Pilotprojekt med TioHundra AB slutfört med lovande framtida potential

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att man slutfört pilotprojekt med vårdbolaget TioHundra AB. Piloten har fortlöpt i två månader inom TioHundras verksamhet och omsorgstjänster. Resultatet av pilotprojektet ska identifiera områden där välfärdsteknik kan bidra till en effektivare och säkrare verksamhet hos TioHundra i Norrtälje kommun.

Syftet med pilotstudien var följande:

  • Att utifrån en trygg tillvaro för brukare kunna erbjuda ett självständigt liv hemma med minskad risk för felmedicinering och för anhöriga ökad trygghet med stöd av fjärrbevakning.
  • Att avlasta personal inom verksamheten eftersom införande av läkemedelsrobot ska spara både tid och resurser.
  • Att se till samordning av funktioner med bolagets läkemedelssignering för att undvika dubbelregistrering/arbete.

Utifrån ovan tre mål arbetade både iZafe Group och TioHundra för att implementera Dosell i den dagliga verksamheten. De tre målen för piloten uppfylldes inte fullständigt under pilotens löptid, däremot så var det tydligt för båda parter att dem skulle uppnåtts över tid då den pågående coronapandemin har utsatt verksamheten för enorm press på det dagliga arbetsflödet samt på administrationen.

Uppskattningen är att man över tid kunnat uppnå dessa mål.”- Slutrapport Dosell

I sin helhet har läkemedelsroboten Dosell bedömts som en bra lösning för att avlasta dagligverksamheten inom TioHundra AB där man kunnat nyttja arbetstiden mer effektivt då medicinering som arbetsmoment kunnat helt elimineras under patientbesök.

”Samarbetet med iZafe Group har fungerat bra utifrån våra förutsättningar under rådande omständigheter. Pilotstudien har gett oss goda erfarenheter för vårt fortsatta arbete med verksamhetsutveckling och mer specifikt införande av välfärdsteknik.” säger Laila Lindroth, administrativ chef TioHundra.

iZafe Group har även kunnat motta input för framtida utveckling av Dosell som nu används i det löpande forsknings- och utvecklingsarbetet.

”Detta är ett exempel på hur Corona-pandemin påverkar inte bara oss utan många andra som levererar välfärdsteknik. Intresset är större än någonsin men kunderna hinner inte prioritera ny teknik och nya lösningar. Det positiva är att vi, även om beslut och leveranser skjuts upp, bygger upp ett kraftigt ökande intresse som vi ser fram emot att leverera mot när samhället och vården återgår till ett någorlunda normalt läge. Med en snabbt ökande grad av vaccineringar i riskgrupperna och bland äldre ser vi framför oss att detta sker i närtid. Vi ser mycket positivt på att vi fokuserat på att bygga starka relationer med partners och kunder samt utvecklat Dosell under denna tid.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

Om TioHundra
Tiohundra som organisation är unik i Sverige genom att äga hela spannet av vårdtjänster inom sjukvård och omsorg. Tiohundras innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Norrtäljemodellen är uppmärksammad både regionalt och internationellt och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild för övriga kommuner, landsting och regioner.

Om pilotprojeket
TioHundras syfte med pilotprojektet var att möjliggöra egenvård av läkemedelshanteringen och på så sätt öka självständigheten hos patient/brukare. Digitala hjälpmedel som läkemedelsrobotar inryms under välfärdsteknik som en viktig stödfunktion för att på ett tryggt sätt säkerställa läkemedelshanteringen, vilket idag hanteras fysiskt. Vårdpersonalen i Norrtälje behöver varje dag förflytta sig långa avstånd och många patienter behöver flera besök per dag, för medicinöverlämning och andra mindre hjälpinsatser. Med digitala hjälpmedel hoppas TioHundra kunna effektivisera verksamheten genom att minska antalet besök och istället förbättra kvaliteten i besöken.

Om läkemedelsroboten Dosell
Dosell är en läkemedelsrobot som hanterar dospåsar. Dosrullen installeras i roboten och programmeras av personal. Läkemedlen administreras därefter ut i roboten på angivna tidpunkter på dospåsen. Dospåsen klipps i samband med administrationen upp och patienten tar sedan sin medicin självständigt. En påminnelsefunktion underlättar för patienten att komma ihåg att ta sin läkemedelsdos. I de fall patienten trots påminnelsen inte tar sin dospåse skickas ett larm ut via en applikation till personal som då kan göra ett hembesök för att säkerställa läkemedelsdistributionen.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm