Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma 27 maj 2015

Förslag till beslut under punkten 1: Val av ordförande
Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut under punkten 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Förslag till beslut under punkten 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Förslag till beslut under punkten 9: Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår följande:

  • att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant:
  • omval av Björn Rosengren, Carl Johan Merner, Johan Grevelius, Bengt Linden, Göran Sjönell, Calle Sjönell och Anders Säfwenberg som ordinarie styrelseledamöter;
  • omval av Barbro Maria Ståhle Sjönell som styrelsesuppleant;
  • omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande; och
  • omval av Håkan Uddström som bolagets revisor.

Förslag till beslut under punkten 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst så många aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordnings gränser avseende antal aktier och aktiekapital. Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i maj 2015
MediRätt AB (publ)
STYRELSEN

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm