MediRätt: Kommuniké från årsstämma 2019

Årsstämman 2019 i MediRätt AB (publ), org.nr 556762-3391, ("MediRätt" eller "Bolaget") hölls den 10 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i MediRätt samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant samt att antalet revisorer ska vara en. Beslutades vidare att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Till styrelseledamöter omvaldes Viveca Gyberg, nyvaldes Carl Johan Merner och Carl Sjönell. Göran Sjönell valdes som styrelsesuppleant. Carl Johan Merner valdes som ny styrelseordförande. KPMG AB, med auktoriserade revisorn Mattias Johansson som huvudansvarig revisor, valdes till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2020.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende Bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende Bolagets firma, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma enligt följande.

§ 1 Firma

Bolagets firma är iZafe Group AB.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 610 821 kronor och högst 62 443 284 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 610 821 och högst 62 443 284.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom publicering på bolagets webbplats samt genom notis i SvD om att kallelse skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman

Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets webbplats efter registrering hos Bolagsverket.

Beslut om kvittningsemission

Årsstämman beslutade om kvittningsemission genom riktad nyemission av 825 240 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma fordringshavarna Sjönell & Co Aktiebolag, Carl Johan Merner, Marmorbruks Aktiebolag, Andruo enskild firma och Säfwenberg Projektutveckling Handelsbolag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att samtidigt främja långsiktig intressegemenskap och lojalitet hos styrelsen och bolagsledningen utan att belasta Bolagets likviditet. För varje tecknad aktie av serie B ska erläggas 5,18 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Årsstämman beslutade om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner som medför rätt till nyteckning av aktier av serie B. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelsens ordförande, tre vidtalade ordinarie styrelseledamöter, en styrelsesuppleant, en avgående styrelseledamot och styrelsens sekreterare. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda styrelseledamöter och styrelsens sekreterare ökat ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och dess styrelseledamöter att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. För varje teckningsoption ska erläggas 0,06 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 11 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från det att optionen registreras hos Bolagsverket till och med den 10 april 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda

Årsstämman beslutade om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie TO7 till Bolagets helägda dotterbolag iZafe AB och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie TO7 till vissa anställda i den koncern där MediRätt är moderbolag.

Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna 1 000 000 teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma iZafe AB. iZafe AB ska ha rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i den koncern där MediRätt är moderbolag. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda anställda ökat ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och anställda i den koncern där MediRätt är moderbolag att verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 11 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från det att optionen registreras hos Bolagsverket till och med den 10 april 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från iZafe ska tillkomma kategorier av anställda i den koncern där MediRätt är moderbolag. Verkställande direktören för Bolaget (Kategori 1) ska ha rätt att förvärva 500 000 teckningsoptioner, vissa övriga ledande befattningshavare (Kategori 2) ska ha rätt att förvärva sammanlagt högst 290 000 teckningsoptioner och övriga anställda (Kategori 3) ska ha rätt att förvärva sammanlagt högst 210 000 teckningsoptioner. Styrelsen ska anvisa vilka anställda inom respektive kategori som ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner och hur många teckningsoptioner som respektive anställd ska ha rätt att förvärva. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen.

Stockholm

2019-04-10

För frågor hänvisas till Carl Johan Merner.
E-post:  

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Kommunike fran arsstamma.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl 16.55.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm