MediRätts delårsrapport Q1, januari – mars 2018

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
–  KONCERNEN

OMSÄTTNING:
3 342 TSEK (0 TSEK)

RESULTAT EFTER SKATT
-5 110 TSEK (-2 737 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,3 SEK (-0,2 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 MARS:
16 108 600 (12 657 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • MediRätts dotterbolag iZafe tecknar ett ramavtal med Fastighetsbyrån. iZafe ska inom ramen för avtalet erbjuda personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.
 • MediRätts nuvarande styrelseordförande Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med ytterligare 20 000 aktier.
 • Styrelse och anställda i MediRätt-koncernen har fått erbjudande om att köpa aktier direkt av European Select Growth Opportunities Fund, ESGO.
 • Vid bolagsstämman den 10 april beslutas att MediRätt kommer att byta namn till iZafe Group. Namnbytet är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av koncernen, då försäljning av både läkemedelsautomaten Dosell och larmlösningar sker genom dotterbolaget iZafe.
 • Anders Segerström blir ny VD för MediRättkoncernen (under namnändring till iZafe Group).
 • MediRätt (inom kort iZafe Group) förstärker ledningsgruppen med Göran Hermanson som den 11 april ansluter i rollen som Chief Operating Officer. Göran Hermanson har en bakgrund från Verisure och Securitas Direct, som han var med och byggde upp och tog från 800 till 2 miljoner kunder världen över. 
 • MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).
 • Svenska Patent- och Registreringsverket PRV har lämnat positiva granskningsbesked för en patentansökning som MediRätt lämnat in avseende styrsystemet för Dosell.
 • MediRätt kontrakterar KPMG för att kartlägga de krav som MediRätt behöver uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First North Premier till börsens huvudlista.

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS

 • MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr.
 • MediRätts dotterbolag iZafe AB tecknar avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med 118 000 aktier.                                                                              
 • MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB.
 • I samband med leveransen av de första Dosellapparaterna lanseras den tillhörande mobilapplikationen till Dosell på Appstore och Google Play. Genom appen kan användningen övervakas av vårdgivare, och på sikt även av anhöriga.
 • MediRätt tillsätter Tobias Johansson som ny försäljningschef och vice VD i koncernen. Han efterträder Klas Arvidsson vars konsultavtal löpte ut i slutet av februari.
 • MediRätts dottebolag iZafe tecknar nytt avtal och blir leverantör av personlarmstjänster till Lassila & Tikanoja Sverige (L&T).
 • Anders Segerström, Vd för MediRätts dotterbolag iZafe tar över som ny VD och koncernchef den 10e april. Samtidigt tillträder Carl Johan Merner som ny arbetande styrelseordförande.
 • MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling om leverans av personlarmstjänster till snabbväxande Solna stad, strax norr om Stockholm.
 • MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning av iZafe till Sensec Holding.
 • MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling med Sala kommun om leverans av personlarm. Upphandlingen gäller ett ramavtal om cirka 150 personlarm där iZafe valdes som ensam leverantör.
 • Mellan den 12-26 mars har MediRätts VD Carl Johan Merner köpt 42 000 aktier i bolaget, till genomsnittskursen 5,17 SEK.

VD HAR ORDET – MEDIRÄTT BLIR IZAFE

Det är med stor glädje som jag nu tagit över VD-posten för hela MediRätt, efter att ha drivit dotterbolaget iZafe framåt i samma position. Mitt första och viktigaste åtagande blir nu att samla hela bolagets produkt- och tjänsteportfölj under ett och samma tak, där det naturliga steget blir att genomföra vårt redan offentliggjorda namnbyte till iZafe. Genom att använda ett och samma varumärke blir vårt erbjudande tydligare för kunder, anställda, investerare, börsen och myndigheter. Detta kommer att leda till effektivare kommunikation och försäljning och gynna hela vår affär. Jag ser fram emot att arbeta sida vid sida med vår styrelseordförande Carl Johan Merner och bygga en välmående koncern med trygghet som huvudfokus.

iZafes produktportfölj består idag av våra personlarm, trygghetslarm och läkemedelsautomaten Dosell. Detta gör att vi kan erbjuda en lång rad av olika trygghetsprodukter för såväl arbetsplatsen som för hemmet. Vi är därmed väl positionerade för flera av de större trender som påverkar vårt samhälle idag, där några av de mest framträdande är den höga förskrivningen av läkemedel till de äldre, att arbetsmiljön på många arbetsplatser upplevs som allt otryggare, samt de ökade satsningar som sker inom digitalisering av vården. Jag ser stora möjligheter för oss att etableras som en nyckelspelare på marknaden för trygghets- och säkerhetstjänster.

Under det första kvartalet har vår försäljning gått starkt, där vi tecknat många nya kunder och abonnemang för våra larmlösningar samtidigt som flera kommuner tecknat avtal om Dosell som nu testas i verklig vårdmiljö. Vi ser mycket fram emot att kunna visa på den praktiska nyttan av Dosell och de positiva effekter den har för läkemedelshantering i hemmet, tidsbesparing för vårdpersonal och för minskade vårdkostnader för kommuner. Att vi dessutom fått ett positivt granskningsbesked för vår patentansökning avseende styrsystemet för Dosell gör att vi känner oss ännu tryggare med läkemedelsautomatens förtjänster på lång sikt.

Vi har högt ställda mål på hur vår verksamhet ska utvecklas och följer våra nyckeltal nära, vilka vi presenterar närmre på nästa sida. Tillsammans ska vi som bolag nå och överträffa våra mål.

Anders Segerström, VD för MediRätt (snart iZafe Group)

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2019-08-28 Delårsrapport Q2 2019

Rapporten i sin helhet bifogas och kan hittas på http://www.mediratt.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

2019-05-06

För frågor hänvisas till styrelseordförande Carl Johan Merner eller VD Anders Segerström:

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post:  
www.mediratt.com

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl.08.30 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-05-06.pdf
MediRatt Delarsrapport Q1 2019.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt, som genomgår namnbyte till iZafe Group, är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm