Kommuniké från extra bolagsstämma i iZafe Group AB

Extra bolagsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum idag den 5 oktober 2022. Extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, bland annat följande:

Val av antal ledamöter och av styrelseledamöter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleanter.

Det beslutades om nyval av Bosse Johansson, Magnus Engman och Björn Rosengren till ordinarie ledamöter av styrelsen. Beslutades att utse Björn Rosengren till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda
Stämman beslutade att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till anställda enligt styrelsens förslag, innebärande emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner av serie TO11. Varje teckningsoption ger rätt att under nyttjandeperioden teckna en B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kronor.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2025–30 november 2025. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämning av vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till styrelsens ledamöter
Stämman beslutade att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till styrelsens ledamöter enligt valberedningens förslag, innebärande emission av högst 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO12. Varje teckningsoption ger rätt att under nyttjandeperioden teckna en B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kronor.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2025–30 november 2025. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämning av vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm