Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO10B i iZafe Group AB har fastställts till 0,26 SEK per B-aktie och nyttjandeperioden inleds imorgon den 27 september 2022

iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO10B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,26 per B-aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO10B pågår från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO10B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte högre än 2,25 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,37 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,26 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO10B pågår från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO10B finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.izafegroup.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO10B:

Nyttjandeperiod: 27 september 2022 – 11 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,26 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: 35 435 674 teckningsoptioner av serie TO10B. Vid fullt nyttjande emitteras
35 435 674 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 9,2 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO10B: 7 oktober 2022.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 7 087 134,80 SEK, från 14 174 861,60 SEK, till 21 261 996,40 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 35 435 674 B-aktier, totalt ökar antalet aktier från 70 874 308 aktier till 106 309 982 aktier (600 000 A-aktier och 105 709 982 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 33,33 procent av antalet aktier och 31,72 procent av rösterna i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO10B som inte nyttjas senast den 11 oktober 2022, alternativt avyttras senast den 7 oktober 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 oktober 2022.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm