iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 26 april, sin rapport för det första kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 410 (228) TSEK, en organisk tillväxt cirka 15 gånger högre än motsvarande kvartal föregående år. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Ökningen i omsättningen hänförs huvudsakligen till försäljning av hårdvara till den nederländska kunden IVE Ventures.
 • Rörelseresultat (EBIT) för kvartalet uppgick till -5 569 (-5 051) TSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -4 588 (-2 969) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 609 (-5 187) TSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 109 (-4 203) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,1 (0,2) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 67,5 (84,1) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe Group lanserade den senaste versionen av Dosell på marknaden, version 3.0. I samband med denna lansering har iZafe Group även initierat en strategisk flytt av sin produktion till Centraleuropa för att kunna skala upp produktionstakten till större volymer och förkorta leveranssträckorna till befintliga partners. Den första produktionsserien om 1 000 stycken Dosell version 3.0 har framgångsrikt genomförts och levererats för den nederländska marknaden, vilket markerar startpunkten för denna nya och förbättrade versionen. Med bland annat en kraftfullare processor och utökad minneskapacitet möjliggör Dosell version 3.0 nu en enhetlig mjukvaruplattform oberoende av geografisk plats eller design på dospåsen. Detta innebär en betydande förbättring från tidigare versioner som krävde omfattande anpassningar för varje enskilt land och dospåstyp. Dessutom introducerar den nya versionen av Dosell 3.0 flera avancerade funktioner, inklusive tal och utökade uppkopplingsalternativ, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen och tillgängligheten.

 
Kommentar från VD
Kära aktieägare, kunder och medarbetare,
 
Vår resa mot innovation och digitalisering av vården fortsätter att leverera konkreta resultat. Med stolthet kan jag rapportera att nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 410 TSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt som är nästan 15 gånger högre än motsvarande kvartal föregående år. Vår affärsmodell, där våra partners initialt köper in hårdvaran som sedan genererar återkommande månadsintäkter efter distribution på marknaden, fortsätter att visa sitt värde. Dessa återkommande intäkter är kärnan i vår verksamhet och förväntas skapa betydande värde över tid.
 
Under de senaste två åren har vi engagerat oss i utvecklingen av en ny, förbättrad version av Dosell. Denna hårdvara är inte bara framtidssäkrad utan även designad för att hantera avancerade funktioner vi planerar att implementera. Genom partnerskap med en framstående produktionspartner har vi möjliggjort en skalning av produktionen för att möta en ständigt växande efterfrågan.
 
Samtidigt som vi bytte produktionspartner och utvecklade ny hårdvara, levererade vi även 1 000 enheter till vår partner i Holland, vilket krävde omfattande anpassningar och snabb utveckling. Trots dessa utmaningar har vårt lilla men dedikerade team lyckats upprätthålla en hög produktionsnivå, vilket speglar vår förmåga att agera snabbt och effektivt under press.
 
Till dags dato har vi genomfört över 150 000 framgångsrika dispenseringar, där rätt medicin levererats i rätt tid. Antalet dispenseringar förväntas öka snabbt allteftersom vi distribuerar fler Dosell-enheter.
 
Vi har även vidtagit strategiska steg för att stärka våra marknadspositioner. Efter att ha omvärderat våra partnerskap har vi avslutat exklusivitetsavtalet med vår partner i Storbritannien och infört striktare krav för våra befintliga och potentiella partners. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa att vi samarbetar med de mest engagerade och kapabla aktörerna, vilket ger oss de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas på de marknader vi tar oss an. Denna höjda standard för partnerskap kommer att stärka vår position och främja en hållbar tillväxt på både befintliga och nya marknader.
 
Vår lagerkapacitet och tillgång till komponenter har förbättrats markant, tack vare kapitaltillskott från våra större aktieägare. Denna finansiella förstärkning är avgörande för att möta efterfrågan, påskynda leveranser och förstärka vårt produktionsteam så att vi snabbt kan anpassa och utveckla Dosell för ytterligare marknader.
 
Vi har även påbörjat leveranser under den upphandling vi vann med VGR, även om volymerna än så länge är små. Vi arbetar aktivt för att öka medvetenheten om Dosell och dess förskrivningsbarhet, stöttat av en ny kollega som är dedikerad till VGR-regionen.
 
Framtiden ser ljus ut med nya partnerskap och projekt i horisonten. Ett av de mest spännande initiativen är lanseringen av TI-medis Savioo-koncept i Spanien, där Dosell blir en central del. TI-medi har även utvidgat sin verksamhet genom att förvärva den franska organisationen för JVM, vilket inkluderar 1 400 apotek i Spanien, Portugal och Frankrike som använder deras medicinpaketeringsmaskiner.
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra anställda, partners och aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans fortsätter vi vår resa mot innovation och tillväxt.
 
Tack för att ni är en aktiv del av vår resa.
 
Anders Segerström,
Verkställande direktör, iZafe Group

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 12 maj, sin rapport för det första kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 228 (376) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år. 
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 051 (-6 984) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 187 (-7 032) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 13 827 (-6 987) TSEK. Periodens kassaflöde inkluderar emission med stöd av teckningsrätter vilken tillfört bolaget cirka 18,6 MSEK efter emissionskostnader.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,0 (-0,1) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,5) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,1 (80,8) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • iZafe har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med IVE Ventures för rättigheten att exklusivt sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Nederländerna. IVE har förbundit sig att köpa minst 1 000 Dosell årligen under en treårsperiod för att behålla exklusiviteten. Det totala värdet för köp av hårdvara och licensintäkter uppgår sammantaget till ca 16 MSEK under de första tre åren för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 6 MSEK årligen.
 • iZafe har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med brittiska Targeted Outcomes för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Storbritannien under 5 år. Targeted Outcomes minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 18,7 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 7,9 MSEK årligen.
 • iZafes dotterbolag Pilloxa signerar samarbetsavtal med Chiesi i Tyskland med ett värde på 1 MSEK. Målet med initiativet är att ge patienter möjlighet att ta kontroll över sin behandlingsresa och förbättra sin livskvalitet. Pilloxas app låter patienter följa och registreraspåra sin medicinering och symptom, sätta påminnelser och generera rapporter att dela med vårdgivare.
 • Under mars meddelade iZafe hur nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B blev, dessa emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 96 805 841 teckningsoptioner av serie TO13B, motsvarande cirka 81,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO13B, för teckning av 96 805 841 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B tillförs iZafe Group cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med spanska Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.
 • iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

 
Kommentar från VD
Jag är glad att kunna presentera en kvartalsrapport där vi kan visa på att vi stärkt våra positioner ytterligare och effektiviserat organisationen inom iZafe Group. 
Under det senaste kvartalet har vi arbetat hårt för att integrera Pilloxa i organisationen, och jag är stolt över att meddela att vi har behållit Helena Rönnqvist som tidigare var VD för Pilloxa och utsett henne som bolagets Chief Medical Officer samt Business Unit Manager för Pilloxa. Samtidigt har vi avslutat anställningarna av övrig personal eftersom vi har kunnat inkludera deras arbetsuppgifter till redan befintlig personal i iZafe Group. Vi har därmed betalat ut övriga slutlöner, återbetalat lån och skulder som låg i Pilloxa. Samtidigt har vi lyckats sänka våra kostnader, vilket kommer att synas ännu tydligare i kommande kvartal då hela iZafe-koncernen inklusive Pilloxa har skalat ner kostnaderna.
 
Under starten av detta år har iZafe Group tecknat samarbetsavtal med flera partners runtom i Europa. Vi har etablerat oss som en ledande innovatör inom digitala medicineringslösningar, och våra samarbeten visar på styrkan i Dosell och Pilloxas innovativa teknologi och dess potential att förbättra medicineringsprocessen för både patienter och vårdpersonal runtom i världen.
 
Totalt uppgår värdet på samtliga avtal till över 59 miljoner kronor, och omsättningen från dessa avtal kommer att växa successivt via licensintäkter varje månad. Vi ser ännu inte resultatet av att dessa betydelsefulla avtal signerats på intäktsraden. Jag förstår att det är tålamodskrävande för er aktieägare; anpassningar och implementeringar tar tid och vi jobbar varje dag för att starta våra nya samarbeten så tidseffektivt som möjligt.
Vi kan tillsammans glädjas åt en ljus framtid där vi har godare förutsättningar än någonsin att på bred front kunna möjliggöra en säker och trygg medicinering för många.
 
De viktigaste delarna nu framåt blir att säkerställa att vi kan hålla tidsplanerna med produktion och integrationsarbeten. Det kommer vara tufft då vi är en liten organisation som ska säkerställa väldigt mycket, men jag jobbar med ett otroligt dedikerat team och känner mig trygg i att vi ska klara det.
 
Vi har fått ett fantastiskt utfall i optionsprogrammet TO13B där vi fick in hela 19,4MSEK innan emissionskostnader. Med dessa pengar, sänkta kostnader och åtaganden från våra nya samarbetspartners, prognoseras dessa likvida medel räcka tills vi blir kassaflödespositiva. Vi har även fått starka ägare till bolaget som stöttar och tror på oss över lång sikt. Vi har tagit bort exklusiv försäljning av Dosell via Apoteket.se och inlett samtal för att sälja via fler kanaler. Dosell som konsumentprodukt säljs inledningsvis via Dosells egen hemsida, innan den successivt säljs via fler aktörer.
 
Jag är övertygad om att med en stark tillväxt inom den globala läkemedelsmarknaden och en ökad efterfrågan på digitala medicineringslösningar är iZafe Group väl positionerade att fortsätta sin internationella expansion och revolutionera läkemedelsbranschen på global nivå. Vi ser fram emot att fortsätta att leverera positiva resultat till våra aktieägare och partners.
 
Tack för ert fortsatta förtroende.

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 29 april, sin rapport för första kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 376 (172) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -6 984 (-7 219) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till
  -7 032 (-8 891) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 987 (10 789) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är framförallt ett resultat av ett kortfristigt lån som upptogs.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,5 (0,6) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 80,8 (52,2) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Bolaget producerar och levererar 450 Dosellenheter till partners.
 • Dosell Konsument marknadsförs i kampanjer på Sveriges största TV-kanaler.
 • Bolagets italienska partner Sempli Farma inleder det kommersiella skedet.
 • 14 nya kommuner startar implementeringen av Dosell med ambitionen att utöka antalet efter att utvärdering och planering.

Kommentar från VD

Vår vision är att underlätta för människor att ta rätt medicin i rätt tid, och därför bygger vår affärsmodell på att integrera våra produkter och tjänster med så kallade välfärds-plattformar. Syftet med att integrera till välfärdsplattformar är att vår data ska kombineras med data från andra sensorer för att påvisa hälsoeffekterna av rätt läkemedelsanvändning. Vi vill även förenkla införandet och användandet av digitala hjälpmedel för att minimera antal system att arbeta med.

Jag har länge pratat om att gå in i den spännande delen där bolaget blivit moget för en kommersiell fas med en substantiell försäljning. Under första kvartalet 2022 har detta äntligen skett och det är med glädje vi är på god väg att nå en mer omfattande försäljning i alla våra marknader och i både B2B och B2C kanaler.

B2B – från att säkerställa rutiner till bredare försäljning i Norden
Från dess att vi var klara med Dosell 2.0 och att våra partners på de nordiska marknaderna hann genomgå omfattande tester för att slutligen ge sitt godkännande under fjärde kvartalet ifjol, är det glädjande att den kommersiella fasen nu inletts. Vi har nu tillsammans med våra partners i framförallt Sverige och Norge påbörjat att införa vår läkemedelsrobot ute i de kommuner som vill digitalisera och modernisera vården med hjälp av en digital välfärdsplattform och vår Dosell.

Även detta tar tid, men det är glädjande att vi nu har påbörjat implementeringen med ett så pass stort antal kommuner som 14 stycken. Processen är utformad så att kommunen tar in ett mindre antal Dosell till att börja med för att säkerställa samtliga nya processer och rutiner. Under implementationen går vi tillsammans igenom en checklista för att efter en till tre månader säkerställa att samtliga delar från checklistan är på plats. När detta är gjort och godkänt kan kommunen därefter införa Dosell på en bredare front med ett större antal.

B2C – bra resultat från TV-reklam i Sverige och kommersialisering i Italien
För att kompensera för de långdragna processerna att införa Dosell i kommunerna har vi lanserat vår konsumentversion av Dosell i Sverige, vilket möjliggör säker läkemedelsanvändning för alla som multimedicinerar. Det har blivit tydligt att Dosell hjälper folk i alla åldrar och livssituationer, skapar ett lugn hos anhöriga och förbättrar följsamheten. För att sprida kännedomen om Dosell har vi satsat stort på TV-reklam i Sverige för att nå ut brett till målgruppen. TV-kampanjen har varit en framgång då den ökat medvetenheten för läkemedelsrobotar som koncept och ökat varumärkeskännedomen för Dosell, och vi har även sett att vår företagsförsäljning fått en uppsida från marknadsföringskampanjen. 

På vår andra konsumentmarknad, Italien, har vår partner skapat ett team som aktivt arbetar med införsäljningen till 20 000 apotek i Italien där Dosell är slutkomponenten i helhetskonceptet Sempli Farma. I konceptet får användaren sina mediciner som packas i dospåsar direkt i det lokala apoteket, samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas. 

Ökad förståelse för felmedicinering och framtida möjligheter
I början av april besökte vår grundare och Dosells uppfinnare Göran Sjönell TV4s förmiddagsprogram Malou i Efter Tio, där Göran lyfte problematiken kring felmedicinering. I Europa dör 200 000 personer årligen till följd av dålig följsamhet vilket medför kostnader på €128 miljarder och givetvis ett stort lidande för brukare och deras anhöriga. Det blir alltmer uppenbart för att kunna säkerställa kvalitativ vård och hålla sina medborgare friska så länge som möjligt i hemmet, är det ett måste för samhället att digitala hjälpmedel kommer på plats.
 
I framtiden kommer vi även se på fler lösningar hur vi kan säkerställa säker läkemedelsanvändning på andra sätt än enbart patienter som får sin medicin förpackad på dospåse. Vi anser fortfarande att dospåse är det säkraste sättet att få sina mediciner levererade på, men vi behöver bredda vårt utbud för att kunna hjälpa samtliga som multimedicinerar. I Europa handlar det om cirka 179 miljoner människor som äter fem eller fler receptbelagda mediciner per år. 

Minskade kostnader och ökad försäljning 
Under kvartalet har vi sänkt våra kostnader samtidigt som vi ökat omsättningen jämfört med föregående kvartal. Vi ökande antalet kunder med aktiva abonnemang med 37 procent och sänkte kostnaderna trots satsningar på TV-kampanjer och kampanjer i sociala medier. Under kvartalet har vi även vidareutvecklat vår produkt och vi har som plan att kontinuerligt att utveckla vårt produkterbjudande för att säkerställa att vi ligger i framkant i digitaliseringen av medicinering. Det ligger i vår strategi att först få proof of concept på vår hemmamarknad och på de marknader där vi redan har etablerade partners, innan vi utökar vår verksamhet till fler marknader där fokus inledningsvis ligger inom Europa. Vi ser att expansionen ligger i relativ närtid då vi har påbörjat dialoger med intresserade partners på nya marknader. 

Första kvartalet 2022 har iZafe fortsatt att ta viktiga steg för att förverkliga vår vision. I vår B2B-kanal fortsatte vi att bygga på de nordiska marknaderna och vår B2C-försäljning finns nu i både Sverige och Italien. Med denna starka bas ser vi fram emot ett spännande fortsatt 2022.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 29 april 2021, sin rapport för första kvartalet 2021.

Läs rapporten i sin helhet här.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 172 (4 438) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –7 219 (-5 139) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -8 891 (-5 459) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 10 789 (-7 467) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,3 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,6 (1,0) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 52,2 (58,4) procent.
 • Under kvartalet säkrades löpande tillgång till rörelsekapital genom upptagande av en kreditfacilitet på motsvarande 14 MSEK.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Som ett resultat av iZafe Groups framgångsrika pilotprojekt under 2020 tillsammans med partners inkom förhandsbeställningar på 450 läkemedelsrobotar av Dosell 2.0 som under första kvartalet utvecklats och börjar produceras under andra kvartalet för att levereras löpande.
 • iZafe Groups italienska partner har inlett aktiv marknadsföring och förhandlingar med ett stort antal apotek i norra Italien. Samtidigt har utrustning för paketering av läkemedel i dospåsar installerats på flera apotek.
 • Pilotprojektet med omsorgsbolaget Attendo har slutförts med goda resultat. Nu pågår en utvecklingsfas av Dosell i nära dialog med Attendo för att på sikt nå fler brukare.
 • Pilotprojektet med vårdbolaget TioHundra har slutförts med framtida lovande potential. I sin helhet har läkemedelsroboten Dosell bedömts som en bra lösning för att avlasta dagligverksamheten inom TioHundra.
 • iZafe Group har genomfört en testperiod med potentiella användare av Dosell för att under våren 2021 börja leverera en konsumentversion av tjänsten.
 • iZafe Group har beslutat att utöka informationsutgivningen till aktieägare och andra intressenter som komplement till kommunikationen av viktiga händelser och regulatoriska nyheter enligt gällande regelverk. Informationsutgivningen utökas med en kanal via hemsidan för löpande uppdateringar som inte omfattas av regler för offentliggörande.
 • iZafe Group tillfördes i januari 2021 drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 8 B från genomförd företrädesemission 2019. VD och styrelse utnyttjade alla sina teckningsoptioner.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • iZafe Group emitterade 1 000 000 teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Samtliga teckningsoptioner tecknades, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet
Den pågående pandemin fortsätter med oförminskad styrka i Sverige vilket kortsiktigt har inneburit utmaningar för oss då det varit svårt för våra kunder att prioritera praktiska införanden av Dosell i verksamheter som fokuserar på äldre. Tilltron till Dosell som en viktig byggsten i ett framtida digitaliserat vårdsystem, där dispensering av läkemedel via en läkemedelsrobot är nyckeln i ett vårdsystem, är större än tidigare. Pandemin fortsätter att sätta fingret på hur viktigt det är att introducera ny teknologi som inte bara underlättar för vårdgivare utan också ökar säkerheten hos brukare.

Intresset och övertygelsen om Dosell som en nyckelfunktion i detta system är fortsatt stor och ökar. Våra partners känner tilltro till Dosell som produkt och under slutet av förra året kunde vi notera totalt cirka 450 förbeställningar av Dosell 2.0 som under första kvartalet utvecklats och börjar produceras under andra kvartalet för att levereras löpande. Den uppdaterade versionen av Dosell innehåller en rad förbättringar och nyheter som gör den ännu bättre och betydligt mer konkurrenskraftig, bland annat ett nytt inbyggt och uppladdningsbart batteri med en batteritid på över 48 timmar samt en förbättrad app.
 
Under årets första kvartal har vi intensifierat utvecklings- och utbildningsinsatser tillsammans med våra partners för att förbereda utrullningen av Dosell 2.0. Utvecklingen bygger på ett nära samarbete med våra partnerns men också med ett antal aktörer i Sverige och Finland där vi drivit framgångsrika pilotstudier. Den kommersiella produktionen av Dosell 2.0 är planerad till slutet av maj för att senare kunna levereras till våra partners och kunder baserat på de förbeställningar som inkommit.
 
Som ett led i vår långsiktiga strategi för att positionera iZafe Group som en ledande aktör inom digitaliseringen av läkemedelshantering lanseras även en konsumentversion av Dosell under vår/sommar 2021. I och med lanseringen skapas en helt ny privatmarknad bestående av de cirka 220 000 personer som redan medicinerar via dospåsar samt de 500 000 som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter.
 
Under första kvartalet har vi haft ett utpräglat produktfokus där stora investeringar och utvecklingskostnader tagits vilket belastat resultat och kassaflöde negativt. Men som med alla produkt- och utvecklingsbolag tar vi dessa kostnader för att bygga långsiktig konkurrenskraft. Vi har säkerställt finansieringen för att genomföra produktionen av Dosell 2.0, lanseringen av konsumentversion samt marknadsföring av Dosell. De kommande kvartalen kommer vi succesivt skifta fokus från produktutveckling till marknadsföring- och försäljningsinsatser samt lansering av Dosell Konsument med en betydande kampanj i relevanta kanaler. Att vi breddar vår synlighet genom egen marknadsföring samt via partners i Norden och Italien innebär att vi i högre utsträckning profilerar oss som den ledande aktören på marknaden för läkemedelsrobotar.
 
Både Apoteket AB och Kronans Apotek erbjuder dospåsar och fortsätter etablera konceptet, både för den privata och för den offentliga vården. Det är gynnsamt för oss att allt fler människor blir medvetna om hälsoriskerna kopplade till felaktiga läkemedelsbehandlingar eller bristande följsamhet. Tillsammans med apoteken vill vi förstärka äldres hälsa och säkerhet kopplad till medicinering. Dosell är en trygg lösning dels för de som vill säkerställa följsamhet och veta säkert att kombinationer av läkemedel fungerar, men också för de som behöver påminnelser och vill att anhöriga ska vara involverade för att kunna göra en insats vid utebliven medicinering. 
 
Våra aktieägare har önskat utökning av bolagskommunikation, och därför har vi skapat en sida för bolagsuppdateringar. Jag vill också påminna om att följa våra sociala kanaler för att få information utöver det vi kommunicerar i pressmeddelanden. 
 
I början av året genomförde vi en marknadsundersökning genom opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26 februari- 3 mars 2021 har sammanlagt 2063 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Undersökningen är representativ för Sveriges befolkning och gav oss värdefulla insikter om marknaden.

 • Av de 60-åringar som medicinerar dagligen samt använder en teknisk lösning, så använder 79 procent dosett. Dessa ser vi direkt kan flyttas över till dospåsar för att slippa sortera och hålla ordning på sina läkemedel.
 • 43 procent av alla i åldern 60+ och som medicinerar dagligen har en positiv inställning till tekniska lösningar för att mer självständigt kunna ta rätt mediciner på rätt tid.
 • 82 procent av alla i åldern 60+ och som medicinerar dagligen tycker att det är mycket viktigt att ta sina läkemedel på ett säkert sätt; dvs i rätt dos och i rätt tid. 
 • Av alla som är 60 år eller äldre och tar en eller flera läkemedel flera gånger per dag uppger 87 procent att säkerheten kopplad till medicinering är mycket viktig.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med allt vi åstadkommit med utvecklingen av Dosell 2.0 under första kvartalet, och jag ser med tillförsikt fram emot ett 2021 där vi med hjälp av vaccinering successivt återgår till en mer normaliserad värld. Med lanseringen av Dosell 2.0 är jag övertygad om att vi kan se hur vi efter sommaren når ett efterlängtat genombrott och att många personer tillsammans med deras anhörige kan känna en större frihet och trygghet.
 
Vi har alla förutsättningar på plats i form av personal, processer, partners och en konkurrenskraftig produkt som är redo att kapitalisera på den marknadspotential vi har framför oss. Vi gläds över våra framtida tillväxtmöjligheter mer än någonsin tidigare. Vi räknar med ett förbättrat affärsklimat 2021 då den pågående tilldelningen av vaccin banar väg för att sjukvården successivt kan ta steget från pilotprojekt till fullskaligt införande.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 11 maj, sin rapport för första kvartalet.

Första kvartalet i sammandrag – koncernen
Omsättning: 4 438 TSEK
Antal abonnemang: 4 951 st
Nya abonnemang: 217 st
Månatlig fakturering: 1 391 TSEK


Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade 33 procent och uppgick till 4 438 (3 342) TSEK. Intäkterna hänförs huvudsakligen till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter inom iZafe Security.
 • Rörelseresultat minskade med 2 procent och uppgick till -5 139 (-5 022) TSEK.
 • Resultat efter finansiell poster minskade med 6 procent och uppgick till – 5 459 (- 5 110).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 467 (-987).
 • Resultat efter skatt minskade med 6 procent och uppgick till -5 415 (-5 110) TSEK.
 • Resultat per aktie före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 1,0 (0,7) SEK.
 • Soliditet vid periodens slut var 58,4 (25,5) procent.
 • Antal abonnemang vid periodens slut inom iZafe Security ökade med 29 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och uppgick till 4 951 (3 828).
 • Churn är fortsatt låg och var vid periodens slut 3 procent.

Väsentliga händelser under året

 • iZafe har beviljats ytterligare patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell. 
 • iZafe Healthcare tecknar avtal med nya partners i Finland, i Tyskland och i Norge, samt med svenska Viser AB och Zafe Care Systems AB, för försäljning och distribution av läkemedelsroboten Dosell. 
 • iZafe påbörjar leveranserna av de första 30 enheterna till Norge.
 • iZafe Security tecknar avtal som omfattar cirka 100 abonnemang.

VD HAR ORDET
Vår verksamhet har som samhället i stort påverkats av Covid-19-pandemin under årets första kvartal. Utvecklingen var trots detta positiv och vi levererar en ökning av intäkterna med 33 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Som en direkt följd av det akuta behovet att minska smittspridningen av Covid-19 till äldre och riskgrupper i samhället ser vi ett stort och tilltagande intresse för vår läkemedelsrobot Dosell, som kan minska antalet fysiska kontakter mellan vårdpersonal och patient. Som ett resultat av en begränsad tillgänglighet hos våra kunder inom Security och en ökad osäkerhet i deras verksamheter ser vi som tidigare kommunicerats hur säljprocesser för larmtjänster och säkerhetslösningar tenderar att förskjutas tidsmässigt. Inom Healthcare har vi under kvartalet och i enlighet med vår partnerstrategi tecknat ett flertal nya partneravtal avseende distribution och försäljning av Dosell. Inom Security fortsätter vi utvecklingen och lanseringen av nya produkter och tjänster, vilka stärker vår position som en ledande helhetsleverantör av larmtjänster och säkerhetslösningar.

Utmanande marknadsläge
Covid-19-pandemin har haft en betydande påverkan i världen under första kvartalet 2020 och har ökat osäkerheten i samhället och näringslivet i stort både ur ett kort och ett lite längre perspektiv. Vår högsta prioritet är att värna om våra medarbetare och våra kunders hälsa och säkerhet samtidigt som vi säkerställer fortsatt drift utan att ge avkall på kapacitet och kvalitet. Mot bakgrund av detta vidtog Styrelse och ledning tidigt en rad förebyggande åtgärder för att anpassa organisationen och vårt sätt att arbeta. Personalstyrkan har tillsvidare korttidspermitterats till 40 procent och vi är fortsatt väl förberedda för att vidta ytterligare åtgärder om marknadsläget förändras. Vårt nuvarande affärsklimat präglas av ett ökat intresse för läkemedelesroboten Dosell samtidigt som säljprocesserna inom affärsområde Security tenderar att bli mer utdragna. Det är inte osannolikt att efterfrågan på våra produkter och tjänster framgent kommer att påverkas av pandemin både i positiv och negativ riktning vilket innebär att det är svårbedömt i vilken riktning intäkter och resultat kan komma att påverkas under kommande kvartal.

Utveckling i första kvartalet
Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 4,4 MSEK (3,3) för det första kvartalet 2020. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,1 MSEK (-5,0) Det fortsatt negativa resultatet är en följd av de investeringar i och anpassning av organisationen för fortsatt kommersialisering av Dosell samt vidareutveckling och breddning av utbudet inom säkerhetstjänster och tillhörande produkter. Inom affärsområde iZafe Security ökade antal abonnemang med 217 stycket och uppgick till 4 951 abonnemang vid periodens slut. Vårt metodiska arbete med kundvård och support bidrar till att hålla churn på mycket låga nivåer och var fortsatt stabilt på tre procent. Inom affärsområde iZafe Healtcare har vi under kvartalet anslutit Hepro och Doro i Norge samt Viser i Sverige till partnernätverket samt verifierat Dosell för den norska marknaden. Dosell lanserades framgångsrikt i Norge den 6 maj och i samband med detta levererades de 30 första enheterna till våra partners.

Läkemedelsroboten Dosell
Våra investeringar i ett starkt partnernätverk är strategiskt viktigt för att snabbt skapa en bred och omfattande exponering av Dosell, med en på lång sikt lägre risk och en högre effektivitet. Enligt vår partnerstrategi har vi under kvartalet arbetat med att integrera Dosell i våra partners trygghetstjänster samt utbildat våra partners i produkten och tjänsten för att kunna leverera och installera Dosell med hög kvalité. Vi har nu en stabil grund att stå på för att under nästa kvartal öka försäljningen. Sammantaget innebär dessa partneravtal att vi avsevärt ökar våra försäljningsresurser på den svenska, norska och finska marknaden. Efter kvartalets utgång beviljades iZafe Group ytterligare patent avseende styrsystemet till Dosell. Detta patent ger oss ett ännu starkare skydd för vår teknologi och stärker vår position som den marknadsledande lösningen för tryggare digital läkemedelsdispensering.

Breddat sortiment inom Security
Intresset och efterfrågan på våra säkerhetslösningar och larmsystem ökar kontinuerligt vilket skickar positiva signaler trots de något utdragna säljprocesserna. Under kvartalet har ett flertal nya tjänster lanserats. Bland dessa kan nämnas ”Fria ryck” och ”Modify. I början av april breddade vi vårt sortiment ytterligare med larmprodukterna iZafe Gateaway och iZafe Security Sensor.

Personliga reflektioner
Utöver de konsekvenser pandemin har för drabbade individer och samhället i stort, kommer den sannolikt påverka våra marknader. En positiv effekt för oss är att diskussionerna om hur vi kan skydda våra äldre accelererar intresset och möjligheterna för ökad digitalisering av vården. Som en stark leverantör av digitaliserad läkemedelsdispensering i Norden kan jag med tillfredsställelse notera ett mycket stort och ökande intresse för Dosell inte bara i Sverige utan kanske i ännu högre grad i Norge. Norge är en mer mogen marknad och därför strategiskt viktig för oss där vi genom våra partners snabbare kan nå volymer. I maj påbörjades leveranserna till Norge vilket kommer att ligga till grund för ytterligare verifiering och lansering i Finland och Italien under resten av året. Inom iZafe Security fortsätter vi fokusera på att leverera hög kvalitet och support till våra kunder inom säkerhetslösningar och larmsystem. Samtidigt ser vi den nuvarande situationen som ett gyllene tillfälle att gå igenom verksamheten och optimera kostnadsmassan för framtiden, för att stå starka när marknaden vänder och snabbare nå vår målsättning om ett positivt kassaflöde och möjligheten att generera positiva resultat.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm