Teckningsoptioner av serie TO10B nyttjades till cirka 34,1 procent och iZafe Group AB tillförs cirka 3,14 MSEK

iZafe Group AB (publ.) (”iZafe” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B, vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 12 072 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO10B, för teckning av 12 072 688 B-aktier till en teckningskurs om 0,26 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B tillförs iZafe cirka 3,14 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO10B pågick under perioden från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO10B fastställdes till 0,26 SEK.

Totalt nyttjades 12 072 688 teckningsoptioner av serie TO10B för teckning av 12 072 688 B-aktier, innebärandes att cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO10B nyttjades för teckning av B-aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO10B ökar antalet aktier i iZafe med 12 072 688
B-aktier, från 70 874 308 aktier (600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier) till totalt 82 946 996 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 414 537,60 SEK, från 14 174 861,60 SEK till 16 589 399,20 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO10B uppgår utspädningen till cirka 14,6 procent av antalet aktier och cirka 13,7 procent av antalet röster i Bolaget.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm