Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO10B i iZafe Group AB är idag, den 7 oktober 2022

Idag, den 7 oktober 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO10B i iZafe Group AB (”iZafe” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO10B pågår till och med den 11 oktober 2022. Varje teckningsoption av serie TO10B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i iZafe. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO10B är 0,26 SEK per B-aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO10B nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 11 oktober 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 7 oktober 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 oktober 2022. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.izafegroup.com

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO10B:

Nyttjandeperiod: 27 september 2022 – 11 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,26 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: 35 435 674 teckningsoptioner av serie TO10B. Vid fullt nyttjande emitteras
35 435 674 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 9,2 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO10B: 7 oktober 2022.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 7 087 134,80 SEK, från 14 174 861,60 SEK, till 21 261 996,40 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 35 435 674 B-aktier, totalt ökar antalet aktier från 70 874 308 aktier till 106 309 982 aktier (600 000 A-aktier och 105 709 982 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 33,33 procent av antalet aktier och 31,72 procent av rösterna i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO10B som inte nyttjas senast den 11 oktober 2022, alternativt avyttras senast den 7 oktober 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 oktober 2022.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO10B.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm