iZafe group AB (publ.) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2022.

Årsredovisningen bifogas samt finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.izafegroup.com

iZafe Group AB (publ.) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen bifogas samt finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.izafegroup.com

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2020.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://izafe.se/ir-rapporter/.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://izafe.se/ir-rapporter/.

MediRätt meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2018.

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats: http://www.mediratt.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Stockholm 2019-04-03

För frågor hänvisas till MediRätts VD Carl Johan Merner:

 

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-04-03.pdf
MediRatt Arsredovisning 2018.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

HELÅRET 2018 I SAMMANDRAG
–  KONCERNEN

OMSÄTTNING:
7 571 TSEK (155 TSEK)
(omsättningen inkl juli-dec i förvärvat bolag):

RESULTAT EFTER SKATT
-11 312 TSEK (-4 269 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,9 SEK (-0,4 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 DEC:
14 630 329 (11 917 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr.
 • MediRätts dotterbolag iZafe tecknar avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med 118 000 aktier.
 • MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB.
 • Pilottestet av Dosell i Uppsala Kommun går in i nästa fas. I vecka 9 levereras de första Dosell-systemen till Uppsala Kommun. I vecka 10 sker utbildning av hemtjänstpersonalen. 

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER

 • Socialförvaltningen i Söderköpings Kommun godkänner offert avseende leverans av Dosell.
 • Erik Penser Bank offentliggör bolagsanalys av MediRätt. Aktien värderas till ca 22 SEK enligt bankens bas-scenario, vilket innebär hög potential till hög risk enligt Erik Penser Bank.
 • MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlig-het till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling.
 • Erik Penser Bank publicerar uppföljande analys av MediRätt efter Q3-rapport – höjer EBIT-estimat för 2018.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet vinner direktupphandling med Borlänge Kommun.
 • MediRätt tecknar avtal om Dosell med Ljusnarsbergs Kommun.
 • MediRätt emitterar konvertibler med teckningsoptioner till ett värde av 4,5 MSEK samt ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i riktad nyemission och investerar ytterligare 3,2 miljoner SEK i MediRätt. Tillskottet stärker bolaget inför lanseringen av Dosell.
 • MediRätt vinner sin första upphandling av läkemedelsautomater med Östra Göinge kommun.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet ny leverantör av personlarm till omsorgsbolaget Ambea.
 • MediRätts läkemedelsautomat Dosell har godkänts för CE-märkning som medicinteknisk produkt MDD Klass 1. Det innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden och kan börja levereras till de svenska kommuner som förbeställt Dosellsystemet.
 • MediRätt tecknar avtal med Mjölby Kommun om beställning av 10 stycken Dosell- automater som ska användas i kommunens äldrevård och hemtjänst.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet AB byter namn till iZafe och presenterar en ny logotyp.
 • MediRätt avropar en tredje tranche av konvertibler om 2,5 MSEK.
 • iZafe tecknar ett ramavtal gällande larmtjänster- och produkter med ingenjörs- och designföretaget ÅF.

VD HAR ORDET – CE-MÄRKNING OCH FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

När vår läkemedelsautomat Dosell kvalitetsstämplades med CE-märkning under det fjärde kvartalet så tog säljarbetet mot kommunerna ny fart. Gemensamt för alla kommuner vi träffar är att de tar felmedicinering och dess konsekvenser på stort allvar, vilket gör att vi känner oss ännu tryggare i att Dosell fyller en viktig funktion och är ett svar på några av vår tids välfärdsutmaningar. Genom att avlasta hemsjukvårdens redan hårt arbetande personal med ett lättanvänt och tryggt verktyg för medicinering kan mycket tid, resurser och onödiga läkemedelsbiverkningar motverkas. Flertalet kommuner har redan lagt beställningar på Dosell för att prova hur den fungerar i praktiken, och vi ser fram emot att fler beställningar inkommer i takt med att fler upptäcker systemets många fördelar.

Det pilotprojekt med Uppsala kommun som undertecknades under det fjärde kvartalet har påbörjats med en planerad administrationsutbildning, och de 20 brukare som ska delta i projektet har informerats om vad som ska utvärderas i testet. Under första kvartalet 2019 levereras sedan de första Dosell-systemen och därefter sker utbildning och test av Dosell i verklig vårdmiljö. Vi ser mycket fram emot utvärderingen efter avslutat test, där vi undersöker hur mycket andelen felmedicineringar minskar samt hur mycket tid som vård- och hemtjänstpersonal kan spara med Dosell-systemet.

Det fjärde kvartalet var också gynnsamt för vårt dotterbolag iZafe, som bytte namn från Sensec Personlig Säkerhet i december. Bolaget erbjuder digitaliserade larmtjänster – en produktkategori som hela tiden växer i takt med att upplevd otrygghet på arbetsplatser växer. iZafe har nyligen tecknat ramavtal för larmtjänster med såväl ÅF som Filmstaden, och kommer inom närmsta framtiden att fokusera sina säljinsatser främst på personlarm och Dosell-systemet. Vi är stolta över att kunna erbjuda en bred portfölj av digitala larmlösningar genom MediRätts Dosell och iZafes säkerhetsprodukter.

Genom vårt ramavtal om finansiering med European Select Growth Opportunities Fund, vilket sker genom utgivning av konvertibler och kostnadsfria teckningsoptioner till aktie-ägare för att undvika utspädning, håller vi egna kapitalet starkt under produktionsfasen och lanseringen av Dosell.

Om 2018 var ett år som till stor del präglades av produktutveckling så kommer vi under 2019 istället att kunna fokusera mer dedikerat på tillväxt och försäljning, där vår försäljningschef Klas Arvidson tillsammans med iZafes vd Anders Segerström och hans starka försäljningsteam är ledande i att driva utvecklingen framåt. 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2019-04-03 Årsredovisning 2018
2019-05-06 Delårsrapport Q1 2019

Rapporten i sin helhet bifogas och kan hittas på http://www.mediratt.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

2019-02-28

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post: www.mediratt.com

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.08.30 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2019-02-28.pdf
Mediratt Bokslutskommunike 2018.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

MediRätt AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2017.

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.mediratt.com.

Stockholm 2018-04-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Johan Merner, VD MediRätt

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 08.30 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Helåret 2016 i sammandrag – koncernen

 • Omsättning: — SEK (– SEK)
 • Resultat efter finansiella poster: -6 575 096SEK (-3 034 852 SEK)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,60 SEK (-0,30 SEK)
 • Antal utestående aktier: 10 672 028 (8 540 000)

Om verksamheten
I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Resultat under perioden oktober- december 2016
Under kvartalet nåddes en förlikning i tvisten om Medcheck patentet och 2,5 MSEK betalades till motparterna. Den överskjutande delen av det tidigare reserverade beloppet för rättegångskostnader kunde återföras, och innebar en engångspost som minskade förlusten i koncernen för kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden januari – december 2016

 •  Årsstämman den 24 februari beslutar följande förändringar i styrelsen: Anders Säfwenberg blir ny styrelseordförande efter Björn Rosengren. Han blir arbetande styrelseordförande med ett digert kontaktnät och kunskap i finansiering, prototyptillverkning och patentproblematik. MediRätts grundare Sten Röing, tillika den störste private aktieägaren återinträder i styrelsen för att projektleda utveckningen av Dosell. Den tidigare verkställande direktören, juristen Torgny Ander tar plats som ordinarie ledamot för att vägleda bolaget i juridiska spörsmål. Han har en lång erfarenhet i patentvärlden och en bred juridisk kunskap. Läkaren och entreprenören Mikael Stolt inträder i styrelsen. Han har en bred kunskap om vårdproblematik. Han har arbetat brett inom primärvården, har startat ett antal vårdcentraler och är arbetande styrelseordförande i och medgrundare till Bruka Äldrevård AB. Carl Johan Merner fortsätter som VD och avgår därför som ordinarie ledamot i styrelsen för att undvika jäv och följa koden för publika aktiebolag. VD svarar inför styrelsen och styrelsen inför ägarna.
 • European Patent Office (EPO) meddelar att MediRätt har fått europapatent på Dosell. Patentet publiceras den 6 april.
 • United States Patent and Trademark Office (USPTO) publicerar den 16 augusti Dosell- patentet (patentnummer 9414994).
 • Värdet i Dosells internationella patent bedöms till 310-396 MSEK. Beräkningarna avseende potentialen i dessa patent har beräknats utifrån företagsledningens nuvarande bedömning avseende möjlig försäljning i Europa och USA, samt bedömning avseende prisnivåer och kostnader och behov av investeringar. Potentialen i dessa patentet har sedan beräknats genom att de framtida kassaflödena diskonteras med en kalkylränta. Värderingen har genomförts av Grant Thornton.
 • Dosell-projektet fullfinansieras och går i slutproduktion. Styrelsen beslutar i månadsskiftet augusti/september att starta slututvecklingen av Dosell. Utvecklingen beräknas ta åtta månader och resultera i en serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. Parallellt med utvecklingsarbetet kommer samtal med potentiella distributörer och licenstagare att fortskrida för både den amerikanska och europeiska marknaden. Ambitionen är att ha Dosell på marknaden under hösten 2017.

  Utvecklingen leds av Svensk Konstruktionstjänst AB, en ingenjörsbyrå som grundades 1971 med inriktning mot mekanik, som efter drygt 3000 utvecklingsprojekt samlat kunskap och skapat egna unika verktyg, metoder och processer. De kan mekanik och är ett av landets ledande företag när det gäller utveckling, konstruktion och design inom mekanikområdet.
   

 • Styrelsen beslutar den 31 augusti att inleda ett listbyte från AktieTorget till First North, Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Listbytet sker inte tillsammans med någon kapitalanskaffning. "Bolaget går nu in i en tillväxts- och mognadsprocess där vi även kommer att uppmärksammas mer internationellt. Då är det ett naturligt steg i denna process att byta lista till Nasdaq First North", säger VD Carl Johan Merner i en kommentar.
 • På extra stämma 19 oktober godkänns styrelsens samtliga förslag: Beslut om emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslut om emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Optionerna har ett lösenpris om 15 SEK och löper till slutet av 2018. De kan löpande lösas in för att säkra bolagets likviditet.
 • Parterna i Medcheck-tvisten sammanträder den 9 november och enas om en förlikning. Förlikningsavtalet innebär i korthet att MediRätt AB återkallar sin EPO-ansökan för Medcheck, koncernen släpper patentet Medcheck för all framtid och betalar hälften av SLL:s och CGM:s advokatkostnader, totalt 2,5 MSEK.
 • Medicinappen MediKoll godkänns av Apple den 29 november. MediRätt har, som tidigare kommunicerats producerat en medicinapp, MediKoll. Det innebär att den nu ligger på App Store för försäljning. För att köpa och ladda ner den går man in på App Store via sin iPhone, iPad eller dator. MediKoll® är ett varumärkesskyddat namn.
 • Nasdaq Stockholm AB godkänner den 19 december bolagets ansökan om notering av sina B- aktier på Nasdaq First North ("First North"). Första dag för handel var den 22 december under beteckningen MEDR B och ISINkod SE0003656834. MediRätts bolagsbeskrivning publicerades samma dag på Bolagets hemsida www.mediratt.com.
 • MediKoll lanseras för Android den 23 december.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Utvecklingsarbetet för Dosell löper på enligt plan

VD har ordet
Året som gick innebar en islossning för MediRätt. Vi fick vårt efterlängtade europeiska Dosell-patent från EPO under våren följt av USA-patentet under sensommaren. Detta innebär att vi nu har ett internationellt patent på två viktiga kontinenter för Dosell. Det är ett stort erkännande av vår uppfinning och intresset och uppmärksamheten för Dosell och bolaget ökade stort. Med denna självkänsla i ryggen tog vi beslutet att igångsätta slututvecklingen av Dosell. Vår partner i arbetet blev Svensk Konstruktionstjänst i Täby utanför Stockholm, som vi under flera år samtalat med och lärt känna väl.

Det bestämdes att den nya Dosell skulle matas med så kallade dospåsar istället för lösa medicin- tabletter. Det var ett beslut som fick mycket positivt gensvar enär hela projektet blev mer konkret och hanterbart. Marknaden för dospåsar växer stadigt i Sverige men även i USA och vissa länder i Europa. Efter att ha kontrollerat att patentet även omfattade utmatning av dospåsar kunde vi kommunicera ut den nya Dosell under hösten. Gensvaret har resulterat i en rad utländska investeringspropåer och samtal förs med intresserade licenstagare och potentiella samarbetspartners både i Sverige och utomlands.

Utvecklingsarbetet går med rasande fart och vi får veckovisa uppdateringar. Prototypen förfinas, testas och möten hålls löpande där frågor till Doktor Göran Sjönell besvaras och problem löses. Det är ett mycket kunnigt och engagerat team som imponerar stort.

Det bestämdes under sensommaren att vi tydligt skulle kommunicera ut bolagets långsiktighet och det nya internationella intresset genom att byta lista till Nasdaq First North. Vi ville inför listningen göra rent bord, varför vi förlikades i Medcheck-tvisten med SLL och CGM. Det sved men det var en nödvändighet för att orka fokusera på att skapa produkter att saluföra och på så sätt skapa förutsättningar för goda kassaflöden och att på sikt även växa organiskt. Att ligga i tvist hämmar den positiva och kreativa förmågan.

Medcheck-patentet skrotades alltså i och med uppgörelsen men idén att kontrollera farliga läkemedelsbiverkningar överfördes i en app för konsumentmarknaden, MediKoll. Nu finns MediKoll att köpa i alla smartphones på marknaden, både Iphone och Android. Dock tar det tid och kraft att marknadsföra appen och sprida kunskapen om att farliga biverkningar kan reduceras med MediKoll.

Fler appar ligger på ritbordet, vilka vi återkommer till under kommande år.

Avslutningsvis vill jag tacka för ett spännande år och vi ser fram emot ett ännu mer spännande 2017.

Förslag till vinstutdelning
Ingen utdelning föreslås.

Redovisningsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av MediRätts revisor.

Årsstämma
MediRätts årsstämma kommer att hållas den 25 april på Lidingö Stadshus klockan 17.

Kommande finansiella rapporter
2017-03-14 Årsredovisning publiceras på bolagets hemsida
2017-05-09 Kvartalsredogörelse Q1
2017 2017-08-29 Halvårsrapport Q2
2017 2017-11-14 Kvartalsredogörelse Q3 2017

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB

Box 55691, SE-102 15 Stockholm

Engelbrektsplan 2, SE-114 34 Stockholm

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö i februari

Carl Johan Merner
VD

MediRätt AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2017-02-24.pdf
MediRatt Bokslutskommunike 2016.pdf

Omsättning: — SEK (– SEK)
Resultat efter finansiella poster:  -3 034 852 SEK (-3 609 007 SEK)
Resultat efter skatt per aktie:  -0,30 SEK (-0,47 SEK)
Antal utestående aktier:  8 540 278  (7 620 000)

Om verksamheten

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Väsentliga händelser under perioden

I slutet av september meddelade PRV att de skulle ogiltigförklara Medcheck-patentet, vilket kom som en blixt från klar himmel. Verkets agerande är ytterst ovanligt och har förvånat många bedömare. Lyckosamt meddelades en tid senare att det Europeiska patentverket, EPO har för avsikt att ge Dosell europapatent, vilket är en fjäder i hatten och en revansch. EPO handlägger ju även Medcheck-patentet och ett positivt besked därifrån kan ändra positionerna radikalt. Det är fler och fler som går direkt till EPO när de ska patentskydda framförallt mjukvara, vilket kommer att leda till att PRV spelar ut sin roll på sikt.

Under året skedde inlösen av teckningsoptioner och de faktiska skulderna minskade i bolaget med
nära 2 MSEK och soliditeten ökade till 70%. Den enda väsentliga skuld som idag finns är banklånet
på drygt 1,2 MSEK, vilket amorteras med 25 000 SEK varje månad.

Kortfattad status på bolagets tre ben:

Dosell: Diskussionerna med den större aktören och tilltänkte samarbetspartnern om att skapa ett erbjudande till seniorer där Dosell ingår fortgår. Nu handlar det om att utöka erbjudandet till flera beståndsdelar än bara en Dosell och skapa en produktkorg med det som en senior behöver för att leva tryggt i sitt hem.

Medcheck undertecknade ett LOI med Frisq AB.

Patentverket vill upphäva patentet men bolaget har överklagat beslutet och PBR, Patentbesvärsrätten kommer att pröva ärendet inom ett till två år. Medcheck är ju patentsökt över hela världen och vi tror på lika positiva besked som med Dosell inom ett år.

Patenttvisterna kommer att avgöras i mars 2016 då allt sammanläggs i ett mål i Tingsrätten. Rättegången beräknas ta fyra dagar.

VD har ordet

Året som gått har bjudit på både fram- och motgångar samt överraskningar. Förundrat kunde vi konstatera att PRV gjorde en helomvändning avseende Medcheck-patentet och ville ogiltigförklara det. Överklagan till PBR lämnades raskt in. Vi tror att PRV sakta men säkert kommer att spela ut sin roll gällande mjukvarupatent och många större aktörer går nu direkt till EPO och söker sina patent där. Under det kommande året kommer vi att få besked om Medcheck får ett Europapatent.

Vi har under året hållit löpande kommunikation med potentiella kunder, finansiärer och samarbetspartners gällande både Dosell och Medcheck.

Det känns mycket tillfredsställande att styrelsen och andra optionsinnehavare har gått in med ytterligare pengar i bolaget genom inlösen av optionerna TO3B för att trygga driften och återbetala dyra lån.

Under sommaren har ytterligare ett optionsprogram TO4B initierats som klubbades på en extra stämma i juli. 3 000 000 optioner har skapats med ett lösenpris på 5 SEK med en löptid på tre år, vilket vid full inlösen tillför bolaget 15 MSEK. De kan, som tidigare optioner löpande lösas in och på så sätt trygga bolagets ekonomi. De har erbjudits till styrelse och nyckelpersoner i bolaget enligt tidigare pressreleaser.

Under 2016 kommer de rättsliga processerna att avgöras, vilket känns väldigt bra. Vi kommer under 2016 få vårt efterlängtade europapatent på Dosell och förhoppningsvis även på Medcheck.

Ett stort tack till er alla, aktieägare, styrelse och övriga nyckelpersoner för era glada tillrop och idoga långsiktighet, vilket är det som krävs för att slutligen lyckas.

Förslag till vinstutdelning

Ingen utdelning föreslås.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av MediRätts revisor.

Årsstämma

MediRätts årsstämma kommer att hållas den 24 februari kl 16,00 på Nybrogatan 3.

Kommande finansiella rapporter
2016-02-10      Årsredovisning publiceras på Aktietorgets hemsida
2016-04-20      Kvartalsredogörelse Q1 2016
2016-08-24      Halvårsrapport Q2 2016
2016-11-16      Kvartalsredogörelse Q3 2016

Lidingö 4 februari 2016

Carl Johan Merner
VD

MediRätt AB (publ) Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm