iZafe Groups delårsrapport Q2, april-juni 2021

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 4 augusti, sin rapport för andra kvartalet 2021.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12 (3 681) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –7 962 (-5 100) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till
  -8 258 (-5 359) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5 400 (0) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,4 (0,8) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 39,5 (51,6) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • iZafe Group emitterade 1 000 000 teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Samtliga teckningsoptioner tecknades, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Som ett resultat av iZafe Groups framgångsrika pilotprojekt under 2020 tillsammans med partners inkom förhandsbeställningar på 450 läkemedelsrobotar av Dosell 2.0 som under första kvartalet utvecklats och under andra kvartalet producerats för att levereras löpande.
 • Dosell har registrerats hos Läkemedelsverket och certifierats under MDR vilket intygar att produkten fortsätter att motsvara EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.
 • iZafe Group har lanserat en uppdaterad och uppgraderad version av den redan ledande läkemedelsroboten Dosell. Dosell 2.0 är ett resultat av det löpande arbetet där iZafe Group tillsammans med brukare, partners och deltagare i pilotstudier utbytt erfarenheter och dokumenterat data som gett viktig information till iZafe Groups löpande utvecklingsprocess.
 • iZafe Group har inlett en andra testperiod med konsumenter och potentiella användare av Dosell för att under våren 2021 börja leverera en konsumentnära version av tjänsten. Flera hundra personer anmälde intresse för att delta i testperioden eller för att få förtur att köpa Dosell Konsument vid lansering.
 • iZafe Group har ingått avsiktsförklaring med Apoteket AB för att introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s kanaler. Avtalet med Apoteket och med deras unika marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den svenska marknaden skapar en direktmarknad mot de fler än 200,000 personer som idag medicinerar via dospåsar från bland annat Apoteket.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Pilotprojektet med konsumenter har utvärderats positivt – konsumentversionen av läkemedelsroboten Dosell prisas som trygg och enkel. Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som under 2021 lanseras även i Italien.
 • iZafe Group har haft årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma där en större andel aktieägare önskade en alternativ styrelse vilken röstades igenom.

VD har ordet
Under årets andra kvartal har vi haft ett utpräglat fokus på produktionen av Dosell 2.0 där vi arbetat noggrant för att skapa oh uppnå en kvalitativ produktionslinje med automatiska tester för att säkerställa att samtliga Dosell-enheter som produceras håller samma goda funktion och höga kvalité. Under kvartalet har vi genomfört de första leveranserna av de 450 förbeställda enheterna till samtliga partners vilka kommer implementeras i verksamheter direkt efter sommaren. Därutöver ser vi mycket positivt på lanseringen av Dosell Konsument, då vi genom den kan erbjuda alla möjligheten att få bättre koll på sina läkemedel. Vi kommer investera i en massiv lanseringskampanj som inkluderar en rad marknadsaktiviteter för att bygga upp kännedom kring tjänsten. Jag kan konstatera som jag gjort tidigare att med den svenska hemmamarknaden med 200 000+ användare av dospåsar samt de 500 000+ som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter, utgör en mycket betydande potential för oss nu när samtliga dessa grupper kan börja använda Dosell för att öka kontrollen, bli påmind om de dagliga doserna och förstärka följsamheten av ordinationer.

Under vår årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma önskade en större andel aktieägare en alternativ styrelse, vilken också röstades fram som ny styrelse vid fortsättningsstämman. Jag är nöjd att presentera den nya styrelsen som med breda erfarenheter och rätt kompetenser kommer kunna stötta mig och organisationen att nå vår fulla potential. Samtidigt vill jag tacka vår tidigare styrelse för deras gedigna arbete som tillsammans med mig och ledningen tagit oss dit vi är idag, mer redo för tillväxt än någonsin tidigare. Jag kommer tillsammans med ledningen och styrelsen snarast se över vår långsiktiga strategi för att vi som bolag i framtiden skall fortsätta växa både organiskt och via förvärv. Ett stort fokus kommer även vara att tydligare förklara för er aktieägare vart vi ska och hur vi ska ta oss dit.

Med en åldrande och växande befolkning, och krav på utbyggd vård, behöver samhället jobba effektivare för att skapa en smartare välfärd. En mycket viktig del i ambitionen är att i större utsträckning erbjuda vård i hemmet genom digitala hjälpmedel och egenmonitorering. Dosell 2.0 och konsumentversionen av densamma är redan utrustade för att stödja den vidareutveckling vi ser framför oss och som innebär att Dosell blir ett nav i en digital vårdavdelning i hemmet där sensorer och analysinstrument introduceras genom egna lösningar och genom integrationer med partners befintliga lösningar på marknaden. Därmed kan läkare ge individanpassade behandlingsinstruktioner och säkerställa att rätt justerad läkemedelsdos alltid lämnas ut till patienten via Dosell. Den nya tekniken vi ser framför oss höjer patientsäkerheten avseende dosering och distribution av läkemedel ytterligare. För vården innebär det att man mer effektivt kan behandla, följa upp och sätta in åtgärder för patienter. Med hjälp av våra aktuella patent och inlämnade patentansökningar har vi ett viktigt skydd i ett stort antal länder, inklusive Sverige, Europa och USA för vidareutvecklingen av Dosell som digital plattform. I linje med vår vision undersöker vi lämpliga förvärv som kan komplettera dagens produktportfölj och stärka vår position på marknaden ytterligare för att revolutionera vården, framför allt i hemmet och då främst för de äldre, multisjuka och multimedicinerande patienterna.

Det finns en uppsjö av statistik som reflekterar efterfrågan på digitala hjälpmedel för att göra läkemedelshanteringen enklare och säkrare. Till exempel visade en Sifo-undersökning om läkemedelsanvändning bland äldre att 43 procent av äldre mellan 75 och 80 år någon gång har felmedicinerat (2019). Det absolut vanligaste är att man glömmer att ta sina läkemedel. Kombinationen av dosförpackade läkemedel och en läkemedelsrobot underlättar för äldre och gör medicineringen i hemmet säkrare då tjänsten bidrar till en bättre följsamhet inte minst för de som multimedicinerar.

Utmaningen under pandemin har varit att kommunerna tvingats prioritera insatser kopplade till pandemin före införande av digitala hjälpmedel. Det positiva är att vi under pandemin och under den stundande återhämtningen har fokuserat på att bygga upp ett kraftigt ökande intresse inom vården som vi ser fram emot att leverera mot när samhället och vården återgår till ett normalt läge. De främsta anledningarna till att vi valt att lansera en konsumentversion av Dosell är att vi vill kunna erbjuda en lösning på läkemedelsproblematiken som finns i samhället, samt att vi vill kunna öka våra försäljningsvolymer oberoende av kommunernas arbete med införande av digitala hjälpmedel.

Vi kommer framöver lägga stor vikt på att utbilda marknaden i fördelarna med digital dosdispensering genom en läkemedelsrobot. Vi har stora förhoppningar att kunna träffa både existerande och potentiella kunder och partners fysiskt så snart samhället tillåter. När vi offentliggjorde att vi ska lansera en konsumentversion av Dosell fick vi in flera hundra intresseanmälningar från personer och anhöriga som vill testa produkten före lansering i ett pilotprojekt för konsumenter. Testperioden har gjort att vi kunnat identifiera förbättringsområden kring tjänsten från ett användarperspektiv som kommer ligga till grund för den slutliga produkt som lanseras.

Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som kommer lanseras även i Italien. Samtidigt ser vi att konceptet dospåsar sprider sig med oförminskad kraft i Europa. Vi har byggt upp en kraftfull kapacitet internationellt genom vårt breda partnernätverk, och validerat Dosell med dospåsar från majoriteten av de stora leverantörerna av dospåsar vilket gör att vi snabbt och smidigt kan vinna ny mark i takt med den accelererande spridningen. I närtid är vårt främsta fokus dock att skala upp produktionen på de marknader där vi i nuläget är etablerade men från ett större perspektiv ser vi härnäst stor potential i Spanien och i Portugal där samma maskiner för dospaketering används som i Italien.

Jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare för ert stöd i vårt arbete att utveckla marknadens enklaste och säkraste läkemedelsrobot som dessutom lever upp till de högt ställda kraven för att klassas som en medicinteknisk produkt. Vi är verksamma i en bransch som kräver tålamod men jag kan konstatera att vi nu utvecklat och lanserat Dosell 2.0 i helt rätt tid för när samhället börjar återgå till normalläge och satsningarna på att införa digitala hjälpmedel återupptas. Vi bygger samtidigt vidare på de möjligheter den konsumentnära produkten skapar, där vem som helst kan abonnera på en läkemedelsrobot för att få bättre koll på sina läkemedel. Efter vår kommande lanseringskampanj av konsumentversionen ska det inte ha undgått någon vilken viktig och fantastisk produkt Dosell är!

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm