Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor.

Information, anmälningssedel och villkor finns på bolagets webbplats www.izafe.se/investorrelations.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast torsdag den 28 maj 2020.

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) inleds idag den 14 maj och löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor. För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

 • En (1) teckningsoption TO6 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i iZafe Group.
 • Teckningskursen är 2,20 kronor per aktie av serie B (omräknad enligt “§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.” i villkoren för teckningsoptioner TO6 till följd av den riktade nyemission som styrelsen beslutade om den 25 mars 2019).
 • Totalt antal utestående teckningsoptioner TO6 är 1 088 969. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner TO6 kan iZafe Group tillföras 2 395 731,80 kronor före emissionskostnader.

Efterföljande tre teckningsperioder för teckningsoptioner TO6 löper enligt följande:

 • 14 – 28 november 2020
 • 14 – 28 maj 2021
 • 14 – 28 november 2021

Klicka här för att läsa fullständiga villkor för teckningsoptionerna.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO6
Direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO6 ska anmäla teckning genom att fylla i och skicka in gällande anmälningssedel för teckning av teckningsoptioner TO6 senast den 28 maj 2020 till Aktieinvest FK AB. Anmälan sker genom samtida betalning.

Anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets webbplats www.izafe.se/investorrelations och på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast torsdag den 28 maj 2020.

Förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO6 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 maj 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (iZafe IA B) och omvandlas till aktier av serie B så snart emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man erbjuder äldreboenden, vårdenheter och patienter med hemtjänst läkemedelsroboten Dosell till kraftigt subventionerade priser, för att bidra till att reducera risken att äldre smittas av viruset.

Spridningen av Covid-19 är särskilt allvarlig för våra äldre och mest sårbara. Efter folkhälsomyndighetens strikta restriktioner att undvika social kontakt med andra människor är det av högsta prioritet att implementera lösningar som läkemedelsroboten Dosell inom äldrevården. Genom att använda Dosell levereras medicinerna i rätt dos och i rätt tid, vilket gör att fysiska medicinöverlämningar kan ersättas av att patienten själv sköter sin medicinering. Dosell påminner brukaren och larmar vårdpersonal eller anhöriga via en tillhörande mobilapp om den aktuella dosen inte tas på utsatt tid. Dosell är anpassad för att kunna leverera läkemedel för en 14-dagars period.

För att bidra till att skydda de äldre mot coronavirusets spridning erbjuder iZafe läkemedelsroboten Dosell till kraftigt subventionerade priser. Erbjudandet riktar sig till gruppboenden, vårdenheter och till personer med hemtjänst, och omfattar inledningsvis upp till 300 brukare som får sina mediciner i dospåsar, till exempel genom Apotekets tjänst DosPac. Paketeringen kommer att göras så enkel som möjligt för att alla ska komma igång snabbt.

”Corona slår framförallt mot äldre och multisjuka. Dagligen görs intervjuer med människor i denna åldersgrupp, som är rädda att bli smittade. Vår läkemedelsrobot Dosell kan bidra till enorm samhällsnytta och vi vill göra allt vi kan för att mildra Coronavirusets framfart i Sverige. Vi på iZafe ser detta som en del av vårt samhällsansvar; att hjälpa till på det sätt vi kan vid krissituationer. Det gör Dosell ännu mer aktuell, som ett system som skyddar dessa utsatta grupper. Vikten av att stanna hemma ökar markant och man bör träffa så få olika människor som möjligt.” säger Anders Segerström, VD iZafe.

Sjukvården är mycket ansträngd och vid ytterligare smittspridning och fler insjuknande kommer belastningen på akutvården öka dramatiskt. Felmedicinering är samtidigt den näst vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar, vilket iZafe engagerar sig för att förhindra. Dosell levererar rätt läkemedel vid rätt tillfälle, i rätt mängd och utan risk för felkombinationer. Skulle patienten glömma eller av annan anledning inte ta sin medicin larmas personalen som då kan titta till patienten eller den boende för att säkerställa att medicinen tas som förskrivet.

Maila för att ta del av erbjudandet.

Se video på hur Dosell fungerar.

Läs mer om Dosell på iZafes hemsida.

Andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) inleds idag och löper till och med torsdag den 28 november 2019. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor.

För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

 • En (1) Teckningsoption TO6 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i iZafe Group.
 • Andra teckningsperioden för samtidigt utnyttjande av färre än 53 192 Teckningsoptioner TO6 löper från 14 november – 28 november 2019.
 • Teckningskursen är 2,20 kronor per aktie av serie B (omräknad från 4,67 koronor enligt “§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.” i villkoren för Teckningsoptioner TO6 till följd av den riktade nyemission som styrelsen beslutade om den 25 mars 2019).
 • Totalt antal utestående Teckningsoptioner TO6 är 1 146 836. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående Teckningsoptioner TO6 kan iZafe Group tillföras 2 523 39,20 kronor före emissionskostnader.

Efterföljande fyra teckningsperioder för Teckningsoptioner TO6 löper enligt följande:

 • 14 – 28 maj 2020
 • 14 – 28 november 2020
 • 14 – 28 maj 2021
 • 14 – 28 november 2021

Klicka här för att läsa fullständiga villkor för teckningsoptionerna.

Utnyttjande av Teckningsoptioner TO6

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av Teckningsoptioner TO6 ska anmäla teckning genom att fylla i och skicka in gällande anmälningssedel för teckning av Teckningsoptioner TO6 senast den 28 november 2019 till Aktieinvest FK AB. Anmälan sker genom samtida betalning.

Anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets webbplats: www.izafe.se och på Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 november 2019.

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av Teckningsoptioner TO6 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 november 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (iZafe IA B) och omvandlas till aktier av serie B så snart emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm