Andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 inleds idag

Andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) inleds idag och löper till och med torsdag den 28 november 2019. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor.

För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

  • En (1) Teckningsoption TO6 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i iZafe Group.
  • Andra teckningsperioden för samtidigt utnyttjande av färre än 53 192 Teckningsoptioner TO6 löper från 14 november – 28 november 2019.
  • Teckningskursen är 2,20 kronor per aktie av serie B (omräknad från 4,67 koronor enligt “§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.” i villkoren för Teckningsoptioner TO6 till följd av den riktade nyemission som styrelsen beslutade om den 25 mars 2019).
  • Totalt antal utestående Teckningsoptioner TO6 är 1 146 836. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående Teckningsoptioner TO6 kan iZafe Group tillföras 2 523 39,20 kronor före emissionskostnader.

Efterföljande fyra teckningsperioder för Teckningsoptioner TO6 löper enligt följande:

  • 14 – 28 maj 2020
  • 14 – 28 november 2020
  • 14 – 28 maj 2021
  • 14 – 28 november 2021

Klicka här för att läsa fullständiga villkor för teckningsoptionerna.

Utnyttjande av Teckningsoptioner TO6

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av Teckningsoptioner TO6 ska anmäla teckning genom att fylla i och skicka in gällande anmälningssedel för teckning av Teckningsoptioner TO6 senast den 28 november 2019 till Aktieinvest FK AB. Anmälan sker genom samtida betalning.

Anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets webbplats: www.izafe.se och på Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 november 2019.

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av Teckningsoptioner TO6 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 november 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (iZafe IA B) och omvandlas till aktier av serie B så snart emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm