iZafe Groups kvartalsrapport Q1, januari-mars 2021

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 29 april 2021, sin rapport för första kvartalet 2021.

Läs rapporten i sin helhet här.

Finansiell utveckling i sammandrag

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 172 (4 438) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
 • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –7 219 (-5 139) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -8 891 (-5 459) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 10 789 (-7 467) TSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,3 (-0,2) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,6 (1,0) SEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 52,2 (58,4) procent.
 • Under kvartalet säkrades löpande tillgång till rörelsekapital genom upptagande av en kreditfacilitet på motsvarande 14 MSEK.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Som ett resultat av iZafe Groups framgångsrika pilotprojekt under 2020 tillsammans med partners inkom förhandsbeställningar på 450 läkemedelsrobotar av Dosell 2.0 som under första kvartalet utvecklats och börjar produceras under andra kvartalet för att levereras löpande.
 • iZafe Groups italienska partner har inlett aktiv marknadsföring och förhandlingar med ett stort antal apotek i norra Italien. Samtidigt har utrustning för paketering av läkemedel i dospåsar installerats på flera apotek.
 • Pilotprojektet med omsorgsbolaget Attendo har slutförts med goda resultat. Nu pågår en utvecklingsfas av Dosell i nära dialog med Attendo för att på sikt nå fler brukare.
 • Pilotprojektet med vårdbolaget TioHundra har slutförts med framtida lovande potential. I sin helhet har läkemedelsroboten Dosell bedömts som en bra lösning för att avlasta dagligverksamheten inom TioHundra.
 • iZafe Group har genomfört en testperiod med potentiella användare av Dosell för att under våren 2021 börja leverera en konsumentversion av tjänsten.
 • iZafe Group har beslutat att utöka informationsutgivningen till aktieägare och andra intressenter som komplement till kommunikationen av viktiga händelser och regulatoriska nyheter enligt gällande regelverk. Informationsutgivningen utökas med en kanal via hemsidan för löpande uppdateringar som inte omfattas av regler för offentliggörande.
 • iZafe Group tillfördes i januari 2021 drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 8 B från genomförd företrädesemission 2019. VD och styrelse utnyttjade alla sina teckningsoptioner.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • iZafe Group emitterade 1 000 000 teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Samtliga teckningsoptioner tecknades, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet
Den pågående pandemin fortsätter med oförminskad styrka i Sverige vilket kortsiktigt har inneburit utmaningar för oss då det varit svårt för våra kunder att prioritera praktiska införanden av Dosell i verksamheter som fokuserar på äldre. Tilltron till Dosell som en viktig byggsten i ett framtida digitaliserat vårdsystem, där dispensering av läkemedel via en läkemedelsrobot är nyckeln i ett vårdsystem, är större än tidigare. Pandemin fortsätter att sätta fingret på hur viktigt det är att introducera ny teknologi som inte bara underlättar för vårdgivare utan också ökar säkerheten hos brukare.

Intresset och övertygelsen om Dosell som en nyckelfunktion i detta system är fortsatt stor och ökar. Våra partners känner tilltro till Dosell som produkt och under slutet av förra året kunde vi notera totalt cirka 450 förbeställningar av Dosell 2.0 som under första kvartalet utvecklats och börjar produceras under andra kvartalet för att levereras löpande. Den uppdaterade versionen av Dosell innehåller en rad förbättringar och nyheter som gör den ännu bättre och betydligt mer konkurrenskraftig, bland annat ett nytt inbyggt och uppladdningsbart batteri med en batteritid på över 48 timmar samt en förbättrad app.
 
Under årets första kvartal har vi intensifierat utvecklings- och utbildningsinsatser tillsammans med våra partners för att förbereda utrullningen av Dosell 2.0. Utvecklingen bygger på ett nära samarbete med våra partnerns men också med ett antal aktörer i Sverige och Finland där vi drivit framgångsrika pilotstudier. Den kommersiella produktionen av Dosell 2.0 är planerad till slutet av maj för att senare kunna levereras till våra partners och kunder baserat på de förbeställningar som inkommit.
 
Som ett led i vår långsiktiga strategi för att positionera iZafe Group som en ledande aktör inom digitaliseringen av läkemedelshantering lanseras även en konsumentversion av Dosell under vår/sommar 2021. I och med lanseringen skapas en helt ny privatmarknad bestående av de cirka 220 000 personer som redan medicinerar via dospåsar samt de 500 000 som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter.
 
Under första kvartalet har vi haft ett utpräglat produktfokus där stora investeringar och utvecklingskostnader tagits vilket belastat resultat och kassaflöde negativt. Men som med alla produkt- och utvecklingsbolag tar vi dessa kostnader för att bygga långsiktig konkurrenskraft. Vi har säkerställt finansieringen för att genomföra produktionen av Dosell 2.0, lanseringen av konsumentversion samt marknadsföring av Dosell. De kommande kvartalen kommer vi succesivt skifta fokus från produktutveckling till marknadsföring- och försäljningsinsatser samt lansering av Dosell Konsument med en betydande kampanj i relevanta kanaler. Att vi breddar vår synlighet genom egen marknadsföring samt via partners i Norden och Italien innebär att vi i högre utsträckning profilerar oss som den ledande aktören på marknaden för läkemedelsrobotar.
 
Både Apoteket AB och Kronans Apotek erbjuder dospåsar och fortsätter etablera konceptet, både för den privata och för den offentliga vården. Det är gynnsamt för oss att allt fler människor blir medvetna om hälsoriskerna kopplade till felaktiga läkemedelsbehandlingar eller bristande följsamhet. Tillsammans med apoteken vill vi förstärka äldres hälsa och säkerhet kopplad till medicinering. Dosell är en trygg lösning dels för de som vill säkerställa följsamhet och veta säkert att kombinationer av läkemedel fungerar, men också för de som behöver påminnelser och vill att anhöriga ska vara involverade för att kunna göra en insats vid utebliven medicinering. 
 
Våra aktieägare har önskat utökning av bolagskommunikation, och därför har vi skapat en sida för bolagsuppdateringar. Jag vill också påminna om att följa våra sociala kanaler för att få information utöver det vi kommunicerar i pressmeddelanden. 
 
I början av året genomförde vi en marknadsundersökning genom opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26 februari- 3 mars 2021 har sammanlagt 2063 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Undersökningen är representativ för Sveriges befolkning och gav oss värdefulla insikter om marknaden.

 • Av de 60-åringar som medicinerar dagligen samt använder en teknisk lösning, så använder 79 procent dosett. Dessa ser vi direkt kan flyttas över till dospåsar för att slippa sortera och hålla ordning på sina läkemedel.
 • 43 procent av alla i åldern 60+ och som medicinerar dagligen har en positiv inställning till tekniska lösningar för att mer självständigt kunna ta rätt mediciner på rätt tid.
 • 82 procent av alla i åldern 60+ och som medicinerar dagligen tycker att det är mycket viktigt att ta sina läkemedel på ett säkert sätt; dvs i rätt dos och i rätt tid. 
 • Av alla som är 60 år eller äldre och tar en eller flera läkemedel flera gånger per dag uppger 87 procent att säkerheten kopplad till medicinering är mycket viktig.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med allt vi åstadkommit med utvecklingen av Dosell 2.0 under första kvartalet, och jag ser med tillförsikt fram emot ett 2021 där vi med hjälp av vaccinering successivt återgår till en mer normaliserad värld. Med lanseringen av Dosell 2.0 är jag övertygad om att vi kan se hur vi efter sommaren når ett efterlängtat genombrott och att många personer tillsammans med deras anhörige kan känna en större frihet och trygghet.
 
Vi har alla förutsättningar på plats i form av personal, processer, partners och en konkurrenskraftig produkt som är redo att kapitalisera på den marknadspotential vi har framför oss. Vi gläds över våra framtida tillväxtmöjligheter mer än någonsin tidigare. Vi räknar med ett förbättrat affärsklimat 2021 då den pågående tilldelningen av vaccin banar väg för att sjukvården successivt kan ta steget från pilotprojekt till fullskaligt införande.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm