iZafe Groups kvartalsrapport januari-mars 2024

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 26 april, sin rapport för det första kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 410 (228) TSEK, en organisk tillväxt cirka 15 gånger högre än motsvarande kvartal föregående år. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Ökningen i omsättningen hänförs huvudsakligen till försäljning av hårdvara till den nederländska kunden IVE Ventures.
  • Rörelseresultat (EBIT) för kvartalet uppgick till -5 569 (-5 051) TSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -4 588 (-2 969) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 609 (-5 187) TSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 109 (-4 203) TSEK.
  • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,1 (0,2) SEK.
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 67,5 (84,1) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • iZafe Group lanserade den senaste versionen av Dosell på marknaden, version 3.0. I samband med denna lansering har iZafe Group även initierat en strategisk flytt av sin produktion till Centraleuropa för att kunna skala upp produktionstakten till större volymer och förkorta leveranssträckorna till befintliga partners. Den första produktionsserien om 1 000 stycken Dosell version 3.0 har framgångsrikt genomförts och levererats för den nederländska marknaden, vilket markerar startpunkten för denna nya och förbättrade versionen. Med bland annat en kraftfullare processor och utökad minneskapacitet möjliggör Dosell version 3.0 nu en enhetlig mjukvaruplattform oberoende av geografisk plats eller design på dospåsen. Detta innebär en betydande förbättring från tidigare versioner som krävde omfattande anpassningar för varje enskilt land och dospåstyp. Dessutom introducerar den nya versionen av Dosell 3.0 flera avancerade funktioner, inklusive tal och utökade uppkopplingsalternativ, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen och tillgängligheten.

 
Kommentar från VD
Kära aktieägare, kunder och medarbetare,
 
Vår resa mot innovation och digitalisering av vården fortsätter att leverera konkreta resultat. Med stolthet kan jag rapportera att nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 410 TSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt som är nästan 15 gånger högre än motsvarande kvartal föregående år. Vår affärsmodell, där våra partners initialt köper in hårdvaran som sedan genererar återkommande månadsintäkter efter distribution på marknaden, fortsätter att visa sitt värde. Dessa återkommande intäkter är kärnan i vår verksamhet och förväntas skapa betydande värde över tid.
 
Under de senaste två åren har vi engagerat oss i utvecklingen av en ny, förbättrad version av Dosell. Denna hårdvara är inte bara framtidssäkrad utan även designad för att hantera avancerade funktioner vi planerar att implementera. Genom partnerskap med en framstående produktionspartner har vi möjliggjort en skalning av produktionen för att möta en ständigt växande efterfrågan.
 
Samtidigt som vi bytte produktionspartner och utvecklade ny hårdvara, levererade vi även 1 000 enheter till vår partner i Holland, vilket krävde omfattande anpassningar och snabb utveckling. Trots dessa utmaningar har vårt lilla men dedikerade team lyckats upprätthålla en hög produktionsnivå, vilket speglar vår förmåga att agera snabbt och effektivt under press.
 
Till dags dato har vi genomfört över 150 000 framgångsrika dispenseringar, där rätt medicin levererats i rätt tid. Antalet dispenseringar förväntas öka snabbt allteftersom vi distribuerar fler Dosell-enheter.
 
Vi har även vidtagit strategiska steg för att stärka våra marknadspositioner. Efter att ha omvärderat våra partnerskap har vi avslutat exklusivitetsavtalet med vår partner i Storbritannien och infört striktare krav för våra befintliga och potentiella partners. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa att vi samarbetar med de mest engagerade och kapabla aktörerna, vilket ger oss de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas på de marknader vi tar oss an. Denna höjda standard för partnerskap kommer att stärka vår position och främja en hållbar tillväxt på både befintliga och nya marknader.
 
Vår lagerkapacitet och tillgång till komponenter har förbättrats markant, tack vare kapitaltillskott från våra större aktieägare. Denna finansiella förstärkning är avgörande för att möta efterfrågan, påskynda leveranser och förstärka vårt produktionsteam så att vi snabbt kan anpassa och utveckla Dosell för ytterligare marknader.
 
Vi har även påbörjat leveranser under den upphandling vi vann med VGR, även om volymerna än så länge är små. Vi arbetar aktivt för att öka medvetenheten om Dosell och dess förskrivningsbarhet, stöttat av en ny kollega som är dedikerad till VGR-regionen.
 
Framtiden ser ljus ut med nya partnerskap och projekt i horisonten. Ett av de mest spännande initiativen är lanseringen av TI-medis Savioo-koncept i Spanien, där Dosell blir en central del. TI-medi har även utvidgat sin verksamhet genom att förvärva den franska organisationen för JVM, vilket inkluderar 1 400 apotek i Spanien, Portugal och Frankrike som använder deras medicinpaketeringsmaskiner.
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra anställda, partners och aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans fortsätter vi vår resa mot innovation och tillväxt.
 
Tack för att ni är en aktiv del av vår resa.
 
Anders Segerström,
Verkställande direktör, iZafe Group

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm