Kallelse till extra bolagsstämma i iZafe Group AB

Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 oktober 2022 kl. 11.00 i iZafes lokaler på Södra Fiskartorpsvägen 20, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 september 2022, och
 • dels senast den 29 september 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuella biträden (högst två) till Bolaget.

Anmälan kan ske skriftligen per post till iZafe Group AB, Södra Fiskartorpsvägen 20, 114 33 Stockholm, (vänligen märk kuvertet ”Extra bolagsstämma 5 oktober 2022”) eller per e-post till . I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefon-nummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 27 september 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 29 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken

Ombud m.m
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (www.izafe.se) senast två veckor innan stämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av antal ledamöter och av styrelseledamöter
 8. Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda
 9. Valberedningens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelsens ledamöter
 10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
 11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av antal ledamöter och av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår antalet ledamöter ska vara 3 och att Björn Rosengren väljs till ordinarie ledamot av styrelsen samt till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bert-Olof Åhrström och Caroline Wiken har begärt att få lämna sitt uppdrag i förtid i samband med att den extra bolagsstämman hålls.

Björn Rosengren
Björn Rosengren har en bred kompetens och lång erfarenhet från både näringslivet och det offentliga, bland annat som näringsminister, landshövding och rådgivare åt Kinneviksfären. Idag arbetar han främst som styrelseproffs i både noterade och onoterade bolag. Några av bolagen där han är styrelseordförande är Fastator, noterat på Mid Cap, Studentbostäder i Norden på First North samt Norsk-Svenska Handelskammaren.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda (”LTIP TO11”). Förslaget är uppdelat i följande delar.

 1. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 2. Övriga frågor med anledning av LTIP TO11

A.1 Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 340 000 kronor.

1. För beslutet enligt punkten ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till vissa anställda i Bolaget (”Anställda”) enligt punkten 2 nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Anställda ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna ha ett adekvat och marknadsmässigt ersättningspaket till Anställda.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2025–30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregår denna extra bolagsstämma.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie TO11.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie TO11 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av Anställda:

Kategori Antal Anställda Antal teckningsoptioner per Anställda Totalt antal teckningsoptioner per kategori
VD Högst 1 600 000 600 000
Ledande befattningshavare Högst 3 300 000 900 000
Övriga anställda Högst 2 100 000 200 000

Initialt erbjuds varje Anställda att förvärva teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av ovanstående tabell. Teckningsoptioner som kvarstår kan tilldelas andra Anställda pro rata mellan kategorierna baserat på varje kategoris maximala antal per Anställda i förhållande till det totala antalet teckningsoptioner. Sådan tilldelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med femtio (50) procent.

2.3 Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av det oberoende värderingsinstitutet Grant Thornton. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas på marknadsmässiga villkor.

Värdet av serie TO11 har preliminärt beräknats till 0,152 kronor per teckningsoption baserat på ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,41 kronor, en teckningskurs om 0,79 kronor per aktie motsvarande 200% av Bolagets genomsnittliga volymvägda kurs på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 2 september 2022 – 15 september 2022, en löptid om ca 3,2 år, en riskfri ränta om 2,3 procent samt en volatilitet om 77 procent.

Den preliminära beräkningen ovan förutsätter att inga utdelningar betalas ut till aktieägarna under teckningsoptionernas löptid. Sådana utdelningar kompenseras fullt ut genom omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för serie TO11.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Anställdas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.4 Överlåtelse till Anställda förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till Anställda förutsätter därutöver att Anställda ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.5 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 4 november 2022. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

2.6 Betalning för de förvärvade teckningsoptionerna ska ske inom två dagar efter anmälan om förvärv. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för betalning.

2.7 En förutsättning för att förvärva teckningsoptionerna är att Anställda undertecknat ett särskilt innehavaravtal med Bolaget. Innehavaravtalet innebär bland annat att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Anställda. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.8 Det föreslås att utbetalning av en engångsbonus ska ske till de Anställda som väljer att förvärva teckningsoptioner. Avsikten är att engångsbonusen, netto efter skatt, ungefärligen ska motsvara sextio (60) procent av förvärvspriset (premien) för teckningsoptionerna.

2.9 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Anställda eller som återköpts från Anställda, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP TO11

1.1 Kostnader för Bolaget och påverkan på viktiga nyckeltal m.m.
Teckningsoptionerna kommer att överlåtas på marknadsmässiga villkor, men kommer att delvis subventioneras med en engångsbonus. Sammantaget kan detta medföra maximala kostnader om cirka 155 000 kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 49 000 kronor. LTIP TO11 kommer därutöver medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. Mot bakgrund av de begränsade kostnaderna bedöms LTIP TO11 effekt på nyckeltalet resultat per aktie vara marginell.

1.2 Utspädning
Vi fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i LTIP TO11 ökar antalet aktier i Bolaget med 1 700 000 motsvarande cirka 2,34 procent av det totala antalet utestående aktier Bolaget per dagen för kallelsen. Om samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 6,09 procent, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Det oberoende värderingsinstitutet Grant Thornton gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Bolagets har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

1.5 Bemyndiganden för styrelsen
Bolagsstämman uppdrar styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom Anställda ska kunna bli långsiktig delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna ha ett adekvat och marknadsmässigt ersättningspaket till Anställda.

1.7 Beredning av ärendet
Principerna för LTIP TO11 har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren annat än arbete som skett på instruktion från styrelsen.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP TO11 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 9 – Valberedningens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelsens ledamöter (”LTIP TO12”). Förslaget är uppdelat i följande delar.

 1. Beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 2. Övriga frågor med anledning av LTIP TO12

A.1 Emission av teckningsoptioner

Valberedningen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 2 900 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 580 000 kronor.

1. För beslutet enligt punkten ovan ska i övrigt följande villkor gälla

1.1 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelsens ledamöter (”Deltagarna”) enligt punkten 2 nedan.

Överteckning kan inte ske.

1.2 Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna ha ett adekvat och marknadsmässigt ersättningspaket till Deltagarna.

1.3 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

1.4 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet.

1.5 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.

1.6 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2025–30 november 2025.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregår denna extra bolagsstämma.

1.8 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

1.9 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie TO12.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1 Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner av serie TO12 på följande villkor.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av Deltagare:

Kategori Antal Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare Totalt antal teckningsoptioner per kategori
Styrelsens ordförande Högst 1 900 000 900 000
Övriga styrelseledamöter Högst 4 500 000 2 000 000

Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av ovanstående tabell. Teckningsoptioner som kvarstår kan tilldelas andra Deltagare pro rata mellan kategorierna baserat på varje kategoris maximala antal per Deltagare i förhållande till det totala antalet teckningsoptioner. Sådan tilldelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med femtio (50) procent.

2.3 Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av det oberoende värderingsinstitutet Grant Thornton. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas på marknadsmässiga villkor.

Värdet av serie TO12 har preliminärt beräknats till 0,152 kronor per teckningsoption baserat på ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,41 kronor, en teckningskurs om 0,79 kronor per aktie motsvarande 200% av Bolagets genomsnittliga volymvägda kurs på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 2 september 2022 – 15 september 2022, en löptid om ca 3,2 år, en riskfri ränta om 2,3 procent samt en volatilitet om 77 procent.

Den preliminära beräkningen ovan förutsätter att inga utdelningar betalas ut till aktieägarna under teckningsoptionernas löptid. Sådana utdelningar kompenseras fullt ut genom omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för serie TO12.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

2.4 Överlåtelse till Deltagarna förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt valberedningens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till Deltagarna förutsätter därutöver att Deltagarna ingår avtal om bl.a. förköp med Bolaget.

2.5 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 4 november 2022.

2.6 Betalning för de förvärvade teckningsoptionerna ska ske inom två dagar efter anmälan om förvärv.

2.7 En förutsättning för att förvärva teckningsoptionerna är att Deltagaren undertecknat ett särskilt innehavaravtal med Bolaget. Innehavaravtalet innebär bland annat att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.8 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagarna eller som återköpts från Deltagarna, får makuleras av Bolaget efter beslut av valberedningen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Övriga frågor med anledning av LTIP TO12

1.1 Kostnader för Bolaget och påverkan på viktiga nyckeltal m.m.
Med anledning av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms inte överlåtelsen av teckningsoptionerna TO12 medföra några skattemässiga kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller motsvarande, eller någon påverkan på nyckeltal. LTIP TO12 kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1.2 Utspädning
Vi fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i LTIP TO12 ökar antalet aktier i Bolaget med 2 900 000, motsvarande cirka 3,93 procent av det totala antalet utestående aktier Bolaget per dagen för kallelsen. Om samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 6,09 procent, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner etc.

1.3 Beräkning av marknadsvärdet
Det oberoende värderingsinstitutet Grant Thornton gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

1.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Bolagets har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

1.5 Bemyndiganden för valberedningen
Bolagsstämman uppdrar år valberedningen för Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan. Därutöver ska valberedningen, eller en person utsedd av valberedningen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

1.6 Bakgrund och motiv
Valberedningen vill införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna ska kunna bli långsiktig delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna ha ett adekvat och marknadsmässigt ersättningspaket till Deltagarna.

1.7 Beredning av ärendet
Principerna för LTIP TO12 har arbetats fram av Bolagets valberedning. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Valberedningen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen anställd och ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren annat än arbete som skett på instruktion från valberedningen.

1.8 Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP TO12 enligt ovan erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafe.se), senast samma dag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 70 874 308, varav 600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 76 274 308 röster där varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

__________________________
Stockholm i september 2022
iZafe Group AB
Styrelsen

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm