dosell som innehåller flera nya förbättringar och funktioner vilken ökar både användarupplevelsen och driftsäkerheten.
 • Bolaget har under juni månad levererat ett större parti till Apoteket AB som har haft en stor efterfrågan på bolagets produkter och sålt slut på sitt lager.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • iZafe tecknar avsiktsförklaring att förvärva Pilloxa AB. Pilloxa har utvecklat en teknisk plattform för bättre följsamhet som läkemedelsbolag använder sig av för att utforma digitala patientstöd. Köpeskillingen kommer att erläggas med 70 874 308 nyemitterade iZafe-aktier till ett indikativt värde om cirka 30 miljoner.

KOMMENTARER FRÅN VD
Vår vision är att vi vill säkerställa hälsa tack vare god följsamhet och under det senaste kvartalet har vi tagit ett ännu större steg mot detta genom vår uppdaterade vision samt strategi som presenterades i maj.
 
Under andra kvartalet har vi satsat på konsumentreklam som fortsätter att leverera bra resultat och förbättrat Dosells presterande. Samtidigt ser vi ökat intresse bland kommuner för både läkemedelsrobotar och den data de kan tillföra kring medicinering. Efter kvartalets utgång har vi meddelat en avsiktsförklaring med avseende att förvärva Pilloxa AB. 
 
Förvärvet av Pilloxa skapar en unik position inom digital hälsa
I samband med förvärvet av Pilloxa har vi möjlighet att skapa ett mer komplett erbjudande som tillgodoser konsumenternas olika behov; från att självständigt sköta medicineringen till att välja att ha en smart uppkopplad doseringsask eller en helt automatiserad läkemedelsrobot.
 
Med förvärvet av Pilloxa får vi även tillgång till ytterligare säljkanaler eftersom vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Pilloxa har haft läkemedelsbolagen som sin primära kundgrupp och utvecklat en unik SaaS-lösning samt stöd för genomförande av kliniska studier. Vi kommer omgående efter förvärvet påbörja resan mot att göra Pilloxas lösning mer gångbar för kommersiellt bruk i våra befintliga säljkanaler.
 
Pilloxas medarbetare och den expertis de tillför är en viktig del i förvärvet. De kommer in med rätt typ av kunskap och den erfarenhet vi behöver för att kunna skapa ett bolag som tar positionen att bli det ledande företaget i marknaden att säkerställa följsamheten av medicinering och i förlängningen kunna påvisa hälsoeffekterna av det. Vi jobbar med att optimera vår organisation för att skära kostnader och förbereda oss inför en kommande sammanslagning.
 
Bolaget fortsätter diskussionerna med investerare, vilka gärna ser fler förvärv och organiskt tillväxt på en marknad som är till stora delar obearbetad. Efter vår kommunikation avseende förvärvet av Pilloxa har intresset ökat ytterligare – vilket är positivt för framtida finansiering av bolaget utöver optionsprogrammet TO10B som beroende på kurs kommer ge ett bra kapitaltillskott. 
 
B2C – fortsatt ökad försäljning och potential utanför Sverige
Vi har senaste månaderna satsat på tv-reklam för att sprida kännedom om Dosell. Detta har gjort att vi nu säljer runt 100 enheter i månaden via Apotekets hemsida och konsumentversionen av Dosell står för cirka 90 % av alla dispenseringar idag. Det är en väldigt bra start för en helt ny typ av produkt och tjänst, men inte tillräckligt och därav behöver hitta fler sätt att få ut högre volymer.
 
Vår satsning här i Sverige med konsumentversionen av Dosell har varit helt avgörande för att skapa den erfarenhet och kunskap som behövs för att kunna exportera lösningen till andra länder samt marknader. I samtliga dialoger med potentiella partners har intresse även funnits för vår visions kommande lösningar som vi nu mycket snabbare kommer kunna sälja och distribuera i samband med förvärvet av Pilloxa.
 
Konceptet i Italien fortsätter dock med förseningar till följd av produktions- och mjukvaruändringen. Italienska marknaden har stor potential där vi ser stora fördelar med att kunden kan få sina mediciner förpackade i dospåsar direkt av det lokala apoteket tillsammans med sin Dosell. På den svenska marknaden är detta en utmaning där vi ser långa ledtider till att få sina mediciner i dospåsar om man inte redan innehar det när man har köpt sin Dosell. Därför ser vi stor potential i det italienska konceptet som även är applicerbart på fler marknader i Europa.
 
B2B – intresse för data kring medicinering
Vi ser en tydlig trend på att fler kommuner börjar efterfråga läkemedelsrobotar där många upphandlingar precis har kommit ut både i Sverige och Norge.
 
Vi har även märkt stor efterfrågan från välfärdsplattformar som vill få in data kring medicinering. I samband med förvärvet av Pilloxa så blir detta en mer komplett lösning för välfärdsplattformarna då vi kan tillhandahålla ännu mer data kring följsamheten av medicinering.
 
Kontinuerliga förbättringar
Vi arbetar ständigt för att förbättra Dosells prestanda. Som vi kommunicerade under våren så hade vi utmaningar i produktionen och en mjukvaruversion som innehöll förbättringar som var nödvändiga för att våra partners skulle kunna driftsätta sina Dosell ute i verksamheterna. Dessa delar blev klara för sent inpå sommarsemestrarna och till följd av detta kan våra partners komma igång först nu efter sommarmånaderna.

Vi har en spännande och intensiv period framför oss. Våra många partners och kunder ska starta upp användningen av Dosell, vi ska få klart alla delar kring förvärvet och säkerställa att utveckla ett attraktivt gemensamt framtida erbjudande

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 4 augusti, sin rapport för andra kvartalet 2021.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12 (3 681) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –7 962 (-5 100) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till
  -8 258 (-5 359) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5 400 (0) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,4 (0,8) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 39,5 (51,6) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • iZafe Group emitterade 1 000 000 teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Samtliga teckningsoptioner tecknades, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Som ett resultat av iZafe Groups framgångsrika pilotprojekt under 2020 tillsammans med partners inkom förhandsbeställningar på 450 läkemedelsrobotar av Dosell 2.0 som under första kvartalet utvecklats och under andra kvartalet producerats för att levereras löpande.
 • Dosell har registrerats hos Läkemedelsverket och certifierats under MDR vilket intygar att produkten fortsätter att motsvara EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.
 • iZafe Group har lanserat en uppdaterad och uppgraderad version av den redan ledande läkemedelsroboten Dosell. Dosell 2.0 är ett resultat av det löpande arbetet där iZafe Group tillsammans med brukare, partners och deltagare i pilotstudier utbytt erfarenheter och dokumenterat data som gett viktig information till iZafe Groups löpande utvecklingsprocess.
 • iZafe Group har inlett en andra testperiod med konsumenter och potentiella användare av Dosell för att under våren 2021 börja leverera en konsumentnära version av tjänsten. Flera hundra personer anmälde intresse för att delta i testperioden eller för att få förtur att köpa Dosell Konsument vid lansering.
 • iZafe Group har ingått avsiktsförklaring med Apoteket AB för att introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s kanaler. Avtalet med Apoteket och med deras unika marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den svenska marknaden skapar en direktmarknad mot de fler än 200,000 personer som idag medicinerar via dospåsar från bland annat Apoteket.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Pilotprojektet med konsumenter har utvärderats positivt – konsumentversionen av läkemedelsroboten Dosell prisas som trygg och enkel. Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som under 2021 lanseras även i Italien.
 • iZafe Group har haft årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma där en större andel aktieägare önskade en alternativ styrelse vilken röstades igenom.

VD har ordet
Under årets andra kvartal har vi haft ett utpräglat fokus på produktionen av Dosell 2.0 där vi arbetat noggrant för att skapa oh uppnå en kvalitativ produktionslinje med automatiska tester för att säkerställa att samtliga Dosell-enheter som produceras håller samma goda funktion och höga kvalité. Under kvartalet har vi genomfört de första leveranserna av de 450 förbeställda enheterna till samtliga partners vilka kommer implementeras i verksamheter direkt efter sommaren. Därutöver ser vi mycket positivt på lanseringen av Dosell Konsument, då vi genom den kan erbjuda alla möjligheten att få bättre koll på sina läkemedel. Vi kommer investera i en massiv lanseringskampanj som inkluderar en rad marknadsaktiviteter för att bygga upp kännedom kring tjänsten. Jag kan konstatera som jag gjort tidigare att med den svenska hemmamarknaden med 200 000+ användare av dospåsar samt de 500 000+ som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter, utgör en mycket betydande potential för oss nu när samtliga dessa grupper kan börja använda Dosell för att öka kontrollen, bli påmind om de dagliga doserna och förstärka följsamheten av ordinationer.

Under vår årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma önskade en större andel aktieägare en alternativ styrelse, vilken också röstades fram som ny styrelse vid fortsättningsstämman. Jag är nöjd att presentera den nya styrelsen som med breda erfarenheter och rätt kompetenser kommer kunna stötta mig och organisationen att nå vår fulla potential. Samtidigt vill jag tacka vår tidigare styrelse för deras gedigna arbete som tillsammans med mig och ledningen tagit oss dit vi är idag, mer redo för tillväxt än någonsin tidigare. Jag kommer tillsammans med ledningen och styrelsen snarast se över vår långsiktiga strategi för att vi som bolag i framtiden skall fortsätta växa både organiskt och via förvärv. Ett stort fokus kommer även vara att tydligare förklara för er aktieägare vart vi ska och hur vi ska ta oss dit.

Med en åldrande och växande befolkning, och krav på utbyggd vård, behöver samhället jobba effektivare för att skapa en smartare välfärd. En mycket viktig del i ambitionen är att i större utsträckning erbjuda vård i hemmet genom digitala hjälpmedel och egenmonitorering. Dosell 2.0 och konsumentversionen av densamma är redan utrustade för att stödja den vidareutveckling vi ser framför oss och som innebär att Dosell blir ett nav i en digital vårdavdelning i hemmet där sensorer och analysinstrument introduceras genom egna lösningar och genom integrationer med partners befintliga lösningar på marknaden. Därmed kan läkare ge individanpassade behandlingsinstruktioner och säkerställa att rätt justerad läkemedelsdos alltid lämnas ut till patienten via Dosell. Den nya tekniken vi ser framför oss höjer patientsäkerheten avseende dosering och distribution av läkemedel ytterligare. För vården innebär det att man mer effektivt kan behandla, följa upp och sätta in åtgärder för patienter. Med hjälp av våra aktuella patent och inlämnade patentansökningar har vi ett viktigt skydd i ett stort antal länder, inklusive Sverige, Europa och USA för vidareutvecklingen av Dosell som digital plattform. I linje med vår vision undersöker vi lämpliga förvärv som kan komplettera dagens produktportfölj och stärka vår position på marknaden ytterligare för att revolutionera vården, framför allt i hemmet och då främst för de äldre, multisjuka och multimedicinerande patienterna.

Det finns en uppsjö av statistik som reflekterar efterfrågan på digitala hjälpmedel för att göra läkemedelshanteringen enklare och säkrare. Till exempel visade en Sifo-undersökning om läkemedelsanvändning bland äldre att 43 procent av äldre mellan 75 och 80 år någon gång har felmedicinerat (2019). Det absolut vanligaste är att man glömmer att ta sina läkemedel. Kombinationen av dosförpackade läkemedel och en läkemedelsrobot underlättar för äldre och gör medicineringen i hemmet säkrare då tjänsten bidrar till en bättre följsamhet inte minst för de som multimedicinerar.

Utmaningen under pandemin har varit att kommunerna tvingats prioritera insatser kopplade till pandemin före införande av digitala hjälpmedel. Det positiva är att vi under pandemin och under den stundande återhämtningen har fokuserat på att bygga upp ett kraftigt ökande intresse inom vården som vi ser fram emot att leverera mot när samhället och vården återgår till ett normalt läge. De främsta anledningarna till att vi valt att lansera en konsumentversion av Dosell är att vi vill kunna erbjuda en lösning på läkemedelsproblematiken som finns i samhället, samt att vi vill kunna öka våra försäljningsvolymer oberoende av kommunernas arbete med införande av digitala hjälpmedel.

Vi kommer framöver lägga stor vikt på att utbilda marknaden i fördelarna med digital dosdispensering genom en läkemedelsrobot. Vi har stora förhoppningar att kunna träffa både existerande och potentiella kunder och partners fysiskt så snart samhället tillåter. När vi offentliggjorde att vi ska lansera en konsumentversion av Dosell fick vi in flera hundra intresseanmälningar från personer och anhöriga som vill testa produkten före lansering i ett pilotprojekt för konsumenter. Testperioden har gjort att vi kunnat identifiera förbättringsområden kring tjänsten från ett användarperspektiv som kommer ligga till grund för den slutliga produkt som lanseras.

Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som kommer lanseras även i Italien. Samtidigt ser vi att konceptet dospåsar sprider sig med oförminskad kraft i Europa. Vi har byggt upp en kraftfull kapacitet internationellt genom vårt breda partnernätverk, och validerat Dosell med dospåsar från majoriteten av de stora leverantörerna av dospåsar vilket gör att vi snabbt och smidigt kan vinna ny mark i takt med den accelererande spridningen. I närtid är vårt främsta fokus dock att skala upp produktionen på de marknader där vi i nuläget är etablerade men från ett större perspektiv ser vi härnäst stor potential i Spanien och i Portugal där samma maskiner för dospaketering används som i Italien.

Jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare för ert stöd i vårt arbete att utveckla marknadens enklaste och säkraste läkemedelsrobot som dessutom lever upp till de högt ställda kraven för att klassas som en medicinteknisk produkt. Vi är verksamma i en bransch som kräver tålamod men jag kan konstatera att vi nu utvecklat och lanserat Dosell 2.0 i helt rätt tid för när samhället börjar återgå till normalläge och satsningarna på att införa digitala hjälpmedel återupptas. Vi bygger samtidigt vidare på de möjligheter den konsumentnära produkten skapar, där vem som helst kan abonnera på en läkemedelsrobot för att få bättre koll på sina läkemedel. Efter vår kommande lanseringskampanj av konsumentversionen ska det inte ha undgått någon vilken viktig och fantastisk produkt Dosell är!

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 17 augusti, sin rapport för andra kvartalet.

Andra kvartalet i sammandrag – koncernen
Nettoomsättning: 3 681 TSEK
Antal abonnemang: 5 135 st
Nya abonnemang: 354 st
Månatlig fakturering: 1 418 TSEK


Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 3 681 (3 171) TSEK. Intäkterna hänförs huvudsakligen till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter inom iZafe Security.
 • Rörelseresultat förbättrades med 20 procent och uppgick till -5 100 (-6 342) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster förbättrades med 17 procent och uppgick till -5 359 (-6 450) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0 (241).
 • Resultat efter skatt förbättrades med 18 procent och uppgick till -5 315 (-6 450) TSEK.
 • Resultat per aktie före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,4) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,8 (1,3) SEK.
 • Soliditet vid periodens slut uppgick till 51,6 (43,0) procent.
 • Antal abonnemang vid periodens slut inom iZafe Security ökade med 26 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och uppgick till 5 135 (4 076).
 • Churn är fortsatt låg och uppgick vid periodens slut till 3 procent.

Höjdpunkter under året

 • Efter kvartalets slut har iZafe Group sålt affärsområdet Security, och skapar därmed ett renodlat och finansiellt starkt, Life Science-företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell.
 • iZafe har beviljats ytterligare patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell.
 • Dosell är representerad i den största upphandlingen någonsin i Norge avseende välfärdsteknologi. Upphandlingen avser försörjningen av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till totalt 62 norska kommuner.

VD HAR ORDET

Under juli månad slutfördes framgångsrikt försäljningen av vår säkerhetsverksamhet till AddSecure. Försäljningen påverkade inte resultatet för andra kvartalet, men innebär att iZafe nu går in i en ny fas där vi bygger en verksamhet, som med en stark ekonomi, kommer kunna fokusera helhjärtat på att realisera de avsevärda möjligheterna och de värden som läkemedelsroboten Dosell representerar. Det osäkra marknadsläget, som uppstod till följd av Covid-19-pandemin, börjar stabiliseras igen och jag kan konstatera att iZafe, trots det bekymmersamma läget, har gynnats av en ökande medvetenhet i samhället om vikten av att öka säkerheten för våra äldre. Nettoomsättningen under första halvåret utgjordes som tidigare av intäkter hänförliga till framförallt iZafe Security, och ökade med 25 procent till 8 119 (6 513) TSEK. Periodens rörelseresultat uppgick till -10 239 (-11 364) TSEK. För andra kvartalet redovisades nettoomsättning om 3 681 (3 171) TSEK, motsvarande en ökning om 16 procent, samt ett rörelseresultat som uppgick till -5 100 (-6 342) TSEK.

Inom affärsområdet Healthcare har vi sett ett kraftigt ökat intresse från samhället när det gäller införandet av digital teknik inom äldreomsorgen för att öka säkerheten, och för tillfället också för att motverka smittspridning. Mot bakgrund av de affärer vi gör i Norge och av de piloter som kommer starta i Sverige samt i Italien under hösten, är jag övertygad om att vi under den senare delen av 2020 kommer se en positiv kommersiell utveckling för Dosell.

Efter kvartalets utgång genomförde vi en mycket lyckad försäljning av iZafe Security. I och med försäljningen bygger vi ett rent Life Science-bolag med fullt fokus på Dosell. Med en god finansiell ställning och med ett fokusområde blir vi än mer effektiva och kan investera i kommersialisering och internationalisering av Dosell, primärt i Norge, Finland och Italien. Utöver dessa marknader märker vi ett ökande intresse på andra marknader i Europa och i Asien för Dosell, och vi följer detta intresse genom att föra dialoger med potentiella samarbetspartners.

Affärsområdet iZafe Security har fram till nu genererat den huvudsakliga delen av koncernens intäkter, vilket för koncernen innebär att huvuddelen av nuvarande intäkter följer med vid försäljningen. Resultatmässigt uppvägs dock detta till stor del av att kostnadsmassan i iZafe Group totalt sett minskar avsevärt.

Det är glädjande att konstatera att vi på mycket kort tid framgångsrikt lanserat Dosell i Norge, vilket gett oss värdefulla erfarenheter inför lansering i Finland och i Italien. Följderna av Corona har inneburit att man inom sjukvården behöver öka beredskapen och vara bättre rustad för att klara liknande situationer i framtiden. Genom försäljningen av iZafe Security har vi etablerat en finansiell styrka som skapar ett avsevärt handlingsutrymme avseende ytterligare produktutveckling och kommersialisering av Dosell, utan behov av externt kapital inom överskådlig tid. Vi kommer att positionera iZafe med ett tydligare erbjudande för kunder, investerare, partners och personal.

Vi har en stabil grund att stå på och en spännande höst framför oss. Jag är mycket optimistisk till att 2020 är året då vi gör genombrott med Dosell, i praktiken.

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG – KONCERNEN

 • OMSÄTTNING: 3 171 TSEK
 • ANTAL ABONNEMANG: 4 076 ST
 • NYA ABONNEMANG: 329 ST
 • MÅNATLIG FAKTURERING: 1 254 TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • iZafe skrev ramavtal med Team Olivia. Uppdraget expanderade därmed från att ha inkluderat endast ett bolag till att nu bli helhetsleverantör till samtliga 43 dotterbolag i koncernen Team Olivia.
 • Finjusteringar har gjorts i Dosellsystemet. Uppdateringen innebär att Dosell nu blivit ännu säkrare för slutanvändaren.
 • iZafe beslutade om riktad nyemission och genomförde kvittning av fordran till ett värde av 4 MSEK.

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS

 • MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr.
 • MediRätts dotterbolag iZafe AB tecknar avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med 118 000 aktier.
 • MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB.
 • I samband med leveransen av de första Dosellapparaterna lanseras den tillhörande mobilapplikationen till Dosell på Appstore och Google Play. Genom appen kan användningen övervakas av vårdgivare, och på sikt även av anhöriga.
 • MediRätt tillsätter Tobias Johansson som ny försäljningschef och vice VD i koncernen. Han efterträder Klas Arvidsson vars konsultavtal löpte ut i slutet av februari.
 • MediRätts dottebolag iZafe tecknar nytt avtal och blir leverantör av personlarmstjänster till Lassila & Tikanoja Sverige (L&T).
 • Anders Segerström, Vd för MediRätts dotterbolag iZafe tar över som ny VD och koncernchef den 10e april. Samtidigt tillträder Carl Johan Merner som ny arbetande styrelseordförande.
 • MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling om leverans av personlarmstjänster till snabbväxande Solna stad, strax norr om Stockholm.
 • MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning av iZafe till Sensec Holding.
 • MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling med Sala kommun om leverans av personlarm. Upphandlingen gäller ett ramavtal om cirka 150 personlarm där iZafe valdes som ensam leverantör.
 • Mellan den 12-26 mars har MediRätts VD Carl Johan Merner köpt 42 000 aktier i bolaget, till genomsnittskursen 5,17 SEK.

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI

 • MediRätts dotterbolag iZafe tecknar ett ramavtal med Fastighetsbyrån. iZafe ska inom ramen för avtalet erbjuda personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.
 • MediRätts nuvarande styrelseordförande Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med ytterligare 20 000 aktier.
 • Styrelse och anställda i MediRätt-koncernen har fått erbjudande om att köpa aktier direkt av European Select Growth Opportunities Fund, ESGO.
 • Vid bolagsstämman den 10 april beslutas att MediRätt kommer att byta namn till iZafe Group. Namnbytet är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av koncernen, då försäljning av både läkemedelsautomaten Dosell och larmlösningar sker genom dotterbolaget iZafe.
 • Anders Segerström blir ny VD för MediRättkoncernen (under namnändring till iZafe Group).
 • MediRätt (inom kort iZafe Group) förstärker ledningsgruppen med Göran Hermanson som den 11 april ansluter i rollen som Chief Operating Officer. Göran Hermanson har en bakgrund från Verisure och Securitas Direct, som han var med och byggde upp och tog från 800 till 2 miljoner kunder världen över.
 • MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).
 • Svenska Patent- och Registreringsverket PRV har lämnat positiva granskningsbesked för en patentansökning som MediRätt lämnat in avseende styrsystemet för Dosell.
 • MediRätt kontrakterar KPMG för att kartlägga de krav som MediRätt behöver uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First North Premier till börsens huvudlista.

VD HAR ORDET – TRYGGHET GENOM DIGITALISERING ÄR VÅR VISION

2019 års andra kvartal har präglats av hög intensitet och hög aktivitetsnivå. Avtal har tecknats med ett antal stora aktörer, så väl svenska som utländska.

En central ambition från samhället och från vårdgivare är att digitalisera vården, vilket skapar stora möjligheter för iZafe och vår läkemedelsrobot Dosell. Vi ser att intresset för Dosell har vuxit i rask takt i samband med att kännedomen ökat, och vi har successivt börjat leverera till testprojekt, samt börjat bygga relevanta kontakter på både kommunal och regional nivå i Sverige.

Dosell är inte bara en robot som levererar rätt läkemedel till patienten, utan den fungerar
även som ett nav i ett digitalt ekosystem som kopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare.
Dosell skapar trygghet för alla intressenter genom att systemet ser till att rätt medicin ges
i rätt dos, i rätt tid och till rätt person.

Under kvartalet tecknades ett avtal med en ledande italiensk vårdaktör, där Dosell kommer ingå som en strategisk komponent i vårdkonceptet Sempli Farma. Dosell sluter distributionskedjan av medicin genom att leverera dospåsar, samtidigt som medicineringen kan kontrolleras, och relevant statistik och data kan erhållas. Att Dosell nu introducerats i Italien är inte bara glädjande, utan också ett första steg mot den globala marknaden.

Utvecklingen under kvartalet visar att vår strategi ”att skapa en tryggare vardag för människor i hemmet, på väg till arbetet och på arbetsplatsen” ligger helt rätt i tiden. Vår målsättning är dock inte bara att skapa trygghet i vardagen, utan också att vara en drivande kraft i digitaliseringen av vårdtjänster som skapar trygghet.

Marknaden för Dosell är ansenlig. Endast i Sverige får idag fler än 200,000 patienter sin medicin dispenserad i färdiga dospåsar, men då sker distributionen manuellt. Dosell kan ersätta den manuella hanteringen och därigenom minska risken för felmedicinering, och samtidigt kan då betydelsefulla resurser inom sjukvården frigöras. Utöver de patienter som idag får sin medicin i dospåsar, sköter över 500 000 patienter sin medicinering i hemmet på andra sätt. Dessa patienter kan enkelt flyttas över och till Dosell, och de kan därmed få sitt läkemedel levererat, exakt enligt ordination, i dospåsar. Dosell fungerar globalt och kräver ingen avancerad IT-integration eller tekniska förkunskaper.

Vår vision om att skapa en tryggare vardag för vårdtagare, vårdgivare och anhöriga går hand i hand med sjukvårdens behov av att minska kostnaderna och av att undvika felmedicinering.

Inom affärsområdet personlarm har tillväxten varit stabil i antal abonnemang och kunder. Personlarm är fortfarande det affärsområde som säkrar den tillväxt som möjliggör fortsatt utveckling av innovativa och nya säkerhetslösningar.

Kostnaderna har ökat främst genom investeringar i produktutveckling, men även genom investeringar i personal, vilket är nödvändigt för att bygga en struktur som stödjer fortsatt tillväxt, framgångsrika affärer, bättre kundsupport och kompletta produkter.

iZafe är ledande experter på larmsystem och digitala trygghetsskapande tjänster. Vårt uppdrag är att överträffa kundernas förväntningar avseende kvalitet och resultat. Därför är kundnyttan ett av våra viktigaste strategiska mål.

Den feedback vi får från partners, samt från potentiella och befintliga kunder, lovar gott för bolagets fortsatta tillväxt, och bekräftar att vårt arbete gör skillnad för människor. Jag känner mig trygg i att vi bygger ett bolag som på sikt skall leva upp till inte bara våra kunder och våra partners högt ställda förväntningar, utan också till att våra aktieägare känner att vi skapar det värde de förväntar sig.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm