iZafe Groups delårsrapport Q2, april-juni 2022

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 26 augusti, sin rapport för andra kvartalet 2022.

Finansiell utveckling i sammandrag

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 84 (12) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
  • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 184 (-7 962) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 233 (-8 258) TSEK.
  • Periodens kassaflöde uppgick till -7 155 (-5 400) TSEK.
  • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,4 (0,4) SEK.
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 81,8 (39,5) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Bolaget har lanserat en uppdaterad version av Dosell som innehåller flera nya förbättringar och funktioner vilken ökar både användarupplevelsen och driftsäkerheten.
  • Bolaget har under juni månad levererat ett större parti till Apoteket AB som har haft en stor efterfrågan på bolagets produkter och sålt slut på sitt lager.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • iZafe tecknar avsiktsförklaring att förvärva Pilloxa AB. Pilloxa har utvecklat en teknisk plattform för bättre följsamhet som läkemedelsbolag använder sig av för att utforma digitala patientstöd. Köpeskillingen kommer att erläggas med 70 874 308 nyemitterade iZafe-aktier till ett indikativt värde om cirka 30 miljoner.

KOMMENTARER FRÅN VD
Vår vision är att vi vill säkerställa hälsa tack vare god följsamhet och under det senaste kvartalet har vi tagit ett ännu större steg mot detta genom vår uppdaterade vision samt strategi som presenterades i maj.
 
Under andra kvartalet har vi satsat på konsumentreklam som fortsätter att leverera bra resultat och förbättrat Dosells presterande. Samtidigt ser vi ökat intresse bland kommuner för både läkemedelsrobotar och den data de kan tillföra kring medicinering. Efter kvartalets utgång har vi meddelat en avsiktsförklaring med avseende att förvärva Pilloxa AB. 
 
Förvärvet av Pilloxa skapar en unik position inom digital hälsa
I samband med förvärvet av Pilloxa har vi möjlighet att skapa ett mer komplett erbjudande som tillgodoser konsumenternas olika behov; från att självständigt sköta medicineringen till att välja att ha en smart uppkopplad doseringsask eller en helt automatiserad läkemedelsrobot.
 
Med förvärvet av Pilloxa får vi även tillgång till ytterligare säljkanaler eftersom vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Pilloxa har haft läkemedelsbolagen som sin primära kundgrupp och utvecklat en unik SaaS-lösning samt stöd för genomförande av kliniska studier. Vi kommer omgående efter förvärvet påbörja resan mot att göra Pilloxas lösning mer gångbar för kommersiellt bruk i våra befintliga säljkanaler.
 
Pilloxas medarbetare och den expertis de tillför är en viktig del i förvärvet. De kommer in med rätt typ av kunskap och den erfarenhet vi behöver för att kunna skapa ett bolag som tar positionen att bli det ledande företaget i marknaden att säkerställa följsamheten av medicinering och i förlängningen kunna påvisa hälsoeffekterna av det. Vi jobbar med att optimera vår organisation för att skära kostnader och förbereda oss inför en kommande sammanslagning.
 
Bolaget fortsätter diskussionerna med investerare, vilka gärna ser fler förvärv och organiskt tillväxt på en marknad som är till stora delar obearbetad. Efter vår kommunikation avseende förvärvet av Pilloxa har intresset ökat ytterligare – vilket är positivt för framtida finansiering av bolaget utöver optionsprogrammet TO10B som beroende på kurs kommer ge ett bra kapitaltillskott. 
 
B2C – fortsatt ökad försäljning och potential utanför Sverige
Vi har senaste månaderna satsat på tv-reklam för att sprida kännedom om Dosell. Detta har gjort att vi nu säljer runt 100 enheter i månaden via Apotekets hemsida och konsumentversionen av Dosell står för cirka 90 % av alla dispenseringar idag. Det är en väldigt bra start för en helt ny typ av produkt och tjänst, men inte tillräckligt och därav behöver hitta fler sätt att få ut högre volymer.
 
Vår satsning här i Sverige med konsumentversionen av Dosell har varit helt avgörande för att skapa den erfarenhet och kunskap som behövs för att kunna exportera lösningen till andra länder samt marknader. I samtliga dialoger med potentiella partners har intresse även funnits för vår visions kommande lösningar som vi nu mycket snabbare kommer kunna sälja och distribuera i samband med förvärvet av Pilloxa.
 
Konceptet i Italien fortsätter dock med förseningar till följd av produktions- och mjukvaruändringen. Italienska marknaden har stor potential där vi ser stora fördelar med att kunden kan få sina mediciner förpackade i dospåsar direkt av det lokala apoteket tillsammans med sin Dosell. På den svenska marknaden är detta en utmaning där vi ser långa ledtider till att få sina mediciner i dospåsar om man inte redan innehar det när man har köpt sin Dosell. Därför ser vi stor potential i det italienska konceptet som även är applicerbart på fler marknader i Europa.
 
B2B – intresse för data kring medicinering
Vi ser en tydlig trend på att fler kommuner börjar efterfråga läkemedelsrobotar där många upphandlingar precis har kommit ut både i Sverige och Norge.
 
Vi har även märkt stor efterfrågan från välfärdsplattformar som vill få in data kring medicinering. I samband med förvärvet av Pilloxa så blir detta en mer komplett lösning för välfärdsplattformarna då vi kan tillhandahålla ännu mer data kring följsamheten av medicinering.
 
Kontinuerliga förbättringar
Vi arbetar ständigt för att förbättra Dosells prestanda. Som vi kommunicerade under våren så hade vi utmaningar i produktionen och en mjukvaruversion som innehöll förbättringar som var nödvändiga för att våra partners skulle kunna driftsätta sina Dosell ute i verksamheterna. Dessa delar blev klara för sent inpå sommarsemestrarna och till följd av detta kan våra partners komma igång först nu efter sommarmånaderna.

Vi har en spännande och intensiv period framför oss. Våra många partners och kunder ska starta upp användningen av Dosell, vi ska få klart alla delar kring förvärvet och säkerställa att utveckla ett attraktivt gemensamt framtida erbjudande

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm