Teckningsoptioner av serie TO13B nyttjades till cirka 81,7 procent och iZafe Group tillförs cirka 19,4 MSEK

iZafe Group AB (”iZafe Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B, vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 96 805 841 teckningsoptioner av serie TO13B, motsvarande cirka 81,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO13B, för teckning av 96 805 841 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B tillförs iZafe Group cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader.

”Jag vill börja med att tacka våra aktieägare för deras stora stöd för iZafe Group, något som är tydligt i och med utfallet för teckningsoptionsprogrammet. Bolaget står inför ett genombrott kommersiellt med ett tydligt internationellt intresse av Dosell som nu kommer säljas i stora volymer, något vi har arbetat för mycket länge. Parallellt har vi kraftigt reducerat våra utvecklingskostnader och med likviden från teckningsoptionsprogrammet är vår bedömning att Bolagets likviditetsbehov är tillfredsställt fram till kassaflödespositivitet. Jag ser väldigt positivt på 2023 och den position vi nu är i. Jag vill tacka all personal, er aktieägare och våra partners som gjort det möjligt.” – Anders Segerström, vd iZafe Group

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO13B pågick under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO13B fastställdes till 0,20 SEK.

Totalt nyttjades 96 805 841 teckningsoptioner av serie TO13B för teckning av 96 805 841 B-aktier, innebärandes att cirka 81,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO13B nyttjades för teckning av B-aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO13B ökar antalet aktier i iZafe Group med 96 805 841 B-aktier, från 153 780 330 aktier (600 000 A-aktier och 153 180 330 B-aktier) till totalt 250 586 171 aktier. Aktiekapitalet ökar med 19 361 168,20 SEK, från 30 756 066,00 SEK till 50 117 234,20 SEK.
För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO13B uppgår utspädningen till cirka 38,6 procent av antalet aktier och cirka 37,8 procent av antalet röster i Bolaget.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm