MediRätts kvartalsrapport, april – juni 2018

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
– KONCERNEN

OMSÄTTNING:
0 TSEK (1 TSEK)
RESULTAT EFTER SKATT:
-4 108 TSEK (-807 TSEK)
RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,3 SEK (-0,1 SEK)
ANTAL AKTIER PER 30 JUNI:
12 567 028 (11 692 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • MediRätt genomför strategiskt förvärv av Sensec Personlig Säkerhet AB.
 • Medirätt inleder ett samarbete om oberoende analysrapporter med Erik Penser Bank för att sprida kunskapen om MediRätts verksamhet bland investerare och andra intressenter på kapitalmarknaden.
 • MediRätt ingår nytt samarbete med radarsensorbolaget Raytelligence, ett bolag som utvecklat en radarsensor för hem- och sjukvårdsmiljö som bland annat kan mäta vitalparametrar och kroppsposition. Samarbetet gäller förutom integration av Raytelligences radar i molntjänsten för Dosell även försäljning och eftermarknad av bolagets produkter.
 • Dosell deltar i ny finansieringsrunda med Horizon2020, EU:s största forsknings- och innovationsprogram som hjälper lovande företags- och produktsatsningar till marknaden.
 • MediRätt väljer bolaget Intertek som oberoende leverantör för konstruktionsgranskning och elsäkerhetstestning av Dosell, som ska säkerställa att den uppfyller kraven för medicintek- niska produkter. Detta är ett krav för CE-märkning av Dosell.
 • MediRätt tecknar avtal med Ängelholms kommun avseende möjligheten att sälja Dosell. Avtalet innebär att Ängelholm kommer att delta i en workshop som undersöker lämpligheten för Dosell i kommunen. Resultatet ska utgöra underlag för fortsatt utvärdering av Dosell i ett pilotprojekt, med målet att nå ett avtal om inköp till kommunen.

ANDRA KVARTALET APR – JUN

 • Medirätt anlitar extern samarbetspartner inför försäljningssatsning i Region Skåne.
 • MediRätt når ny milstolpe – kontrakterar tillverkare för storskalig produktion av Dosell.
 • MediRätt och European Select Growth Opportunities Fund tecknar avtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Kapitaltillskottet kommer att användas till utveckling och lansering av den digitala läkemedelsautomaten Dosell.
 • MediRätt når ny milstolpe i utvecklingen av Dosell – fastställer formsprutningsverktyg för produktion av plastkomponenter.
 • MediRätts styrelse beslutar om emission av konvertibler. MediRätt och European Select Growth Opportunities Fund träffar ett tilläggsavtal som reglerar den första tranchen av finansiering, vilken kommer att genomföras genom utgivande av konvertibler med ett totalt belopp om 2,5 miljoner, motsvarande hälften av den initiala tranchen om 5 miljoner kronor.
 • MediRätt avser att delta i upphandling av digitala dosdispenserare för 22 kommuner i Norge, som påbörjas i augusti.
 • Dosell har tagits emot positivt i den roadshow till svenska kommuner som MediRätt just nu genomför. Av de 23 kommuner som besökts i MediRätts roadshow har mer än en femtedel indikerat intresse för ett pilottest av läkemedelsautomaten.

VD HAR ORDET – VI KOMMER ATT SE ETT HELT NYTT LANDSKAP FRAMÖVER

Sommarens hetta har inte gått någon obemärkt förbi, men mellan glass och bad är det lätt att glömma bort de som faktiskt löper stor risk att fara illa vid extrema temperaturer – våra äldre. Tänk vilken oro vi skulle bespara anhöriga och vårdpersonal om vi i dessa situationer kunde hålla koll på temperaturen i hemmet eller se till att patienten får i sig tillräckligt med vätska och näring. Det är vår målsättning med Dosell – att den tillsammans med digitala sensorer och applikationer ska kunna förhindra att äldre och personer som vårdas hemma far illa.

Det andra kvartalet har inneburit en upprustning inför höstens stora lansering. Vi har växlat upp med nytt kapital och genomfört den första emissionen av konvertibler, som en del av finansieringsavtalet med European Select Growth Opportunities Fund. Det handlar om konvertibler om nominellt 2,5 miljoner kronor av totalt 5 miljoner kronor i den initiala tranchen.

Parallellt har det skett ett intensivt arbete med att skapa nya samarbeten och förvärv. I juli genomfördes ett strategiskt förvärv av vår tidigare samarbetspartner Sensec Personlig Säkerhet. Som ägare får MediRätt, utöver ett starkt kassaflöde, tillgång till Sensecs kompetenta säljkår och ett väl beprövat CRM-system som kommer väl till hands för kommande försäljning och abonnemangstjänster för Dosell.

Efter perioden inleddes ett nytt spännande samarbete med radarsensorbolaget Raytelligence. Från dag ett har vi arbetat efter målsättningen att Dosell ska fungera som en enhetlig hälsoterminal i hemmet genom att kopplas ihop med andra digitala applikationer. Samarbetet med Raytelligence är ett första steg, där vi hoppas att Dosell tillsammans med Raytelligences sensorteknik och smarta e- hälsotjänster ska vara det enda som behövs i framtidens uppkopplade hemvård.

Tack vare satsningarna under kvartalet har vi nu säljkår, kapital och produktion på plats och jobbar på högvarv med de sista detaljerna inför lansering. Flera kommuner har visat intresse för pilottester och så snart CE-märkningen är färdigställd kan vi rulla ut de första Dosellautomaterna på marknaden. Vi har också en e-handelslösning är på gång som kommer att göra det möjligt för privatpersoner att själva köpa in Dosell till sina anhöriga. Vi står trygga i vår plan att lansera Dosell brett i slutet av 2018. Strax före sommarsemestrarna beslutade regeringen att avsätta 350 miljoner kronor till välfärdsteknik för stöd inom äldre-och funktionshinderomsorgen. Det är en signal som tydligt visar på det behov som vi alltid har pekat på. När vi nu inleder Q3 banar vi vägen för framtidens välfärdsteknik där vi kommer att se ett helt nytt landskap framöver. Du som aktieägare har en mycket spännande period framför dig!

Carl Johan Merner, VD MediRätt

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
2018-10-24 Delårsrapport Q3, 2018

Rapporten i sin helhet bifogas. 

Lidingö den 29 augusti 2018 

MediRätt AB (publ)

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-08-29.pdf
MediRatt Delarsrapport 2018-08-29.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm