Kommuniké från årsstämma 27 maj 2015

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan:

Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Inga arvoden för styrelsen och ersättning till revisorer på löpande räkning beslutades.

Beslut fattades om omval av sittande styrelseledamöter Björn Rosengren, Göran Sjönell, Anders Säfwenberg, Calle Sjönell, Johan Grevelius, Bengt Linden, Carl Johan Merner samt styrelsesuppleant Barbro Ståhle Sjönell.

Beslutades om omval av revisor Håkan Uddström.

Beslut fattades om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler.

Alla beslut som stämman fattade var enhälliga och i linje med förslagen i dagordningen.

Stockholm 2015-05-28

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm