iZafe Groups kvartalsrapport Q1, januari-mars 2022

iZafe Group AB (publ.) – presenterar idag, 29 april, sin rapport för första kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 376 (172) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -6 984 (-7 219) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till
  -7 032 (-8 891) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 987 (10 789) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är framförallt ett resultat av ett kortfristigt lån som upptogs.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,3) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,5 (0,6) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 80,8 (52,2) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Bolaget producerar och levererar 450 Dosellenheter till partners.
 • Dosell Konsument marknadsförs i kampanjer på Sveriges största TV-kanaler.
 • Bolagets italienska partner Sempli Farma inleder det kommersiella skedet.
 • 14 nya kommuner startar implementeringen av Dosell med ambitionen att utöka antalet efter att utvärdering och planering.

Kommentar från VD

Vår vision är att underlätta för människor att ta rätt medicin i rätt tid, och därför bygger vår affärsmodell på att integrera våra produkter och tjänster med så kallade välfärds-plattformar. Syftet med att integrera till välfärdsplattformar är att vår data ska kombineras med data från andra sensorer för att påvisa hälsoeffekterna av rätt läkemedelsanvändning. Vi vill även förenkla införandet och användandet av digitala hjälpmedel för att minimera antal system att arbeta med.

Jag har länge pratat om att gå in i den spännande delen där bolaget blivit moget för en kommersiell fas med en substantiell försäljning. Under första kvartalet 2022 har detta äntligen skett och det är med glädje vi är på god väg att nå en mer omfattande försäljning i alla våra marknader och i både B2B och B2C kanaler.

B2B – från att säkerställa rutiner till bredare försäljning i Norden
Från dess att vi var klara med Dosell 2.0 och att våra partners på de nordiska marknaderna hann genomgå omfattande tester för att slutligen ge sitt godkännande under fjärde kvartalet ifjol, är det glädjande att den kommersiella fasen nu inletts. Vi har nu tillsammans med våra partners i framförallt Sverige och Norge påbörjat att införa vår läkemedelsrobot ute i de kommuner som vill digitalisera och modernisera vården med hjälp av en digital välfärdsplattform och vår Dosell.

Även detta tar tid, men det är glädjande att vi nu har påbörjat implementeringen med ett så pass stort antal kommuner som 14 stycken. Processen är utformad så att kommunen tar in ett mindre antal Dosell till att börja med för att säkerställa samtliga nya processer och rutiner. Under implementationen går vi tillsammans igenom en checklista för att efter en till tre månader säkerställa att samtliga delar från checklistan är på plats. När detta är gjort och godkänt kan kommunen därefter införa Dosell på en bredare front med ett större antal.

B2C – bra resultat från TV-reklam i Sverige och kommersialisering i Italien
För att kompensera för de långdragna processerna att införa Dosell i kommunerna har vi lanserat vår konsumentversion av Dosell i Sverige, vilket möjliggör säker läkemedelsanvändning för alla som multimedicinerar. Det har blivit tydligt att Dosell hjälper folk i alla åldrar och livssituationer, skapar ett lugn hos anhöriga och förbättrar följsamheten. För att sprida kännedomen om Dosell har vi satsat stort på TV-reklam i Sverige för att nå ut brett till målgruppen. TV-kampanjen har varit en framgång då den ökat medvetenheten för läkemedelsrobotar som koncept och ökat varumärkeskännedomen för Dosell, och vi har även sett att vår företagsförsäljning fått en uppsida från marknadsföringskampanjen. 

På vår andra konsumentmarknad, Italien, har vår partner skapat ett team som aktivt arbetar med införsäljningen till 20 000 apotek i Italien där Dosell är slutkomponenten i helhetskonceptet Sempli Farma. I konceptet får användaren sina mediciner som packas i dospåsar direkt i det lokala apoteket, samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas. 

Ökad förståelse för felmedicinering och framtida möjligheter
I början av april besökte vår grundare och Dosells uppfinnare Göran Sjönell TV4s förmiddagsprogram Malou i Efter Tio, där Göran lyfte problematiken kring felmedicinering. I Europa dör 200 000 personer årligen till följd av dålig följsamhet vilket medför kostnader på €128 miljarder och givetvis ett stort lidande för brukare och deras anhöriga. Det blir alltmer uppenbart för att kunna säkerställa kvalitativ vård och hålla sina medborgare friska så länge som möjligt i hemmet, är det ett måste för samhället att digitala hjälpmedel kommer på plats.
 
I framtiden kommer vi även se på fler lösningar hur vi kan säkerställa säker läkemedelsanvändning på andra sätt än enbart patienter som får sin medicin förpackad på dospåse. Vi anser fortfarande att dospåse är det säkraste sättet att få sina mediciner levererade på, men vi behöver bredda vårt utbud för att kunna hjälpa samtliga som multimedicinerar. I Europa handlar det om cirka 179 miljoner människor som äter fem eller fler receptbelagda mediciner per år. 

Minskade kostnader och ökad försäljning 
Under kvartalet har vi sänkt våra kostnader samtidigt som vi ökat omsättningen jämfört med föregående kvartal. Vi ökande antalet kunder med aktiva abonnemang med 37 procent och sänkte kostnaderna trots satsningar på TV-kampanjer och kampanjer i sociala medier. Under kvartalet har vi även vidareutvecklat vår produkt och vi har som plan att kontinuerligt att utveckla vårt produkterbjudande för att säkerställa att vi ligger i framkant i digitaliseringen av medicinering. Det ligger i vår strategi att först få proof of concept på vår hemmamarknad och på de marknader där vi redan har etablerade partners, innan vi utökar vår verksamhet till fler marknader där fokus inledningsvis ligger inom Europa. Vi ser att expansionen ligger i relativ närtid då vi har påbörjat dialoger med intresserade partners på nya marknader. 

Första kvartalet 2022 har iZafe fortsatt att ta viktiga steg för att förverkliga vår vision. I vår B2B-kanal fortsatte vi att bygga på de nordiska marknaderna och vår B2C-försäljning finns nu i både Sverige och Italien. Med denna starka bas ser vi fram emot ett spännande fortsatt 2022.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm